Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених тверджень помилкове 6 страницаг) Пошук зловживань; проведення класифікації заборгованостей; оформлення позовних заяв до господарського суду.

27) Які регламентуючі документи регулюють окремі питання у міжнародній аудиторській перевірці?:

а) ННА 2 - Основні вимоги до аудиту»;

б) МНА 2 - Основні вимоги, що регулюють аудит;

в) МСА;

г) Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА).

28) Які найсуттєвіші елементи з процедури аудиту розрахунків з постачальниками та підрядчиками?

а) Вивчення складу постачальників і підрядників вітчизняних та зарубіжних;

б) Встановлення відповідальних за облік розрахунків та знання службових обов'язків, прав і відповідальності;

в) Перевірка дотримання інструктивних положень щодо безготівкових форм розрахунків при розрахунках; перегляд заключених договорів, оцінка правомірності додаткових умов та аналіз дотримання договірних зобов'язань; контроль за фактичним обсягом та якісними характеристиками поставок та виконаних підрядниками будівельно-монтажних (ремонтних) та інших робіт; перевірка рівня дебіторсько-кредиторської заборгованості, строків та причин її виникнення, можливості ліквідації; здійснення внутрішньої та зовнішньої перевірки відносно реальності проведених розрахункових операцій та повноти і правильності розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи та з ПДВ тощо; повноцінний аудит експортно-імпортних поставок, діяльності інвесторів, розрахунків з МТС, за комплексне обслуговування трудомістких процесів (робіт), з комерційними структурами і т.п.;

г) Перевірка правильності ведення аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками; оцінка достовірності фінансової звітності.

29) За якими параметрами здійснюється аудит розрахунків з покупцями і замовниками?:

а) В національній та іноземній валюті з вітчизняними і зарубіжними покупцями і замовниками;

б) За видами реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

в) Ознайомлення з системою розрахунків, складом вітчизняних та іноземних замовників, каналів реалізації продукції тощо;

г) Дотримання договірних зобов'язань; цінового механізму за кількісними і якісними параметрами та за строками реалізації, розрахунками на давальницьких умовах та по зустрічному продажу (отоварюванню) продукції, відшкодуванням транспортних витрат, об'єктивним визначенням залікової маси; правомірність і ефективність експортно-імпортних операцій; повнотою та своєчасністю розрахунків, правильності нарахування та відображення. ПДВ; застосування внутрішніх та зовнішніх зустрічних перевірок, перевірка бартерних (товарно-обмінних) операцій.30) Які основні елементи аудиту розрахунків з міжгосподарської кооперації?:

а) На договірній основі з учасниками та постачальниками сировини;

б) З вітчизняними та зарубіжними партнерами;

в) Вивчення умов договорів, цінового механізму та його паритету; аналіз ефективності діяльності та процедури розподілу прибутку, поглиблена перевірка порядку взаєморозрахунків, наявності та причин виникнення заборгованості, можливостей її повного погашення; наявність, законність та ефективність бартерних (товарно-обмінних) операцій тощо;

г) Експертиза організації та ведення бухгалтерського обліку і оцінка якості фінансової звітності на підприємстві; перевірка законності і повноти відшкодування ПДВ корпораціям, міжгосподарським об’єднанням.

31) Аудит розрахунків з бюджетом та позабюджетних платежах проводиться за напрямками:

а) Аудит розрахунків з Пенсійним фондом, фондом соціального страхування та сприяння зайнятості населення;

б) Аудит з виданих авансів та пільг за податковими платежами;

в) Аудит дотримання податкового законодавства щодо правильності нарахування податків та зборів за їх видами; аудит за повнотою та своєчасністю їх сплати; аудит достовірності відображення нарахування та перерахування сум у бухгалтерському та податковому обліку і звітності, аудит з розрахунків з податків на доходи громадян; аудит за точністю користування пільгами та законністю списання податкової заборгованості; аудит об'єктивності нарахування (списання) пені та штрафних санкцій, аудит собівартості продукції та доходів тощо;

г) Аудит фінансово-господарської діяльності податкових адміністрацій (інспекцій); аудит правильності відображення податкових платежів у звітності (деклараціях) підприємства та податкових органів.

32) Яка процедура аудиту розрахунків за соціальним страхуванням?:

а) Аудит розрахунків з Фондом ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

б) Аудит соціального розвитку підприємства;

в) Аудит дотримання діючих законодавчих актів щодо створення джерел та використання за встановленими напрямками відповідних фондів; аудит достовірності здійснених відрахувань у відповідні Фонди; аудит повноти розрахунків з Фондами та ефективності розрахунків натуроплатою; аудит повноти зарахування в погашення заборгованості виплачених сум за допомогами безпосередньо на підприємстві, аудит достовірності звітності по розрахунках з відповідними Фондами та її тотожність з даними бухгалтерського обліку; контроль за вірністю віднесення відрахувань на собівартість продукції; перевірка правильності нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності тощо;

г) Аудит розрахунків зі страховою компанією «Оранта»; аудит правильності створення та використання накопичувальних та добровільних Пенсійних фондів.

33) Процедура здійснення аудиту розрахунків за страхуванням майна:

а) Перевірка правильності зробленого розрахунку зі страхування майна у довідці-розрахунку (ф. №101); аудит за повнотою та своєчасністю перерахованих страховій компанії нарахованих сум; аудит своєчасності та достовірності оформлення документації з відшкодування збитків, завданих стихійним лихом та повноти перерахованих страховок компанією сум; визначення ефективності розрахунків за страхуванням майна, аудит розрахунків за страхуванням з фізичними особами тощо;

б) Аудит розрахунків з відділенням Держстраху;

в) Аудит за медичним страхуванням;

г) Аудит розрахунків за страхуванням транспортних засобів майна тощо.

34) МНА, Кодекс, НСАщо регулюють етичні принципи професійних бухгалтерів (аудиторів):

а) МНА 1 - Мета і основні принципи проведення аудиту;

б) МНА 3 - Основні принципи, що регулюють аудит;

в) Кодекс професійної етики аудиторів України;

г) Кодекс етики професійних бухгалтерів.

35) 3а яким НСА аудитор висловлює висновок про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, яві регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів?:

а) МНА 13 - Звіт аудитора про фінансову звітність;

б) МНА 14 - Інша інформація у перевіреній фінансовій звітності;

в) ННА 3 – Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності;

г) МСА 200 – Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів.

36) Який нормативний документ засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки?:

а) МНА 2 - Лист-зобов'язання аудитора перед клієнтом;

б) МНА 17 - Споріднені сторони;

в) ННА 4 - Договір на проведення аудиту;

г) МСА 210 - Умови завдань з аудиторської перевірки.

37) Яким національним стандартом встановлюються основні вимоги до здійснення керівництва та контролю за якістю аудиторських робіт, політики і процедур аудиторської фірми?:

а) МНА 7 – Контроль якості роботи аудитора;

б) МСА 220 – Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації;

в) ННА 5 – Контроль якості аудиторських послуг;

г) ННА 26 - Аудиторський висновок.

38) Згідно з яким НСА здійснюється оформлення робочої та підсумкової документації аудиторської перевірки?

а) ННА 13 - Аудит в умовах електронної обробки даних;

б) МНА 9 - Документація;

в) ННА 6 - Документальне оформлення аудиторської перевірки;

г) МСА (П) 230 – Документація з аудиторської перевірки.

39) Яким НСА забезпечується тлумачення і використання термінів „шахрайство" і „помилка" при підготовці аудиторського висновку та впливу шахрайства і помилок на достовірність фінансової звітності клієнта?:

а) МНА 11 - Обман і помилка;

б) МСА 240 – Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиторської перевірки фінансових звітів;

в) ННА 7 – Помилки та шахрайство;

г) ННА 14 – Аудиторські докази.

40) НСА, що формулює правила, котрими повинен керуватися аудитор при аудиті фінансової звітності підприємства у разі перевірки виконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів України:

а) ННА 27 - Інша інформація в документах, що стосуються перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства;

б) МНА 13 - Звіт аудитора про фінансову звітність;

в) ННА 8 - Перевірка дотримання підприємствами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України;

г) МСА 250 - Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів.

41) НСА, що визначає порядок підготовки загального плану і розробки програми проведення аудиту фінансової звітності:

а) МНА 4 - Планування;

б) ННА 4 – Договір на проведення аудиту;

в) ННА 9 – Планування аудиту;

г) МСА 300 – Планування аудиту фінансових звітів.

42) У якому НСА є роз'яснення терміну «суттєвість» та залежності суттєвості від ризику аудиторської перевірки?:

а) ННА 14 - Аудиторські докази;

б) МНА 25 - Матеріальність та аудиторський ризик;

в) ННА 11 - Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки;

г) МСА 320 - Суттєвість в аудиті.

43) Яким НСА встановлюється порядок отримання аудитором знання системи внутрішнього контролю та оцінки ризиків суттєвих викривлень при аудиторській перевірці фінансових звітів?:

а) МСА 315 – Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень;

б) МНА 6 - Оцінка ризику та внутрішній контроль;

в) ННА 12 - Оцінка системи внутрішнього контролю внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов’язаного з ефективністю її функціонування;

г) МСА 400 – Оцінка ризиків та внутрішній контроль.

44) Який нормативний акт стандартизує порядок здійснення аудиту в Україні?:

а) МНА;

б) Закон України про аудиторську діяльність;

в) ННА;

г) МСА.

45) Яким НСА встановлюються вимоги та надаються вказівки щодо кількості та якості аудиторських доказів, які необхідно одержати аудитору при аудиті фінансової звітності підприємства, а також проведення процедур одержання таких аудиторських доказів?:

а) МНА 8 - Аудиторські докази;

б) П(С)БО 1 - Загальні вимоги до фінансової звітності;

в) ННА 14 - Аудиторські докази;

г) МСА 500 - Аудиторські докази.

46) Який НСА встановлює норми і правила використання аналітичних
операцій під час аудиторської перевірки?:

а) МНА 12 - Аналітичні процедури;

б) ННА 16 - Аналітичні операції;

в) ННА 14 - Аудиторські докази;

г) МСА 520 - Аналітичні процедури.

47) Який НСА встановлює норми і правила використання аудиторської вибірки під час аудиторської перевірки, а також порядок визначення і побудови вибіркових тестів?:

а) ННА 17 - Вибіркова перевірка;

б) МНА 19 - Аудиторська вибірка;

в) ННА 14 - Аудиторські докази;

г) МСА 530 - Аудиторська вибірка та інші процедури тестування.

48) Який НСА встановлює норми і правила проведення аудиту споріднених (пов'язаних) сторін і операцій з ними?:

а) МНА 17 - Споріднені сторони;

б) ННА 18 - Аудит облікових оцінок;

в) ННА 19 - Споріднені сторони;

г) МСА 550 - Зв'язані сторони.

49) Який НСА встановлює відповідальність аудиторів, які здійснюють аудиторську перевірку, за надання гарантії постійності діяльності підприємства в найближчому майбутньому?:

а) МНА 23 - Оцінка аудитором можливості постійного функціонування підприємства;

б) ННА 10 - Знання бізнесу клієнта;

в) ННА 21 - Концепція діючого підприємства;

г) МСА 570 - Безперервність.

50) Який НСА встановлює правила використання інформації, наданої керівництвом підприємства в якості аудиторських доказів?:

а) ННА 14 - Аудиторські докази;

б) МНА 22 - Інформація, що надається керівництвом;

в) ННА 22 - Інформація, яка надається аудитору керівництвом підприємства;

г) МСА 580 - Пояснення управлінського персоналу.

51) Який НСА встановлює правила роботи аудитора в тих ситуаціях, коли він дає висновок про фінансову звітність підприємства, використовуючи результати роботи іншого аудитора, який перевіряв фінансову інформацію?:

а) МНА 5 - Використання матеріалів іншого аудитора;

б) ННА 23 - Використання результатів роботи іншого аудитора;

в) ННА 24 - Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту;

г) МСА 600 - Використання роботи іншого аудитора.

52) Який НСА встановлює правила для зовнішніх аудиторів з процедур дослідження роботи внутрішнього аудитора та регулює питання допомоги зовнішньому аудитору співробітниками внутрішньої аудиторської служби підприємства?:

а) МНА 10 - Використання результатів роботи внутрішнього аудитора;

б) ННА 12 - Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування;

в) ННА 24 - Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту;

г) МСА 610 - Розгляд роботи внутрішнього аудиту.

53) Який НСА регулює порядок залучення аудиторами експертів під час проведення аудиту фінансової звітності підприємства?:

а) ННА 18 - Використання роботи експерта;

б) ННА 23 - Використання результатів роботи іншого аудитора;

в) ННА 25 - Залучення експертів;

г) МСА 620 - Використання роботи експерта.

54) Який ННА регулює основні принципи, за якими складається аудиторський висновок?:

а) МНА 13 - Звіт аудитора про фінансову звітність;

б) ННА 28 - Аудиторські висновки спеціального призначення;

в) ННА 26 - Аудиторський висновок;

г) МСА 700 (П) – Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення.

55) Яким НСА встановлюються норми і правила дослідження аудитором іншої інформації, що стосується перевіреної фінансової звітності підприємства, але про яку аудитор не повинен складати аудиторський звіт?:

а) ННА 22 - Інформація, що надається аудиторові керівництвом підприємства;

б) МНА 14 - Інша інформація у перевіреній фінансовій звітності;

в) ННА 27 - Інша інформація в документах, які стосуються перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства;

г) МСА 720 - Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти.

56) Яким НСА встановлюється порядок проведення та оформлення результатів тематичної аудиторської перевірки?:

а) ННА 26 - Аудиторський висновок;

б) МНА 24 - Заключення аудиторів спеціального призначення;

в) ННА 28 - Аудиторські висновки спеціального призначення;

г) МСА 800 - Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення.

57) Який НСА встановлює правила для тих ситуацій, коли необхідно провести перевірку і підготовити аудиторський висновок про фінансову інформацію перспективного характеру?:

а) ННА 28 - Аудиторські висновки спеціального призначення;

б) МНА 27 - Вивчення перспективної фінансової інформації;

в) ННА 29 - Оцінка перспективної фінансової інформації;

г) Стандарт для спеціалізованих сфер 3400 - Перевірка прогнозної фінансової інформації.

58) Яким НСА забезпечується використання „Методів аудиту при сприянні комп'ютера (МАСК)"?:

а) ННА 13 - Аудит в умовах електронної обробки даних;

б) МНА 20 - Вплив електронної обробки даних на оцінку облікових систем і внутрішнього контролю;

в) ННА 30 - Використання комп'ютерів в аудиті;

г) Положення з міжнародної практики аудиту 1013 «Електронна комерція: вплив на аудиторську перевірку фінансових звітів».

59) Які законодавчі акти регулюють аудиторську діяльність в Україні та рік їх прийняття?:

а) Закон України про судову експертизу;

б) Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

в) Закон України про державну контрольно-ревізійну службу в Україні;

г) Закон України про аудиторську діяльність.

60) Який інструктивний матеріал регламентує порядок оформлення та контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою, а також порядок організації готівкових розрахунків, вказати рік його прийняття?:

а) П(С)БО 4 - Звіт про рух грошових коштів;

б) Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

в) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

г) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

61) Які основні процедури включає аудиторська перевірка операцій з готівкою?:

а) Перерахунок готівки та цінних паперів;

б) Оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та касової книги;

в) Суцільна перевірка первинних документів з надходження та вибуття готівки, записів в касовій книзі, звіті касира, журналі-ордері 1 с.-г. тощо;

г) Складання акту перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою.

62) Яким інструктивним документом керується аудитор при перевірці доцільності га правильності здійснення безготівкових форм розрахунків та рік їх прийняття?:

а) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

б) П(С)БО 4 - Звіт про рух грошових коштів;

в) Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;

г) Закон України «Про аудиторську діяльність».

63) Основні елементи процедури аудиторської перевірки розрахунків з підзвітними особами:

а) Перевірка правильності оформлення касових документів на видані суми підзвітним особам;

б) Встановлення рівня знань підзвітними особами Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон;

в) Провести аналіз заборгованості з підзвітних сум; вивчити правомірність видачі грошей під звіт та достовірність документів з їх витрачання, наскрізна перевірка документів з грошових коштів по кожній підзвітній особі, здійснення зустрічного контролю щодо реальності закуплених за готівку та оприбуткованих (списаних) товарно-матеріальних цінностей, а також зовнішньої зустрічної перевірки; перевірити правильність відшкодування витрат при відрядженні у межах України та за кордон; перевірити правильність відображення операцій розрахунків з підзвітними особами у бухгалтерському обліку;

г) Документальне оформлення аудиторської перевірки.

64) На які позиції аудитор звертатиме основну увагу при формуванні і використанні фінансових результатів?:

а) Стан виробництва;

б) Забезпеченість ресурсами;

в) Правильність віднесення витрат на собівартість продукції; об'єктивність відображення даних з доходів підприємства; ціновий фактор, якість, строки та канали реалізації продукції, правильність визначення прибутків та на збитків за окремими об'єктами та по підприємству; достовірність відображення даних у звіті про фінансові результати та відповідність його П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати";

г) Оцінку активів.

65) З яких форм фінансової звітності здійснюється аудиторська перевірка?:

а) 7-АПК - Реалізація сільськогосподарської продукції;

б) Довідка 1до ф. 6-АПК - Валовий доход сільськогосподарського підприємства;

в) ф. 1 - Баланс підприємства, ф. 2 - Звіт про фінансові результати, ф. З - Звіт про рух грошових коштів, ф. 4 - Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності;

г) 50-С.Г. – Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств.

66) Якими П(С)БО аудитор керується при перевірці достовірності фінансової звітності?:

а) П(С)БО 15-Доходи;

б) П(С)БО 12 - Фінансові інвестиції;

в) П(С)БО 1 - Баланс; П(С)БО 3 - Звіт про фінансові результати, П(С)БО 4 - Звіт про рух грошових коштів, П(С)БО 5 - Звіт про власний капітал та ін.;

г) П(С)БО 16-Витрати.

67) На які основні позиції зверне увагу аудитор при перевірці стану бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві?:

а) Організацію внутрішнього контролю;

б) Наявність фінансової і управлінської бухгалтерії;

в) Формування облікової політики на підприємстві;

г) Використання національних нормативів аудиту та дотримання Кодексу етики професійних бухгалтерів.

68) Складові елементи аудиторського висновку:

а) Вступна, основна та заключна частина;

б) Вступ; пояснення; самий текст;

в) Заголовок; вступ; масштаб перевірки; висновок аудитора про фінансову звітність, дата аудиторського висновку; адреса аудиторської фірми; підпис аудиторського висновку;

г) Заходи щодо оздоровлення економіки підприємства.

69) Які методи документальної перевірки найчастіше використовуються в аудиторській практиці?:

а) Загальнонаукові;

б) Інвентаризація, огляди, спостереження тощо;

в) За формою і змістом, зустрічний, взаємний контроль тощо;

г) Індуктивний, дедуктивний, розрахунково-аналітичний.

70) Який основний метод аудитори використовують з метою перевірки надходження (перерахування) коштів, повноти оприбуткування товарно-матеріальних цінностей від постачальників, підтвердження залишків на рахунках при розрахунках з постачальниками і підрядчиками, покупцями та замовниками?:

а) Органолептичний ;

б) Розрахунково-аналітичний;

в) Документальний;

г) Зустрічного контролю.

71) Який основний метод документального прийому використовують аудитори з метою підтвердження об’єктивності та достовірності даних із здійснених операцій на підприємстві?:

а) Зустрічний контроль;

б) Розрахунково-аналітичний;

в) Взаємний контроль;

г) Арифметична перевірка.

72) Який методичний прийом втілює такий зміст «… перевірка фактичного стану підконтрольних об’єктів, їх наявності з метою збереження цінностей і раціонального їх використання у фінансово-господарській діяльності»?:

а) Контрольні заміри робіт;

б) Вибіркові спостереження;

в) Суцільні спостереження;

г) Інвентаризація.

73) Якими типовими формами документів оформляються результати інвентаризації?:

а) Протоколами, наказами, розпорядженнями;

б) Актами звірок взаєморозрахунків, на списання цінностей;

в) Інвентаризаційними описами, актами, відомостями;

г) Регістрами бухгалтерського обліку.

74) Який елемент фінансово-господарського контролю втілює визначення «… незалежний контроль за достовірністю фінансової інформації, що проводиться на основі договору…»?

а) Ревізія;

б) Судово-бухгалтерська експертиза;

в) Внутрішньогосподарський контроль;

г) Аудит.

75) Які принципи аудиту?:

а) Надання аудиторських послуг;

б) Перевірка фінансової звітності;

в) Експертиза організації і ведення бухгалтерського обліку;

г) Планування, дотримання методики та техніки аудиту, аналіз інформації, формування висновків, відповідальність, вірогідність, професіоналізм, якість, об’єктивність, конфіденційність, незалежність, тощо.

76) Що собою означає інформація, одержана аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку та звіту?:

а) Систему бухгалтерського обліку;

б) Інформаційне забезпечення для прийняття та реалізації управлінських рішень;

в) Інформаційні потоки;

г) Аудиторські докази.

77) Які існують джерела аудиторських доказів?:

а) Науково-технічна інформація;

б) Інтуїтивні та логічні припущення ;

в) Речові докази;

г) Первинні документи, облікові записи, що кладуться в основу фінансової звітності, підтверджувальна інформація з інших джерел.

78) На яких основних критеріях ґрунтуються аудиторські докази?:

а) Достатність і належність;

б) Зацікавленість;

в) Доброзичливість;

г) Плановість.

79) Які є види аудиторських висновків про фінансову звітність?:

а) Повні та неповні;

б) Досконалі та недосконалі;

в) Систематизовані та несистематизовані;

г) Позитивні, умовно-позитивні, негативні.

80) Яким організаційно-розпорядчим документом оформляється хід та підсумки роботи інвентаризаційної комісії ?:

а) Інвентаризаційний опис;

б) Відомість результатів інвентаризації;

в) Акт;

г) Протокол.

81) Визначити, які названі процедури дають аудитору найбільш суттєві докази права власності с.-г. формування на транспортні засоби?:

а) Перевірка документів реєстрації транспортних засобів;

б) Перевірка документів на їх придбання;

в) Перевірка фактичної наявності транспортних засобів;

г) Отримання усних підтверджень від постачальника транспортних засобів.

82) Зазначте, за якими статтями активу балансу існує найбільша ймовірність виникнення помилок і порушень?:

а) Статутний капітал, вилучений капітал;

б) Резервний капітал;

в) Витрати майбутніх періодів;

г) Основні засоби, виробничі запаси.

83) Визначити раціональний проект отримання аудиторських доказів з руху грошових коштів на поточних рахунках:

а) Правомірність відкриття поточних рахунків;

б) Встановити, чи відповідають здійсненні операції Положенню про ведення касових операцій в національній валюті в Україні;

в) Перевірити об’єктивність, законність та вірогідність документів з руху грошових коштів, застосовуючи методи взаємного та зустрічного контролю, а також відповідну фінансову звітність щодо її достовірності;

г) Визначитись з правильністю вибору форм безготівкових розрахунків.

84) Аудитор перевіряє с.-г. формування, значну частину основних засобів якого складає вартість споруд. Які слід отримати докази щодо права власності на ці споруди?:

а) Перевірка документів на їх придбання, оренду та чи у відповідності з законодавчими актами вони накопичені;

б) Інвентаризація споруд;

в) Отримання усної інформації від постачальників та інвесторів;

г) Встановити достовірність даних з вартості майна у балансі підприємства.

85) Аудитор перевіряє правильність обліку обсягу виконаних робіт по довгострокових договорах. Визначити, яка із перелічених процедур найважливіша при отриманні доказів правильності обсягів виконаних робіт:

а) Отримання підтвердження від контрагента (для підтвердження реальності умов договору);

б) Отримання консультації у зовнішніх експертів для оцінки виправданості реальності умов договору;

в) Перевірити правильність оборотів по рахунку 15- «Капітальні інвестиції»;

г) Перевірити графік виконання договірних зобов’язань.

86) Визначити, ступінь надійності приведених доказів, підтверджуючих вірність облікових показників:

а) Інвентаризаційні описи про обсяг незаверше6ного виробництва та докази точності обліку запасів за результатами інвентаризації;

б) Статистична звітність «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств», форма №50-СГ;

в) Журнали –ордери і первинні документи з рахунків 23 –«Виробництво» та 27 –«Продукція сільськогосподарського виробництва;

г) Бізнес-план підприємства.

87) Є документи, отримані із наступних джерел. Оцінити ці докази з точки зору надійності:

а) Від третіх осіб;

б) Від клієнтів на основі внутрішніх даних;

в) Від клієнтів на основі зовнішніх даних;

г) Зібрані самим аудитором на основі бухгалтерських записів с.-г. формування.

88) Аудитор обрав за мету перевірити правильність бухгалтерських проведень щодо вірності відпуску запасів зі складу на виробництво через посередників (бригадирів, шоферів і т.п.). Найдіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 23 Кредит 20;

б) Дебет 15 Кредит 20;

в) Дебет 20 Кредит 20;

г) Дебет 91 Кредит 20;

89) Аудитор, маючи ціль перевірити вірність списання грошей з каси підприємства, проаналізував правильність відображення касових операцій бухгалтерськими проведеннями. Найдіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 23 Кредит 30;

б) Дебет 92 Кредит 30;

в) Дебет 372 Кредит 30;

г) Дебет 20 Кредит 30;

90) Які основні об’єкти аудиторського контролю?:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...