Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених тверджень помилкове 7 страницаа) Організації і установи бюджетної сфери;

б) Аудиторські послуги;

в) Інформаційне забезпечення;

г) Підприємницька діяльність та окремі її складові, фінансова звітність.

91) Яка інформація найчастіше використовується в аудиторському процесі?:

а) Інтернет;

б) Програмне забезпечення;

в) Пояснення управлінського персоналу;

г) Еталонна, фактична та результативна.

92) Зазначте, за якими статтями пасиву балансу існує найбільша ймовірність виникнення помилок і порушень?:

а) Основні засоби;

б) Виробничі запаси;

в) Резервний капітал;

г) Статутний капітал, поточні зобов’язання за розрахунками.

93) Які основні процедурні операції слід здійснити аудитору при перевірці розрахунків з підрядниками?:

а) Встановити статус та місцезнаходження підрядника, його штат;

б) Дослідити напрямок діяльності підрядника;

в) Оприділити забезпеченість професійними кадрами та фінансовий стан підрядника;

г) Включення об’єктів до титульного списку, забезпеченість та відкриття фінансування, перевірити обсяги виконаних робіт та об’єктивність цін, обґрунтованість додаткових умов у договорі, систему розрахунків.

94) Які основні процедурні операції слід здійснити аудитору при перевірці витрат на виробництво і собівартість продукції?:

а) Наявність та якість виробничих запасів, умови їх зберігання;

б) Наявність, придатність та рівень зносу основних засобів;

в) Відповідність технологічних операцій технологічним картам;

г) Законність віднесення витрат до валових витрат, перевірка обґрунтованості витрат за елементами та статтями, повнота і правильність віднесення витрат у собівартість продукції.

95) Які джерела інформації для аудиту затрат виробництва і собівартості продукції?:

а) Оперативна, статистична та податкова звітність;

б) Нормативна інформація;

в) Технологічна карта;

г) Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

96) Яким документом аудитор засвідчить результати зустрічного контролю у підтвердження здійснених операцій та залишків при розрахунках з різними дебіторами та кредиторами:

а) Протоколом;

б) Аудиторським висновком;

в) Актом ;

г) Довіреністю.

97) Яку документацію аудитор буде перевіряти при оцінці правильності організації складського обліку?:

а) Регістри бухгалтерського обліку запасів;

б) Табелі обліку робочого часу;

в) Картки (книги) складського обліку матеріалів;

г) Звіти про рух матеріальних цінностей.

98) Які первинні документи аудитор використає при перевірці повноти та своєчасності оприбуткування у касі готівкових коштів, одержаних із банку на виплату заробітної плати?:

а) Платіжні відомості;б) Первинні документи з нарахування оплати праці;

в) Платіжні доручення;

г) Виписки банку, корінці чеків, прибуткові касові ордери.

99) Дана бухгалтерська і юридична документація с.-г. формування (річний баланс, звіт про фінансові результати, пояснення до них, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, додаток до бухгалтерського балансу, пояснювальна записка, виробнича програма, накази, договори, штатний розклад, графік документообігу, акт ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий рік та ін.). Встановити, які відомості потрібно отримати аудитору для складання плану перевірки?:

а) Бізнес-план підприємства;

б) Аудиторський висновок;

в) Статут с.-г. формування;

г) Інформацію для розробки загальної стратегії виконання завдання з аудиту.

100) Ви аудитор. Встановлена нестача товарів у комірника Биндас А.Ф., яка підлягає стягненню з даної матеріально-відповідальної особи, списана бухгалтером за рахунок простроченої депонованої зарплати інших працівників підприємства на суму 1232 грн. Визначити, які записи в бухгалтерському обліку слід запропонувати для ліквідації порушення?:

а) Дебет 92 Кредит 281;

б) Дебет 661 Кредит 281;

в) Дебет 281 Кредит 631;

г) Дебет 662 Кредит 281; Дебет 947 Кредит 281; Дебет 375 Кредит 716;

101) 101. Ви аудитор. Встановлена нестача товарів у продавця фірмового магазину Завальської Л.С., яка підлягає стягненню з матеріально-відповідальної особи, списана бухгалтером за рахунок простроченої кредиторської заборгованості перед постачальником на суму 3000грн. Визначити, які корегуючі записи в бухгалтерському обліку слід запропонувати для ліквідації допущеного порушення?:

а) Дебет 91 Кредит 281;

б) Дебет 661 Кредит 281;

в) Дебет 281 Кредит 631; Дебет 682 Кредит 281;

г) Дебет 377 Кредит 281; Дебет 947 Кредит 281; Дебет 285 Кредит 947; Дебет 375 Кредит 716;

102) Ви аудитор. Встановлено, що при нарахуванні заробітної плати директору ЗАТ «Авіс» Ткачуку О.В. застосовувався посадовий оклад 4350 грн. в місяць замість 4000грн. за штатним розписом. Визначити, які корегуючи записи в бухгалтерському обліку слід запропонувати для ліквідації допущеного порушення щодо виявленої переплати?:

а) Дебет 92 Кредит 661;

б) Дебет 661 Кредит 30;

в) Дебет 79 Кредит 92;

г) Дебет 92 Кредит 661; Дебет 375 Кредит 716; Дебет 30 Кредит 375.

103) Ви аудитор. Визначте наслідки виявленої Вами помилки, яка полягає в неправильному нарахуванні і виплаті заробітної плати на 1000грн. більше по відношенню до фактично виконаної роботи. Визначити, які документи, нормативно-правові акти порушено:

а) табель обліку робочого часу;

б) Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

в) Закон України про відпустки;

г) Закон України про оплату праці, КЗпПУ, положення про оплату праці на підприємстві.

104) Ви аудитор. Встановлено, що по останньому звіту касира залишок грошей в касі складає 6687,43 грн. Касир пред’явила готівкою 775,76грн., платіжну відомість на виплату додаткової оплати праці працівникам птахівництва за 2006 рік на 6452 грн. з яких згідно розписам про одержання грошей видано 5549,00 грн., прибутковий касовий ордер на прийняту виручку за послуги автотранспорту Мельник К.С. 17,40 грн., а також приватні розписки на видачу з каси начальнику цеха Сімашко В.О. 30 грн. і бухгалтеру з обліку розрахунків 50 грн. Визначити суму нестачі грошей у касі:

а) 2685,00 грн.

б) 548,63 грн.

в) 300,07 грн.

г) 380,07 грн.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...