Главная Обратная связь

Дисциплины:


Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється у формі оцінювання усних відповідей, виконаних практичних завдань, тестів, самостійних робітКиївський національний університет імені Тараса Шевченка

Географічний факультет

 

Кафедра землезнавства та геоморфології

 

 

Укладач: к.ф.-м.н., доц. Костюченко Ю.В.

 

АЕРОКОСМІЧНІ МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 7.070501 - ГЕОГРАФІЯ

 

        Затверджено на засіданні кафедри Протокол № __ від __ ____________ 2011 року
        Зав. кафедри Бортник С.Ю.   Декан географічного факультету Олійник Я.Б.  

 

Київ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни «Аерокосмічні методи географічних досліджень».

Укладач: к.ф.-м.н., доц. Костюченко Юрій Васильович

 

Лектор: к.ф.-м.н., доц. Костюченко Ю.В.

Викладач: к.ф.-м.н., доц. Костюченко Ю.В.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«___»___________2011 р.

 

___________________________

 

 


 

ВСТУП

 

Дисципліна «Аерокосмічні методи географічних досліджень» є спецкурсом для спеціальності “менеджмент природних ресурсів”, що викладається в 6 семестрі у обсязі 54 години, з них 28 годин лекцій, 14 годи практичних і 12 годин самостійної роботи, та в 7 семестрі у обсязі 180 годин, з них 34 годин лекцій, 34 годин практичних та 112 годин самостійної роботи. Формою підсумкового контролю є у 6 семестрі – залік, у 7 семестрі - іспит.

Курс побудовано на сучасній науково-методичній базі, в основу курсу лягли навчальні програми з фізичних і технічних основ дистанційного зондування Каліфорнійського технологічного інституту (США), Університету Арізони (США), Імперського коледжу Лондону (Великобританія) – перша частина курсу, а друга частина: програми з прикладних питань ДЗЗ Університету Вісконсіна (США), Університету Арізони (США), курсів підготовці фахівців з геологічних, географічних спеціальностей і з дистанційного зондування для Лабораторії реактивного руху (JPL NASA, США), Агенції із захисту довкілля США (US EPA) і Геологічної служби США (USGS).

Таким чином, по завершенні курсу студенти отримують набір знань, що будуть приблизно відповідати рівню провідних вищих навчальних закладів світу з застосування аерокосмічних методів в галузі наук про Землю.

 

Метою і завданнями навчальної дисципліни є ознайомити студентів із сучасними засобами і методами отримання даних, а також напрямками використання аерокосмічної інформації для вирішення наукових завдань у галузі географічних досліджень. 

Предметом курсу «Аерокосмічні методи географічних досліджень» є ознайомлення з сучасними підходами використання даних супутникових спостережень для вирішення широкого кола географічних задач, технологіями аерокосмічної зйомки, отримання проблемно-орієнтованої географічної інформації, методами її обробки і інтерпретації.

 

Вимоги до знань та вмінь.Студент після прослуховування даного курсу повинен засвоїти сучасні уявлення про фізичні основи формування сигналів та способи отримання аерокосмічної інформації, оволодіти методами та загальними навичками дешифрування аерокосмічних знімків, оперувати методологією застосування аерокосмічної інформації в галузі наук про Землю, зокрема підбирати необхідні матеріали аерокосмічної зйомки для вирішення окремих галузевих завдань, знати основні напрямки використання космічної інформації у географічних дослідженнях.

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності.Дана навчальна дисципліна є спецкурсом у системі освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності «менеджмент природних ресурсів».

Контроль знань.Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 

Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється у формі оцінювання усних відповідей, виконаних практичних завдань, тестів, самостійних робіт.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...