Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основною формою модульного контролю є модульні контрольні роботи, по дві на кожний семестрОцінювання за формами контролю:

- змістовий модуль 1: поточний контроль - 25 балів, модульний контроль - 5, всього – 30 балів;

- змістовий модуль 2: поточний контроль - 25 балів, модульний контроль – 5, всього – 30 балів;

- підсумковий контроль – залік (іспит) – 40 балів.

 

Оцінювання змістового модулю

Форми контролю Кількість балів
мінімальна максимальна
Усні відповіді
Практичні роботи
Самостійна робота
Модульна контрольна робота
Всього 15 балів 30 балів

 

 

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90-100 Відмінно Зараховано
85-89 Добре
75-84
65-74 Задовільно
60-64
35-59 Незадовільно Незараховано
1-34

 

При цьому кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» (достатньо);

65-74 – «задовільно»;

75-84 – «добре»;

85-89 – « дуже добре»;

90-100 – «відмінно».

 


 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Практичні Самостійна робота
  ЧАСТИНА 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ АЕРОКОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ
  Змістовий модуль № 1
  Тема 1. Сучасний стан розвитку аерокосмічних методів отримання географічної інформації
Вступ    
Сучасний стан розвитку дистанційного зондування Землі в Україні
  Тема 2. Фізичні основи аерокосмічної зйомки
Природа і характеристики оптичних випромінювань. Вплив атмосфери    
Оптичні властивості природних об’єктів  
  Тема 3. Аерокосмічна зйомка
Класифікація та види зйомок    
Аерофотозйомка.  
Особливості космічної зйомки    
8. Види космічної зйомки  
Роль наземних досліджень у структурі ДЗЗ    
Модульна контрольна робота №1    
Змістовий модуль № 2
Тема 4. Матеріали аерокосмічної зйомки  
Знімки як спосіб представлення дистанцій-них даних. Геометричні та зображувальні властивості знімків
Інформаційні властивості знімків    
Типи космічних знімків і специфіка їх використання  
Тема 5. Теоретичні основи і методи дешифрування
Географічне дешифрування, його види    
Технологія дешифрування космічних знімків  
Модульна контрольна робота № 2    
    ВСЬОГО за 6 семестр      

 
 

ЧАСТИНА 2 використання даних супутникових спостережень у географічних дослідженнях  
Змістовий модуль № 3
Тема 6. Аерокосмічні методи досліджень у метеорології і кліматології  
Застосування супутникових спостережень для досліджень атмосфери  
Тема 7. Використання космічної інформації у вивченні гідросфери  
Застосування супутникових спостережень для досліджень світового океану  
Застосування супутникових спостережень для досліджень снігового і льодового покриву  
Застосування супутникових спостережень для досліджень водних ресурсів суходолу  
Модульна контрольна робота № 3    
Тема 8. Використання космічної інформації у вивчення літосфери  
Застосування супутникових спостережень для геологічних досліджень  
Супутникові спостереження при вирішенні гідрогеологічних задач, геологічного картування і ресурсного моніторингу  
Тема 9. Використання космічної інформації у екології, географії ґрунтів, вивченні рослинного та тваринного світу  
21. Застосування супутникових спостережень для досліджень наземних екосистем  
Застосування супутникових спостережень для вирішення задач лісового господарства та вивчення лісового покриву  
Модульна контрольна робота № 4    
Змістовий модуль № 4
Тема 10. Використання космічної інформації у вивченні взаємодії сучасних природних та антропогенних ландшафтних процесів  
Застосування супутникових спостережень для вирішення задач сільського господарства та аналізу землекористування  
Використання супутникових спостережень для оцінки та прогнозування продуктивності сільськогосподарських культур  
Застосування супутникових спостережень для вивчення динаміки ландшафтів
Вивчення антропогенного впливу на навколишнє середовище з використанням космічної інформації  
Тема 11. Використання космічної інформації у дослідженні урбанізованих територій  
Застосування супутникових спостережень для вивчення міських агломерацій і урбанізованих територій  
Функціональні типи населених пунктів та їх дешифрувальні ознаки  
Модульна контрольна робота № 5    
Тема 12. Використання космічної інформації в галузі управління соціально-екологічною безпекою територій  
Застосування супутникових спостережень для моніторингу надзвичайних ситуацій  
Застосування супутникових спостережень для аналізу природної і техногенної безпеки та вивчення ризиків, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями  
Тема 13. Аерокосмічне картографування  
Задачі та проблеми аерокосмічного картографування.  
Модульна контрольна робота № 6    
  ВСЬОГО за 7 семестр

 

Загальний обсяг 234 год., в тому числі:

Лекції – 62 год.

Практичні - 48 год.

Самостійна робота – 124 год.

 


 

ЧАСТИНА 1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...