Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття 24Огляд існуючих систем створення картографічної продукції за даними ДЗЗ.

Дослідження планет Сонячної системи. Планетологія планет земної групи методами супутникових спостережень: основні досягнення і проблеми.

Контрольні питання до теми 13:

1. Які напрямки аерокосмічного картографування Вам відомі?

2. У чому полягає технологічна схема аерокосмічного картографування?

3. Охарактеризуйте сучасний стан вивчення планет Сонячної системи та картографування їх поверхні.

 

Типове завдання для модульної контрольної роботи № 6

1. Охарактеризуйте методи і засоби супутникового контролю та моніторингу природних та техногенних катастроф, виходячи із існуючої класифікації надзвичайних ситуацій.

2. Визначити інформативні ознаки повені на супутниковому зображенні оптичного і радіодіапазону.

3. Назвіть та обґрунтуйте дешифрувальні ознаки та індикатори забруднень атмосферного повітря.

4. Які основні види ризиків можуть бути з найбільшою достовірністю розраховані за даними ДЗЗ?

5. Назвіть основні напрями та технології аерокосмічного картографування.

 

 


 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (перша частина)

1. Аерокосмічні методи, їх зміст, різновиди, наукове та практичне значення у вивченні географічного середовища.

2. Коротка історія розвитку аерокосмічних методів географічних досліджень.

3. Ефективність використання МАКЗ.

4. ДЗЗ в Україні: структура галузі, джерела космічної інформації, основні споживачі, наукові школи та центри.

5. Природа і характеристики оптичних випромінювань.

6. Проходження випромінювання крізь атмосферу Землі.

7. Екрануючий ефект хмарності.

8. Поняття про «вікна прозорості» атмосфери.

9. Атмосферна імла.

10. Оптичні властивості природних об’єктів.

11. Характеристики відбиваючих властивостей об’єктів.

12. Класи природних об’єктів за характером спектрального відбиття.

13. Класифікація та види зйомок.

14. Технічні засоби аерокосмічної зйомки. Основні типи космічних носіїв.

15.Аерофотозйомка. Її види.

16. Особливості сучасного застосування аерозйомки.

17. Особливості космічної зйомки. Види штучних супутників Землі.

18. Вплив параметрів орбіти на космічну зйомку.

19. Способи здійснення космічної зйомки.

20.Види космічної зйомки.

20. Візуальні спостереження.

21. Фотографічна зйомка.

22. Телевізійна зйомка.

23. Інфрачеврна зйомка.

24. Зйомка у радіодіапазоні.

25. Роль наземних досліджень у структурі ДЗЗ.

26. Знімки як спосіб представлення дистанційних даних.

27. Геометричні властивості знімків.

28. Зображувальні властивості знімків.29. Інформаційні властивості знімків.

30. Поняття про географічну роздільність знімків.

31.Класифікація космічних знімків за спектральним діапазоном зйомки та способом отримання зображення.

32. Класифікація космічних знімків за масштабом.

33. Класифікація космічних знімків за оглядовістю.

34. Класифікація космічних знімків за детальністю зображення.

35. Класифікація знімків за повторюваністю зйомки.

36.Географічне дешифрування, його види.

37.Дешифрувальні ознаки об’єктів місцевості: прямі та опосередковані.

38.Дешифрувальні індикатори, їх класифікація.

39. Контрастно-аналогове та ландшафтно-індикаційне дешифрування.

40.Технологія дешифрування космічних знімків.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (друга частина)

 

1. Супутникові спостереження у вивченні атмосфери.

2. Використання матеріалів космічної зйомки для вирішення питань глобальних змін клімату.

3. Аналіз різночасових матеріалів по вивченню розподілу озонового шару по земній кулі та над окремими регіонами.

4. Вивчення поверхневих та підземних вод методами космічного землезнавства.

5. Напрямки використання матеріалів дистанційного зондування у вивченні Світового океану.

6. Вивчення снігового та льодового покриву Землі.

7. Використання космічної інформації при вивчення геологічних умов території.

8. Лінеаменти та кільцеві структури, їх зображення на космічних знімках.

9. Можливості засобів ДЗЗ для вивчення глибинних верств земної кори.

10.Вивчення рельєфу земної поверхні.

11. Матеріали ДЗЗ у вивченні ґрунтового покриву.

12. Використання космічних методів у вивченні екосистем.

13. Використання космічної інформації у вивченні сучасних природних та антропогенних ландшафтів.

14. Вивчення структури ландшафтів та фізико-географічне районування.

15. Вивчення динаміки ландшафтів.

16. Поняття про індикатори ландшафтної динаміки та їх типи.

17. Еталонування природних та природно-антропогенних ландшафтів.

18. Вивчення антропогенного впливу на навколишнє середовище з використанням космічної інформації.

19. Дослідження глобальної динаміки екосистем.

20. Використання космічної інформації у лісовому господарстві

21. Вивчення сільськогосподарського використання земель.

22. Використання космічної інформації у дослідженні урбосфери.

23. Функціональні типи населених пунктів та їх дешифрувальні ознаки.

24. Дослідження природних і антропогенних катастроф, їх класифікація.

25. Методи оцінки ризиків, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, та оцінки безпеки територій з використанням даних ДЗЗ.

26. Задачі та проблеми аерокосмічного картографування.

27.Технологічні схеми аерокосмічного картографування.

28.Вивчення та картографування поверхні планет Сонячної системи.

 


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

  1. Аэрокосмические методы географических исследований/ В.М.Сердюков, Г.А.Патыченко, Д.А.Синельников. – К., 1987. – 223 с.
  2. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований. Учебник. – Изд-во СПб ун-та, 2005. – 348 с.
  3. Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. Використання космічної інформації у географічних дослідженнях. Методичні вказівки до вивчення курсу «Космічне землезнавство». – К.: Обрії, 2008. – 42 с.
  4. Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. Учебное пособие. – М., 2004. – 184 с.
  5. Говердовский В.Ф. Космическое землеведение. – СПБ., изд. РГТМУ, 2000.
  6. Дешифрирование многозональных аэрокосмических снимков. Атласы. - Берлин, т.1 1982, т.2 1988.
  7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Аерокосмічні методи досліджень»/ Л.І.Зеленська, О.Є.Афанасьев. – Дніпрпетровськ, 2006.
  8. Вісник Національного космічного агенства України. — 2001. - № 1.

 

ДОДАТКОВА

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...