Главная Обратная связь

Дисциплины:


Та розрахункових операцій в аптеках 

1. Центральна районна аптека (ЦРА) функціонує в районному центрі і здійснює забезпечення населення лікарськими препаратами і виробами медичного призначення. Вкажіть, в яких аптечних закладах дозволено здійснювати розрахунки із споживачами без застосування РРО з використанням розрахункових квитанцій?

A. Аптеки, аптечні пункти в сільській місцевості.

B. Центральна районна аптека

C. Аптечний пункт в поліклініці.

D. Аптечний кіоск на промисловому ринку

E. Аптечний кіоск на залізничному вокзалі

 

2. Два аптечні підприємства одночасно звернулися в банк із заявою про відкриття розрахункового рахунку. Одному з підприємств банк відмовив. Яка причина відмови?

A. У підприємства не зареєстрований статут.

B. Підприємство знаходиться в іншому адміністративному районі.

C. Підприємство не має печатки.

D. Підприємство не представило баланс.

E. Підприємство не представило звіту про фінансові результати.

 

3. Касир фармацевтичного підприємства веде облік надходження та витрачення готівки в обліковому реєстрі, який називається:

A. Касова книга

B. Книга обліку розрахункових операцій

C. Книга інкасації виторгу

D. Журнал ЕККА

E. Квитанційна книга

 

4. У суб'єкта підприємницької діяльності закінчилася книга обліку розрахункових операцій. Вкажіть термін її зберігання.

А. З роки

В. 2 роки

С. 5 років

D. 1 рік

E. 1 місяць

 

5. Для встановлення ліміту залишку готівки у касі підприємство повинно подати до обслуговуючого банку:

А. Заявку-розрахунок

B. Прибутковий касовий ордер

C. Видатковий касовий ордер

D. Касову книгу

E. Гроші, що надійшли за перший день роботи

 

6. При складанні заявки-розрахунку для встановлення ліміту залишку готівки в касі бухгалтер підприємства повинен вказати фактичну суму касового виторгу (надходження). Який період слід враховувати при цьому:

A. З місяці, що передують поданню заявки

B. 2 місяці, що передують поданню заявки

C. 1 місяць, що передує поданню заявки

D. 10 днів, що передують поданню заявки

E. 7 днів, що передують поданню заявки

 

7. Завідуюча аптечним пунктом здала денний виторг до каси підприємства. Який документ вона повинна отримати для підтвердження факту приймання касиром грошей:

A. Квитанцію з прибуткового касового ордера

B. Заявку-розрахунок

C. Видатковий касовий ордер

D. Грошовий чек

E. Супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою

 

8. Вкажіть операцію, проведену в аптеці, яка оформлюється прибутковим касовим ордером.

A. Повернення грошей підзвітною особою

B. Видача готівки на рахунки в банку.C. Оплата праці співробітникам аптеки

D. Видача готівкових грошей в кредит

E. Витрачання готівки на оплату господарських витрат

 

9. Вкажіть операцію, проведену в аптеці, факт здійснення якої підтверджується прибутковим касовим ордером.

A. Повернення грошей підзвітною особою.

B. Утримання прибуткового податку із заробітної плати.

C. Отримання грошей підзвітною особою

D. Зарахування виторгу на рахункок в банку

E. Виплата заробітної плати.

 

10. Інвентаризація готівки в касі аптеки проводиться щомісячно. Виявлені неоприбутковані залишки готівки в касі відносяться на збільшення наступного показника:

А. Фінансовий результат

В. Резервний капітал

С. Кредиторська заборгованість

D. Зарплата касиру

E. Статутний капітал

 

11. Вкажіть опреацію, проведену в аптеці, факт здійснення якої підтверджується видатковим касовим ордером.

A. Отримання грошей підзвітною особою.

B. Утримання прибуткового податку із заробітної плати.

C. Надходження грошей з банку

D. Покриття збитків, нанесених підприємству.

E. Розрахунки з бюджетом

 

12. Бухгалтер проводить реєстрацію господарських операцій аптеки. Які операції відображаються по кредиту рахунку „Каса”?

A. Виплата зарабітної плати

B. Виторг аптеки

C. Виторг дрібно роздрібної мережі

D. Надходження грошей на зарплату

E. Повернення подзвітних сум

 

13. Хто встановлює ліміт грошових коштів по касі аптечного підприємства?

A. Банк, який обслуговує аптеку

B. Податкова інспекція.

C. Місцеві органи влади.

D. Адміністрація аптечного закладу.

E. Касир підприємства.

 

14. Помилки в первинних документах, складених ручним способом, виправляються коректурним способом. Вкажіть документ, в якому виправлення не допускається

A. Прибутковий касовий ордер

B. Акт на списання основних засобів

C. Накладна-вимога на внутрішнє переміщення матеріалів

D. Акт приймання матеріалів

E. Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

15. У процесі своєї діяльності аптеки здійснюють готівкові та безготівкові грошові операції. Вкажіть документ, який підтверджує факт готівкової касової операції

A. Платіжна відомість

B. Платіжне доручення

C. Платіжна вимога

D. Платіжна вимога доручення

E. Акредитив

 

16. Сума готівкових касових операцій між підприємствами в Україні законодавчо обмежена, тому широко використовуються безготівкові розрахунки. Вкажіть документ для безготівкових розрахунків

A. Платіжне доручення

B. Прибутковий касовий ордер

C. Видатковий касовий ордер

D. Платіжна відомість

E. Супровідна відомість

 

17. Аптечні заклади зберігають свої грошові кошти на рахунку в банку. Вкажіть документ, за яким можна звірити записи про залишки на рахунку 311 "Поточний рахунок в національній валюті"

A. Виписка з банку

B. Касовий ордер

C. Чекова книжка

D. Касова книга

E. Місячний звіт

 

18. Який термін дії розрахункового чека, який видається для разового розрахунку юридичній особі?

A. 10 днів

B. 1 місяць

C. З0 днів

D. 1 день

E. 1 рік

 

18. В кінці робочого дня касир повинен врахувати прихідні і розхідні операції за день. Який документ при цьому йому необхідно оформити?

A. Касову книгу

B. Товарний звіт

C. Реєстр руху грошових засобів

D. Реєстр виписаних вимог-накладних

E. Оборотну відомість

 

19. Провізор аптеки повинен здати в касу аптеки невикористану суму, видану на господарські потреби. Який документ повинен оформити касир для оприбуткування грошей в касі?

A. Прихідний касовий ордер

B. Розхідний касовий ордер

C. Приймальну квитанцію

D. Супроводжуючу відомість

E. Товарний звіт

 

20. Матеріально-відповідальній особі необхідно здати в касу аптеки невикористану суму, видану на господарські потреби. Вкажіть документ, який оформляє касир в даному випадку.

A. Прихідний касовий ордер

B. Розхідний касовий ордер

C. Приймальну квитанцію

D. Супроводжуючу відомість

E. Чек

 

21. Протягом дня з каси аптеки здійснювалися видаткові касові операції. Яка максимально дозволена сума готівкового розрахунку між підприємствами за куплені товари?

A. 3000 грн.

B. 5000 грн.

C. 2000 грн.

D. 1000 грн.

E. 500 грн.

 

22. Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші. Який граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів?

A. Наступний робочий день після видачі готівки.

B. Десять робочих днів після повернення з відрядження

C. Тиждень після повернення з відрядження.

D. Такий термін не встановлено

E. Три робочі дні після повернення з відрядження

 

23. Аптека забезпечує населення готовими лікарськими засобами. Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікуються як витрати аптеки.

A *Списання собівартості реалізованого товару.

B Виручка аптеки.

C Виручка структурного підрозділу.

D Податок з доходів фізичних осіб.

E Оприбуткування товару.

 

24. Аптечні заклади зберігають свої грошові кошти на рахунку в банку. Вкажіть документ, за яким можна звірити записи про стан поточного рахунку аптеки в банку

A *Виписка з банку

B Касовий ордер

C Чекова книжка

D Касова книга

E Місячний звіт

 

25. Аптека відкриває рахунок в банку для зберігання коштів і здійснення поточних господарських операцій. Який вид рахунку необхідно відкрити?

A *Поточний

B Тимчасовий

C Депозитний

D Акредитив

E Інвестиційний

 

26. Хворий придбав лікарські засоби в аптеці, провізор йому видав касовий чек. Через деякий час він повернувся і став вимагати повернення коштів. Як повинен правильно поступити провізор в даній ситуації?

A Відмовити в поверненні

B Повернути гроші покупцю з каси

C Замінити ці лікарські засоби на інші, які вибере хворий

D Повернути свої особисті кошти

E Поставити до відома керівника аптеки

 

27. В Україні фізичні особи, суб’єкти малого підприємництва, можуть використовувати спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено для таких суб’єктів підприємництва?

A * Не більше 10 осіб

B Не більше 20 осіб

C Не більше 30 осіб

D Не більше 40 осіб

E Не більше 50 осіб

 

28. Для фізичних осіб, суб’єктів малого підприємництва, із спрощеною системою оподаткування введено обмеження обсягу виручки від реалізації в рік. Вкажіть граничне значення

A * 500 т. грн.

B 750 т.грн.

C 100 т.грн

D 3 млн.грн.

E 5 млн.грн.

 

29. Спрощена система оподаткування передбачає заміну декількох податків одним. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено юридичним особам для запровадження ними спрощеної системи оподаткування?

A * 50 осіб

B 10 осіб

C 25 осіб

D 100 осіб

E 75 осіб

 

30. Аптека, юридична особа, мале підприємство, планує з 1 січня перейти на спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо обсягу виручки від реалізації встановлено для таких підприємств?

A * Один млн. гривень

B 500 т. гривень

C 250 т. гривень

D 750 т. гривень

E 100т. гривень

 

31.Готівкові грошові кошти аптеки зобов"язані зберігати у банку на поточному рахунку. Вкажіть документ, що оформляється для здачі аптекою виручки до банку:

A *Оголошення (об’ява) на внесення готівки

B Видатковий касовий ордер

C Грошовий чек

D Розрахункова квитанція

E Платіжне доручення

 

32. Не використану авансову суму видану на відрядження, провізор повинен здати в касу. Який документ повинен оформити касир для оприбуткування грошей в касу?

A Прихідний касовий ордер

B Розхідний касовий ордер

C Накладна

D Розхідну квитанцію

E -

 

33. У разі технічної несправності РРО і відключення електроенергії для оприбутковування грошей за реалізований товар, касир повинен оформити

A Розрахункову книжку

B Прибутковий касовий ордер

C Витратний касовий ордер

D Прибуткову накладну

E Касову накладну

 

34. Документообіг в аптеках регулюється відповідними положеннями законів, наказів, розпоряджень. Вкажіть, який документ не підписує керівник аптеки?

A * Прибутковий касовий ордер

B Видатковий касовий ордер

C Платіжне доручення

D Платіжну відомість

E Заявку – рахунок для встановлення ліміту готівки у касі

 

35. Як і ким може проводитись переведення касових апаратів на нулі?

A *за письмовим розпорядженням керівника вищої організації, з участю її представника при введенні нового апарата, ремонті, інвентаризації

B За письмовим розпорядженням керівника вищої організації

C З участю представника вищої організації

D Керівником вищої організації при введенні нового апарата

E Керівником аптечного закладу

 

36. Які дії працівника аптеки, що відпускає товар, в кінці робочого дня (зміни)?

A *підрахунок чеків і виручки, упаковка чеків за зміну

B Підрахунок погашених чеків з вказівкою їх загальної кількості

C Визначення суми виручки, упаковка чеків за зміну

D Підрахунок погашених чеків, визначення суми виручки, упаковка чеків по 50-100 штук

E Упаковка чеків за зміну

 

37. Як видається готівка з каси особам не облікованого складу?

A *за видатковими касовими ордерами, паспортом або посвідченням особи

B За бухгалтерськими документами

C За касовими ордерами

D За паспортом

E За посвідченням особи

 

38. Самостійна здача аптекою виторгу до каси банку оформляється:

A *Оголошенням (об’явою) на внесення готівки

B Видатковим касовим ордером

C Грошовим чеком

D Розрахунковою квитанцією

E Платіжним дорученням

 

39. Вкажіть призначення поточного банківського рахунку:

A *Для зберігання коштів та здійснення усіх видів операцій

B Для зберігання грошових коштів в іноземній валюті

C Для формування статутного капіталу

D Для розрахунків за платіжними картками

E Для виконання платежів третій особі

 

40. Аптека проводить розрахунки з бюджетом. Як визначатиметься валовий дохід скоректований?

A Дохід (виручка) від реалізації – ПДВ і акцизний збір

B Різниця між сумою торгових накладень – сумою витрат

C Вартість купленого товару + ПДВ

D Різниця між товарообігом і витратами

E Сума торгових накладень + сума витра

 

41. Для комп’ютерної форми обліку не характерно:

A Відсутність контролю і своєчасного формування звітної документації

B Забезпечення оперативною інформацією керівників для прийняття своєчасних рішень

C Скорочення часу збору обробки та передачі первинної інформації

D Виробка оптимального рішення задач оперативного обліку і планування

E Полегшення аналізу інформації в бухгалтерському обліку

42. Сучасні автоматизовані системи обліку, контролю, аудиту й аналізу повинні забезпечувати:

A Ідентифікацію рахунків зі статтями та показники фінансової звітності підприємств

B Якісне й надійне ведення бухгалтерського обліку

C Повне та вчасне задоволення інформаційних потреб усіх категорій користувачів

D Виконання контрольних та аудиторських завдань

E Здійснення аналізу та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства

 

43. У своїй діяльності аптеки використовують грошові кошти. Грошові кошти – це :

A *Найбільш ліквідна категорія активів

B Неліквідні активи

C Кошти, що спрямовують на діяльність, пов’язану з одержанням прибутку

D Кошти, що спрямовують на інвестиційну діяльність

E Власний капітал

 

44. Які суми не входять в ліміт залишку каси?

A *зарплата, премія, вартість отриманого скляного посуду, ЛРС, командировочні витрати

B Зарплата, премія, командировочні витрати

C Вартість отриманого скляного посуду, ЛРС

D Командировочні витрати, вартість отриманого посуду

E Вартість посуду, ЛРС, командировочні витрати

 

45. Які реквізити прибуткових і видаткових касових ордерів?

A *є обов’язковою наявність перерахованих в ордері додатків, підписів головного і старшого бухгалтера, дозвільного підпису керівника установи або уповноважених осіб

B є обов’язковою наявність дозвільного підпису керівника установи і головного бухгалтера

C наявність перерахованих в ордері додатків

D наявність підписа керівника підприємства

E наявність підписа головного бухгалтера

 

46. Аптечне підприємство звернулось в банк з заявою про відкриття розрахункового рахунку. Вкажіть документ, який не потрібно подавати банку для відкриття рахунку

A * Звіт про фінансові результати

B Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства у виконавчих органах влади.

C Копію рішення про створення, реорганізацію підприємства, засвідчену нотаріально або органом, що прийняв таке рішення.

D Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально.

E Копію документа, який підтверджує, що підприємство взято на облік у податкових органах.

 

47. Податкову накладну виписує:

A * Продавець в 2 примірниках;

B Покупець в 3 примірниках;

C Продавець в 3 примірниках;

D Покупець в 2 примірниках;

E Податкова інспекція в 2 примірниках.

 

48. Вкажіть, де аптеці необхідно зареєструвати реєстратор розрахункових операцій :

A *В органах податкової інспекції за місцем знаходження суб’єкта підприємницької діяльності

B В Міністерстві охорони здоров’я

C У місцевій адміністрації

D Не потребує реєстрації

E У Держінспекції з контролю за якістю ліків

 

49. Який документ необхідно оформити власнику аптеки, щоб здійснювати торгівельну діяльність за готівкові кошти?

A * Торговий патент;

B Ліцензія;

C Сертифікат;

D Свідоцтво;

E Паспорт аптеки.

 

50. Аптека, яка не користується спрощеною системою оподаткування, закупила для реалізації дитяче харчування. Який додатковий дозвільний документ вона повинна отримати для права продажу цього виду товару?

A * звичайний торговий патент

B пільговий торговий патент

C ліцензію

D акредитаційний сертифікат

E свідоцтво про реєстрацію

 

51. Вкажіть термін дії торгового патенту аптеки:

A *12 календарних місяців

B 3 роки

C 5 років

D 1 місяць, не враховуючи поточного

E 6 місяців

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...