Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічна кінетика і термодинаміка1.Який закон лежить в основі визначення швидкості хімічної реакції?

A *діючих мас

B Вант-Гоффа

C Генрі

D Рауля

E періодичний закон Менделєєва

 

2.Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від:

A *Концентрацій реагуючих речовин

B Площі поверхні стикання реагуючих речовин

C Природи реагуючих речовин

D Температури системи

E Наявності каталізаторів

 

3.Реакція між натрієм и водою є:

A *екзотермічною, заміщення

B ендотермічною, сполучення

C ендотермічною, обміну

D ендотермічною, заміщення

E ендотермічною, оборотньою

 

4.Принцип Ле-Шательє дає можливість контролю протікання хімічної реакції як в лабораторії, так і в промисловості. Вкажіть, який з наведених процесів повинен проводитися при підвищеному тиску:

A *3H2(г)+N2(г)=2NH3(г)

B Fe(т)+H2O(пара)=FeO(т)+H2(г)

C N2(г)+O2(г)=2NO(г)

D C(т)+О2(г)=CO2(г)

E H2(г)+Cl2(г)=2HCl(г)

 

5.При розчиненні солі в воді температура розчину зменшилась. Значить це процес:

A *ендотермічний

B екзотермічний

C ізобаричний

D адіабатичний

E ізохоричний

 

6.В яких одиницях вимірюється швидкість хімічної реакції в гомогенних системах?

A *Моль•л-1•с-1

B Моль•мл-1•с-1

C Моль•м3•с-1

D Моль•л-1•хв-1

E Моль•м2•хв-1

 

7.До зростання швидкості реакції внаслідок збільшення енергії молекул приводить:

A *Нагрівання

B Освітлення

C Опромінення

D Охолодження

E Всі названі способи

 

8.На скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість зросла у 64 рази, якщо γ=2,0?

A *На 60°С

B На 40°С

C На 50°С

D На 70°С

E На 80°С

 

9.У скільки разів слід підвищити тиск, щоб швидкість утворення NO2 в реакції 2NO + O2 = 2NO2 зросла у 8 раз?

A *2

B 5

C 20

D 50

E 100

 

10.Як зміниться швидкість реакції 2CО+О2= СО2 між карбону (II) оксидом і киснем, якщо концентрацію вихідних речовин збільшити в 5 разів?

A *Зросте в 125 раз

B Зросте в 5 раз

C Зросте в 25 раз

D Зросте в 175 раз

E Зросте в 625 раз

 

11.Який із наведених записів, згідно закону діючих мас, виражає швидкість процесу 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г):

A *k[SO2]2•[O2].

B k[2SO2]•[O2].

C k[SO2]•[O2].

D k[SO2]2 + [O2].

E [SO2]2 + [O2].

 

12.Одним із законів хімічної кінетики є закон, який формулюється так: "швидкість хімічної реакції пропорційна добутку молярних концентрацій реагуючих речовин". Це закон:

A *діючих мас

B сталості складу

C еквівалентів

D розведення Оствальда

E збереження маси речовин

 

13.Під нормальними умовами (н.у.) в хімії розуміють слідуючі числові значення тиску та температури:A *р=101,3 кПа; Т=273К

B р=101,3 атм; Т=298К

C р=760 мм.рт.ст; Т=1000ºС

D р=1,013 кПа; Т=0ºС

E р=760 мм.рт.ст; Т=250ºС

 

14.Під стандартними в хімії розуміють слідуючі числові значення тиску та температури:

A *р=101,3 кПа; Т=298К

B р=101,3 атм; Т=273К

C р=760 мм.рт.ст; Т=1000ºС

D р=1,013 кПа; Т=0ºС

E р=760 мм.рт.ст; Т=250ºС

 

15.Експериментально теплоти згоряння (а також ентальпії утворення) визначають приладом:

A *Калориметром

B Спектрофотометром

C Апаратом Кіппа

D Колориметром

E Кондуктометром

 

16.Чому дорівнює температурний коефіцієнт реакції, якщо при підвищенні температури на 50ºС швидкість хімічної реакції зростає у 32 рази?

A *2

B 4

C 5

D 6

E 3

 

17.Каталізатори, які сповільнюють швидкість хімічної реакції при підвищенні температури, називають:

A *Інгібітори

B Інсульти

C Інкубатори

D Інтерферометри

E Інградієнти

 

18.Речовини білкової природи, які виробляються клітинами живих організмів і значно збільшують швидкість біохімічних реакцій, це - …

A *Ферменти (ензими)

B Феромагнетики

C Ферити

D Фулерени

E Ферати

 

19.Яке співвідношення представляє собою константу рівноваги для хімічної рівноваги, що описується рівнянням реакції: 2NO(г) + О2(г) = 2NO2(г)?

A*

B

C

D

E

20.Зміщенню рівноваги в системі 2H2S(г) + 3O2(г) = 2SO2(г) + 2H2O(г); ∆Н<0 в сторону утворення продуктів реакції сприяє все, окрім :

A *Підвищення температури

B Підвищення концентрації H2S

C Пониження концентрації SO2

D Підвищення тиску

E Пониження температури

 

21.Швидкість реакції Fe2O3(т) + 3H2(г) = 2Fe(т) + 3H2O(пара) при V=const і збільшенні кількості H2 в 2 рази зросте у:

A *8 разів

B 2 рази

C 4 рази

D 16 разів

E 6 разів

 

22.Швидкість яких реакцій підвищується із зростанням температури?

A *ендотермічних

B екзотермічних

C будь-яких

D окисно-відновних

E каталітичних

 

23.Гомогенними називають реакції:

A *які відбуваються в однорідному середовищі

B які відбуваються в неоднорідному середовищі

C які відбуваються з виділенням тепла

D які відбуваються з поглинанням тепла

E жодної правильної відповіді

 

24.В якому напрямі зміститься рівновага реакції 2NOCl=2NO+Cl2 при підвищенні тиску?

A *вліво

B не зміниться

C вправо

D зміниться

E жодної правильної відповіді

 

25.Як зміниться швидкість прямої хімічної реакції N2 +3H2 = 2NH3, якщо об’єм газової суміші зменшити в 3 рази?

A *збільшиться у 81 раз

B збільшиться у 27 раз

C збільшиться у 9 раз

D збільшиться у 3 рази

E зменшиться у 27 раз

 

26.Чому дорівнює температурний коефіцієнт реакції, якщо при підвищенні температури на 60ºС швидкість хімічної реакції зростає у 1500 раз?

A *3,4

B 2,7

C 3,8

D 1,4

E 2,4

 

27.У скільки разів швидкість прямої реакції 3О2 = 2О3 більша від швидкості зворотної при збільшенні тиску в 3 рази?

A *у 3 рази

B у 27 раз

C у 9 раз

D у 81 раз

E у 6 раз

 

28.В якому напрямі зміститься рівновага реакції N2+O2=2NO при підвищенні тиску?

A *не зміниться

B вліво

C вправо

D зміниться

E жодної правильної відповіді

 

29.В яких межах змінюється температурний коефіцієнт швидкості для більшості реакцій?

A *2-4

B 2-3

C 3-4

D 4-5

E 5-6

 

30.Яке рівняння є математичним виразом закону діючих мас для реакції 2NO(г) + Cl2(г) = 2NOCl(г):

A *k[NO]2•[Cl2]

B k[NO]•[Cl2]

C k[NOCl2]

D k[NO]2•[Cl]2

E k2[NO]•[Cl2].

 

31.Яке рівняння є математичним виразом закону діючих мас для реакції 2Al(т) + 3Cl2(г) = 2AlCl3(т):

A *k[Cl2]3

B k[Al]2•[Cl2]3

C k[Al]•[Cl2]

D k[Al]2•[Cl]3

E жодної правильної відповіді

 

32.Як зміниться швидкість хімічної реакції між оксидом карбону (II) та киснем, якщо концентрацію вихідних речовин збільшити в 5 раз?

A *збільшиться у 125 раз

B збільшиться у 25 раз

C збільшиться у 5 раз

D збільшиться у 35 рази

E не зміниться

 

33.У скільки разів слід збільшити концентрацію водню в системі N2 + 3H2 = 2NH3, щоб швидкість прямої реакції збільшити в 125 раз?

A *у 5 раз

B у 15 раз

C у 25 раз

D у 3 рази

E у 27 раз

 

34.Чому дорівнює константа рівноваги реакції І2 + H2 = 2НІ, якщо константа швидкості прямої реакції дорівнює 0,16, а зворотної – 0,05?

A *3,2

B 2,3

C 0,3

D 1,8

E 2,7

 

35.Які з перерахованих взаємодій приведуть до зміни константи швидкості реакції?

A *зміна температури

B зміна тиску

C зміна реакційного об’єму

D введення в систему каталізаторів

E освітлення

 

36.У скільки разів слід підвищити тиск, щоб швидкість утворення NO2 в реакції 2NO + O2 = 2NO2 зросла у 1000 раз?

A *10

B 5

C 20

D 50

E 100

 

37.Обчисліть константу рівноваги реакції 2NO+O2=2NO2, якщо рівноважні концентрації дорівнюють: [NO2]=0,8 моль/дм3, [O2]=0,2 моль/дм3, [NO]=0,4 моль/дм3.

A *20

B 16

C 18

D 22

E 24

 

38.Що вивчає хімічна термодинаміка?

A *перетворення різних форм енергії при фізичних та хімічних процесах

B перетворення різних форм енергії хімічних реакціях

C теплові ефекти реакцій

D перетворення лише певного виду енергії

E жодної правильної відповіді

 

39.Для якої речовини ентальпія утворення не дорівнює нулю?

A *С(алмаз)

B С(графіт)

C I2

D Cl2

E жодної правильної відповіді

 

40.Вкажіть речовину, для якої теплота утворення в стандартних умовах дорівнює нулю?

A *O2

B H2O

C CO2

D C6H12O6

E жодної правильної відповіді

 

41.Вкажіть речовину, для якої теплота утворення в стандартних умовах дорівнює нулю?

A *N2

B H2O

C CO2

D HF

E жодної правильної відповіді

 

42.Хімічні процеси супроводжуються тепловими ефектами, що підпорядковуються такому закону: »Тепловий ефект реакції залежить від природи вихідних речовин та продуктів реакції і не залежить від шляху, по якому протікає процес». Це:

A *Закон Гесса

B Закон Генрі

C Закон діючих мас

D Закон Нернста

E Закон Вант-Гоффа

 

43.Термодинамічні розрахунки дають змогу визначати можливість і напрям самовільних процесів. В ізольованій системі з цією метою використовують зміну термодинамічної функції:

A *Енергії Гіббса

BЕнергії Гельмгольца

CВнутрішньої енергії

DЕнтропії

EЕнтальпії

 

44.Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3. У скільки разів зміниться швидкість реакції внаслідок зміни температури на 30°С?

A *У 27 разів

BУ 18 разів

CУ 9 разів

DУ 36 разів

EУ 45 разів

 

45.Хімічна рівновага у системі FeO(т.)+H2(г.)=Fe(т.)+H2O(г); ∆H>0 зміститься в бік утворення продуктів реакції за:

A *підвищення температури

B підвищення тиску

C використання каталізатора

D зниження тиску

E підвищення концентрації H2

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...