Главная Обратная связь

Дисциплины:


Електролітична дисоціація1.Яка з наведених сполук не є електролітом?

A*[Fe(CO)5]

B Na3[Co(NO2)6]

CHCN

D H2O

E NaOH

 

2.Вкажіть одноосновну кислоту:

A *H[PO2H2]

B H2[PO3H]

C H3PO4

D H4P2O7

E -

 

3.Вкажіть колір фенолфталеїну у розчині натрій сульфіду:

A *Малиновий

B Безбарвний

C Синій

D Жовтий

E Зелений

 

4.Як дисоціює йон Н2РО4-?

A *У дві стадії, за кожною частково

B В одну стадію – частково

C В одну стадію – повністю

D Не дисоціює

E -

 

5.Згідно теорії електролітичної дисоціації Арреніуса кислоти - це сполуки, що:

A *у розчинах дисоціюють з утворенням йонів Гідрогену і кислотного залишку

B у розчинах дисоціюють з утворенням йонів гідроксилу

C реагують з активними металами з виділенням водню

D при нагріванні розкладаються на кислотний оксид і воду

E не реагують з металами в ряді напруг після Гідрогену

 

6.Які з нижченаведених електролітів відносяться тільки до слабких:

A *NH3•H2O, CH3COOH

B NH4Cl, NH3•H2O

C CH3COOH , CH3COONa

D HCl, AgCl

E AgCl, NH4Cl

 

7.Які пари іонів не можуть одночасно перебувати у помітних кількостях у водному розчині:

A *H+ та CO32-

B Na+ та SO42-

C K+ та OH-

D Ca2+ та HCO-

E Ag+ та NO3-

 

8.Вкажіть пару електролітів, реакція між якими у водному розчині неможлива:

A *NaBr та KOH

B Na2S та HCl

C K2CO3 та H2SO4

D Fe(NO3)3 та NaOH

E NaCl та AgNO3

 

9.Взаємодії яких речовин відповідає скорочене іонне рівняння: H+ + OH- =H2O

A *KOH та HNO3

B NaOH та H2S

C NH3•H2O та HCl

D NH3•H2O та H2CO3

E NH3•H2O та CH3COOH

10.Вкажіть правильний варіант запису виразу для добутку розчинності (ДР) ортофосфата кальцію, який дисоціює за рівнянням Ca3(PO4)2 = 3Ca2+ + 2PO43-

A *ДР{Ca3(PO4)2}= [Ca2+]3•[PO43-]2

B ДР{Ca3(PO4)2}=[Ca2+]3•[PO43-]2 /[Ca3(PO4)2

C ДР{Ca3(PO4)2}= [Ca2+]3 + [PO43-]2

D ДР{Ca3(PO4)2}= 3[Ca2+]3 • 2[PO43-]2

E ДР{Ca3(PO4)2}= 3[Ca2+]3 + 2[PO43-]2

 

11.Вкажіть, яку сіль не можна отримати в водному розчині:

A *Al2S3

B FeSO4

C Na2S

D AlCl3

E Cr2(SO4)3

 

12.У 0,1 М розчині якої речовини є найбільша кількість йонів?

A *Na3PO4

B KCl

C HCl

D MgCl2

E H2SO4

 

13.Вкажіть, яку сіль не можна одержати у водному розчині?

A *Cr2S3

B K3PO4

C NaNO3

D FeCl3

E NH4Cl

 

14.Яких йонів знаходиться найбільше у водному розчині ортофосфатної кислоти?

A *H+

B H2PO4-

C HPO42-

D PO43-

EOH-

 

15.Вкажіть, який із наведених водних розчинів, які мають однакові молярні концентрації, найгірше проводить електричний струм?

A *розчин ціанідної (синильної) кислотиB розчин ціаніду калію

C розчин сульфатної кислоти

D розчин гідроксиду калію

E розчин сульфату калію

 

16.Як дисоціює гідрогенфосфат-йон?

A *В одну стадію – частково

B В одну стадію – повністю

C У дві стадії: за першою – повністю, за другою – частково

D У дві стадії, за кожною – частково

E У дві стадії: за першою – частково, за другою – повністю

 

17.Вкажіть колір лакмусу у розчині нітрату феруму(III):

A*червоний

B фіолетовий

C синій

D малиновий

E індикатор не матиме кольору

 

18.Вкажіть колір лакмусу у розчині карбонату натрію:

A *синій

B фіолетовий

C червоний

D індикатор не матиме кольору

E малиновий

19.Вкажіть колір метилоранжу в розчині карбонату калію:

A *жовтий

B оранжевий

C рожевий

D безбарвний

E синій

 

20.Вкажіть колір фенолфталеїну у розчині хлориду алюмінію:

A *безбарвний

B малиновий

C жовтий

D синій

E червоний

 

21.Вкажіть колір фенолфталеіну в розчині ортофосфату калію:

A *малиновий

B безбарвний

C червоний

D синій

E жовтий

 

22.Вкажіть колір метилоранжу в розчині сульфату цинку:

A *рожевий

B оранжевий

C жовтий

D безбарвний

E синій

 

23.Вкажіть пару сполук, які можуть бути одночасно в розчині:

A *Al(NO3)3 та HCl

B Ba(OH)2 та CO2

C NaOH та P2O5

D CuSO4 та BaCl2

E AgNO3 та HCl

 

24.Яку сіль треба розчинити у воді, щоб збільшити в ній концентрацію йонів Гідрогену?

A *ZnCl2

B Na2CO3

C NaCl

D K3PO4

E K2SO4

 

25.Виходячи зі значень добутків розчинності [ДР], вкажіть, у якій з реакцій можна якомога повніше осадити катіони Ca2+ з розчину?

A *Ca2+ + 2F- = CaF2, ДР [CaF2] =4,0·10-11

B Ca2+ + SO42- = CaSO4, ДР[CaSO4]=9,1·10-8

C Ca2+ + СO32- = CaCO3, ДР[CaCO3]=4,8·10-9

D Ca2+ + С2O42- = CaC2O4, ДР[CaC2O4]=3,8·10-9

E Ca2+ + СrO42- = CaCrO4, ДР[CaCrO4]=2,3·10-2

 

26.Яка константа дисоціації багатоосновної кислоти завжди більша за величиною?

A *Перша

B Друга

C Третя

D Четверта

E Остання

 

27.Ступінь дисоціації гідрату амоніаку NН3•H2O ↔ NH4+ + OH- збільшується при:

A *Розведенні розчину.

B Охолодженні розчину.

C Концентруванні розчину.

D Додаванні солі амонію.

E Додаванні лугу.

 

 

28.Яка з представлених сполук є слабким електролітом:

A *Mg(OH)2

B Ca(OH)2

C Ba(OH)2

D NaOH

E KOH

 

29.Яка з представлених кислот є слабким електролітом:

A *H3BO3

B HNO3

C HCl

D HBr

E H2SO4

 

30.Чи можна за допомогою однієї реакції, використавши водні розчини, перетворити PbSO4 на PbS?

A *Використайте значення добутків розчинності

B Ні

C Необхідно знати концентрацію йонів свинцю

D Необхідно знати концентрацію сульфід-йонів

E Використати молярну розчинність PbSO4 та PbS

 

31.Яка з нижченаведених реакцій йде практично до кінця?

A *Хлоридна кислота+нітрат срібла

B Сульфатна кислота+хлорид натрію

C Хлорид калію+нітратна кислота

D Хлорид натрію+гідроксид калію

E Сульфатна кислота+гідроксид калію

 

32.Який з наступних електролітів при дисоціації утворює йони Н+ і ОН- одночасно?

A *Zn[OH]2

B Ca[OH]2

C NaOH

D H3PO4

E Sr[OH]2

 

33.Яка речовина в йонному рівнянні наступної реакції записується у виді молекули: HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

A *AgCl

B AgNO3

C HNO3

D HCl

E Жодна з приведених речовин

 

34.При взаємодії розчинів яких двох солей реакція є необоротною?

A *сульфат натрію+нітрат барію

B Хлорид калію+сульфат магнію

C Нітрат кальцію+хлорид амонію

D Хлорид натрію+бромід калію

E Сульфат амонію+йодид натрію

 

35.Реакція між розчинами Na2SiO3 і H2SO4 йде до кінця, тому що:

A *Утворюється нерозчина силікатна кислота.

B Утворюється розчинний натрій сульфат

C Це реакція іонного обміну.

D Сульфатна кислота – сильна кислота.

E

 

36.Між розчинами яких сполук можливий перебіг незворотньої реакції

A *Fe2(SO4)3+NaOH

B CaCl2+NaOH

C Ca(OH)2+NaCl

D FeCl3+Na2SO4

E Fe2(SO4)3+NaCl

 

38.Розрахуйте ступінь дисоціації CuSO4 (в %), якщо ізотонічний коефіцієнт розчину дорівнює 1,6:

A *60

B 50

C 55

D 65

E 70

 

39.Розрахуйте ступінь дисоціації CuCl2 (в %), якщо ізотонічний коефіцієнт розчину дорівнює 1,9:

A *45

B 50

C 55

D 65

E 40

 

40.Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнту кальцію хлориду у водному розчині?

A *3

B 4

C 5

D 2

E 1

 

41.Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнту магнію сульфату у водному розчині?

A *2

B 4

C 5

D 3

E 1

 

42.Йонний добуток води при температурі 22°С дорівнює:

A *10-14

B 10-7

C 10-10

D 10-15

E 10-1

 

43.Вкажіть, яку сіль не можна отримати в водному розчині:

A *Al2(СО3)3

B FeSO4

C Na2S

D AlCl3

E Cr2(SO4)3

 

44.Вкажіть, яку сіль не можна отримати в водному розчині:

A *Cr2(СО3)3

B FeSO4

C Na2S

D AlCl3

E Cr2(SO4)3

 

Розчини

1.Для приготування 500 г 10% розчину натрій гідроксиду необхідно взяти:

A *50 г

B0,5 г

C5 г

D 10 г

E25 г

 

2.У 0,1 М розчині якої з наведених кислот найбільша концентрація йонів Гідрогену?

A *HCl

B HCN

C H2CO3

D CH3COOH

E H2SO3

 

3.Кислотність середовища характеризується величиною водневого показника. Вкажіть величину рН 0,1М розчину НCl.

A *1

B 0

C 2

D 3

E 4

 

4.Вкажіть концентрацію йонів Гідрогену в чистій воді:

A *10-7

B 10-9

C 10-14

D 10-5

E 10-3

 

5.Яку сіль треба розчинити у воді, щоб збільшити концентрацію йонів Гідрогену?

A *ZnCl2

B NaNO3

C KCl

D Na2CO3

E Na2S

 

6.Розчин з масовою часткою NaCl 0,95% входить до складу фізіологічного розчину та викоритовується при значній втраті крові. Вкажіть реакцію середовища даного розчину:

A *Нейтральна (pH = 7)

B Кисла (pH < 7)

C Лужна (pH > 7)

D Дуже кисла (pH = 1)

E Дуже лужна (pH = 12)

 

7.рН розчину дорівнює 4. Обчисліть концентрацію [H+] (моль/л):

A *10-4

B 4

C 10-10

D 10

E102

 

8. 0,9% розчин хлориду натрію називають фізіологічним, тому що він:

A *має осмотичний тиск, рівний осмотичному тиску крові

B містить іони, що входять до складу крові

C добре розчинний у крові

D містить нетоксичні для організму речовини

E не впливає на кислотно-основний баланс крові

 

9.Щоб зменшити концентрацію у воді ОН-, треба додати:

A *кислоту

B натрію нітрат

C луг

D аміак

E воду

 

10.Які йони в значній кількості можуть одночасно знаходитись у розчині?

A *Na+ і OH-

B Zn2+ і OH-

C Al3+ і OH-

D Cu2+ і OH-

EH+ і CO32-

 

11.Кількість розчиненої речовини, що міститься в 1 дм3 розчину, визначає:

A *Молярну концентрацію

B Масову частку

C Молярну концентрацію еквіваленту

D Мольну частку

E Моляльну концентрацію

12.Водневий показник 0,005 М розчину сульфатної кислоти дорівнює:

A *2

B 0

C 1

D 3

E 4

 

13.Для приготування 200 г 10% розчину калій йодиду необхідно взяти:

A *20 г KI

B 2 г KI

C 0,2 г KI

D 10 г KI

E 4 г KI

 

14.У 0,1 М розчині якої з наведених кислот найбільша концентрація йонів Гідрогену?

A *H2SO4

B HCl

C H2CO3

D CH3COOH

E H2SO3

 

15.Які з наведених пар йонів можуть одночасно знаходитися в розчині:

A *Fe3+, Cl-

B Ba2+, SO42-

C Fe2+, OH-

D Fe3+, OH-

EАg+, Cl-

 

16.В якому з приведених розчинів водневий показник дорівнює нулю?

A *1M HCl

B 0,1M HCl

C 0,1M KOH

D 1M H3PO4

E 1M Ba(OH)2

 

17.У розчині [ОН-] = 1•10-6 моль/л. Вкажіть рН розчину.

A *8.

B 6.

C 1

D 7

E4

 

18.У фармацевтичному аналізі, в якості титранту використовують 0,1 М розчин хлоридної кислоти. Який об'єм цієї кислоти можна приготувати виходячи з 100 cм3 0,5 М розчину HCl?

A *500 cм3

B 50 cм3

C 200 cм3

D 1000 cм3

E 5000 cм3

 

19.Водневий показник 0,01 М розчину хлоридної кислоти дорівнює:

A *2

B 0

C 1

D 3

E 4

 

20.Водневий показник 0,001 М розчину хлоридної кислоти дорівнює:

A *3

B 0

C 10

D 7

E 5

 

 

21.Який з наведених розчинів має найбільший осмотичний тиск?

A *1% розчин NaCl

B 1% розчин ZnSO4

C 1% розчин глюкози

D 1% розчин сахарози

E 1% розчин білка

 

22.Водневий показник 0,001 М розчину KOH дорівнює:

A*11

B 13

C 10

D 12

E 9

 

23.Водневий показник 0,05 М розчину H2SO4 дорівнює:

A*1

B 2

C 5

D 4

E 3

 

24.Водневий показник 0,005 М розчину Ba(OH)2 дорівнює:

A *12

B 13

C 10

D 11

E 9

 

25.Концентрація йонів Гідрогену у рівнянні для розрахунку рН виражається у:

A *Моль/дм3

B Моль/см3

C Моль

D Моль/кг

E Мольних частках

 

26.До колігативних властивостей розчинів відносять

A *осмос і осмотичний тиск

B седиментаційну стійкість

C кінетичну стійкість

D ефект Тіндаля

E синерезис

 

27.Яка концентрація гідроксид-йонів (в моль/дм3) в розчині, рОН якого рівний 9?

A *10-9

B 10-3

C 10-1

D 10-5

E 10-7

 

28.Яка концентрація йонів водню (в моль/дм3) в розчині, рОН якого рівний 9?

A *10-5

B 10-3

C 10-1

D 10-9

E 10-7

 

29.Розрахуйте масу натрію хлориду для приготування 100 г ізотонічного (0,9%) розчину, який використовують для внутрішньовенного введення.

A *0,9 г

B 1,8 г

C 18 г

D 0,36 г

E 0,18 г

 

30.Розчинність малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, яка називається:

A *Добутком розчинності

B Константою гідроліза

C Ступінню дисоціації

D Коефіцієнтом абсорбції

E Ступінню гідролізу

 

31.Розчинність газів у воді при підвищенні температури:

A *Зменшується

B Не змінюється

C Збільшується

D Спочатку збільшується, а потім зменшується

E Спочатку зменшується, а потім збільшується

 

32.При зберіганні відкритої колби з розчином солі на дні колби утворились кристали. Яким буде розчин над кристалами?

A *Насиченим.

B Ненасиченим.

C Пересиченим.

D Розбавленим.

E Концентрованим.

 

33.В 0,1 М розчині якої речовини концентрація йонів найменша?

A *СН3СООН

B НCl

C СаCl2

D H2SO4

E NaNO3

 

34.Для приготування 1 дм3 0,1М розчину сульфатної кислоти (М(H2SO4})=98 г/моль) необхідно взяти:

A*9,8 г H2SO4

B 980 г H2SO4

C 0,098 г H2SO4

D 49 г H2SO4

E 98 г H2SO4

 

35.Вкажіть формулу, яку застосовують для обчислення молярної концентрації розчину

A *

B

C

D

E

 

36.Молярна концентрація показує кількість розчиненої речовини

A *в 1 дм3 розчину

B в 1000 г розчину

C в 1 кг розчинника

D в 1 дм3 розчинника

E в 100 г розчинника

 

37.Для приготування 1 дм3 1 М розчину натрій хлориду необхідно брати NaCl

A *58,5 г

B 5,85 г

C 0,585 г

D 1,170 г

E 2,34 г

 

38.Закон Вант-Гоффа для осмотичного тиску виражається математичним рівнянням:

A *Π=iCмRT

BΠ=m/MR T

C Π=iCmRT

DΠ=iCнRT

EΠ=CmRT

 

39.У якому з наведених розчинів водневий показник дорівнює 14?

A *1М КОН

B0,1M HCl

C0,1M KOH

D1M H2SO4

E1M HCl

 

40.Вкажіть розчин з мінімальним значенням йонної сили, якщо молярні концентрації їх дорівнюють 0,01 моль/дм3:

A *NaNO3

BK2SO4

CCoCl2

DK3PO4

E(CH3COO)2Ca

 

41.Вкажіть розчин з максимальним значенням йонної сили, якщо молярні концентрації їх дорівнюють 0,01 моль/дм3:

A *Al2(SO4)3

BK2SO4

CCoCl2

DK3PO4

E(CH3COO)2Ca

 

42.До складу буферних систем крові не входить такий буферний розчин:

A *ацетатний

B білковий

C гідрокарбонатний

D фосфатний

E жодної правильної відповіді

 

43.Розчинність газів у воді при підвищенні тиску, як правило:

A *Збільшується

B Не змінюється

C Зменшується

D Спочатку збільшується, а потім зменшується

E Спочатку зменшується, а потім збільшується

Періодичний закон

1.Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до р-елементів?

A*Br, O, P

B Cl, Ca, O

C N, Al, Cd

D K, Ca, Ni

E Fe, Cu, F

 

2.Амфотерні сполуки – це речовини, які реагують з:

A *Кислотами та лугами

B Тільки з лугами

C Тільки з кислотами

D Тільки з кислотними оксидами

E Тільки з основними оксидами

 

3.Благородні гази практично не утворюють хімічних сполук, тому що:

A *вони мають повністю завершений зовнішній електронний рівень

B вони знаходяться у восьмій групі періодичної системи Д.І. Менделеєва

C з усіх елементів періоду вони мають найменший радіус

D у періодичній системі Д.І. Менделеєва вони розташовані після галогенів

E заряд ядра благородних газів дорівнює кількості електронів у атомі

 

4.Атомний номер хімічного елемента характеризує:

A *Кількість протонів у ядрі атома

B Кількість нейтронів у ядрі атома

C Кількість нуклонів у ядрі атома

D Кількість нейтронів і протонів у ядрі атома

E Масу ядра атома

 

5.Посилення металічних властивостей у головних підгрупах ПС зверху вниз зумовлено:

A *збільшенням радіуса атома

B збільшенням атомного номера

C збільшенням атомної маси

D збільшенням нуклонного числа

E збільшенням заряду ядра

 

6.У який з наведених молекул ступінь окиснення дорівнює нулю, а валентність дорівнює одиниці?

A *H2

B HCl

CNH3

D N2

E SO3

 

7.Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює:

A *номеру групи в періодичній системі

B номеру підгрупи в періодичній системі

C номеру періода

D номеру ряду

E різниці між позитивним ступенем окиснення та числом 8

 

8.Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. У відповідності до неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до р-елементів?

A *Cl, S, N

B Ag, Mg, O

C Al, Pt, N

D Na, Ca, Fe

E Fe, Cu, Cr

 

9.Відомо, що періодичний закон дозволяє передбачати властивості хімічних елементів та їх сполук, що і було продемонстровано у свій час Д.І. Менделєєвим. Користуючись цим законом знайдіть у ряді представлених елементів ІІІ періоду найбільш сильну кислоту:

A *HСlO4

B H3PO4

C H2SO4

D HСl

EH4SiO4

 

10.Вкажіть фактор, який визначає періодичність зміни властивостей елементів:

A *заряд ядра

B ступінь окислення

C валентність

D атомний радіус

E електронегативність

 

11.Одна з класифікацій хімічних елементів грунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать до р-елементів?

A *S, P, Cl

B K, Ca, Sc

C Be, Mg, Al

D Mn, Br, Mo

E P, S, Cr

 

12.Одна з класифікацій хімічних елементів грунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать до s-елементів?

A *K, Ca, Sr

B S, P, Cl

C Be, Mg, Al

D Mn, Br, Mo

E P, S, Cr

 

13.Вкажіть максимально можливе число електронів на 4-ому енергетичному рівні.

A *32

B 16

C 8

D 25

E 40

 

14.Який запис електронної конфігурації валентних електронів відповідає елементу 4-ого періоду VI групи головної підгрупи:

A *4s24p4

B 4s13d5

C 6s26p2

D 6s25d2

E 3s23p4

 

15.Чим відрізняються великі періоди елементів від малих?

A *Наявністю d і f –елементів.

B Наявністю s –елементів.

C Наявністю інертних газів.

D Наявністю металів.

E Наявністю неметалів.

 

16.Вкажіть який з елементів належить до p-елементів:

A

B Сu

C Fe

D Mg

E K

 

17.Вкажіть, у якому рядку розміщені тільки ізотопи:

A *16О, 17О, 18О

B 11К, 41Са, 41Sc

C 16О, 32О, 12О

D 40Ar, 40K, 40Ca

E 39K, 40Ca, 42Ca

 

18.Вкажіть елемент, якщо його електронна формула [Ar]4s23d8

A *Ni

B Cu

C Zn

D Pt

E Mn

 

19.Вкажіть елемент, якщо його електронна формула [Ar]4s13d10

A *Cu

B Ni

C Zn

D Pt

E Mn

 

20.Вкажіть число протонів в P-3:

A *15

B 16

C 17

D 18

E 31

 

21.Вкажіть число електронів в P-3:

A *18

B 16

C 17

D 15

E 31

 

22.Вкажіть молекулярну формулу продукту реакції між простими речовинами, утвореними елементами, які мають наступну будову зовнішнього енергетичного рівня : 3s23p1 та 3s23p5

A *AlCl3

B NaI

C BeBr2

D LiCl

E BaO

 

23.На основі електронної структури атома 35Cl вкажіть сумарне число нейтронів у цьому атомі.

A *18

B 52

C 10

D 17

E 35

 

24.Серед поданих схем розподілу електронів деяких елементів вкажіть негативно заряджені йони:

A *+14 ) ) ) 2 8 8

B +13 ) ) ) 2 8 0

C +13 ) ) ) 2 8 3

D +10 ) ) 2 8

E +15 ) ) ) 2 8 5

 

25.Хімічний знак елементу, електронна формула якого 1s22s22p63s23p64s23d104p3:

A *As

BGa

CGe

DSe

EZn

 

26.Вкажіть орбіталь із найбільшим значенням енергії:

A *4f

B5s

C4p

D3d

E4s

 

27.Вкажіть елемент 4 періоду, якщо на його зовнішньому енергетичному шарі є 2, а на передостанньому 16 електронів

A *Ni

B Cu

C Cu

D Zn

E Ga

 

28.Вкажіть елемент, який може проявляти тільки додатню ступінь окислення?

A *магній

B бісмут

C сульфур

D нітроген

E арсен

Гідроліз солей

1.Продуктом гідролізу якої з наведених солей є основна сіль?

A *CuSO4

B CaCl2

C K2CO3

D NaCl

E KBr

 

2.Вкажіть сіль, яка не піддається гідролізу:

A *K2Cr2O7

B Cr2(CO3)3

C KCrO2

D CrCl3

E Cr2S3

 

3.Вкажіть, яка з наведених солей не підлягає гідролізу?

A *Са(NO3)2

B ZnCl2

C CuSO4

D NaNO2

E NH4Cl

 

4.Розчин якої солі внаслідок гідролізу буде мати кислу реакцію?

A *амонію хлориду

B амонію карбонату

C натрію хлориду

D натрію карбонату

E натрію сульфату

 

5.Деякі медичні засоби одержують гідролізом відповідних середніх солей. Знайдіть серед перелічених солей ту, яка не буде піддаватися гідролізу.

A *K2SO4

B NaHCO3

C AlCl3

D Bi(NO3)3

E Na2SO3

 

6.Важливою властивістю солей є їх спроможність до гідролізу в водних розчинах. Гідроліз якої з приведених солей проходить необоротно?

A *Cr2S3

B Mg(NO3)2

C CuSO4

D NaNO2

E NH4Cl

 

7.Розчинні у воді солі гідролізують. Яка з наведених солей піддається гідролізу?

A *ZnCl2

B NaNO3

C K2SO4

D CaI2

E BaCl2

 

8.Продуктом гідролізу якої з наведених солей є основна сіль?

A *FeSO4

B NaCl

C K2CO3

D NH4Cl

E KBr

 

9.Вкажіть, яка з наведених солей не підлягає гідролізу:

A *KI

B ZnSO4

C KNO2

D Al2(SO4)3

E CrCl3

 

 

10.Вкажіть, яка із наведених солей підлягає лише частковому гідролізу:

A *K2S

B NaBr

C Ca(NO3)2

D Al2S3

E BaSO4

 

11.Вкажіть, яка із наведених солей підлягає повному незворотньому гідролізу:

A *Cr2S3

B Al2(SO4)3

C Cr(NO3)3

D KNO3

E Na3PO4

 

12.Яка із наведених солей внаслідок гідролізу дає лужне середовище?

A *Na2CO3

B KCl

C AlCl3

D NaNO3

E Cr2(SO4)3

 

13.Яка із наведених солей внаслідок зворотнього гідролізу дає кисле середовище?

A *Fe(NO3)3

B K2CO3

C NaI

D K3PO4

EBaCl2

 

14.Вкажіть, яка із вказаних солей не піддається гідролізу:

A *Ba(NO3)2

B ZnCl2

C KNO2

D K2HPO4

E AlCl3

 

15.Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?

A *AlCl3

B AgNO3

C Na2CO3

D BaI2

E KNO2

 

16.Яка з приведених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?

A *Cr2(SO4)3

B K2CO3

C AgNO3

D CaCO3

E Na2SO4

 

17.При розчиненні у воді якої із солей амонію середовище залишиться практично нейтральним?

A *NH4CH3COO

B (NH2)2SO4

C NH4Cl

D NH4NO3

E NH4Br

 

18.Якій солі відповідає вираз дла константи гідролізу Кг = Кw/ Kосн.

A *CuSO4

B KCN

C CH3COONa

D [NH4]2S

E NaCl

 

19.Якій солі відповідає вираз для константи гідролізу Кг= Кw/(Kкисл.•Косн.)

A *[NH4]2S

B NaCN

C Fe[NO3]3

D Li2S

E NH4Cl

 

20.Вкажіть сіль, розчин якої має лужну реакцію:

A *Na2S

B Na2SO4

C KCl

D CuCl2

E FeCl3

 

21.Серед перелічених солей вкажіть сіль, яка гідролізується:

A *NaF

B NaCl

C KI

D LiBr

E KI

 

22.З перелічених нітратів гідролізу піддається:

A *NH4NO3

B Sr(NO3)2

C NaNO3

D KNO3

E Ba(NO3)2

 

23.Деякі антибіотики можуть руйнуватись у кислому середовищі. Яка з наведених солей несумісна з такими антибіотиками у водному розчині?

A *NH4Cl

B CaCl2

C KI

D Na3PO4

E Na2CO3

 

24.Гідроліз якої з представлених солей проходить до кінця?

A *Аl2S3

B CuSO4

C Na2CO3

D K2S

E Zn(NO3)2

 

25.Якій солі відповідає наступний вираз для розрахунку константи гідролізу Кг=Kw/(Ka*Kb)?

A *CH3COONH4

B FeCl3

C NH4Cl

D CH3COONa

E Li3PO4

 

26.Якій солі відповідає наступний вираз для розрахунку константи гідролізу Кг= Kw/Kb?

A *NH4Cl

B LiNO3

C Na2CO3

D K3PO4

E K2SO4

 

27.Якій солі відповідає вираз для константи гідролізу Кг =Кw/Ка?

A *NaCN

B Na2SO4

C (NH4)2SO4

D (NH4)3PO4

E CH3COONH4

 

28.Серед наведених сполук вкажіть сіль, водний розчин якої має кисле середовище:

A ZnSO4

B Na2B4O7

C Na3PO4

D NaCl

E K2SO3

 

29.Вкажіть на особливість гідролізу солей Стибію та Бісмуту.

A *Утворюються оксосолі

B Утворюються комплексні сполуки

C Утворюються кислі солі

D Утворюються середні солі

E Утворюються гідроксосолі

 

30.Яке з наведених рівнянь є рівнянням гідролізу:

A *SO32- + H2O ↔ HSO3- + OH-

B SO2 +H2O ↔ H2SO3 ↔ H+ + HSO3-

C H2SO3 + OH- = HSO3- + H2O

D 4SO2 + 8OH- = S2- + 3SO42- + 4H2O

E HSO3- + H+ = H2SO3 ↔ SO2 + H2O

 

31.Деякі солі при розчинені можуть вступати в хімічну реакцію з водою. Розчини яких сполук мають кислу реакцію середовища?

A *FeCl3

B Na3FeO3

C NaFeO2

D K4[Fe(CN)6]

E розчини всіх приведених сполук мають кислу реакцію середовища

 

32.Складіть рівняння гідролізу кальцію карбіду, вкажіть рН середовища та загальну суму коефіцієнтів у рівнянні:

A *рН>7; 5

BрН>7; 4

CрН<7; 4

DрН=7; 5

EрН>7; 6

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...