Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типи хімічного зв’язку1.Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного зв’язку?

A *H2

B SiO2

C FeCl3

D H2S

E NaBr

 

 

2.Який хімічний зв’язок в молекулі хлору?

A *ковалентний неполярний

B водневий

C йонний

D ковалентний полярний

E координаційний

 

3.Водневі сполуки якого з наведених елементів можуть утворювати водневі зв’язки?

A *F

B C

C Si

D P

E I

 

4.Механізм водневого зв”язку зводиться до:

A *донорно-акцепторної взаємодії між атомом Гідрогену, зв”язаного з більш електронегативним елементом, та атомом іншого електронегативного елементу

B електростатичної взаємодії протилежно заряджених йонів

C утворення "електронного газу"

D донорно-акцепторної взаємодії між двома атомами з однаковою електронегативністю

E дисперсійної взаємодії

 

5.Яка властивість ковалентного зв’язку зумовлює просторову будову молекул?

A *Напрямленість

B Насичуваність

C Полярність

D Поляризованість

E Енергія

 

6.Тип хімічного зв’язку в молекулі NaCl?

A *Йонний

B Ковалентний неполярний

C Водневий

D Ковалентний полярний

E Металічний

 

7.Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного зв’язку?

A *N2

B CO2

C AlCl3

D H2S

E NaCl

 

8.Хімічна природа, електрона конфігурація та характер хімічного зв’язку визначають властивості хімічних сполук, включаючи їхню фізіологічну активність. У якої з наведених сполук зв’язок є ковалентним полярним?

A *HCl (газ);

B NaBr

C CaCl2

D I2

EO2

 

9.Одночасно йонний та ковалентний зв'язки містить речовина:

A *NH4NO3

B H2S

C N2O5

D N2

E NH3

 

10.Яка з наведених сполук утворена за рахунок ковалентних і йонних зв’язків?

A *Na2SO4

B NaCl

C CaCl2

D CH3COOH

E NH3

11.Електронегативність елементів в ряду F, O, N, Cl зменшується. Вкажіть, в якій із перерахованих молекул зв’язок найбільш полярний?

A *СlF

B OF2

C Cl2O

D NCl3

E NF3

 

12.Для якої з молекул не є характерним водневий зв’язок?

A *CH4

B NH3

C HF

D H2O

E C2H5OH

 

13.Сучасні методи дослідження дають можливість експериментально визначити просторові конфігурації молекул. Молекула води має будову:

A *кутову

B лінійну

C квадратну

D кубічну

E октаедричну

 

14.Йонний зв’язок утворений:

A *Електростатичною взаємодією протилежно заряджених іонів.

B Узагальненими валентними електронами.

C Електростатичною взаємодією молекулярних диполів.

D Спільною парою електронів.

E Взаємодією атома гідрогену з більш електронегативними атомами.

 

15.Тип хімічного зв’язку в молекулі I2A *Ковалентний неполярний

B Йонний

C Ковалентний полярний

D Металічний

E Міжмолекулярна взаємодія

 

16.Між молекулами води існує наступні типи зв’язку:

A *водневі

B ковалентні

C ковалентні і йонні

D йонні

E металічні

 

17.Яка з наведених сполук утворена лише за рахунок йонного типу зв’язку?

A *Na2S

B NH4Cl

C HCl

D CH3COOH

E PH3

 

18.Міжмолекулярний водневий зв’язок не впливає на таку фізичну властивість речовини, як:

A *Молекулярна маса

B Температура кипіння

C Розчинність у воді

D Густина розчину

E Перетворення газу на рідину

 

19.Наявність йонного зв’язку в NaCl зумовлює:

A *Здатність розчину проводити електричний струм

B Пластичність.

C Теплопровідність.

D Непрозорість.

E Електропровідність.

20.Вкажіть сполуку, яка містить зв’язок –О–О–

A *H2O2

B H2O

C N2O5

D Al2O3

E SO2

 

21.Для якої з молекул не є характерним водневий зв’язок?

A *HІ

B NH3

C HF

D H2O

E C2H5OH

 

22.Механізм йонного зв”язку зводиться до:

A *електростатичної взаємодії протилежно заряджених йонів

B донорно-акцепторної взаємодії між атомом Гідрогену, зв”язаного з більш електронегативним елементом, та атомом іншого електронегативного елементу

C утворення "електронного газу"

D донорно-акцепторної взаємодії між двома атомами з однаковою електронегативністю

E дисперсійної взаємодії

 

Комплексні сполуки

1.Який ступінь окиснення центрального атому в сполуці H[AuCl4]?

A *+3

B 0

C +1

D +2

E +4

 

2.Вкажіть комплексну сполуку, що виявляє протипухлинну активність:

A *[Pt(NH3)2Cl2]

B [Co(NH3)5NO3]Cl2

C Na4[Sn(OH)3Cl3]

D [Cu(NH3)4(SCN)2]

E K2Na[Co(NO2)6]

 

3.Координаційне число Феруму в калій гексаціанофераті (ІІ) К4[Fe(CN)6], дорівнює:

A *6

B 2

C 4

D 3

E 8

 

4.Координаційне число комплексоутворювача, це:

A *кількість хімічних зв’язків, що утворюють ліганди з центральним йоном

B заряд центрального йону

C кількість молекул і йонів, що входять до складу комплексної сполуки, крім центрального йону

D ступінь окиснення центрального йону

E -

 

5.Яка із сполук відноситься до ацідокомплексів?

A *K4[CoF6]

B [Fe(CO)5]

C [Cr(NH3)6]Cl3

D [Cr(H2O)4]Cl2

E Na2[Zn(OH)4]

 

6.Заряд центрального іону-комплексоутворювача в червоній кров’яній солі К3[Fe(CN)6] дорівнює:

A *+3

B +2

C +1

D +4

E +6

 

7.Деякі лікарські засоби відносять до комплексних сполук. Вкажіть, який з лігандів є бідентатним:

A *Оксалат-іон

B Гідроксид-іон

C Аміак

D Хлорид-іон

EВода

 

8.У косметологічній практиці використовують кальцій гідрогенсульфід гексагідрат. Вкажіть формулу цієї солі.

A *Ca(HS)2•6H2O

B CaS•6H2O

C CaSO3•6H2O

D Ca(HSO3)2•6H2O

E CaSO4•6H2O

 

9.Вкажіть ступінь окиснення комплексоутворювача у комплексній сполуці Na3[Ag(S2O3)2]:

A *+1

B 0

C +2

D +4

E +3

 

10.Для приведеної комплексної сполуки K2[HgI4] вкажіть комплексоутворювач:

A *Hg2+

B K+

C I-

D HgI42-

E K2[HgI4]

 

11.Вкажіть, чим визначається геометрична структура комплексної сполуки:

A *типом гібридизації орбіталей комплексоутворювача

B зарядом комплексоутворювача

C кількістю лігандів

D зарядом внутрішньої сфери комплекса

E координаційним числом комплексоутворювача

 

12.Ціанокобаламін (вітамін В12) є комплексною сполукою кобальту. До якого типу комплексних сполук він належить?

A *Хелатних комплексів

B Ацідокомплексів

C Аквакомплексів

D Катіонних комплексів

E Гідроксокомплексів

 

13.Реалізація якого механізму утворення хімічного зв’язку обов’язкова в комплексних сполуках?

A *донорно-акцепторного

B йонного

C ковалентного

D водневого

E металічного

 

14.Яка координаційна формула сполуки з сумарним складом PtCl4•6NH3, якщо координаційне число Pt (IV) дорівнює 6?

A *[Pt(NH3)6]Cl4

B [Pt(NH3)6]Cl2

C [Pt(NH3)4]Cl4

D [Pt(NH3)6]Cl3

E [Pt(NH3)2]Cl4

 

15.При взаємодії з надлишком водного розчину амоніаку CuSO4 утворює сполуку, яка містить йон:

A *[Cu(NH3)4]2+

B CuOH+

C [Cu(NH3)2]+

D [Cu(OH)NH3]+

E [Cu(H2O)4]2+

 

16.Державна Фармакопея України рекомендує для дослідження фармпрепаратів реактив Na2[Fe(CN)5NO]. Який ступінь окиснення має центральний йон у цій сполуці?

A *+3

B 0

C +1

D +2

E +6

 

17.Яка з наведених комплексних сполук є катіонним комплексом:

A *[Cr(H2O)4Cl2]Cl

B H2[PtCl6]

C Na3[Co(NO2)6]

D K3[Fe(CN)6]

E Na2[Fe(CN)5NO]

 

18.Який ступінь окиснення має центральний йон у сполуці [Cr(H2O)4Cl2]Cl?

A *+3

B 0

C +2

D +4

E +6

 

19.Визначити комплексну сполуку, заряд в якій центрального атома-комплексоутворювача якої дорівнює +3:

A *K3[Fe(CN)6]

B [Pt(NH3)2Cl2]

C K2[Mn(CN)4]

D K2[PtCl4]

E [Ag(NH3)2]NO3

 

20.Який вид ізомерії має місце для комплексної сполуки [Pt(NH3)2Cl2]:

A *геометрична

B оптична

C гідратна

D іонізаційна

E координаційна

 

21.Який з лігандів є бідентатним?

A *етилендіамін

B роданід-йон

C ціанід-йон

D піридин

E гідроксид-йон

 

22.На підставі величин констант нестійкості визначити найбільш стійкий комплексний йон

A *[Fe(CN)6]3-; Kн = 1·10-31

B [Ag(CN)2]-; Kн = 1·10-21

C [Ag(NH3)2]+; Kн = 5,89 ·10-8

D [Ni(CN]4]2-; Kн = 1 ·10-22

E [Co(NH3)6]2+; Kн= 4,07· 10-5

 

23.Комплексна сіль має склад PtCl4• 4NH3. AgNO3 осаджує з розчину цього комплексу половину йонів хлору. Яка з наведених формул відповідає даному комплексу

A *[Pt(NH3)4Cl2]Cl2

B [Pt(NH3)4Cl4]

C [Pt(NH3)4]Cl4

D [Pt(NH3)4Cl]Cl3

E *[Pt(NH3)4Cl3]Cl

 

24.Вказати комплексну сполуку, в якій комплексоутворювачем є Pt(IV):

A *[Pt(NH3)4Cl2]Cl2

B K2[PtCl4]

C Ba [Pt(CN)4]

D [Pt(NH3)4](NO3)2

E [Pt(NH3)2Cl2]

 

25.Хлорофіл – зелений пігмент рослин є комплексною сполукою. Вкажіть йон–комплексоутворювач в хлорофілі:

A Mg2+

B Fe3+

C Mn2+

D Fe2+

E Ni2+

 

26.Гем (складова частина гемоглобіну) є комплексною сполукою феруму. До якого типу комплексних сполук він відноситься?

A *Хелатних комплексів

B Ацидокомплексів

C Аквакомплексів

D Катіоних комплексів

E Гідроксо-комплексів

 

27.Яку ступінь оксидації має центральний йон в сполуці Н2[PtCl6]?

A *+4

B 0

C +2

D +3

E +6

 

28.Від чого залежить константа нестійкості комплексної сполуки?

A *від температури

B від тиску

C від концентрації

D від рН

E від ДР

 

29.Катіон Ферум(ІІІ) з ціанід-йонами утворює комплексну сполуку з координаційним числом:

A *6

B 3

C 2

D 5

E 4

30.Для нижчеприведеної комплексної сполуки K3[Al(OH)2Cl4] вкажіть комплексоутворювач:

A *Al3+

BK+

COH-

D[Al(OH)2Cl4]3-

ECl-

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...