Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімія елементів I-А та II-A підгруп1.Яка з наведених взаємодій можлива за кімнатної температури?

A *K + H2O =

B Hg + H2O =

C Au + HCl =

D Fe + H2SO4 (конц.) =

E СuO + H2 =

 

2.Яка сполука Гідрогену з елементами IVA групи періодичної системи є найбільш стійкою?

A *CH4

B SiH4

C GeH4

D SnH4

EPbH4

 

3.Вкажіть усі можливі ступені окиснення Гідрогену:

A *–1, 0, +1

B +1, 0

C -1, +1, +3

D -1, 0

E +1, +2

 

4. Вкажіть амфотерний s-елемент II групи:

A *Be

B Mg

C Ca

D Sr

E Ba

 

5.Яку сіль барію використовують як рентгеноконтрастну речовину при рентгеноскопії шлунку?

A *BaSO4

B BaCl2

C BaS

D BaO

E Ba3(PO4)2

 

6.Літій карбонат застосовується в медицині для лікування психозів. З якою з наведених сполук реагує Li2CO3?

A *HCl

B NaCl

C LiNO3

D KNO3

E KCl

 

7.Вода застосовується при виготовленні лікарських засобів. Які з простих речовин реагують з водою за кімнатної температури?

A *хлор

B азот

C силіцій

D мідь

Eзолото

 

8.Тимчасову твердість води обумовлюють солі:

A *Mg(HCO3)2 і Сa(HCO3)2

B Mg(HCO3)2 і MgSO4

C Ca(HCO3)2 і CaSO4

D MgSO4 і CaSO4

E CaCl2 і Mg(HCO3)2

 

9.Склад питної соди виражається формулою:

A *NaHCO3

B Na2CO3

C K2CO3

D Na2CO3·10H2O

E CaCO3

 

10.Яким із зазначених реактивів слід скористатися, щоб визначити наявність у розчині катіону Ca2+?

A *(NH4)2C2O4

B HCl

C HNO3

D KCl

E NaBr

 

11.Яку з наведених реакцій використовують у підводних човнах для регенерації повітря?

A *2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2

B 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

C 2KClO3 = 2KCl + 3O2

D 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

E 2H2O2 = 2H2O + O2

 

12.Водень в періодичній системі Д.І.Менделєєва розташовують в:

A *IA и VIIA групах

B IIA групі

C ІВ групі

D VIIВ групі

E VIIB и IA групах

13.Тип зв”язку в молекулі водню:

A *Ковалентний неполярний

B Ковалентний полярний

C Водневий

D Сили Ван-дер-Ваальса

E Йонний

 

14.Гашеним вапном називають сполуку:

A *Са(ОН)2

B СаО2

C СаО

D СаCl2

E СаCO3

 

15.В обміні речовин організму людини активно беруть участь біогенні макроелементи. Вміст якого макроелемента в плазмі клітини значно вищий, ніж у позаклітинній рідині?

A *Калію

B Натрію

C Магнію

D Брому

E Йоду

 

16.Серед лужних металів величина енергії йонізації найбільша у:

A *Li

B K

C Na

D Rb

E Cs

 

17.Який елемент найбільш поширений у Сонячній системі

A *Гідроген

B Карбон

C Оксиген

D Нітроген

E Силіцій

 

18.Вкажіть сполуку, якісне визначення якої супроводжується появою синього кольору ефірного шару:A *H2O2

B Cl2

C Na2HPO4

D MnSO4

E FeSO4

 

19.Одним з показників якості води є її твердість. Яка з наведених солей може зумовлювати постійну твердість води?

A *СаSO4

B NaCl

C Ca(HCO3)2

D Mg(HCO3)2

E K2SO4

 

20.Вода з високою твердістю непридатна для використання у фармацевтичній промисловості. Які з наведених речовин можна використати для зменшення твердості води?

A *Na2CO3, Ca(OH)2

B CaCO3, NaOH

C Na3PO4, CaCl2

D MgSO4, H2SO4

E Na2CO3, NaCl

 

21.Державна Фармакопея України рекомендує водень до використання в хроматографічному аналізі фармпрепаратів. В результаті якої реакції утворюється водень?

A *Na + H2O

B Cu + H2SO4

C Al + HNO3

D Zn + H2SO4(конц.)

E NH3 + HCl

 

22.В результаті якої реакції отримують водень в лабораторії?

A *Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B C + H2O → CO + H2

C CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2

D 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2

E CH4 → C + 2H2

 

23.Під час промивання ран пероксидом гідрогену із розчину виділяються бульбашки газу. Що це за газ?

A *кисень

B водень

C озон

D вуглекислий газ

E азот

 

24. Н2О2 може приймати участь в усіх перелічених реакціях, за винятком:

A *отримання водню

B отримання кисню

C виступати у ролі відновника

D виступати у ролі окисника

E реакція диспропорціювання

 

25.Яку із наведених хімічних реакцій можна використовувати для одержання водню?

A *Zn + NaOH

B Fe + KOH

C Zn + HNO3

D Cu + H2SO4

E Mg + HNO3

 

26.Яким із перелічених способів можна одержати металічний натрій?

A *Електролізом розплавів солей

B Електролізом розчинів солей

C Методом алюмотермії

D Метолом гідрометалургії

E Методом карботермії

 

27.Який продукт утворюється при взаємодії кальцію з водою:

A *гідроксид кальцію

B оксид кальцію

C гідрид кальцію

D пероксид кальцію

E хлорид кальцію

 

28.Лікарський препарат пероксид водню H2O2 має в своєму складі атом кисню в проміжній ступені окислення –1. Вкажіть, які властивості він проявляє в окисно-відновних реакціях:

A *окисно-відновні властивості

B тільки окислювальні властивості

C тільки відновлювальні властивості

D служить середовищем для проходження реакцій

E не приймає участі в ОВР

 

29.Серед елементів ІІА групи амфотерні властивості проявляють:

A *берилій

B берилій і магній

C магній

D кальцій

E всі елементи ІІА групи

 

30.Розчини лугів можуть реагувати із наступними простими речовинами:

A *Cl2, P, Zn

B Cl2, S, N2

C C, O2, P

D Zn, Cu, Mn

E Si, Al, Cu

 

31.Одним з показників якості води, що використовується у фармацевтичній промисловості, є її твердість. Яка з наведених солей може зумовлювати постійну твердість води?

A *MgCl2

B KCl

C Ca(HCO3)2

D Mg(HCO3)2

E Na3PO4

 

32.Йони якого хімічного елемента впливають на електролітний баланс тканин мозку і яка сіль цього елемента використовується для лікування психічних захворювань:

A *Li, Li2CO3

B Cl, NaCl

C I, KI

D Ca, CaCl2

E Mg, MgSO4

 

33.Солі цього лужного металу застосовуються у психіатрії. Згоряючи на повітрі або в атмосфері кисню він утворює оксид складу Е2О. Про який метал йде мова?

A *Li

B K

C Rb

D Cs

E Na

 

34.Звичайне скло має склад, який приблизно виражається формулою:

A *Na2O•CaO•6SiO2

B SiO2

C Na2SiO3

D Na2SiO5

EAl2O3•2SiO2•2H2O

 

35.Як перетворити питну соду на кальциновану?

A *Дією лугів

B Дією сильних мінеральних кислот

C Нагріванням у полум’ї газового пальника

D Внаслідок пропускання СО2 через розчин

E Дією летких органічних кислот

 

36.Як засіб першої допомоги спортсменам іноді використовують індивідуальні охолоджувальні пакети одноразової дії, які містять сухий кальцій хлорид та пакет з водою. Яка формула кальцій хлориду?

A CaCl2

B Ca(ClO)2

C Ca(ClO2)2

D Ca(ClO3)2

E Ca(ClO4)2

 

37.В якій з наведених реакцій гідроген грає роль окисника?

A *2Na + H2 = 2NaH

B Cl2 + H2 = 2HCl

C CuO + H2 = H2O + Cu

D N2 + 3H2 = 2NH3

E F2 + H2 = 2HF

 

38.Натрій гідроксид не утворюється в результаті реакції:

A *NaCl + Al(OH)3 =

B

C Na2O+ H2O =

D Na + H2O =

E NaН + H2O =

 

39.Для нейтралізації підвищеної кислотності шлункового соку використовують засіб на основі:

A *МgO

BСaO

C ZnO

DHgO

EPbO

 

40.Який з наведених металів при безпосередній взаємодії з киснем утворює надпероксид?

A *Калій

BКальцій

CНатрій

DЛітій

EМагній

 

41.Який з наведених металів при безпосередній взаємодії з киснем утворює пероксид?

A *Натрій

BКальцій

CКалій

DЛітій

EМагній

 

42.Який з наведених металів при безпосередній взаємодії з киснем утворює оксид?

A *Літій

BРубідій

CКалій

DНатрій

EЦезій

 

43.Який з наведених оксидів можна використати як водовіднімаючий засіб:

A *BaO

BСuO

C CO2

DFe2O3

EAl2O3

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...