Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімія елементів VII-А підгрупи1.При пропусканні хлору через холодний розчин калій гідроксиду утворюються:

A *KCl, KClO, H2O

B KCl, KClO3, H2O

CKCl, H2O

D KClO, KClO3, H2O

E KClO3, H2O

 

2.Найбільш сильною серед галогеновмісних кислот є:

A *HI

B HCl

C HF

D HBr

E -

 

3.Вкажіть як змінюється сила кислот у ряду: HF – HCl – HBr – HI.

A *зростає від HF до HI;

B зменшується від HF до HI;

C не змінюється;

D зростає від HІ до HF.

E

 

4.У ряду НF – HCI – HBr – HI

A *зменшується стійкість молекули, сила кислот зростає

B зростає стійкість молекули, сила кислот зростає

C зменшується стійкість молекули, сила кислот спадає

D збільшується стійкість молекули, сила кислот спадає

E сила кислот однакова

 

5.Вкажіть, у якого галогена окисні властивості найбільш виражені:

A *F2

B I2

C Cl2

D Br2

E Cl2 і Br2

 

6.CaOCl2 під назвою “хлорне вапно” використовують як:

A *Дезинфікуючий засіб

B Кровоспинний засіб

C Жарознижуючий засіб

D В’яжучий засіб

E Кардіотонічний засіб

 

7.Хлорне вапно, яке використовують у медичній практиці як дезинфікуючий засіб, його формула:

A *CaCl(OCl)

B СaСl2

C Ca(ClO3)2

D Ca(ClO4)2

E -

 

8.Дезинфікувальна дія хлорного вапна пов”язана з:

A * виділенням НСlО при взаємодії вапна з СО2 вологого повітря

B виділенням СаСО3 при взаємодії вапна з СО2 вологого повітря

C виділенням СаСl2 при взаємодії вапна з СО2 повітря

D виділенням Са(ОН)2 при взаємодії хлорного вапна з СО2 повітря

E виділенням НСl при взаємодії хлорного вапна з СО2 повітря

 

9.Чому дорівнює максимальна валентність Флуору?

A *1

B 7

C 2

D 5

E 3

 

10.При порівнянні оксигеновмісних кислот Хлору за силою і окисними властивостями можна зробити висновок - зі збільшенням ступеня окиснення Хлору:

A *окисна здатність зменшується, сила кислот збільшується

B окисна здатність та сила кислот зменшується

C окисна здатність та сила кислот збільшується

D окисна здатність збільшується, сила кислот зменшується

E окисна здатність та сила кислот не змінюється

 

11.Велика хімічність активність фтору зумовлена

A *високою міцністю зв”язків, які Флуор утворює з іншими елементами

B високою міцністю зв”язку F-F

C малою електронегативністю

D великим розміром атома Флуору

E слабкою міцністю зв”язків Флуору з іншими елементами

 

12.Фтороводень порівняно з іншими галогеноводнями має найвищу температуру кипіння. Ця властивість зумовлена:

A *наявністю водневих зв”язків

B наявністю ковалентних полярних зв”язків

C наявністю ковалентних неполярних зв”язківD наявністю йонного зв”язків

E наявністю металічного зв”язків

 

 

13.Хлор з гарячим водним розчином КОН:

A *утворює KCl і KClO3

B розкладає луг з утворенням О2

C не взаємодіє

D утворює KCl і KClO

E утворює KСlО4 і KClO3

 

14.Властивості гіпохлоритної кислоти (HClO):

A *Слабка кислота, сильний окисник

B Сильна кислота, сильний окисник

C Сильна кислота, слабкий окисник

D Слабка кислота, слабкий окисник

E Слабка кислота, окислювально-відновлювальних властивостей немає

 

15.Окислювальні властивості вільних галогенів зростають в ряді:

A *I2, Вг2, Сl2, F2

B F2, Сl2, Вг2, I2

C Вг2, I2, Сl2, F2

D Вг2, F2, I2, Сl2

E I2, Сl2, Вг2, F2

 

16.У промисловості хлор добувають:

A *Електролізом розплаву NaCl

BВзаємодією MnO2 з концентрованою HCl

CВзаємодією KMnO4 з концентрованою HCl

DРозкладом HClO

EВзаємодією PbO2 з розведеною HCl

 

17.В лабораторних умовах хлор добувають:

A *Взаємодією KMnO4 з концентрованою HCl

BЕлектролізом розплаву NaCl

CРозкладом КClO3

DРозкладом HClO

EЕлектролізом розплаву ZnCl2

 

18.З якими хімічними елементами та сполуками хлор безпосередньо не взаємодіє?

A *З киснем

B З натрієм

C З водою

D З фосфором

E З цинком

 

19.Формула гіпобромітної кислоти:

A *HBrO

B HBr

C HBrO2

D HBrO3

E HBrO4

 

20.При взаємодії хлору з водою утворюється:

A *HClO + HCl

BHClO + HClO3

CHClO + HClO2

DHClO + HClO4

EHClO + Cl2O6

 

21.Яка з галогеновмісних кислот міститься в організмі людини?

A *HCl

B HClO

C HClO4

D HBrO

E HI

 

22.Найсильнішою серед галогеноводневих кислот є:

A *Йодидна кислота

B Фторидна кислота

C Бромідна кислота

D Хлоридна кислота

E -

 

23.Який з наведених металів не реагує з хлоридною кислотою?

A *Ag

B Fe

C Zn

D Al

E Ca

 

24.Найсильнішою серед оксигеновмісних кислот Хлору є:

A *Перхлоратна кислота

B Гіпохлоритна кислота

C Хлоритна кислота

D Хлоратна кислота

E -

 

25.Вкажіть кислоту, якій відповідає оксид Cl2O7.

A *HСlO4

B HClO

C HСlO2

D HCl

E HСlO3

 

26.Для кількісного визначення багатьох лікарських засобів використовують неводні розчини перхлоратної кислоти. Який з наведених оксидів відповідає цій кислоті?

A *Cl2O7

B Cl2O

C ClO2

D Cl2O3

E Cl2O6

 

27.З хлороводневою кислотою не взаємодіють наступні метали:

A *Cu, Ag

B Mg, Cr

C Fe, Co

D Zn, Mg

E Na, Ca

 

28.Вкажіть, як змінюються відновлювальні властивості в ряді: Cl- – Br- – I-

A *збільшуються

B зменшуються

C не змінюються

D бром більш сильний відновник, ніж хлор

E не проявляють відновлювальних властивостей

 

29.Найбільш сильним окисником серед оксигенвмісних кислот хлору є:

A *гіпохлоритна кислота

B перхлоратна кислота

C хлоратна кислота

D хлоритна кислота

E -

 

30.Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою з наведених сполук реагує NaF?

A *H2SO4

B CO2

C NaCl

D KI

E CH3COOH

 

31.Галогеноводневі кислоти, крім фтороводневої, є сильними електролітами. Аномально низьку здатність до дисоціації фтороводневої кислоти пояснюють асоціацією її молекул за рахунок:

A *Водневих зв`язків

B Йонних зв`язків

C Ковалентних неполярних зв`язків

D Ковалентних полярних зв`язків

E Вандерваальсової взаємодії

 

32.Оксид Сl2О є ангідридом кислоти:

A *HClO

B HСlO3

C HСlO2

D HСlO4

E HCl

 

33.Вкажіть умову, при якій Cl2 взаємодіє з розчином KOH з утворенням хлорату калію:

A *Нагрівання

B Присутність каталізатора

C Тиск

D Охолодження

E Освітлення

 

34.Серед приведених сполук вкажіть емпіричну формулу мінеральної кислоти, розчин якої є лікарським препаратом:

A *HCl

B H2SO4

C HNO3

D H3PO4

E H2SO3

 

35.Який з приведених металів витісняє з хлоридної кислоти водень?

A *Алюміній

B Мідь

C Ртуть

D Золото

E Платина

 

36.В основі травлення скла лежить реакція взаємодії фторидної кислоти з:

A *SiO2

B Si

C SiO

D H2SiO3

E SiF4

37.Вкажіть реакцію яка неможлива:

A *KCl + Br2 → KBr + Cl2

B KI + Br2 → KBr + I2

C NaBr + Cl2 → NaCl + Br2

D NaI + Cl2 → NaCl + I2

E KI + Cl2 → KCl + I2

 

38.Хлорактивні сполуки широко застосовуються як дезінфікуючі засоби. Яка з наведених формул відповідає гіпохлоритній кислоті?

A *HClO

B HСlO4

C HСlO2

D HClO3

E HCl

 

391.Вкажіть, в якого з йонів найбільш виражені відновлювальні властивості:

A *I-

B F-

C Cl-

D Br-

E Ag+

 

40.До якого з йонів центральна нервова система є найбільш чутливою:

A *Br-

B I-

C F-

D Ca2+

E Na+

 

41.Хлор – елемент VII групи головної підгрупи ПС. Яка валентність оксигенутворюючого елементу у молекулі хлоратної кислоти?

A *V

B IV

C III

D II

E I

 

42.Який з наведених галогенів у сполуках не може виявляти позитивну ступінь окиснення?

A *F2

B Cl2

C Br2

D I2

E At

 

43.Де використовують бертолетову сіль KСlO3?

A *У виробництві сірників

BУ фармації

CУ медицині

DЯк відбілювач

EУ виробництві кислот

 

44.Найбільша кількість флуору в організмі людини міститься в:

A *емалі зубів

Bнаднирниках

Cхрящах

Dщитовидній залозі

Eм’язовій тканині

 

45.Як заспокійливий засіб при нервових хворобах використовують наступні солі:

A *броміди

Bхлориди

Cйодиди

Dгіпохлорити

Eперхлорати

 

46.У скільки разів приблизно хлор важчий за повітря?

A *У 2,5 рази

BУ 2 рази

CУ 3 рази

DУ 3,5 рази

EУ 4 рази

 

47.Назвати оксид хлору, який найбільш стійкий з усіх оксидів хлору і вибухонебезпечний при нагріванні:

A *Cl2O7

BClO2

CClO3

DCl2O6

ECl2O

 

48.Усі флуориди малорозчинні у воді, крім флуориду:

A *натрію

Bаргентуму

Cбісмуту

Dбарію

Eферуму

 

49.В якості ізотонічного при недостачі крові використовують розчин:

A *NaCl

BFeCl3

CCaCl2

DHgCl2

EHCl

 

50.Формула йодатної кислоти:

A *HIO3

BHIO4

CHIO2

DHIO

EHI

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...