Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімія елементів VI-А підгрупи1.Внаслідок реакції SO2 з хлором утворюється сульфурил хлорид. Яка з наведених формул відповідає сульфурил хлориду?

A *SO2Cl2

B SO2

C S2Cl2

D SCl2

E SCl4

 

2.Вкажіть ступінь окиснення Сульфуру, якому відповідає октет електронів на зовнішньому електронному рівні:

A *-2

B +2

C +4

D +6

E 0

 

3.Вкажіть, чому натрій тіосульфат не можна використовувати у кислому середовищі?

A *Розкладається з виділенням сірки

B Посилюється гідроліз

C Сповільнюється гідроліз

D Відбувається утворення S4O62--йона

E Окиснюється до SO42--йона

 

4.Серед приведених кислот вкажіть дисульфатну:

A *H2S2O7

B H2S2O5

C H2S2O8

D H2S

E H2S4O6

 

5.Концентрована сульфатна кислота не реагує з залізом при кімнатній температурі тому, що:

A *на поверхні заліза утворюється нерозчинна плівка оксиду

B залізо є активним металом

C залізо відноситься до d-елементів

D залізо знаходиться у VIIIВ групі

Eзалізо знаходиться у четвертому періоді

 

6.Сульфур у ступені окиснення +4 може бути:

A *окисником і відновником

B лише окисником

Cлише відновником

D не вступає в окисно-відновні реакції

E окисником лише з сильними відновниками

 

7.Багато елементів утворюють алотропні модифікації. Вкажіть алотропну модифікацію Оксигену.

A *озон

B фосген

C кварц

D корунд

E алмаз

 

8.Для якісного виявлення озону використовують реакцію взаємодії його з:

A *КІ

B І2

C Н2О2

D H2SO4

E КMnО4

 

9.В якій із сполук Оксиген виявляє позитивний ступінь окиснення?

A *OF2

B CO2

C H2O2

D KO2

E KO3

10.При дії кислот на тіосульфати утворюються:

A *S та SO2

B H2SO3

C H2S та S

D SO3

E H2SO4

 

11.Розбавлена сульфатна кислота може взаємодіяти:

A *З металами, які стоять в ряді напруг до водню

B Тільки з лужними металами

C З металами і неметалами

D Тільки з неметалами

E З металами, які стоять в ряді напруг після водню

 

12.Сульфатна кислота утворює солі:

A *Сульфати и гідросульфати

B Сульфати и гідросульфіти

C Сульфіди и гідросульфіди

D Сульфіди

E Сульфіти

 

13.Вкажіть продукт окиснення натрію тіосульфату йодом:

A *Na2S4O6 +NaI

BS + Na2SO4

CNa2S + H2SO4

DS + H2SO4

ENa2SO4 + H2SO4

 

14.В процесі якісного визначення озону виділяється вільний:

A *Йод

B Фтор

C Хлор

D Бром

E Азот

 

15.При спалюванні піриту утворюється:

A *Fe2O3 + SO2

BFe2O3 + SO3

CFe2O3 + CO2

DFe2O3 + CO

EFe2O3 + H2S

 

16.З якими з наведених речовин концентрована сульфатна кислота без нагрівання не взаємодіє:

A *ЗалізоB Фосфор

C Сірка

D Ртуть

E Графіт

 

17.З розведеним розчином сульфатної кислоти не реагує:

A *Ag

B Fe

C Zn

D Ca

EMg

 

18.Не є відновником металів із їх руд:

A *Кисень

B Оксид вуглецю (ІІ)

C Вуглець

D Алюміній

EВодень

 

19.Речовина, в якій сірка може бути тільки відновником:

A *H2S

B SO2

C SO3

D H2SO3

E H2SO4

20.Речовина, в якій сірка може бути тільки окисником:

A*H2SO4

B SO2

C H2SO3

D S

E Na2S

 

21.Речовина, в якій сірка може мати окисно-відновну двоїстість:

A *SO2

B H2S

C K2SO4

D Na2S

E H2SO4

 

22.Який із наведених металів не реагує з розведеною сульфатною кислотою?

A *Cu

B Fe

C Zn

D Al

E Mn

 

23.Концентрована сульфатна кислота за кімнатної температури реагує з обома речовинами:

A *Mg, MgO

B Al, Al2O3

C Fe, FeO

D C, CO2

E Cr, Cr2O3

 

24.Тіосульфат натрію використовують в медицині як протитоксичний, протизапальний та десенсибілізуючий засіб. Яка з наведених формул сполук відповідає тіосульфату натрію?

A *Na2S2O3

B Na2S2O5

C Na2SO3

D Na2S2O4

E NaHSO4

 

25.Яка кислота утворюється при розчиненні оксиду сульфуру (IV) у воді?

A *сульфітна (сірчиста)

B сульфатна (сірчана)

C сульфідна (сірководнева)

D тіосульфатна (тіосірчана)

E тетратіонова

 

26.За звичайних умов кисень не взаємодіє з переліченими елементами, за винятком

A *Mg

B Au

C Ne

D N2

E Cl2

 

27.Концетрована сульфатна кислота при взаємодії з малоактивними металами відновлюється до сполуки

A *SO2

B S

C H2S

D H2S2O3

E SO3

 

28.Атомний та йонний радіуси в ряду О-S-Se-Te закономірно

A *збільшуються

B зменшуються

C зменшуються, а потім збільшуються

D збільшуються, а потім зменшуються

E не змінюються

 

29.Олеумом називають:

A *Розчин SO3 у сульфатній кислоті

B Розчин SO2 у сульфатній кислоті

C Продукт взаємодії SO3 i H2O

D Розчин сірководню у сульфатній кислоті

E Розчин сірки у сульфатній кислоті

 

30.Яка з летких водневих сполук елементів VIA групи періодичної системи є найбільш стійкою?

A *H2O

B H2S

C H2Se

D H2Te

E H2Po

 

31.H2S є токсичним для живого організму тому, що:

A *Блокує перенесення електронів в дихальному ланцюзі

B Утворює кислі солі

C Більшість сульфідів не розчинні у воді

D При взаємодії з киснем утворює сульфур

E У розчині є слабкою кислотою

 

32.Приведано ряд сполук з оксигеном. Яка з них не є оксидом?

A *F2O

B SO3

C CaO

D Na2O

E Cr2O3

 

33.Сульфур – типовий неметал, який знаходиться у VI групі головної підгрупі ПС. Яка валентність сульфуру у молекулі сульфітної кислоти?

A *IV

B III

C VI

D II

E V

 

34.З якою з наступних речовин може реагувати оксид сульфуру (VI)?

A *Na2O

B NaCl

C HNO3

D HCl

E Ні з одною з приведених речовин

 

35.Сульфур в з’єднаннях може виявляти різноманітні ступені окиснення. В якому з вказаних з’єднань ступінь окиснення атому сульфуру дорівнює +4?

A *Al2(SO3)3

B CuSO4

C FeS2

D Li2S

E Al2(SO4)3

 

36.З якою з вказаних речовин взаємодіє концентрована сульфатна кислота з утворенням SO2?

A *Ag

B CuO

C NaCl

D Ca

E Mg(NO3)2

 

37.Вкажіть продукти, які утворюються в результаті реакції якісного визначення тіосульфат-йону, при підкисленні розчину його солі:

A *S↓ + SO2↑ + H2O

B S↓ + SO42-

C 2SO42-

D S4O62-

E SO3S2-

 

38.Пероксосульфатна кислота (кислота Каро) має формулу:

AH2SO5

BH2S2O7

C H2S2O8

DH2S2O3

EH2SO3

 

39.З якою з вказаних речовин взаємодіє концентрована сульфатна кислота з утворенням H2S?

A *K

B CuO

C NaCl

D Ag

E Mg(NO3)2

 

40.З якою з вказаних речовин взаємодіє концентрована сульфатна кислота з утворенням вільної сірки?

A *Zn

B CuO

C K

D Ag

E Mg(NO3)2

 

41.При попаданні залізної стружки в сильно нагріту концентровану сульфатну кислоту можливий наступний процес:

A *2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

B Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

C Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2 + 2H2O

D 2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2

E залізо пасивується концентрованою сульфатною кислотою

 

42.Концентрована сульфатна кислота за кімнатної температури реагує з обома речовинами:

A *цинком та купруму (II) оксидом

B алюмінієм та алюмінію оксидом

C залізом та феруму (III) оксидом

D вуглецем та карбону (IV) оксидом

E жодної правильної відповіді

 

43.З утворенням солі і водню протікає взаємодія:

A *H2SO4 (р-н) і Zn

B H2SO4 (конц.) і Zn

C H2SO4 (р-н) і Au

D H2SO4 (конц.) і Au

E жодної правильної відповіді

 

44.З сульфуру (VI) оксидом реагує:

A *кальцію оксид

B фосфору (V) оксид

C хрому (VI) оксид

D сульфуру (IV) оксид

E хлору (VII) оксид

 

45.Розведена сульфатна кислота може реагувати з:

A *купруму (II) оксидом

B барію сульфатом

C міддю

D карбону (IV) оксидом

E аргентумом

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...