Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімія елементів V-А підгрупи1.Продуктом розчинення у воді РCl5 є:

A *H3PO4 та HCl

B H2[PO3H] та HCl

C P та HCl

D H3PO2 та HCl

E H3P та HCl

 

2.Ступінь окиснення Фосфору в H[PO2H2] дорівнює:

A *+1

B +4

C +5

D +3

E -3

 

3.При дії аміаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості аміаку характеризує цей процес:

A *Здатність до приєднання йонів Гідрогену

B Відновні

C Кислотні

D Окисні

E Здатність до гідролізу

 

4.В результаті реакції надлишку ртуті з розведеною нітратною кислотою виділяється газ:

A *NO

B NH3

C N2

D N2O

E -

 

5.Чому дорівнює максимальна валентність Нітрогену з урахуванням донорно-акцепторного механізму утворення ковалентного зв’язку?

A *4

B 1

C 2

D 3

E 5

 

6.Яка з наведених нижче солей амонію розкладається при нагріванні з виділенням аміаку?

A *(NH4)2CO3

B NH4NO2

C NH4NO3

D (NH4)2Cr2O7

E -

 

7.Яка із сполук характеризується найнижчим ступенем окиснення Нітрогену?

A *NH3

B HNO2

C HNO3

D N2O5

E NO2

 

8.Нашатирний спирт – це водний розчин з масовою часткою аміаку:

A *10%

B 3%

C 5%

D 15%

E 8%

 

9.Гіпофосфітній кислоті відповідає формула:

A *H[PO2H2]

B HPO3

C H3PO4

D H4P2O7

E (HPO3)n

 

10.Яка з наведених кислот є одноосновною?

A *гіпофосфітна

B фосфатна

C дифосфатна

D сульфітна

E cульфатна

 

11.Яка сполука Гідрогену з елементами VA групи періодичної системи є найбільш стійкою?

A *NH3

B PH3

C AsH3

D SbH3

E BiH3

 

12.Продуктом розчинення у воді Р2О3 є сполука:

A2[РО3H]

B Н3РО4

C Н4Р2О7

D (НРО3)n

E Н3Р

 

13.При термічному розкладі якого з нітратів, рекомендованих Державною Фармакопеєю України як реактив, утворюється метал:

A *AgNO3

B Ca(NO3)2

C Mg(NO3)2

D KNO3

E Al(NO3)3

 

14.На який метал не діє концентрована нітратна кислота на холоді?

A *Cr

B Na

C Mg

D Cu

E Zn

 

15.Вкажіть оксид азоту, якому відповідає нітратна кислота:

A *N2O5

B N2O4

C N2O

D NO

ENO2

 

16.Геміоксид нітрогену (N2O) використовують для інгаляційного наркозу. Його одержують при нагріванні:

A *NH4NO3

B NH4NO2

C Cu(NO3)2

D NH4OH

ENaNO3

 

17.Оксид нітрогену (I), відомий під назвою „звеселяючий газ”, у суміші з киснем використовують у медицині для наркозу. Вкажіть формулу цього оксиду.

A *N2O

B NO

C NO2

D N2O3

E N2O4

 

18.Із наведених нижче рівнянь реакцій оберіть те, яке характеризує здатність азотної кислоти вступати в реакцію обміну:

A *CaCO3 + 2HNO3=Ca(NO3)2+CO2+H2O

B 5HNO3+3P+12H2O=3H3PO4+2NOC Cu2O+6HNO3=2Cu(NO3)2+2NO2+3H2O

D 4Ca+10HNO3=4Ca(NO3)2+N2O+5H2O

E Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

 

19.Речовина, в якій азот може бути тільки окисником:

A *HNO3

B HNO2

C NH3

D NO2

E N2O

 

20.Речовина, в якій азот може бути тільки відновником:

A *NH3

B HNO2

CHNO3

D NO2

E N2O

 

21.Речовина, в якій нітроген може бути тільки окисником:

A *N2O5

B NO

C NO2

D N2O3

E N2O4

 

22.Речовина, в якій нітроген може мати окисно-відновну двоїстість:

A *NO2

B N2O5

C NH3

D HNO3

E NH4Cl

 

23.З якою з наведених речовин дуже розведена азотна кислота реагує без утворення газоподібних продуктів реакції?

A *Mg

B Cu

C P

D Pb

E S

 

24.У якій з наведених сполук ступінь окиснення азоту дорівнює –2?

A *N2H4

B NH3

C NO

D N2O

E NO2

 

25.Який з наведених металів за кімнатної температури не реагує з концентрованою нітратною кислотою?

A *Al

B Ba

C Zn

D Na

E Ca

 

26.Який із наведених оксидів є ангідридом нітритної кислоти?

A *N2O3

B N2O5

C N2O4

D NO

E NO2

 

27.Нітроген утворює низку оксидів: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. Оксиди, що проявляють кислотні властивості знаходяться у ряду:

A *N2O3, NO2, N2O5

B N2O3, N2O5, N2O

C N2O, NO, NO2

D N2O, N2O3, N2O5

E NO, N2O3, N2O5

 

28.Натрію нітрит використовують у медицині як судинорозширюючий засіб при стенокардії. По відношенню до якої із наведених сполук NaNO2 проявляє властивості відновника?

A *KMnO4

B H2S

C NH3

D KI

E NaHCO3

 

29.Державна Фармакопея України рекомендує до використання для дослідження фармпрепаратів реактив, що містить натрію нітрат. В результаті якої з наведених реакцій NaNO3 отримати не можна?

A *NaCl + HNO3

B NaOH + HNO3

C Na2CO3 + HNO3

D NaOH + NO2 + NO + O2

E Cu(NO3)2 + NaOH

 

30.Нітратна кислота проявляє яскраво виражені окиснювальні властивості. Вона руйнує тваринні та рослинні тканини, окиснює майже всі метали та неметали. Концентрована нітратна кислота не реагує з:

A *Золотом

B Фосфором

C Міддю

D Магнієм

E Сіркою

 

31.Наявність Арсену (миш`яку) в сировині, що використовується на фармпідприємтсві, визначають за реакцією Марша. В процессі визначення утворюється сполука Арсену з Гідрогеном. Який ступінь окиснення Арсену в цій сполуці?

A *–3

B +3

C +5

D –5

E +1

 

32.Який газ утворюється в результаті дії концентрованої нітратної кислоти на сірку

A *NO2

B Н2

C N2

D N2O

E NH3

 

33.Які властивості проявляє розчин амоніаку в воді?

A *Відновні і слабоосновні.

B Окиснювальні і слабоосновні.

C Відновні і кислотні.

D Окиснювальні і кислотні.

E Окиснювальні і сильноосновні.

 

34.Основним компонентом лікарського препарату (бісмуту нітрату основного) є оксид-нітрат бісмуту BiONO3, який отримують при взаємодії Bi(NO3)3 з:

A *H2O

B HCl

C HNO3

D Cl2

E SnCl2

 

35.Вкажіть йон, який визначають з допомогою магнезіальної суміші (MgCl2 + NH3•H2O + NH4Cl):

A *HPO42-

B SO42-

C CO32-

D SO32-

E I-

 

36.Ступінь окиснення Фосфору в фосфітній кислоті (H2[PO3H]) дорівнює:

A *+3

B –3

C +1

D +4

E +5

 

37.З яким з представлених металів нітратна кислота не реагує?

A *Pt

B Ca

C Cu

D Mg

E Pb

38.При взаємодії з яким із наведених металів Нітроген розведеної нітратної кислоти відновлюється до Нітрогену з ступенем окиснення –3?

A *Mg

B Pt

C Cu

D Ag

E Pb

 

39.Ступінь окиснення фосфору в ортофосфатній кислоті дорівнює:

A *+5

B –3

C +1

D +3

E +4

 

40.При нагріванні ортофосфатної кислоти утворюється дифосфатна кислота. Яка з наведених формул відповідає дифосфатній кислоті?

A *H4P2O7

B HPO3

C H[H2PO2]

D H2[HPO3]

E H3PO4

 

41.При дії HNO3 на метали в залежності від активності металу та концентрації кислоти утворюються різні продукти відновлення. Який продукт відновлення Нітрогену утвориться при дії на магній дуже розведеної нітратної кислоти:

A *NH4+

B N2

C N2O

D NO

E NO2

 

42.До якої сполуки відновлюється концентрована HNO3 при взаємодії з міддю?

A *NО2

B

C N2О

D N2

E NH43

 

43.З яким металом не реагує концентрована нітратна кислота?

A *Fe

B Co

C Mn

D Ca

E K

 

44.Дуже розведена нітратна кислота максимально відновлюється активними металами з утворенням:

A *NH4NO3

B N2O

C N2

D NO2

E NO

 

45.Чим пояснити той факт, що під тиском газподібний амоніак легко перетворюється на рідину?

A *Асоціацією молекул, внаслідок утворення водневих зв’язків.

B Великим значенням енергії зв’язку N-H.

C Невеликою густиною цього газу.

D Особливою будовою молекули амоніаку.

E Малим значенням енергії зв’язку N-H.

 

46.Вкажіть ряд металів, що пасивуються концентрованою нітратною кислотою при t=25ºC:

A *Bi, Fe, Cr, AI

B Mn, Fe, AI, Be

C Zn, Mn, Co, AI

D Fe, Co, Ni, Mn

E Zn, Pt, Mn, Cr

 

47.Як засіб першої допомоги спортсменам іноді використовують індивідуальні охолоджувальні пакети одноразової дії, які містять сухий амоній нітрат та пакет з водою. Яка формула амоній нітрату?

A *NH4NO3

B NH4NO2

C (N2H5)NO3

D NH2OH

E (NH3OH)NO3

 

48.Чому елементи N та Р у живому організмі не є взаємозамісними:

A *N зв’язується в біомолекулах через атоми С та Н, а Р – через О

B Мають різні атомні маси

C Солі, утворені нітратною кислотою розчинні, а фосфорною – у більшості нерозчинні

D Можуть у біомолекулах з’єднуватись між собою

E Знаходяться в одній групі періодичної системи

 

49.Нітроген утворює кілька оксидів: один з них продукується судинами з метою їх розширення, інший застосовують для наркозу. У якій парі записані ці оксиди?

A *N2O, NO

B N2O3, NO

C N2O, NO2

D N2O5, NO2

E N2O3, N2O5

 

50.Оксиди елементів VA групи, які використовують як фармпрепарати, записані у парі:

A *N2O, As2O3

B As2O3, P2O5

C NO, P2O5

D NO2, As2O5

E NO, NO2

 

51.Нітроген у різноманітних реакціях може віддавати та приймати електрони. В якій з вказаних реакцій нітроген проявляє властивості відновника?

A *N2 + 3F2 = 2NF3

B HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

C N2 + 3H2 = 2NH3

D HNO3 + 3HCl = 2Cl + NOCl + 2H2O

E Ba(NO3)2 = Ba(NO2)2 + O2

 

52.Які з вказаних пар речовин можна використовувати для отримання оксиду нітрогену(ІІ)?

A *NH3, O2

B NO, O2

C Cu, HNO3 (конц.)

D HNO3, NaOH

E N2O3, NaOH

 

53.Вкажіть продукт гідролізу лікарського препарату бісмут (ІІІ) нітрату

A *BiONO3

B BiOHNO3

C Bi(OH)2NO3

D Bi(OH)3

E Bi(NO3)3

 

54.В якій сполуці Нітроген виявляє валентність 4:

A *NH4Cl

B NH3

C NO

D HNO2

E N2

 

55.Яку речовину можна одержати безпосередньо з молекулярного азоту при кімнатній температурі?

A *Li3N

B NH3

C N2І

D HNO3

E BN

 

56.Оксид, який можна добути безпосередньо із молекулярного азоту:

A *NO

B N2O

CN2O3

DNO2

EN2O5

 

57.При взаємодії 1 моль ортофосфатної кислоти з 1 моль натрію гідроксиду утвориться:

A *1 моль натрію дигідрофосфату

B1 моль натрію гідрофосфату

C2 моль натрію гідрофосфату

D2 моль натрію дигідрофосфату

E1 моль натрію ортофосфату

 

58.Фосфору (V) оксид не реагує з:

A *SO3

BNaOH

CCaO

DH2O

ELi2O

 

59.Нітратна кислота не реагує з:

A *SiO2

BNa2CO3

CCa(OH)2

DAg

ECu

 

60.При взаємодії розведеної нітратної кислоти з аргентумом утвориться:

A *нітрогену (II) оксид

B нітрогену (V) оксид

Cазот

Dнітрогену (IV) оксид

Eнітрогену (I) оксид

 

61.При термічному розкладі якого з нітратів, рекомендованих Державною Фармакопеєю України як реактив, утворюється нітрит металу та кисень:

A *KNO3

B Co(NO3)2

C Mn(NO3)2

D AgNO3

E Al(NO3)3

 

62.При термічному розкладі якого з нітратів, рекомендованих Державною Фармакопеєю України як реактив, утворюється оксид металу:

A *Mn(NO3)2

B Ca(NO3)2

C KNO3

D AgNO3

E Ba(NO3)3

 

63.Нітроген (II) оксид у різноманітних реакціях може віддавати та приймати електрони. Які властивості він проявляє в реакції NO + KMnO4 + H2SO4?

A *окислювальні

B відновні

C диспропорціонує

D окисно-відновну двоїстість

E не змінює ступеня окислення

64.Солі амонію реагують з лугами, при цьому утворюється:

A *слабкий електроліт – вода і газ - аміак

Bсильна основа

Cнова сільK2CO3

D аміак

Eнітрогену (II) оксид

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...