Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімія елементів IV-А підгрупи1.Вкажіть валентність атому Карбону в молекулі карбон (II) оксиду:

A *3

B 4

C 5

D 1

E 0

 

2.Натрій гідрогенкарбонат застосовують у медицині при ацидозі. Якщо на нього подіяти розчином хлоридної кислоти утворюється газ:

A *CO2

B NH3

C Cl2

D CO

E H2

 

3.Графіт є алотропною модифікацією Карбону. Який тип гібридизації атомних орбіталей карбону в ньому:

A *sp2

B sp

C sp3

D dsp2

E sp2d

 

4.Який з наведених оксидів не реагує з водою?

A *СО

B СаО

C СО2

D СrO3

E Cl2O7

 

5.Солі карбонатної кислоти знаходять дуже поширене застосування. В медицині застосовують при захворюванні шлунку та кишечника, а також при печії, подагрі тощо одну з солей, яка в побуті зветься питною содою. Яка це сіль?

A *NaHCO3

B Na2CO3

C K2CO3

D Ca(HCO3)2

E CaCO3

 

6.З наведених нижче сполук сильною отрутою є:

A *CO

BCO2

C (NH2)2CO

D SiO2

E Na2SiO3

 

7.Вкажіть електронну формулу Карбону в збудженому стані:

A *1s22s12p3

B1s22s22p0

C1s22s22p2

D1s22s22p6

E1s22s22p4

 

8.При пропусканні СО2 через водний розчин натрію карбонату утвориться:

A *натрію гідрогенкарбонат

B натрію гідроксид

C натрію карбонат

D карбонатна кислота

E натрію оксид

 

9.Яка з солей, що входять до складу “Карловарської солі”, що застосовуться як проносний та жовчогінний засіб, може реагувати з розбавленою сірчаною кислотою?

A *NaHCO3

B Na2SO4

C NaCl

D K2SO4

E KCl

 

10.До р-елементів IV групи періодичної системи належать: Карбон, Силіцій, Германій, Станум та Плюмбум. Як змінюються металічні властивості елементів у ряді C–Si–Ge–Sn–Pb?

A * збільшуються

B зменшуються

C не змінюються

D спочатку зменшуються, а потім збільшуються

E спочатку збільшуються, а потім зменшуються

 

11.Ацетат калію при пероральному вживанні проявляє сечогінні властивості. З якими з наведених сполук взаємодіє CH3COOK

A *HCl

B KOH

C K2SO4

D BaSO4

E NaCl

 

12.Високу енергію термічної дисоціації молекули СО [енергія зв’язку 1075 кДж] зумовлює

A *потрійний зв’язок між атомами оксигену і карбону

B ковалентний зв’язок

C йонний зв’язок

D висока полярність молекули

E водневий зв’язок

 

13.Які речовини з наведених пар є карбідами:

A *CaC2 і Al4C3

B CS2 і CaC2

C СН4 і Al4C3

D СаСО3 і СаС2

E SiC і CH4

 

14.В якому випадку утвориться силікатна (кремнієва) кислота:

A *При дії хлоридної кислоти на натрій силікат

B При дії води на діоксид силіцію

C При горінні аморфного силіцію

D При сплавленні діоксиду силіцію з лугом

E При дії хлоридної кислоти на діоксид силіцію 

15.В результаті гідролізу магній силіциду утворюються такі продукти реакції:

A *силан і магній гідроксид

B силан і магній оксид

C комплексна сполука

D силіцій, магній оксид і водень

E силіцій (ІV) оксид, магній оксид і водень

 

16.Натрій гідрогенкарбонат застосовують як:

A *Антацидний засіб

B Сечогінний засіб

C Проносний засіб

D Жовчогінний засіб

E Заспокійливий засіб

 

17.Яке з наведених тверджень є правильним для силікатної кислоти:

A *Не проявляє окиснювально-відновних властивостей

B Добре розчиняється у воді

C Не витісняє СО2 з розчину карбонатів

D Є сильною кислотою

E Отримується розчиненням SіО2 у воді

18.Із карбонатів стійкими до нагрівання є:

A *Натрій карбонат

B Аргентум карбонат

C Кальцій карбонат

D Магній карбонат

E Купрум (ІІ) карбонат

 

19.В присутності каталізатора або під дією випромінювання СО взаємодіє з хлором, утворюючи:

A *Отруйний газ фосген

B Тетрахлорид карбону і озон

C Оксид карбону (IV) і чотирьохлористий карбон

D Оксид карбону (IV) і оксид хлора (I)

E Тетрахлорид карбону і кисень

 

20.Для визначення CO2 в повітрі можна використати:

A *Водний розчин Ca(OH)2

B Водний розчин NaOH

C CaO

D Fe(OH)2

E Кристалічний NaOH

 

21.Механізм токсичної дії сполук Плюмбуму полягає у:

A *зв’язуванні SH-груп ферментних систем

B утворенні метгемоглобіну у крові

C зменшенні величини рН крові

D збільшенні величини осмотичного тиску крові

E зменшенні величини осмотичного тиску крові

 

22.Для дезинфекції іноді використовують розчинні фторсилікати, які є похідними сполуки:

A *H2[SiF6]

B H4SiO4

C SiF4

D Si2F6

E H[SiF3]

 

23.Оксид силіцію (IV) має високу температуру плавлення (1728ºС), високу твердість, не розчиняється у воді і не проводить електричного струму, оскільки у нього кристалічна решітка:

A *Атомна

B Металічна

C Молекулярна

D Йонна

E Воднева

 

24.Кристалічна гратка твердого карбону (IV) оксиду:

A *Молекулярна

BАтомна

CАтомно-молекулярна

DЙонна

EМеталічна

 

25.При взаємодії чадного газу з лугами утворюються солі:

A *мурашиної кислоти

Bоцтової кислоти

Cкарбонатної кислоти

Dсилікатної кислоти

Eстанатної кислоти

 

26.В якій з нижчеперелічених речовин Силіцій розчиняється:

A *суміш концентрованих нітратної та флуоридної кислот

Bконцентрована сульфатна кислота

Cсуміш концентрованих нітратної та хлоридної кислот

Dконцентрована нітратна кислота

Eсуміш концентрованих нітратної та сульфатної кислот

27.Формула ортосилікатної кислоти наступна:

A *H4SiO4

BH3SiO4

CH2SiO3

DH6Si2O7

EH4Si3O8

 

28.При взаємодії кальцію карбіду з водою виділяється:

A *ацетилен

Bетан

Cетилен

Dметан

Eвуглекислий газ

 

29.Розчин калію карбонату забарвлює червоний лакмусовий папірець у синій колір. Це є результатом процесу:

A *гідролізу

Bвідновлення

Cокиснення

Dкомплексоутворення

Eжодного з вищеперелічених процесів

 

30.Кристалічна гратка алмазу:

A *атомна

Bйонна

Cмолекулярна

Dметалічна

Eатомно-молекулярна

 

31.Формула доломіту наступна:

A *CaCO3•MgCO3

BMgCO3

CCaCO3

DCaC2

ECaSO4•2H2O

 

32.При пропусканні СО2 через водний розчин кальцію карбонату утвориться:

A *Ca(HCO3)2

BCa(OH)2

CCaCO3

DCaO

EH2CO3

 

33.При взаємодії лугів із силіцію(IV) оксидом виділяється:

A *водень

Bвода

Cвуглекислий газ

Dсилікатна кислота

Eсилан

 

34.При взаємодії алюмінію карбіду з водою виділяється:

A *метан

Bетан

Cетилен

Dацетилен

Eвуглекислий газ

 

35.В лабораторних умовах карбону (II) оксид добувають з наступної речовини:

A *HCOOH

BC6H12O6

CCO2

DCH4

ECH3COOH

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...