Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 61. При сульфуванні нафталіну концентрованою сульфатною кислотою при температурі вищій 1600 С утвориться:61. При сульфуванні нафталіну концентрованою сульфатною кислотою при температурі вищій 1600 С утвориться:

A. *2- нафталінсульфокислота

B. 1-нафталінсульфокислота

C. 3-нафталінсульфокислота

D. 4-нафталінсульфокислота

E. 5-нафталінсульфокислота

 

62. Найлегше реакції приєднання проходять у:

А. *Антрацену

В. Бензолу

С. Толуолу

D. Ксилолу

Е. Нафталіну

Орієнтація в нафталіновому ядрі:

D – донор, замісник першогороду, орто-, пара-орієнтант

А – акцептор, замісник другогороду, мета-орієнтант

63. Яка нітросполука утворюється в результаті нітрування альфа-метилнафталіну?

A. * 1-Метил-4-нітронафталін.

B. 1-Метил-2-нітронафталін.

C. 1-Метил-3-нітронафталін.

D. 1-Метил-5-нітронафталін.

E. 1-Метил-8-нітронафталін.

 

64. Яка нітросполука утворюється в результаті нітрування β-нафтолу?

A. * 1-Нітронафтол-2

B. 3-Нітронафтол-2

C. 4-Нітронафтол-2

D. 5-Нітронафтол-2

E. 8-Нітронафтол-2

 

65. Яка сполука утворюється в результаті нітрування 1-нітронафталіну?

A. * 1,5- Динітронафталін + 1,8-динітронафталін

B. 1,2- Динітронафталін + 1,4- динітронафталін

C. 1,2- Динітронафталін + 1,5- динітронафталін

D. 1,4- Динітронафталін + 1,8- динітронафталін

E. 1,4- Динітронафталін + 1,8- динітронафталін

 

66. Які продукти утворюються в результаті нітрування
1-нітронафталіну:

 

A*.

B.

C.

D.

E.

 

67. Виберіть реагент, за допомогою якого можна одержати семікарбазон ацетофенону:

A. *H2N-NH-CO-NH2

B. H2N-CH3

C. H2N–OH

D. H2N–C6H5

E. H2N–NH–C6H5

 

Розділ 10. Галогенoпохідні вуглеводнів

Одержання

 

1. В результаті якої реакції утворюється
2,2-дихлорпропан:

 

A. *

B.

C.

D.

E.

Хімічні властивості

 

Реакції заміщення

· реакції гідролізу

 

2. Галогеналкани вступають в різноманітні реакції заміщення. Важливе синтетичне значення має реакція гідролізу. Гідроліз галогеналканів – це реакція взаємодії з:

A. *Водою (в лужному середовищі)

B. Водними розчинами амінів

C. Спиртовим розчином NaOH

D. Алкоксидами

E. Нітритами

 

3. Галогеналкани вступають в різноманітні реакції заміщення. Важливе синтетичне значення має реакція гідролізу. Яка з приведених реакцій відноситься до реакцій гідролізу?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

4. Яка з наведених сполук при лужному гідролізі утворює пропіоновий альдегід:

A. *CH3─CH2─CHCl2

B. CH3─CH2─CH2─NO2

C. CH3─CH2─CH2─NH2

D. CH3─CH2─CH2─OHE. CH3─CH2─CH2─Cl

 

· взаємодія з аміаком

 

5. Вкажіть механізм реакції амонолізу метилйодиду:

A. *SN2

B. SN1

C. AN

D. AE

E. SE

 

6. Йодистий етил здатен взаємодіяти з такими реагентами: 1) Na, t; 2) C2H5ONa (спирт); 3) NaOH (водн); 4) KCN; 5) KNO2 (ДМФА); 6) Mg, абс. етер. Які з наведених перетворень не є реакціями нуклеофільного заміщення?

A. *1, 2, 6

B. 1, 2, 3

C. 2, 5, 6

D. 3, 4, 5

E. 2, 4, 6

 

Реакції елімінування Е (відщеплення)

 

7. За яким правилом відбувається реакція елімінування
2-йод-3-метилбутану:

 

 

A. *Зайцева

B. Ельтекова

C. Марковнікова

D. Кучерова

E. Коновалова

 

8. Взаємодія 1-йодпропану з спиртовим розчином гідроксиду калію проходить за правилом:

A. *Зайцева

B. Марковнікова

C. Фішера

D .Ельтекова

E. Розанова

 

9. Назвіть механізм, за яким звичайно відбувається відщеплення хлороводню від 2-метил-2-хлорпропану:

A. * E1

B. SN2

C. E2

D. SN1

E. SE

 

10. Враховуючи чинники, які сприяють реакціям Е1, визначте, який варіант відповідає розміщенню ряду галогеналканів в порядку спадання легкості їх дегідробромування спиртовим розчином лугу серед:
1) 1-бромо-4-метилгексану;

2) 2-бромо-4-метилгексану;

3) 2-бромо-2,3-диметилпентану;

4) 2-бромо-2-метилгексану;

5)2-бромо-3,4-триметилпентану.

A. *3, 4, 5, 2, 1

B. 1, 3, 5, 4, 2

C. 3, 4, 2, 5, 1

D. 4, 5, 3, 1, 2

E. 3, 4, 5, 1, 2

 

11. З якими з наведених реагентів не взаємодіє йодистий етил?

A. *NaCl

B. Na

C. C2H5ONa

D. KCN

E. KNO2

 

Ідентифікація

 

12. Проба Бейльштейна основана на здатності галогенпохідних при нагріванні з міддю утворювати леткі галогеніди міді, які забарвлюютьполумя в:

A. * Зелений колір

B. Синий колір

C. Жовтий колір

D. Червоний колір

E. Фіолетовий колір

 

13. Відомо, що дану сполуку можна одержати реакцією Кольбе з натрію пропіонату або реакцією В’юрца-Шоригіна з відповідного галогеналкану. Який із галогеналканів потрібно використати для одержання даної сполуки?

A. *Етилйодид

B. Метилйодид

C. Пропілйодид

D. Ізопропілйодид

E. Бутилйодид

14. При нагріванні сполуки складу C4H9Br з нітритом натрію в ДМФА утворюється сполука C4H9NO2, яка при струшуванні з розчином нітритної кислоти утворює синє забарвлення. Яка вихідна сполука вступила в реакцію?

A. *2-Бромбутан

B. 1-Бромбутан

C. 2-Бром-2-метилпропан

D. 1-Бром-2-метилпропан

E. Бромистий ізобутил

 

15. Сполука складу C8H9NO2 не реагує з водним розчином лугу, проте при бромуванні в присутності заліза утворює тільки одне бромпохідне. Яка формула сполуки?

A. *1-Етил-4-нітробензол

B. 1,4-Диметил-3-нітробензол

C. 1-Нітро-1-фенілетан

D. 1-Нітро2-фенілетан

E. 1-Етил-3-нітробензол

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...