Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 24. При проведенні реакції нітрування аніліну його попередньо ацилюють з метою захисту аміногрупи від процесів окислення· реакції ацилювання

 

24. При проведенні реакції нітрування аніліну його попередньо ацилюють з метою захисту аміногрупи від процесів окислення. Який із нижче перерахованих реагентів при цьому використовують:

A. *(CH3CO)2O

B. CH3CНO

C. C2H5Cl

D. HNO2

E. CHCl3 + NaOH

 

· реакції алкілювання

 

25. Для алкілювання амінів використовують:

A. *Галогеналкани

B. Алкани

C. Оцтовий ангідрид

D. Оцтову кислоту

E. Галогенангідриди карбонових кислот

 

26. При нагріванні аніліну з концентрованою сірчаною кислотою в середовищі висококиплячого розчинника утворюється сполука, що є структурним фрагментом цілого класу лікарських препаратів антибактеріальної дії. Яка це сполука?

A. * Сульфанілова кислота

B. Барбітурова кислота

C. Сульфаніламід

D. п –Амінобензолсульфонат натрію

E. Ацетанілід

 

27. Сульфаніламіди використовуються як антимікробні препарати. Похідними якої кислоти вони являються?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

28. Яка із назв відповідає молекулі стрептоциду?

A. * Амід сульфанілової кислоти.

B. Амід антранілової кислоти.

C. Амід бензойної кислоти .

D. Етиламід бензойної кислоти.

E. Амід нікотинової кислота

 

· реакції діазотування, азосполучення

29. Які з наведених сполук а) Ar-N=(N)+Cl, б) Ar-N=N-OH, в)Ar-N=N-O-Na+, г) Ar-NH2, д) Ar-NO2 вступають в реакцію азосполучення:

А. *а

В. б

С. г

D. в

E. д

 

30. Яка сполука утворюється в результаті наступної реакції азосполучення:

А. *

В.

С.

D.

E.

 

31. Пара-толуїдин діазотують з подальшим кип'ятінням підкисленого розчину. Вкажіть продукт реакції.

A. *4-Метилфенол

B. 2-Метилфенол

C. Толуол

D. Фенол

E. Бензол

 

32. Забарвлена речовина з властивостями барвника повинна мати певну хімічну структуру з характеристичними атомними угрупуваннями (хромофорами і ауксохромами). Яка з наведених речовин має властивості барвника?

А. *n-Диметиламіноазобензол
(n-(СН3)2N-C6H4-N=N-C6H5)

В. Фенілаланін (С6Н5СН2СН(NН2)СООН)

С. Нітрометан (СН3NO2)

D. Гідразобензол (С6Н5-NН-NН-С6Н5)

E. Етиламін (СН3СН22)

 

· реакції конденсації

 

33. В результаті якої з наведених конденсацій утворюється брильянтовий зелений?

A. *Конденсацією бензальдегіду з
N,N-диетиланіліном

B. Конденсацією фталевого альдегіду з фенолом

C. Конденсацією бензальдегіду з
N,N-диметиланіліном

D. Конденсацією бензальдегіду з резорцином

E. Конденсацією формальдегіду з фенолом

Ідентифікація

· взаємодія з бромною водою

34. При взаємодії аніліну з надлишком бромної води утворюється осад білого кольору. Яка речовина утворилася?A. * 2,4,6-Триброманілін

B. 2,4-Диброманілін

C. 2, 6-Диброманілін

D. 2-Броманілін

E. 4-Броманілін

· ізонітрильна проба

35. Котру з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?

A. * Ізонітрильна реакція.

B. Реакція Зініна.

C. Гофманівське перегрупування.

D. Ацилювання.

E. Нітрування.

 

36. Виберіть загальну реакцію, за допомогою якої можна виявити аміногрупу в наступних сполуках:

A. *Ізонітрильна проба

B. Діазотування

C. Утворення азобарвника

D. Алкілювання

E. Ацилювання

 

37. Який з наведених амінів дасть позитивну ізонітрильну пробу?

A. *C6H5CH2NH2

B. C6H5NHCH3

C. C6H5N(CH3)2

D. C6H5CH2NHCH3

E. C6H5CH2N(CH3)2

 

· реакція діазотування з наступною конденсауією солі діазонію, що утворилася, з β-нафтолом з утворенням азобарвника

38. Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник?

A. *Діазотування і азосполучення

B. Відновлення і діазотування

C. Діазотування і взаємодія з ціанідом калію

D. Солеутворення і нітрування

E. Алкілювання і нітрозування

 

39. Якісними реакціями на ароматичну аміногрупу є її діазотування з наступним азосполученням. Яку із наведених сполук використовують як азоскладову в реакції азосполучення з бензолдіазоний хлоридом?

A. * Бета-Нафтол.

B. Нафталін

C. Фенетол

D. Бензол

E. Ксилол

 

40. Який з наведених амінів буде реагувати з азотистою кислотою з утворенням діазонієвої солі:

А. *

В.

С.

D.

E.

 

41. Який з амінів буде реагувати з азотистою кислотою з утворенням діазонієвої солі?

A. * 4-Br-анілін

B. метиламін

C. Диметиламін

D. N-метиланілін

 

42. Який з наведених продуктів утворюється при взаємодії аніліну з азотистою кислотою у присутності хлороводневої кислоти?

A. * Бензолдіазоній хлорид

B. Фенол

C. Хлорбензол

D. Фзобензол

E. 4-Аміно-азобензол

E. Диметиланілін

 

43. Діазосполуки у кислому середовищі знаходяться у вигляді:

A. *Солей діазонію

B. Діазогідроксидів

C. Діазогідрату

D. Азометинів

E. Азосполук

 

44. Діазосполуки у кислому середовищі знаходяться у вигляді:

А. *Діазокатіону

В. Діазоаніону

С. Діазогідрату

D. Азометинів

E. Азосполук

 

45. У якому із наведених розчинів буде розчинятись анілін?

A. *Розведений розчин хлоридної кислоти

B. Розчин натрій гідроксиду

C. Вода

D. Розчин соди

E. Розчин калій гідрокарбонату

 

46. Анілін, N-метиланілін та N,N-диметиланілін можна розрізнити між собою з допомогою:

A. *NaNO2 (HCl)

B. NaNO3 (HCl)

C. FeCl3

D. CHCl3, NaOH

E. KMnO4

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...