Главная Обратная связь

Дисциплины:


Титриметричні методи аналізу 

3.3.1. Загальні теоретичні питання

1. Як називається спосіб титрування, за якого до аналізованої речовини А поступово додається речовина В до встановлення точки еквівалентності?

A.*Прямим

B.Зворотним

C.Непрямим

D.Титруванням замісника

E.Титруванням остатку

 

2. Підберіть придатний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом стехіометрично з достатньою швидкістю:

A.*Спосіб прямого титрування

B.Титрування по заміщенню

C.Спосіб зворотнього титрування

D.Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

E.Метод взяття окремих наважок

3. Підберіть придатний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом швидко, але не стехіометрично:

А. *Спосіб замісникового титрування

В. Спосіб прямого титрування

С. Спосіб зворотного титрування

D. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

Е. Метод взяття окремих наважок

 

4. Підберіть придатний методичний прийом, якщо досліджувана речовина летуча:

A.*Спосіб зворотнього титрування

B.Спосіб прямого титрування

C.Титрування по заміщенню

D.Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

E.Метод взяття окремих наважок

 

5. При обчисленні результатів аналізу сполук через титр титранту за речовиною, що визначають, вводять:

A.*Поправочний коефіцієнт до молярної концентрації

B.Фактор перерахунку

C.Поправочний індекс

D.Коефіцієнт співвідношення

E.Коефіцієнт відхилення

 

6. Підберіть придатний методичний прийом, якщо досліджувана речовина реагує з титрантом стехіометрично, але повільно:

A.*Спосіб зворотнього титрування

B.Титрування по заміщенню

C.Спосіб прямого титрування

D.Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

E.Метод взяття окремих наважок

 

7. До речовин, з яких можна приготувати первинні стандартні розчини титрантів відносяться:

А. *К2Cr2О7

В. NaOH

С. I2

D. KMnO4

Е. HCl.

 

8. Знайти титр розчину, на приготування 1 дм3 якого взято 5,2 г K2Cr2O7

A.*5,194•10-3

B.6,121•10-3

C.4,858•10-3

DE.4,622•10-3

E.5,851•10-3

 

9. Яку наважку (в г) H2C2O4•2H2O треба взяти для приготування 25 см3 0,05н розчину?

A.*7,87•10-2

B.7,65•10-2

C.8,24•10-2

D.6,55•10-2

E.5,47•10-2

 

10. Скільки см3 2н розчину NaOH потрібно для нейтралізації розчину, що містить 2,45 г H2SO4?

A.*25

B.20

C.15

D.30

E.35

 

11. Визначити ступінь дисоціації (в %) 0,4М розчину НСООН (Кдис.=1,77•10-4)

A.*2,1

B.3,2

C.4,3

D.1,6

E.5,2

 

12. Оберіть посуд, який можна використати для вимірювання точного об’єму титранту в титриметричних методах аналізу:А. * Бюретка

В. Мірна колба

С. Мірний циліндр

D. Конічна колба

Е. Мензурка

 

13. Як називається момент титрування, коли кількості реагуючих речовин є еквівалентними?

A.*Точкою еквівалентності

B.Точкою нейтралізації

C.Кінцевою точкою титрування

D.Показником титрування

E.Перетитруванням

 

14. При проведенні титриметричного визначення речовини до реакційної системи додають індикатори. Індикаторна помилка титрування виникає у тому випадку, коли:

A.*Показник константи іонізації продукту реакції не співпадає із показником титрування індикатора

B.Показник константи іонізації титранта реакції не співпадає із показником титрування індикатора

C.Скачок титрування є більшим за інтервал переходу індикатора

D.Точка еквівалентності не співпадає з точкою кінця титрування

E.Точка еквівалентності не співпадає із інтервалом переходу індикатора

 

15. При визначенні кількості речовини титриметричним методом застосовуються кілька способів титрування. Техніка титрування по заміщенню передбачає використання:

A.*Додаткового реактиву, який попередньо взаємодіє із досліджуваною речовиною.

B.Двох бюреток для послідовного тируваня двома різними титрантами.

C.Двох індикаторів для почергового тирування одним титрантом.

D.Двох титрантів, один із яких додається до досліджуваної речовини у надлишку;

E.Додаткового реактиву, який титрується разом із досліджуваною речовиною.

 

16. Добуток розчинності малорозчинних електролітів залежить від:

A.*Температури

B.Молярної концентрації йонів

C.Концентрації солі

D.Моляльної концентрації солі

E.Наявності каталізатора

 

17. Що називається титром розчину?

A.*Маса речовини в грамах , яка міститься в 1 мл розчину

B.Маса речовини в грамах , яка міститься в 1 л розчину

C.Кількість еквівалентів речовини , яка міститься в 1 л розчину

D.Маса речовини в грамах , яка міститься в 1 мл розчинника

E.Маса речовини в грамах , яка міститься в 100 мл води

 

18. Як називається титрований розчин , приготовлений за точною масою наважки із початкової речовини?

A.*Розчином з приготовленим титром

B.Розчином із встановленим титром

C.Розчином , приготовленим із стандарт - титру

D.Стандартизованим

E.Титрованим

 

19. Підберіть посуд, що використовується в титриметричних методах аналізу для

відмірювання об’ємів додаткових реагентів:

A.*Мірний циліндр

B.Мірна колба

C.Бюретка

D.Піпетка

E.Конічна колба

 

20. Укажіть, яку характеристику в титриметричних методах аналізу використовують при виборі індикатору:

A.*Інтервал переходу

B.Константа індикатора

C.Стрибок титрування

D.Показник титрування

E.Точка нейтралізації

 

21. В аналізі використовують розчин , приготовлений за точною масою наважки, його називають:

A.*Первинним стандартним розчином

B.Розчином із встановленим титром

C.Вторинним стандартним розчином

D.Стандартизованим розчином

E.Титрованим розчином

 

22. Для визначення масової долі феруму(П) в солі Мора класичними методами аналізу можна використати:

A.*Всі зазначені методи

B.Перманганатометрію

C.Дихроматометрію

D.Броматометрію

EЦеріметрію

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...