Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хроматографічні методи аналізу1. Хроматографічні методи аналізу разрізняють за механізмом взаємодії сорбенту и сорбату. Подберіть відповідний механізм разділення для йоннообмінної хроматографії:

A.*На різній здатності речовин до йонного обміну

B.На разниці в адсорбційності речовин твердим сорбентом

C.На разній розчинності розділяючих речовин в нерухомій фазі

D.На утворенні відмінних по розчинності осадів речовин, що розділяються з сорбентом

2. В газорідинній хроматографії аналізуюча речовина вводиться в потік газу-носія, який повинен відповідати вимогам:

A.*Інертністю по відношенню до нерухомої фази і аналізуючих речовин

B.Високій теплопровідності

C.Великій молекулярній масі

D.Швидкістю руху по колонці

E.Спорідненністю до нерухомої фази

3. У методі хроматографії поділ речовин заснований:

А. *На здатності розподілятися між рухомою і нерухомою фазою

В. На здатності розподілятися між двома рухомими фазами

С. На здатності розподілятися між двома нерухомими фазами

D. На здатності розчинятися

Е. На здатності осаджуватися

 

4. Для ідентифікації лікарського препарату методом тонкошарової хроматографії використовують параметр:

А. * Rf

В. n

С. E, mV

D. I, A

Е. Kр

 

5. Вкажіть метод хроматографічного аналізу, в якому при дослідженні компонентів лікарської субстанції в якості сорбенту використовують іоніти:

А. *Іонообмінна

В. Газова

С. Паперова

D. Тонкошарова

С. Гельфільтрація

 

6. Розділення речовин у методі газо-рідинної хроматографії відбувається за рахунок різної швидкості руху речовин у колонці. Що є рухомою фазою у цьому методі аналізу?

A.*Газ-носій

B.Твердий носій

C.Рідкі фази

D.Вода

E.Органічний розчинник

 

7. Рідка нерухома фаза (РНФ) в методі газорідинної хроматографії має відповідати всім нижче перерахованим вимогам крім:

A.*Високий тиск пари РНФ у колонці

B.Сили взаємодії досліджуваних речовин з молекулами РНФ мають підвищувати селективність фази

C.Має бути нелеткою, малов'язкою

D.Має бути термостійкою

E.Має бути хімічно інертною до досліджуваних компонентів та газу-носія

 

8. Проба містить суміш глюкози і маннози. Для ідентифікації цих речовин в суміші вибраний метод:

A.*Хроматографії в тонкому шарі

B.Поляриметрії

C.Спектрофотометрії

D.Полярографії

E.Амперометричного титрування

 

9. Вкажіть метод хроматографічного аналізу, в якому при дослідженні компонентів лікарської субстанції в якості сорбенту використовують гелі за однаковим діаметром:

A.*Молекулярних сит

B.Розподільча

C.Паперова

D.Тонкошарова

E.Іонообмінна

 

10. Які величини характеризують ефективність колонки у методі газорідинної хроматографії.A.*Число теоретичних тарілок і ВЕТТ

B.Час утримування

C.Утримуваний об’єм

D.Об’ємна швидкість газу-носія

E.Площа хроматографічного піка.

 

11. Необхідно виявити, який спирт знаходиться у водному розчині методом ГРХ. Які величини використовують для ідентифікації речовин у методі газо-рідинної хроматографії?

A.*Параметри утримування

B.Висота хроматографічного піка

C.Висота еквівалентна теоретичній тарілці

D.Площа хроматографічного піка

E.Число теоретичних тарілок

12. Провізор-аналітик проводить аналіз лікарського препарату. У Фармакопейній статті наведено значення величини Rf. Величина Rf є:

A.*Показником рухливості речовини

B.Абсолютною характеристикою речовини

C.Показником швидкості руху розчинника по шару сорбенту

D.Показником сорбційної здатності твердої фази

E.Показником розчинності речовини у рідкій фазі

13. Для концентрування речовин та розділення їх сумішей застосовують хроматогрфічний метод. Хроматографія – це метод аналізу, який базується на перерозподілі речовини між:

A.*Рухомою і нерухомою фазами

B.Двома рідкими фазами, які не змішуються між собою

C.Рідкою і твердою фазами

D.Рідкою і газовою фазами

14. В колоночних (проточних) хроматографічних методах аналізу кількість досліджуваної речовини визначається за:

A.*Площею хроматографічного піка

B.Шириною хроматографічного піка

C.Часом утримування

D.Об’ємом утримування

E.Висотою еквівалентною теоретичній тарілці

15. В основі кількісного аналізу в газовій хроматографії лежить залежність:

A.*Висоти хроматографічного піка і його площі від концентрації речовини

B.Часу утримування від концентрації речовини

C.Об’єму утримування від концентрації речовини

D.Ширини хроматографічного піка від концентрації

E.Висоти, еквівалентної теоретичній тарілці , від кількості речовини

16. Явище сорбції використовується у хроматографічних методах аналізу. Активність сорбенту (ємність) характеризується кількістю електроліту, що поглинається одиницею маси або одиницею об'єму сорбенту. В якому випадку ємність сорбенту буде максимальною?

A.*0,02г сорбенту поглинають 0,003моль іонів Na+

B.0,1г сорбенту поглинають 0,1ммоль іонів Na+

C.0,05г сорбенту поглинають 0,2ммоль іонів Na+

D.0,08г сорбенту поглинають 0,08ммоль іонів Na+

E.0,06г сорбенту поглинають 0,0002моль іонів Na+

 

17. У кількісному аналіз використовують метод іонообмінної хроматографії. Який процес використовують у методі іонообмінної хроматографії?

A.*Оборотний (стехіометричний) обмін іонів, що містяться в досліджуваному розчині, на іони, що входять до складу іоніту

B.Адсорбція іонів на поверхні за правилом Панета - Фаянса

C.Окислювально-відновний процес з участю речовини, що визначається, і відповідного реагенту

D.Реакції утворення та розчинення осадів при взаємодії речовини, що визначається, і відповідного реагенту

E.Утворення внутрішньокомплексної сполуки при взаємодії речовини, що визначається, і відповідного реагенту

 

18. При визначенні вмісту залишкових кількостей розчинників в субстанціях лікарських засобів найбільш раціонально застосувати:

A.*Метод газової хроматографії

B.Метод рідинної хроматографії

C.Екстракційно-фотометричний аналіз

D.Метод прямої і непрямої відгонки

E.Метод тонкошарової хроматографії

19. При визначення низьких вмістів термічнонестійких сторонніх домішок найбільш раціонально використати:

A.*Високоефективну рідинну хроматографію

B.Газову хроматографію

C.Паперову хроматографію

D.Іоннообмінну хроматографію

E.Тонкошарову хроматографію

 

20. Для ідентифікації лікарського препарату риванолу застосували метод тонкошарової хроматографії. За механізмом розділення тонкошарова хроматографія відноситься до:

A.* Розподільної хроматографії.

B.Адсорбційної хроматографії.

C.Осадової хроматографії.

D.Іонообмінної хроматографії.

E.Рідинної хроматографії.

 

21. Розподільна хроматографія заснована головним чином на:

A.*Різній розчинності компонентів суміші у двох рідинах, що не змішуються

B.Різній адсорбції компонентів суміші на вибраному адсорбенті

C.Іонному обміні з використанням іонітів різної природи

D.Осадженні компонентів суміші на вибраному адсорбенті

E.Розподілі компонентів суміші між рухомою рідкою та нерухомою твердою фазами

22. Хроматографію використовують для:

A.*Розділення, очистки, ідентифікації та кількісного визначення компонентів суміші

B.Вимірювання концентрації компонентів суміші, що утворюють забарвлені розчини

C.Вимірювання поглинання речовиною світлового випромінювання у видимій області

D.Титрування з використанням дихромату калію в якості індикатора

23. Переміщення зони хроматографіруючого компоненту встановлюється по величині Rf, тому що Rf визначається як:

A.*Відношення відстані, пройденої речовиною, до відстані, пройденої розчиннико

B.Відношенням відстані, пройденої речовиною до відстані пройденої розчинником на 10 см

C.Відстані, пройденої речовиною за певний інтервал часу

D.Відношенням відстані, пройденої розчинником до відстані, пройденої речовиною

E.Величині відстані, пройденої речовиною від лінії старту

24. Відомо, що ментол є легко леткою речовиною. Який з фізико-хімічних методів аналізу можна використати для кількісного вмісту ментолу в краплях Зеленіна, які є складним лікарським засобом:

A.*Газова хроматографія

B.Тонкошарова хроматографія

C.Рідинна хроматографія

D.Диференціальна спектрофотометрія

E.Багатохвильова спектрофотометрія

25. В основі якісного аналізу в газовій і рідинній хроматографії лежить залежність від природи речовини:

A.* Часу або об’єму утримування

B.Ширини піку біля основи хроматограми

C.Півширини хроматографічного піку

D.Ширини піку на половині висоти

E.Висоти або площі хроматографічного піку

26. При кількісному хроматографічному аналізі важливо врахувати випадкові відхилення роботи хроматографа. Це найкраще враховує:

A.* Метод внутрішнього стандарту

B.Метод добавки

C.Метод порівняння

D.Метод градуювального графіка

E.Метод добавки або порівняння

27. При хроматографуванні новокаїну в тонкому шарі сорбенту після проявки пластинки одержали пляму, відстань до якої від лінії старту 3 см, а відстань фронту розчинників -10 см. Яке значення Rf новокаїну?

A.*0,3

B.0,4

C.0, 5

D.0, 6

E.0,7

28. З метою кількісного визначення речовин методом газової хроматографії використовують калібрувальний графік. Калібрувальний графік для газохроматографічного визначення речовин - це залежність:

A.*Площі хроматографічного піка від концентрації досліджуваної речовини

B.Часу втримування від об’єму введеної проби

C.Висоти хроматографічного піка від часу утримування

D.Висоти хроматографічного піка від відстані на хроматограмі

E.Висоти піку від відстані втримування

 

29. Хроматографічні методи класифікують за механізмом процесу розділення. До якого типу хроматогафії відноситься метод газо-рідинної хроматографії?

A.*Розподільча

B.Адсорбційна

C.Іоннобмінна

D.Гель-хроматографія

E.Афінна

 

30. Для кількісного визначення етанолу був застосований метод газової хроматографії. Який параметр вимірюють?

A.*Висоту і площу хроматографічного піка

B.Час утримування

C.Об’єм утримання

D.Ширина хроматографічного піка

E.Відстань на хроматограмі.


 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...