Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. Реакції радикального заміщення SRРеакції радикального заміщення SR

16. У наведеній формулі вкажіть третинні атоми Карбону:

 

A. *3,4

B. 2,3,4

C. 6,7,9

D. 4

E. 1,5

 

17. Алкани малоактивні органічні сполуки. Для них характерні реакції заміщення. За яким механізмом буде відбуватись реакція бромування алканів ?

A. * Радикальне заміщення

B. Елекрофільне заміщення

C. Нуклеофільне заміщення

D. Елімінування

E. Нуклеофільне приєднання

 

18. Який механізм реакції насичених вуглеводнів з галогенами?

A. * Радикального заміщення (SR)

B. Електрофільного заміщення (SЕ)

C. Електрофільного приєднання (АЕ)

D. Нуклеофільного заміщення (SN)

E. Елімінування (Е)

 

19. Які реакції найбільш характерні для алканів?

A. * SR

B. SE

C. AE

D. SN

E. AN

 

20. До якого типу відноситься реакція CH4+Cl2

A. * Заміщення

B. Приєднання

C. Відновлення

D. Окислення

E. Перегрупування

 

21. До якого типу відноситься реакція

С4Н10 + Cl2

А. * Заміщення

В. Приєднання

С. Відновлення

D. Окислення

E. Перегрупування

 

22. Котра з проміжних частинок (інтермедіатів) утворюється при хлоруванні 2-метилпропану?

A. *Вільний радикал

B. Карбокатіон

C. Карбоаніон

D. σ-комплекс

E. π-комплекс

 

23. До числа проміжних активних частинок відносяться вільні радикали. Вільними радикалами називаються

A. *незаряджені частинки, які містять неспарений електрон

B. заряджені частинки, що містять неспарений електрон

C. частинки, які містять негативно заряджений атом вуглецю

D. частинки, які містять позитивно заряджений атом вуглецю

E. Залишки молекул вуглеводню, що містять вільну валентність

 

· галогенування:

 

24. Насичені вуглеводні реагують з:

A. *Бромом

B. Йодом

C. Гідроксидом натрію

D. Хлороводнем

E. KMnO4

 

25. Насичені вуглеводні реагують:

A. *Бромом і хлором

B. Бромом і йодом

C. Гідроксидом натрію і хлороводнем

D. Гідроксидом натрію і йодом

E. Киснем і йодом

 

26. З якими із перелічених сполук реагує пропан в заданих умовах?

A. * Br2, освітлення, 200С

B. Br2, в темноті, 200С

C. AlCl3

D. SO2 + Cl2, в темноті

E. розв. H2SO4, 200С

 

27. Назвіть продукт взаємодії метану з надлишком хлору:

A. * Тетрахлорметан

B. Хлороформ

C. Дихлоретан

D. Хлорметан

E. Гексахлоретан

 

28. Вкажіть кінцевий продукт хлорування метану:

A*. тетрахлорометан

B. хлороформ

C. хлоретанол

D. етан

E хлорметан

 

29. Під час взаємодії пропана з бромом утворюється
2-бромпропан. За яким механізмом відбувається ця реакція?A. * Радикального заміщення (SR)

B. Нуклеофільного заміщення (SN)

C.Електрофільного заміщення (SE)

D. Елімінування (E)

E. Електрофільного приєднання (AE)

 

30. Які типи атомів вуглеводню зустрічаються в молекулах алканів з нерозгалуженим ланцюгом атомів вуглецю:

A. *Первинні і вторинні

B. первинні

C. Вторинні

D. Третинні

E. Четвертинні

 

31. При бромуванні алканів відбувається заміщення атомів гідрогену на бром. Вказати який атом гідрогену в ізобутані буде заміщатися в першу чергу?

A. *Третинний

B. Вторинний

C. Первинний

D. Третинний і вторинний

E. Всі одночасно

 

· нітрування:

32. В реакції нітрування алканів (реакція Коновалова) використовують:

A. *HNO3 (розв.), t°, p

B. HNO3 (конц.), H2SO4 (конц.)

C. CH3COONO2 (ацетилнітрат)

D. КNO3, H2SO4 (конц.)

E. NaNO2, H2SO4 (конц.)

 

33. За яких з наведених умов відбувається реакція нітрування насичених вуглеводів (алканів)?

A. *Розв. HNO3 при підв. To та підв. р

B. Конц. HNO3 + конц. H2SO4

C. KNO3 + HCl

D. Конц. HNO3

E. Розв. HNO3 на холоді

 

· сульфохлорування

 

34. До якого типу належить реакція:

A. радикального заміщення

B. електрофільного приєднання

C. відновлення

D. окиснення

E. відщеплення (елімінування)

 

Ідентифікація

35. Знебарвлення бромної води є одним з методів, який застосовується в фармацевтичному аналізі. Який з наведених вуглеводнів не буде знебарвлювати бромну воду

A. * Етан

B. Етилен

C. Ацетилен

D. Пропілен

E. Бутен-2

 

36. Яку із названих лікарських речовин не можна ідентифікувати за УФ- спектром?

А. * Вазелін.

B. Аспірин

C. Хінін

D. Папаверин

E. Дибазол

Циклоалкани

Класифікація

37. Згідно правила Хюккеля критерієм ароматичності органічної сполуки є наявність в його структурі плоского циклу, що містить замкнуту спряжену систему, що включає (4n + 2) π електронів.

Яка із приведених сполук не є ароматичною:

А. *

В.

С.

D.

E.

 

Ізомерія

38. Для якої сполуки можлива геометрична ізомерія:

A*.

B. CH3–CH=CH2

C. CH3–CºC–CH3

D.

E.

39. Яка сполука є структурним ізомером
1,2-диметил-циклобутану?

А. * Метилциклопентан

В. Диметилбутан

С. Метилциклогексан

D. 1,1-Диметилпропан

E. Пентан

 

40. Серед наведених пар сполук виберіть структурні ізомери:

A*.

B.

C.

D.

E.

 

41. Транс-1,2-диметилциклопропан утворює оптичні ізомери, які називаються:

A. *Енантіомери

B. Діастереомери

C. Епімери

D. Аномери

E. Таутомери

 

42. Назвіть найбільш стабільну конформацію монозаміщеного циклогексану:

A. * “Крісло”, екваторіальне положення атомів водню

B. “Ванна”, екваторіальне положення атомів водню

C. “Крісло”, аксіальне положення атомів водню

D. “Ванна”, аксіальне положення атомів водню

E. “Твіст” — конформація

 

Одержання

· Взаємодія α, ω-дигалогеналканів з цинком або металічним натрієм

43. При взаємодії 1,4-дибромбутану з цинком утворюється:

 

 

 

A.*

 

B.

 

C.

 

D.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...