Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика РОЗЧИНів 2 страницаА. *MgSО4

В. AgNО3

C. NaNО2

D. NaCl

E. KI

13.Який із названих фізико-хімічних методів використовують для визначення рН ін’єкційних розчинів?

A. *Потенціометрію

B. Кондуктометрію

C. Амперометрію

D. Полярографію

E.Електроліз

14.Які електроди можна віднести до йонселективних

A. *Всі перераховані

B. Скляні

C. Йонообмінні

D.З твердими іонітовими мембранами

E.На основі рідкої іонітової мембрани

15.Скляний електрод часто використовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять?

A.*Йонселективний

B.Першого роду

C.Другого роду

D.Окислювально-відновні прості

E.Окислювально-відновні складні

16.Йони водню в розчинах суттєво впливають на кислотно-основні рівноваги, кінетику ряду реакцій, розчинність багатьох речовин, на здатність до екстракції, на характер біологічних процесів. Який із існуючих методів визначення рН, як найбільш точний і універсальний, включений до Державної Фармакопеї, ви можете рекомендувати?

A. *Потенціометричний

B. Полярографічний

C.Кондуктометричний

D. Кулонометричний

E.Гравіметричний

17.За точку відрахунку стандартних ОВ потенціалів прийнято значення Ео напівреакції 2Н+ + 2е ® Н2, яке дорівнює

A. *Нулю

B. 8,31 В

C. 22,4 В

D. 6,02 •1023 В

E.1,86

18.Для яких гальванічних елементів величина ЕРС не залежить від величин стандартних електродних потенціалів?

A. *Концентраційних

B.Окислювально-відновних

C. Елемента Даніеля-Якобі

D. Хімічних джерел струму

E.Елемента Вестона

19.Ступінь впливу сторонніх йонів на потенціал йонселективного електроду визначається величиною

A.*Коефіцієнта селективності

B.Коефіцієнта дифузії

C.Коефіцієнта активності

D.Коефіцієнта електропровідності

E.Осмотичного коефіцієнта

20.Основною характеристикою йонселективного електрода є коефіцієнт

A. *Селективності

B. Розподілення

C. Дифузії

D. Корисної дії

E.Активності

21.В електрохімічному аналізі широко застосовуються електроди різноманітної конструкції. До електродів першого роду належить:

A.*Водневий газовий електрод

B.Каломельний стандартний електрод

C.Хлорсрібний стандартний електрод

D.Хінгідроновий електрод

E.Скляний електрод

22.Яке рівняння застосовують для розрахунку електродних потенціалів?

A. *Нернста

B. Вант-Гоффа

C. Кольрауша

D. Фіка

E.Гольдмана

23.Каломельний електрод внесений в ДФ України як допоміжний електрод для вимірювання рН. До якого типу електродів відноситься каломельный електрод?

A.*Другого роду

B.Першого роду

C.Газовий

D.Окислювально-відновний

E.Йонселективний

24.Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений у Державну Фармакопею. Який із електродів використовують як електрод порівняння?A. *Насичений каломельний

B. Водневий

C. Скляний

D.Мідний

E.Хінгідронний

25.При дослідженні лікарських речовин використовують потенціометричний метод визначення рН. Який із електродів можна використовувати як індикаторний при вимірюванні рН розчину?

A.*Скляний

B.Мідний

C.Хлорсрібний

D.Каломельний

E.Цинковий

 

26.Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений в ДФ. З допомогою, якої пари електродів визначають рН?

A.*Скляний-нас. каломельний

B.Цинковий-хлорсрібний

C.Мідний-водневий

D.Мідний-каломельний

E.Кисневий-хінгідронний

27.Пластинка міді опущена в 0,1М розчин купруму сульфату. Який потенціал виникає на границі 2-х фаз?

A.*Електродний

B.Дифузійний

C.Контактний

D.Мембранний

E. Електрокінетичний

 

28.Вирахувати рН розчину, в якому [H+] = 1,0 × 10–8 моль /л.

A.*8

B.6

C.14

D.1

E.4

29.Для індентифікації йонів Cu2+ и Zn2+ у суміші полярографічним методом вимвряють:

A.*Потенціал півхвилі

B.Висоту полярографічної хвилі

C.Час утримування

D.Об’єм утримування

E.Силу струму

 

30.Для кількісного визначення концентрації Cо2+ у суміші з Мn2+ полярографічним методом виміряють:

A.*Висоту полярографічної хвилі

B.Потенціал півхвилі

C.Силу струму

D.Час утримування

E.Об’єм утримування

31.Полярографія – одночасно якісний і кількісний метод аналізу. Що є кількісною характеристикою в цьому методі?

A.*Величина граничного дифузійного струму

B.Потенціал

C.Потенціал півхвилі

D. Катодна поляризація

E.Величина електрорушійної сили

 

32.Для якісного полярографічного аналізу використовується фізико-хімічний параметр:

A. *Потенціал півхвилі

B. Висота хвилі

C. Час утримування

D. Стандартний електродный потенціал

E.Гранична еквівалентна електропровідність

33. рН середовища інструментальними методами можно виміряти використовуючи прилад

A. *Іономір

B. Полярограф

C. Хроматограф

D.Кондуктометр

E.Поляриметр

34. В фізико-хімічну лабораторію поступили проби шлункового соку для визначення їх кислотності. Який гальванічний елемент Ви виберете для проведеня цих вимірювань?

A.*Ag, AgCI | HCI | скл. мембр. | Н+ | KCI | AgCI, Ag

B.Zn | ZnSO4 | | CuSO4 | Cu

C.Zn | ZnCl2| | AgNO3| Ag

D.Pt | Fe2+, Fe3+ | | KCl(нас.) | HgCl2, Hg

E.Pt | H2 | NaHCO3 | | KCl(нас.)| HgCl2, Hg

35. Відповідно Державній Фармакопеї України в потенціометричному методі визначення рН у якості електрода порівняння може бути використаний насичений каломельний електрод. Вкажіть схему електрода і його тип:

A.*Cl- |Hg2Cl2, Hg – eлектрод другого рода

B.Cl- |AgCl, Ag – електрод другого рода

C.Red, Ox, H+ |Pt – редокс -електрод

D.Ag+ |Ag – електрод першого роду

E.H+ (скл. мембрана) HCI | AgCI, Ag – іонселективний електрод

36.Залежність величини електродного потенціалу від різних факторів виражається рівнянням

A.*Нернста

B.Гіббса

C.Вант-Гоффа

D.Арреніуса

E.Гесса

37.До якого типу відноситься електрод, складений за схемою Au3+| Au?

A. *До електродів І роду

B. До електродів ІІ роду

C. До електродів ІІІ роду

D. Окисно-відновних електродів

E.Йон-селективних електродів

38.Як зміниться потенціал цинкового електрода при зменшенні концентрації іонів цинку в 100 разів, при 25 град С?

A. *Зменшиться на 59 мВ

B. Зменшиться на 40 мВ

C.Збільшиться на 120 мВ

D. Зменшиться на 120 мВ

E.Збільшиться на 30 мВ

39. Для розчинів з концентрацією 0,1 моль/л мінімальне значення іонної сили відповідає розчину

A. *KCl

B. CaCl2

C. (NH4)2S

D. (CH3COO)2Pb

E.AlCl3

40.Стандартний водневий електрод – це платинова пластина, занурена у розчин сірчаної кислоти при температурі 298К і р =1,013∙105 Па з активністю іонів Н+

A. *1 моль/л

B.0,5 моль/л

C.0,1 моль/л

D. 0,2 моль/л

E.2 моль/л

41. Які методи засновані на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?

A.*Потенціометрія

B.Кондуктометрія

C.Атомно-абсорбційна спектроскопія

D.Амперометрія

E.Електрофорез

42. До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод:

A. *Другого роду

B. Першого роду

C. Газових

D. Окисно-відновних

E.Йонселективних

43.Який із перелічених елктродів можна використати як індикаторний при титруванні основ?

A.*Скляний

B.Хлорсрібний

C.Хінгідронний

D.Платиновий

E.Каломельний

44. Який тип титрування можна проводити з допомогою гальванічного елементу Ag | AgCl | HCl | скляна мембрана || досліджуваний розчин || KCl | AgCl | Ag ?

A.*Кислотно-основне

B.Осаджувальне

C.Комплексонометричне

D. Окисно-відновне

E.Амперометричне

45. При проведенні перманганатометричного визначення калію йодиду точку еквівалентності можна визначити потенціометрично. Який з електродів слід вибрати в ролі індикаторного?

A.*Платиновий

B.Водневий

C.Скляний

D.Ртутний

E.Хлорсрібний

46. Потенціометрія широко використовується в аналізі лікарських препаратів. ЕРС якого гальванічного елемента не залежить від величини стандартного електродного потенціалу?

A.*Концентраційного

B.Хімічного

C.З переносом

D.Без переносу

E.Оборотнього

47. Одним із сучасних методів вимірювання рН біологічних рідин є потенціометричний. Гальванічний ланцюг його складають з індикаторного електроду (електроду визначення) та електроду порівняння. Який із запропонованих електродів можна застосувати як електрод визначення?

A. *Скляний

B. Хлорсрібний

C. Каломельний

D. Платиновий

E.Срібний

48. Для кількісного визначення калій гідроксиду вибраний метод потенціометричного титрування. Точку еквівалентності в цьому методі визначають за різкою зміною:

A.*Електрорушійної сили

B.Напруги

C.Сили струму

D.Інтенсивності флуоресценції

E.Дифузійного струму

49. Концентрацію натрій броміду визначають методом потенціометричного титрування. Титрант – стандартний розчин срібла нітрату. Виберіть індикаторний електрод:

A.*Срібний

B.Водневий

C.Платиновий

D.Хлорсрібний

E.Сурм’яний

50. Електрод другого роду містить:

A. *Метал, покритий шаром його важкорозчинної солі і зануреного в розчин, який містить аніони цієї солі

B. Метал

C. Неметал

D.Мембрани

E. Окисник і відновник важкорозчинної солі

 

51.Хлорсрібний електрод широко використовується як електрод порівняння при потенціометричному аналізі розчинів лікарських речовин. Його будова відповідає схемі:

A.*Ag|AgCl, KCl

B.Ag|Cl2

C.(-)AgО|AgО(+)

D.Ag|AgCl|HCl|скло|H+

E.Ag|KCl

52. Ступінь дисоціації слабкого електроліту (a) можна визначити, використовуючи дані кондуктометрії (l –молярна електрична провідність; l¥ – молярна провідність при безмежному розведенні), за наступною формулою:

A. *a = l/l¥

B. a = l¥

C. a = 1/l¥

D. a = l∙l¥

E. a = l¥/l

ХІМІЧНА КІНЕТИКА

(ФОРМАЛЬНА КІНЕТИКА, МОЛЕКУЛЯРНА КІНЕТИКА, КАТАЛІЗ)

 

1.Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси фармацевтичних виробництв, визначати строки придатності лікарських препаратів тощо. Який з факторів не впливає на константу швидкості хімічної реакції?

A. *Концентрація реагуючих речовин

B. Температура

C. Природа реагуючих речовин

D. Природа розчинника

E.Ступінь дисперсності твердої речовини

2.Що називається молекулярністю реакції?

A. *Число частинок, які беруть участь у елементарному акті хімічної реакції

B. Сума стехіометричних коефіцієнтів учасників реакції

C.Число частинок, які вступають в дану хімічну реакцію

D.Порядок реакції

E.Кількість молекул продуктів реакції

3.За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?

A. *Температура

B. Тиск

C. Об’єм

D.Концентрація

E.Час реакції

 

4.Який порядок реакції розкладу лікарського препарату?

A. *Перший

B. Другий

C. Третій

D. Нульовий

E. Дробний

5.Чому із зрастанням температури швидкість реакції збільшується?

A. *Збільшується частка молекул, що мають енергію, рівну або вищу ніж енергія активації

B. Зменшується енергія активації

C. Збільшується енергія активації

D. Збільшується частка молекул, що мають енергію, меншу, ніж енергія активації

E.Енергія активації не змінюється

 

6.Константа швидкості гіпотетичної реакції вимірюється в с–1. Яким буде загальний порядок реакції?

A. *Перший

B. Нульовий

C.Другий

D. Третій

E.Дробний

7.Швидкість реакції не зміюється в ході реакції для:

A. *Реакції нульового порядку

B. Реакції першого порядку

C.Реакції другого порядку

D.Реакції третього порядку

E.Реакції дробного порядку

8.Період напівперетворення реакцій І порядку:

A. *Не залежить від початкової концентрації реагенту

B. Залежить від початкової концентрації реагенту

C.Залежить від початкової концентрації реагенту лише для гетерогенних систем

D.Залежить від початкової концентрації реагенту лише для біосистем

E.Залежить від початкової концентрації реагенту лише для конденсованих систем

9.Вкажіть метод, в якому для визначення порядку реакції використовують рівняння виду lgV = lgK + nlgC:

A. *Метод Вант-Гоффа

B. Метод Оствальда

C. Метод підстановки

D. Графічний метод

E.Метод визначення за періодом піврозкладу

10.Експериментальні дослідження вказують на лінійну залежність концентрації реагентів від часу. Чи можна за цими даними однозначно визначити порядок реакції?

A.*Реакція 0 порядку

B.Реакція 1 порядку

C.Реакція 2 порядку

D.Реакція 3 порядку

E.Не можлива

11.Швидкість хімічної реакції не залежить від концентрації реагуючих речовин. Який порядок даної реакції:

A.*Нульовий

B.Перший

C.Другий

D.Третій

E.Дробний

12.Порядок реакції – це важлива кінетична характеристика. Термін зберігання лікарської форми встановлюється відповідно кінетичного рівняння

A.*Першого порядку

B. Другого порядку

C. Третього порядку

D. Дробного порядку

E.Зворотної реакції

 

13.Вкажіть порядок і молекулярність реакції гідролізу сахарози С12Н22О112О ® С6Н12О6 (фруктоза) + С6Н12О6 (глюкоза)):

A. *Бімолекулярна, псевдопершого порядку

B. Мономолекулярна, першого порядку

C.Бімолекулярна, другого порядку

D. Мономолекулярна, другого порядку

E.Бімолекулярна, третього порядку

14.Константа швидкості хімічної реакції має розмірність л/моль·хв. Вкажіть порядок реакції:

A. *Другий

B. Перший

C. Третій

D. Нульовий

E.Дробовий

15.Вкажіть порядок хімічної реакції, якщо експериментальні дослідження вказують на лінійну залежність величини зворотньої концентрації реагентів від часу:

A.*Другий

B.Перший

C.Третій

D. Нульовий

E.Дробний

16.Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву

A. *Послідовна

B. Оборотна

C. Супряжена

D. Другого порядку

E.Паралельна

17.Швидкість утворення йодоводню в газовій фазі при високій температурі відповідно реакції H2 + I2 ® 2НІ прямо пропорційна концентрації водню і йоду і за механізмом і порядком відповідає кінетичній реакції:

A.*Бімолекулярна другого порядку

B. Мономолекулярна нульового порядку

C. Мономолекулярна першого порядку

D. Бімолекулярна першого порядку

E.Дробного порядку

 

18.За механізмом яких складних реакцій відбуваються процеси гідролізу глікогену, гідролізу крохмалю:

A.*Послідовних

B. Паралельних

C. Супряжених

D. Зворотніх

E.Ланцюгових

19.Більшість хімічних реакцій проходять в декілька стадій. Як називаються реакції в яких багатократно повторюється цикл елементарних актів з участю активних частинок:

A. *Ланцюгові

B. Супряжені

C. Послідовні

D. Паралельні

E.Фотохімічні

20.Метод "прискореного старіння ліків", який використовується для вивчення термінів придатності лікарських препаратів, заснований на

A.*Правилі Вант-Гоффа

B.Правилі Панета-Фаянса

C.Постулаті Планка

D.Законі Оствальда

E.Законі Рауля

21.У фармацевтичному синтезі використовують прості і складні реакції. Вкажіть порядок простої реакції виду 2А+В=3D:

A. *3

B. 2

C. 1

D. 0

E.0,5

22.Хімічна кінетика, яка має велике значення для фармації, досліджує швидкість реакцій та механізм їх перебігу. Для математичного опису швидкості реакції використовується поняття “порядок реакції”. Який порядок має реакція гідролізу сахарози?

A.*Псевдоперший

B.Нульовий

C.Другий

D.Третій

E.Дробний

23.Більшість з хімічних реакцій є багатостадійними, складними. Як називаються реакції, в яких одна відбувається лише одночасно з другою?

A. *Супряжені

B. Послідовні

C. Паралельні

D. Ланцюгові

E.Фотохімічні

24.В якому випадку співпадають порядок і молекулярність хімічних реакцій:

A.*Тільки для простих одностадійних реакцій

B.Співпадають завжди

C.Не співпадають ніколи

D.Тільки для складних багатостадійних реакцій

E.Для ферментативних реакцій

 

25.Період напівперетворення деякої реакції А®В обернено пропорційно залежить від початкової концентрації речовини А. Якого порядку дана реакція?

A. *Другого

B.Першого

C.Третього

D.Нульового

E.Дробного

26.Молекулярність та порядок хімічної реакції – кінетичні величини, значення яких, як правило, лежить в межах:

A.*1-3, 0-3 відповідно

B.0-3, 0-3 відповідно

C.1-3, 1-3 відповідно

D.2-3, 1-3 відповідно

E.2-3, 2-3 відпвідно

27.Розмірність константи швидкості реакції якого порядку не залежить від способу вираження концентрації?

A. *Першого

B. Другого

C.Третього

D. Нульового

E.Дробного

28.Кінетичні методи використовуються для визначення стабільності лікарських препаратів. Визначте порядок реакції, якщо константа швидкості її має розмірність с-1:

A. *Перший

B. Нульовий

C.Дробний

D. Другий

E.Третій

29.Кінетичні методи широко використовують для визначення стабільності лікарських форм. Період напівперетворення якої реакції визначається рівнянням τ1/2=ln2/k:

A. *Першого порядку

B. Другого порядку

C. Третього порядку

D. Нульового порядку

E.Дробного порядку

30.Вкажіть рівняння, яке характеризує період напівперетворення реакції І порядку:

A. * τ1/2 = ln2/k

B. τ 1/2 = 3/2kC0

C.τ 1/2 = 1/(kC0)

D. τ 1/2 = C0/(2kT)

E.τ 1/2 = С/v

31.За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

A. *За величиною константи швидкості хімічної реакції

B. За величиною швидкості хімічної реакції

C. За часом закінчення реакції

D. За зміною концентрацій реагуючих речовин

E.За зміною концентрацій продуктів реакції

32.Яка із приведених реакцій відноситься до псевдопершого порядку?

A. *Гідроліз сахарози

B. Етерифікації

C. Омиленя

D. Нейтралізації

E.Горіння

33.При зберіганні лікарського препарату проходить його часткове разкладання. Яке кінетичне рівняння слід використати для розрахунку константи швидкості реакції розкладу?

A.*k = 1/t ln(C0/C)

B.k = (C01-C02) ln (C02∙C1/C01∙C2)

C.k = 1/t (C0-C)/(C0∙C)

D.k = 1/t(C0-C)

E.k = 1/t∙(C02-C2)/(2C02∙C2)

34.В фармацевтичній практиці для встановлення терміну придатності лікарських препаратів широко використовують метод “прискореного старіння”. Вкажіть, яке рівняння лежить в основі цього методу

A.*γ = kt+10 / kt

B.k= A∙e(-Ea/RT)

C.ln k2 - ln k1 = Ea R(T1-T2)

D.γ = kcn

E.ln k = ln A – Ea/RT

35.Швидкість хімічних реакцій залежить від температури. Яке рівняння відображає цю залежність?

A.*Арреніуса

B.Гіббса–Гельмгольца

C.Нернста

D.Шишковского

E.Штаудінгера

 

36.Який з факторів у вузькому інтервалі температур відіграє головну роль у збільшенні швидкості реакції при підвищенні температури?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...