Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика РОЗЧИНів 3 страницаA.*Зростає доля активних молекул

B.Зростає загальне число зіткнень молекул

C.Зростає енергія активації

D.Зменшується енергія активації

E.Зростає швидкість руху молекул

37.Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації синтезу лікарського препарату?

A.*Константи швидкості реакції при двох температурах

B.Теплову енергію реакції

C.Зміну енергії системи

D.Внутрішню енергію системи

E.Порядок реакції

 

38.За правилом Вант-Гофа при підвищенні температури на 10 градусів швидкість реакції збільшується в:

A. *2-4 рази

B. 1,5 раза

C. 5 раз

D. 10 раз

E.Температура не впливає на швидкість реакції

 

39.Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?

A.*2 – 4

B.2 – 3

C.1 – 3

D.3 – 4

E.1 – 5

40.Умови експериментального визначення строків придатності лікарських засобів прискоренним методом відрізняється від стандартних

A. *Підвищеною температурою

B. Підвищенним тиском

C. Зниженням температури

D. Зниженням тиску

E.Числом фаз

41.Кiнетику якої хімічної реакції досліджують методом поляриметрії?

A.*Гідроліз сахарози

B.Гідроліз ацетооцтового ефіру

C.Синтез аміаку з водню і азоту

D.Розкладу бромоводню

E.Дисоціацію азотної кислоти

42.У скільки разів зростає швидкість елементарної реакції 2А + В = 2С, якщо концентрація реагентів збільшується вдвічі?

A.*У 8 разів

B.У 4 рази

C.У 2 рази

D.У 6 разів

E.У 16 разів

43.Як зміниться швидкість простої реакції 2A ® B + C при зменшені початкової концентрації у 2 рази?

A. *Зменшиться у 4 рази

B.Зменшиться у 2 рази

C.Залишиться незмінною

D.Збільшиться у 4 рази

E. Збільшиться у 2 рази

 

44.Температурний коефіцієнт швидкості реакції рівний 3. У скільки раз зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на 300С?

A. *В 27 раз

B. В 9 раз

C. В 18 раз

D. В 36 раз

E.В 45 раз

 

45.Температурний коефіцієнт швидкості реакції рівний 2. У скільки раз зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на 40 0С?

A.*В 16 раз

B.В 8 раз

CВ 4 раз

D.В 32 раз

E.В 24 раз

46.Температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції рівний 4. У скільки раз зросте швидкість цієї реакції, якщо температуру підвищити на 30 0С

A. *В 64 рази

B. В 32 рази

C. В 128 раз

D. В 16 раз

E.У 8 раз

47.Швидкість хімічної реакції зростає у 27 разів при зростанні температури на 30 К. Чому дорівнює температурний коефіцієнт цієї реакції?

A.*3

B.2

C.6

D.9

E.4

48.Найбільше зростання швидкості реакції, що описується кінетичним рівнянням u = k∙[A]∙[B]2, відбуватиметься при:A. *Збільшені концентрацій речовин А та В у 2 рази

B. Збільшені концентрації речовини В у 2 рази

C.Збільшені концентрації речовини А у 3 рази

D. Збільшені концентрації речовини А у 4 рази

E. Збільшені концентрації речовини А у 5 рази

49.Енергія активації – це:

A.*Надлишкова, порівняно з середньою енергією взаємодія між молекулами

B.Енергія, яка необхідна до переходу речовини в стан активованого комплексу

C.Енергія, яку необхідно затратити для зміни вихідних речовин

D. Різниця між енергіями вихідних речовин і продуктів реакції

E.Енергія, яка необхідна для випарування речовин

 

50.У скільки разів треба збільшити тиск, щоб швидкість реакції утворення NO2 з реакції 2NO + О2 = 2NO2 зросла в 1000 разів?

A.*В 10 разів

B.В 22,4 рази

C. Швидкість реакції не залежить від тиску

D. В 500 разів

E. В 100 разів

51.Одним із факторів, які впливають на збільшення виходу лікарської сировини у процесі її синтезу є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:

A. *Додавання каталізатора

B.Підвищення температури

C.Зниження температури

D.Збільшення концентрації

E.Зменшення концентрації

52.Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу лікарських препаратів. Який з факторів не впливає на зміщення хімічної рівноваги?

A.*Додавання каталізатора

B.Зміна концентрації вихідних речовин

C.Зміна концентрації продуктів реакції

D.Зміна температури

E.Зміна тиску

53.Каталізатори широко використовуються у технології виробництва лікарських речовин. Чим можна пояснити той факт, що у присутності каталізатора швидкість реакції збільшується?

A.*Зменшується енергія активації

B.Зростає загальне число зіткнень молекул

C.Збільшується енергея активації

D.Зменшується число зіткнень молекул

E.Збільшується швидкість руху молекул

54.Яке з наступних тверджень є вірним?

A.*Каталізатор бере участь у реакції, проте не витрачається у реакції

B.Каталізатор не бере участі у реакції

C.Каталізатор є одним з продуктів реакції

D.Каталізатор не є одним з продуктів реакції

E.Каталізатор бере участь у реакції і витрачається в ній

55.Яку роль відіграє каталізатор в хімічній реакції?

A.*Знижує енергію активації

B.Підвищує енергію активації

C.Не змінює енергію активації

D.Змінює природу реагентів

E.Змінює степінь дисперсності

56.Ферменти (біологічні каталізатори) застосовують як фармакологічні препарати. Яку роль відіграють ферменти в біохімічних реакціях?

A.*Знижують енергію активації реакції

B.Підвищують енергію активації

C.Інгібірують процес реакції

D.Змінюють константу швидкості реакції

E.Змінюють порядок реакції

57.Каталізаторами біохімічних процесів є білки. До якого типу гомогенного каталізу відносять процеси з їх участю?

A.*Ферментативний

B.Кислотно-основний

C.Окислювально-відновний

D.Координаційний

E.Гомогенний газофазний

58.Ферменти широко використовуються у фармації в якості лікарських препаратів. Яка основна відмінність ферментів від небіологічних каталізаторів?

A.*Висока специфічність дії і селективність

B.Висока універсальність

C.Мала універсальність

D.Висока дисперсність

E.Висока гомогенність

59. Лікарський препарат при 308 К розклався за 1 рік. Температурний коефіцієнт даної реакції дорівнює 3. Який термін зберігання ліків при 298 К:

A. *3 роки

B. 2 роки

C. 1 рік

D. 4 роки

E. 5 років

60. Який порядок реакції С6Н6 + Вr2 = С6Н5Вr + НВr?

A.*Другий

B. Перший

C. Третій

D. Нульовий

E. Дробний

61. Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовують стеричний фактор, який враховує:

A.*Взаємну орієнтацію реагуючих молекул

B. Хімічні властивості взаємодіючих сполук

C. Концентрацію реагуючих речовин

D. Температуру реакційної суміші

E. Будову молекул взаємодіючих сполук

ІІ.Колоїдна хімія

 

ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА

(ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ, ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ, КОГЕЗІЯ, АДГЕЗІЯ, ЗМОЧУВАННЯ, АДСОРБЦІЯ)

1. Який із адсорбентів найбільш ефективний при адсорбції речовини із водного розчину?

A.*Активоване вугілля

B.Силікагель

C.Кварц

D.Біла глина

E.Гіпс

2. Які поверхні належать до гідрофільних?

A.*Силікагель

B.Сірка

C.Графіт

D.Вугілля

E.Тальк

 

3. Які поверхні належать до гідрофобних?

A. *Графіт

B. Скло

C.Глина

D.Силікагель

E.Нічого з переліченого

4. Розташувати речовини в порядку зростання адсорбції з водних розчинів на активованому вугіллі:

A.*Глюкоза, фенол, бензол

B.Бензол, глюкоза фенол

C.Фенол, глюкоза, бензол

D.Бензол, фенол, глюкоза

E.Глюкоза, бензол, фенол

5. Адсорбційна рівновага характеризується:

A.*Рівністю швидкостей адсорбції та десорбції

B.Досягненням максимальної величини адсорбції

C.Відсутністю десорбції

D.Наявністю як фізичної адсорбції, так і хемосорбції

E.Сталістю температури системи

6. На якому явищі, характерному для дисперсних систем, заснована фармакологічна дія ентеросгеля (гідрогель метилкремнієвої кислоти)

A.*Адсорбція

B.Адгезія

C.Когезія

D.Змочування

E.Десорбція

7. Процес, при якому проходить хімічна взаємодія між адсорбатом и адсорбентом, називається:

A.*Хемосорбція

B.Сольватація

C.Абсорбція

D.Десорбція

E.Седиментація

8. У відповідності з правилом Панетта-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбента із розчину адсорбується той йон, який

A.*Входить в склад кристалічної гратки адсорбента

B.Не входить в склад кристалічної гратки адсорбента

C.Не утворює з одним із йонів гратки важко розчинної сполуки

D.Утворює з одним із йонів гратки добре розчинну сполуку

E. Не має правильнї відповіді

 

9. Якщо речовина, поглинається об'ємом іншої речовини, то таке явище називається

A.*Абсорбцією

B.Адсорбцією

C.Хемосорбцією

D.Десорбцією

E.Іонним обміном

10. Вплив довжини вуглеводневого радикалу на поверхневу активність описується правилом

A.*Дюкло-Траубе

B. Вант-Гоффа

C.Антонова

D. Шульце-Гарді

E.Ребіндера

11. Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла?

A.*Адсорбція

B.Адгезія

C.Десорбція

D. Когезія

E.Рекуперація

12. Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

A.*Зменшується

B.Збільшується

C.Переходить у хемосорбцію

D.Збільшується у гетерогенних системах

E.Збільшується у гомогенних системах

13. Яке рівняння може бути використане для розрахунку поверхневого натягу водного розчину пропіонової кислоти?

A. *Шишковского

B. Фрейндліха

C.Гіббса

D. Гельмгольца-Смолуховского

E.Релея

14. Використання активованого вугілля для очищення антибіотиків зумовлене процесом самочинної зміни концентрації компонента у поверхневому шарі водних розчинів у порівнянні з об’ємом фази. Цей процес називається

A.*Адсорбцією

B.Змочуванням

C.Десорбцією

D.Когезією

E.Адгезією

15. Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явище адсорбції і йонного обміну. Який із йонів вибірково адсорбується із водного розчину на кристалі аргентуму хлориду?

A.*Ag+

B.Н+

C.NO3

D.Cu2+

E.OH

16. Одним із найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке фізичне явище лежить в основі цього методу?

A.*Адсорбція

B.Осмос

C.Електропровідність

D.Коагуляція

E.Адгезія

17. В технології виробництва ліків широко використовують ефект Ребіндера – адсорбційного зниження міцності твердих тіл. При якій умові речовина С буде адсорбуватись на межі поділу фаз А і В.

A.*Речовина С знижує надлишок вільної поверхневої енергії

B.Речовина С підвищує надлишок вільної поверхневої енергії

C.Речовина С не змінює поверхневої енергії

D.Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною А

E.Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною В

19. Важливою характеристикою рідин є поверхневий натяг. Для якої із речовин він є максимальним ?

A.*Вода

B.Етанол

C.Бензол

D.Ацетон

E.Хлороформ

20. Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називається:

A.*Адсорбція

B.Змочування

C.Адгезія

D.Десорбція

E.Когезія

21. Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

A. *Зменшується

B. Збільшується

C.Переходить у хемосорбцію

D. Зменшується у гетерогенних системах

E.Збільшується у гомогенних системах

22. У чому полягає суть правила вирівнювання полярностей Ребіндера:

A.*Чим більша різниця полярностей, тим швидше відбувається адсорбція

B.Чим менша різниця полярностей адсорбента і адсорбтива, тим краща адсорбція

C.Адсорбція збільшується в міру зниження діелектричної проникності речовини

D. Речовина адсорбується на поверхні розділу фаз, якщо її присутність у міжфазному шарі збільшує різницю полярностей цих фаз у зоні їх контакту

E.Полярні адсорбтиви краще адсорбуються на полярних адсорбентах з полярних розчинників

23. При очищенні гліцерину, який входить в склад багатьох лікарських форм, використовують активоване вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?

A.*Адсорбція

B.Когезія

C.Адгезія

D.Змочування

E.Капілярна конденсація

24. Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активними речовинами є:

A.*Валеріанова кислота

B.HCl

C.NaOH

D.Сечовина

E.Нічого з переліченого

25. Яке рівняння може бути використано для кількісної характеристики адсорбції на межі "тверде тіло – газ"?

A.*Рівняння Фрейндліха

B.Рівняння Гіббса

C.Рівняння Шишковського

D.Рівняння Гельмгольца-Смолухоського

E.Рівняння Релея

26. В якому ряді катіони розташовані згідно зростанням їх адсорбційної здатності?

A.* Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+

B.Cs+ Rb+ K+ Na+ Li+

C.K+ Na+ Li+ Rb+ Cs+

D.K+ Li+ Na+ Cs+ Rb+

E.Na+ K+ Li+ Rb+ Cs+

27. Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко використовується в технології виробництва ліків. Яка з речовин є поверхнево-індиферентною по відношенню до межі поділу вода – повітря?

A.*Сахароза

B.Оцтова кислота

C.Етанол

D.Метиламін

E.Ацетон

28. Дія деяких лікарських препаратів на організм обов’язково включає стадію адсорбції. Від яких чинників залежить адсорбція з розчинів на твердій поверхні?

A. *Від усіх перелічених нижче факторів

B. Природа адсорбенту

C.Природа адсорбтиву

D. Температура

E.Рівноважна молярна концентрація адсорбтиву

29. Вкажіть розмірність величини поверхневого натягу:

A. *Н/м

B.Н/м2

C.Н∙м2

D.Н/кг∙м2

E.Н∙кг/ м2

30. Яка теорія адсорбціїї (із вказаних нижче) містить припущення про утворення полімолекулярних шарів?

A. *Теорія БЕТ

B.Теорія Ленгмюра

C.Теорія Арреніуса

D.Теорія Гіббса

E.Теорія Ребіндера

31. Як змінюються наведені нижче фізико-хімічні властивості поверхнево-активних речовин при зменшенні довжини їх вуглеводневого радикалу?

A.*Зменшується поверхнева активність

B.Зменшується міжфазний поверхневий натяг

C.Зростає поверхнева активність

D.Зростає адсорбція

E.Зменшується гідрофільність

32. Порошки, екстракт красавки і активоване вугілля, мають понижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності?

A.*Адсорбція

B.Десорбція

C.Адгезія

D.Когезія

E.Розтікання

33. При наданні швидкої допомоги для зняття інтоксикації, яка викликана отруйним препаратом, який містить солі алкалоїдів, була використана суспензія деякого адсорбента. Вкажіть, суспензія якого із нижче переліченого адсорбентів була використана.

A. *Активоване вугілля

B.Силікагель

C.Бентоніт

D.Каолін

E.Крохмаль

34. Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно якого кристали добудовуються

A.*Лише тими йонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними

B.Лише аніонами

C.Лише катіонами

D.Будь-якими йонами з розчину

E.Лише тими йонами, які не входять до їх складу

35. З метою захисту ліків від дії оточуючого середовища проводять їх мікрокапсулювання, що засновано на явищі

A.*Коацервації

B.Адсорбції

C.Змочування

D.Адгезії

E.Когезії

36. Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його

A.*Високій адсорбційній здатності

B.Гідрофобних властивостях

C.Гідрофільних властивостях

D.Малій густині

E.Розчинності в воді

37. Адсорбція газів твердим адсорбентом не залежить від

A.*Об’єму газу

B.Природи газу

C.Температури

D.Питомої поверхні адсорбента

E.Парціального тиску

38. Яке правило використовують для описання адсорбції йонів із розчину на твердому тілі?

A.*Правило Панета-Фаянса

B.Правило Ребіндера

C.Правило Шульце-Гарді

D.Правило Дюкло-Траубе

E.Правило Вант-Гоффа

39. “Частокол Ленгмюра” – це :

A.*Насичений моношар ПАР на межі поділу рідина-газ

B.Насичений моношар ПАР на межі поділу рідина-тверда поверхня

C.Насичений моношар ПАР на межі поділу тверда поверхня-газ

D.Подвійний електричний шар

E.Шар йонів на протилежно зарядженій поверхні

40. Який фактор впливає на величину граничної адсорбції ПАР на межі рідина – газ?

A.*Площа функціональної групи ПАР

B.Довжина вуглеводневого радикала

C.Число активних центрів поверхні розділу

D.Площа поверхні поділу

E.Концентрація розчину ПАР

41. Одним із методів вилучення йонів важких металів із води є поглинання їх цеолітами (неорганічними йонітами)

A. *Йонний обмін

B. Абсорбція

C. Молекулярно-ситовий ефект

D. Хемосорбція

E.Капілярна конденсація

42. За правилом Дюкло-Траубе, що застосовують при синтезі ПАР, коефіцієнт Траубе дорівнює:

A.*3 - 3,5

B.1 - 2

C.2 - 3

D.0 - 1

E.4 - 4,5

43. Із перелічених речовин виберіть поверхнево-активну:

A.2H5OH

B.H2О

C.NaCl

D.HNO3

E.K4Fe[(CN)6]

44. У скільки раз (максимально) зростає поверхнева активність ПАР при збільшенні вуглеводневого радикала на групу –СН2?

A.*В 3,5 рази

B.В 2,5 рази

C.В 1,5 рази

D.В 4,5 рази

E.В 5,5 рази

45. Поверхнева активність – це один з факторів біодоступності лікарських препаратів. У скільки разів збільшується поверхнева активність при подовженні вуглеводневого радикала ПАР на групу –СН2– ?

A.*3,2

B.1,5

C.6,4

D.2,8

E.0,5

46. Поверхнево-активні речовини (ПАР) широко використовують у фармацевтичній практицї, як стабілізатори дисперсних систем. Характерною особливістю будови молекул ПАР є

A.*Дифільність

B.Полярність

C.Неполярність

D.Іоногенність

E.Неіоногенність

47. Який адсорбент краще адсорбує ПАВ з водних розчинів?

A.*Активоване вугілля

B.Силікагель

C.Бентоніт

D.Кварц

E.Целюлоза

 

48. Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко використовується в технології виробництва ліків. Вкажіть поверхнево-активну речовину для межі поділу водний розчин-повітря:

A.*Масляна кислота

B.Сахароза

C.NaCI

D.NaOH

E.HCI

 

49. Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?

A.*Неорганічні кислоти, основи та їх солі

B.Альдегіди та спирти

C.Карбонові кислоти та мила

D.Аміни та сульфокислоти

E.Спирти та мила

 

50. Взаємодія молекул, атомів, йонів всередині однієї фази (гомогенної частини системи) називається:

A. Когезією

B. Адгезією

C. Адсорбцією

D. Змочуванням

E. Хемосорбцією

51. Як називається робота, витрачена на подолання сил зчеплення між молекулами двох взаємно нерозчинних рідин на одиниці площі?

A. Роботою адгезії

B. Роботою когезії

C. Корисною роботою

D. Роботою змочування

E. Роботою проти зовнішнього тиску

52. Якщо із збільшенням концентрації речовини поверхневий натяг на межі поділу фаз знижується, то така речовина називається:

A. Поверхнево-активною

B. Поверхнево-неактивною

C. Поверхнево-інактивною

D. Індиферентною

E. Полярною

53. У яких координатах необхідно побудувати графік для визначення констант рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра?

A. *

B.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...