Главная Обратная связь

Дисциплины:


A. *макові, мальвові, товстолистіB. ломикаменеві, розові, бобові

C. рутові, аралієві, селерові

D. жимолостеві, маренові, пасльонові

E. шорстколисті, ранникові, губоцвіті

 

222. Наявність членистих молочників, ефірно-олійних залозок, плід сім'янка, суцвіття кошик – це характерні діагностичні ознаки родини:

A. *Asteraceae

B. Scrophylariaceae

C. Solanaceae

D. Lamiaceae

E. Rosaceae

 

223. Який вид рослини родини селерові має плід – вислоплідник, який при дозріванні розпадається на 2 коричневих серповидних сплюснутих з обох боків ребристих мерикарпії?

A. *Carum carvi

B. Foeniculum vulgare

C. Ammi visnaga

D. Coriandrum sativum

E. Daucus carota

 

224. Нижчі рослини розмножуються безстатевим і статевим шляхом. У яких нижчих рослин утворюються зооспори?

A. *Зелені водорості

B. Лишайники

C. Червоні водорості

D. Синьо-зелені водорості

E. Діатомові водорості

 

АНАТОМІЯ

 

1. До морфолого-анатомічних особливостей будови рослин родини жовтецевих відносяться наступні:

A. *Листки біфаціальні, аномоцитний продиховий комплекс, волоски прості, кутикула складчаста, гладка

B. Листки ізолатеральні, анізоцитний продиховий комплекс, волоски зірчасті, кутикула бородавчаста

C. Листки дорсивентральні, діацитний продиховий комплекс, волоски пухирчасті, кутикула гладка

D. Листки ізолатеральні, парацитний продиховий комплекс, волоски головчасті, кутикула бородавчаста

E. Листки біфаціальні, анізоцитний продиховий комплекс, волоски жалкі, кутикула штрихувата

 

2. В якій частині листка відбувається фотосинтез?

A. *Мезофіл

B. Епідерміс

C. Епідермальний шар

D. Охоронні клітини

E. Паренхіма

 

3. Річні кільця – це сукупність:

A. *Шарів вторинної ксилеми у стеблі

B. Кілець камбію

C. Кілець судинних пучків у однодольному стеблі

D. Шарів вторинної флоеми у стеблі

E. Нічого з переліченого

 

4. Плями Каспарі впливають на:

A. *Просування води і мінералів до центрального осьового циліндру

B. Просування води але не мінералів

C. Просування мінералів але не води

D. Плями Каспарі не впливають на просування води і мінералів у рослині

E. Просування води і мінералів від центрального осьового циліндру до мезодерми

 

5. Продихи звичайно відкриті:

A. *Вдень, коли рослина потребує диоксид вуглецю

B. Вночі, коли рослина потребує кисню

C. Коли у ґрунті є надмірна кількість води

D. Все перелічене

E. Нічого з переліченого

 

6. Які з перелічених рослин не мають камбію і містять закриті судинно-волокнисті пучки у стовбурі?A. *Cocos nucifera

B. Adansonia digitata

C. Alhagi pseudalhagi

D. Eucalyptus globulus

E. Quercus robur

 

7. Випаровування води і здійснення газообміну відбувається завдяки функціонуванню продихових апаратів, які складаються з замикаючих і побічних клітин. Тип продихового апарату може слугувати діагностичною ознакою при визначенні лікарської сировини. Який тип продихового апарату характерний для односім’ядольних рослин?

A. *тетрацитний

B. аномоцитний

C. анізоцитний

D. діацитний

E. парацитний

 

8. Пігменти - це барвні розчинні речовини, які зумовлюють забарвлення пелюстків квіток, стебел і насіння. Які пігменти знаходиться у вакуолях рослинних клітин і їх забарвлення залежить від реакції клітинного соку?

A. *антоціани

B. каротини

C. ксантофіли

D. фікобіліни;

E. хлорофіли;

 

9. В процесі життєдіяльності рослин в цитоплазмі або у вакуолях клітин відкладається цілий ряд запасних поживних речовин, найпоширенішими з яких є вуглеводи. Який з вказаних вуглеводів не входить в склад клітинного соку рослинної клітини?

A. *крохмаль

B. фруктоза

C. сахароза

D. інулін

E. глюкоза

 

10. Судинно-волокнисті (провідні) пучки - це сукупність елементів флоеми і ксилеми, які забезпечують існування двох протилежних течій - висхідної і низхідної. Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім’ядольних рослин?

A. *радіальний

B. колатеральний

C. біколатеральний

D. центроксилемний

E. центрофлоемний

 

11. Характерна особливість механічних тканин рослин полягає в тому, що вони складаються в основному із мертвих клітин, але існує один тип механічних тканин, який складається із живих клітин. Які клітини з перелічених типів механічних тканин містять живий протопласт?

A. *коленхіма

B. лібриформ

C. луб’яні волокна

D. склереїди

E. периваскулярні волокна

 

12. Хлорофіли - це зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез. В яких структурах клітини містяться ці пігменти?

A. *хлоропласти

B. амілопласти

C. хромопласти

D. протеопласт

E. мітохондрії

 

13. До продуктів життєдіяльності протопласта відносяться ряд речовин, які представляють собою кінцеві продукти метаболізму клітини. До клітинних утворень, що складаються з кристалів карбонату кальцію відносяться:

A. *цистоліти

B. поодинокі кристали

C. рафіди

D. стилоїди

E. друзи

14. Оболонка рослинної клітини є продуктом життєдіяльності протопласта, вона складається з таких речовин:

A. *целюлози, геміцелюлози та пектинових речовин

B. ліпідів, білків та вуглеводів

C. поліцукрів та хітину

D. лігніну, кутину та суберину

E. глікопротеїдів та мурену

 

15. Покривна тканина у рослин може бути первинного і вторинного походження. Вторинна покривна тканина перидерма утворюється внаслідок меристематичної діяльності:

A. *фелогену

B. прокамбію

C. камбію

D. перициклу

E. інтеркалярної меристеми

 

16. Газообмін в стеблах багаторічних рослин забезпечується завдяки функціонуванню:

A. *сочевичок

B. продихів

C. нектарників

D. залозистих волосків

E. гідатод

 

17. На занятті студентка зробила поперековий зріз листка фікуса. За якою ознакою інші студенти зможуть визначити, яка сторона листка верхня?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...