Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна фізіологія збудливих тканин 

1. Одним з показників збудливих тканин є максимальна кількість збуджень тканини за одиницю часу. Про яку властивість збудливих тканин йдеться?

А. *Лабільність.

В. Скоротливаість.

С. Здатність виділяти секрет.

D. Провідність.

Е. Рефрактерність.

 

2. Під мікроскопом знаходиться препарат однієї з тканин людини. Клітини цієї тканини мають довгі та короткі відростки. Які клітини представлені на препараті?

А. *Нейроцити.

В. Еритроцити.

С. Міоцити.

D. Остеоцити.

Е. Епітеліоцити.

 

3. В експерименті спостерігається стійке скорочення міофібрил м'язових клітин через накопичення у цитоплазмі іонів:

А. *Кальцію.

В. Калію.

С. Магнію.

D. Натрію.

Е. Водню.

 

4. М'язова тканина має здатність до скорочення. Це забезпечується наявністю:

А. *Актину та міозину.

В. Гемоглобіну.

С. Фібриногену.

D. Тромбіну.

Е. Креатиніну.

 

5. Під час транспортування деяких речовин відбувається використання енергії АТФ. Цим процесом є:

А. *Активний транспорт.

В. Проста дифузія.

С. Фільтрація.

D. Осмос.

Е. Осмос і фільтрація.

 

6. Вкажіть медіатори, які відносяться до гальмівних?

А. *ГАМК та гліцин.

В. Ацетилхолін та ГАМК.

С. Норадреналін та дофамін.

D. Серотонін та гліцин.

Е. Адреналін та норадреналін.

 

7. До мембранних білків, що контактують з тією чи іншою біологічно-активною речовиною, яка здійснює передачу інформації до клітини відносять:

А.*Білки-рецептори .

В. Білки-помпи.

C. Білки-канали.

D. Білки-ферменти.

Е. Глікокалікс.

 

8. В експерименті застосували препарат, який пригнічує синтез АТФ в клітині. Який вид трансмембранного транспорту буде порушений?

А.*Активний транспорт.

В. Піноцитоз.

С. Фільтрація.

D. Осмос.

Е. Дифузія.

 

9. Який вид транспортування зумовлює всмоктування іонів натрію ?

A. *Первинно-активний.

B. Вторинно-активний.

C. Осмос.

D. Дифузія.

E. Фільтрація.

 

10. Через клітинну мембрану здійснюється пасивний та активний транспорт речовин. Назвіть активний вид транспорту при якому мембрана змінює свою cтруктуру.

A. *ендоцитоз

B. осмос

C. фільтрація

D. дифузія

E. полегшена дифузія

 

11. Що є початком розслаблення м'яза?

A. *Припинення надходження потенціалів дії до м'яза

B. Розпад АТФ

C. Руйнування поперечних місточків

D. Блокування тропоніну

E. Відкачування Са2+ в цистерни

 

12. На ізольованому м'язі, який поміщений у розчин Кребса, подіяли підпороговим подразником. Що він викличе?

A. *Локальна відповідь.

B. Інактивація іонних каналів

C. Потенціал дії.

D. Гіперполярізація мембраниE. Нічого

 

13. Чим зумовлений знеболюючий ефект місцевих анестетиків?

A. *Збільшення порогу деполяризації

B. Зменшення потенціалу спокою

C. Підвищення збудливості тканини

D. Зниження критичного рівня деполяризації

E. Зменшення порогу подразнення

 

14. Збуджуючими медіаторами в ЦНС можуть бути всі перераховані хімічні субстанції, за винятком:

A. *Гліцину

B. Серотоніну

C. Норадреналіну

D. Субстанції Р

E. Дофаміну

 

15. Механізм деполяризації (ЗПСП) обумовлений збільшенням проникності постсинаптичної мембрани для іонів:

A. *Натрію

B. Кальцію

C. Магнію

D. Калію

E. Хлору

 

16. Механізм фази повільної деполяризації ПД обумовлений збільшенням проникності мембрани для іонів:

A. *Кальцію

B. Магнію

C. Хлору

D. Калію

E. Натрію

 

17. Назвіть основний механізм генерації мембранного потенціалу.

A. *Дифузія калію з клітини.

B. Дифузія калію в клітину.

C. Дифузія натрію в клітину.

D. Дифузія натрію з клітини.

E. Дифузія хлору в клітину.

 

18. Який вид транспортування зумовлює всмоктування іонів калію?

A. *Первинно-активний.

B. Вторинно-активний.

C. Осмос.

D. Дифузія.

E. Фільтрація.

 

19. Під час фази деполяризації потенціалу дії переважає?

A. *Вхід натрію в клітину

B. Вихід натрію з клітини

C. Вхід калію в клітину

D. Вихід калію з клітини

E. Вхід кальцію в клітину

 

20. Кальцій в міоплазмі необхідний для забеспечення процесу?

A. *Замикання акто-міозинових містків

B. Розмикання акто-міозинових містків

C. Формування голівок міозину

D. Створення тропоміозину

E. Розповсюдження ПД

 

21. Яке визначення "рефлекс" є правильним?

A. *Відповідь організму на подразнення рецепторів за участю ЦНС

B. Шлях, по якому іде збудження при подразненні рецепторів

C. Реакція перемикання збудження з чутливого нервового волокна на рухове

D. Відповідь організму на подразнення рецепторів за уастю органа-ефектора

E. Шлях, по якому іде збудження від ЦНС до органа-ефектора

 

22. В експерименті, обмеження іонної проникності яких каналів зумовить зменшення мембранного потенціалу спокою?

A. *Калієвих

B. Натрієвих

C. Магнієвих

D. Хлорних

E. Кальцієвих

 

23. У розчині з ізольованими нервовими клітинами збільшили концентрацію іонів К. У результаті потенціал спокою мембран цих клітин зменшився з 85 мВ до 15 мВ внаслідок процесів, пов'язаних з:

A. *Деполяризацією

B. Гіперполяризацією

C. Реверсполяризацією

D. Акомодацією

E. Реполяризацією

 

24. Зменшення довжини м`язу під час його скорочення здійснюється за рахунок:

A. *Ковзання ниток актину вздовж ниток міозину

B. Скорочення ниток актину

C. Скорочення ниток міозину

D. Виходом іонів Са2+

E. Скорочення сарколеми

 

25. Блокада проведення збудження по нервових волокнах при місцевій анестезії лідокаїном зумовлена:

A. *Блокадою швидких натрієвих каналів

B. Блокадою К+- Na+- АТФази

C. Блокадою кальцієвих каналів

D. Блокадою калієвих каналів

E. Порушенням окисно-відновних процесів в волокні

 

26. Явище електропровідності тканин та рідин людського організму широко застосовується у фізіотерапії. Яка біологічна система має найнижчу питому електропровідність ?

A. *Кістка

B. Жирова тканина

C. Нервова тканина

D. М'язова тканина

E. Спинно-мозкова рідина

 

27. В основі постсинаптичного гальмування є зростання проникливості постсинаптичної мембрани для іонів:

A. *K+

B. Na+

C. Mg2+

D. Ca2+

E. Fe2+

 

28. Постсинаптичне гальмування розвивається внаслідок:

A. *Виділення гальмівного нейротрансмітера

B. Виділення збуджуючого нейротрансмітера

C. Збільшення частоти імпульсів збудження

D. Зменшення частоти імпульсів збудження

E. Збільшення інтервалу між імпульсами збудження

 

29. Потенціал дії в механізмі м'язового скорочення відіграє наступну роль:

A. *Викликає зростання концентрації іонів Ca2+ в саркоплазмі

B. Викликає деполяризацію скоротливих білків

C. Викликає активацію АТФ

D. Зумовлює вкорочення ниток актину

E. Зумовлює вкорочення ниток міозину

 

30. При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він перестав розрізняти переміщення предмета по шкірі. Який відділ кори мозку пошкоджений?

A. *Задня центральна звивина

B. Потилична доля кори.

C. Тім'яна доля кори

D. Лобна доля кори

E. Передня центральна звивина

 

31. Тварині введена курареподібна речовина, яка діє на міоневральні синапси. Як довести, що ця речовина має саме таку дію?

A. *Подразнювати нерв, який інервує м'яз, що викличе його скорочення

B. Зареєструвати потенціал дії нерва

C. Зареєструвати потенціал дії постсинаптичної мембрани

D. Зареєструвати потенціал спокою нерва

E. Визначити кількість ацетилхоліну в міоневральному синапсі

 

32. Який із зазначених препаратів гальмує нервово-м'язову передачу в скелетних м'язах?

A. *Кураре

B. Дофамін

C. Адреналін

D. Серотонін

E. Гістамін

 

33. Яка з перерахованих речовин блокує постсинаптичне гальмування?

A. *Стрихнін

B. Пеніцилін

C. Каїнова кислота

D. Ацетилхолін

E. Пікротоксин

 

34. Медіатори в синапсах знаходяться в:

A. *Синаптичних везикулах

B. Пресинаптичній терминалі

C. Постсинаптичній терминалі

D. Кінцевій пластинці

E. Активному стані в синаптичній щілини

 

35. Вкажіть, яка з перерахованих речовин виконує функції вторинного месенджера?

A. *ЦАМФ

B. Іони калію

C. Аденілатциклаза

D. Креатинфосфат

E. АТФ

 

36. У хворого виник напад тахікардії. Що йому треба ввести?

A. *Бета-адреноблокатори

B. Бета-адреноміметики

C. М-холіноблокатори

D. М-холінолітики

E. Правильної відповіді немає.

 

37. Механізмом розвитку ГПСП в хімічному ГАМК-ергічному синапсі є:

A. *Гіперполяризація постсинаптичної мембрани

B. Деполяризація постсинаптичної мембрани

C. Деполяризація пресинаптичної мембрани

D. Реполяризація постсинаптичної мембрани

E. Гіперполяризація пресинаптичної мембрани

 

38. Медіатор ацетилхолін ресинтезується в:

A. *Пресинаптичній терминалі

B. Сомі нейрона

C. Постсинаптичній терминалі

D. Кінцевій пластинці

E. Активному стані в синаптичній щілини

 

39. Вкажіть, яка з перерахованих речовин виконує функції первинного месенджера в хімічному синапсі?

A. *Медіатор

B. Іони калію

C. Аденілатциклаза

D. Креатинфосфат

E. АТФ

 

40. Різниця в часі розвитку соматичного та автономного рефлексу зумовлена:

A. *Наявністю в еферентній ланці дуги автономного рефлексу двох і більше нейронів

B. Більшою швидкістю проведення збудження по автономних волокнах

C. Меншою швидкістю проведення збудження по автономних волокнах

D. Наявністю в рефлекторній дузі соматичного рефлексу більшої кількості нейронів

E. Діаметром нервових волокон

 

41. Які біологічно активні речовини належать до збуджувальних медіаторів нейронів ЦНС і викликають деполярізацію постсинаптичної мембрани?

A. *Ацетилхолін

B. ГАМК

C. Гліцин

D. соматостатин

E. кальцитонін

 

42. Людині ввели курареподібну речовину, що викликає розслаблення всіх скелетних м’язів. Що є причиною цього?

A. *Блокада холінорецепторів постсинаптичної мембрани

B. Порушення синтезу ацетилхоліну

C. Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани

D. Порушення синтезу холінестерази

E. Порушення виділення ацетилхоліну

 

43. В експерименті на сідничний нерв жаби подіяли розчином новокаїну. Порушення якої властивості нерву може виникнути?

A. *Фізіологічної цілісності.

B. Ізольованого проведення збудження.

C. Анатомічної цілісності.

D. Аксонного транспорту.

E. Усі відповіді неправильні

 

44. Наявність актина і міозина в кардіоміоцитах забезпечує в серці таку властивість, як:

A. *Скоротливість

B. Автоматію

C. Збудливість

D. Рефрактерність

E. Провідність

 

45. Відомо, що передача збудження з нервових закінчень на м’язові волокна здійснюється хімічним шляхом за допомогою медіаторів. Який медіатор забезпечує передачу з нервових закінчень на волокна скелетних м’язів?

A. *Ацетилхолін

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Серотонін

E. ГАМК

 

46. Збільшення якого з зазначених іонів приведе до значного збільшення сили м’язового скорочення?

A. *Са2+

B. К+

C. Cl-

D. Na+

E. Мg2+

 

47. Відсутність яких іонів припиняє проведення збудження через нервово-м'язовий синапс?

A.*іонів кальцію

B. іонів натрію

 

C. іонів калію

D. іонів хлору

E. іонів магнію

 

48. Механізм фази гіперполяризації ГПСП обумовлений збільшенням проникності постсинаптичної мембрани для іонів:

A. *Хлору

B. Магнію

C. Натрію

D. Фосфору

E. Цинку

49. В експерименті внаслідок дії хімічної речовини зросла концентрація іонів кальцію в цитоплазмі м’язового волокна. Як це вплине на амплітуду поодинокого скорочення?

A. * Збільшиться.

B. Зменшиться.

C. Не зміниться.

D. Скорочення не відбудеться.

E. Правильна відповідь відсутня.

 

50. Виникнення потенціалу дії в нервових волокнах блокують препарати, що діють на:

A. *Натрієві канали

B. Кальцієві канали.

C. Хлорні канали.

D. Калієві канали.

E. Ліганд-залежні канали.

51. Для посилення гальмівних процесів в ЦНС використовують фармокологічні препарати, які викликають на постсинаптчних мембранах процеси:

A. *гіперполяризацію

B. деполяризацію

C. слідову деполяризацію

D. активацію натрієвих каналів

E. активацію кальцієвих каналів

52. При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціала дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає

A. *Вхід Na+ в клітину

B. Вихід Na+ з клітини

C. Вхід К+ в клітину

D. Вихід К+ з клітини

E. Вхід Cl- в клітину

53. В есперименті виміряли концентрацію різних іонів в цитоплазмі нервової клітини.Найбільшою виявилась концентрація іонів:

A. *K+

B. Ca2+

C. Na+

D. HCO3-

E. Cl־

 

54. У хірургічній практиці для розслаблення скелетних м’язів при проведенні складних операцій використовуються курареподібні речовини. Яку структуру блокують ці речовини?

A. *Нервово-мязові синапси

B. Базальні ганглії

C. Вегетативні ганглії

D. Червоні ядра середнього мозку

E. Синаптичні структури спинного мозку

 

55. Препарати, що блокують певні канали мембрани можуть запобігати передачі збудження з пресинаптичої на постсинаптичну мембрану синапса. Які канали блокуються?

A. *Кальцієві

B. Калієві потенціал-залежні

C. Хлорні

D. Натрієві

E. Калієві АТФ-залежні

 

56. Який медіатор забезпечує передачу інформації з нервових закінчень мотонейронів на волокна скелетних м’язів?

A. *Ацетилхолін

B. ГАМК

C. Адреналін

D. Норадреналін

E. Серотонін

 

 

Фізіологія ЦНС

 

57. При тривалому голодуванні зменшується рівень глюкози в крові. Який орган найбільш чутливий до гіпоглікемії?

А.*Головний мозок.

В. Нирки.

С. Серцевий м'яз.

D. Скелетні м'язи.

Е. Печінка.

 

58. Головний мозок має структурне утворення чотиригорбикове тіло, на рівні якого здійснюються настановчі, орієнтувальні рефлекторні реакції на світлові та звукові подразнення. В якому відділі головного мозку розміщені ці центри?

А.*У середньому мозку.

В. У проміжному мозку.

С. У кінцевому мозку.

D. У мозочку.

Е. У довгастому мозку.

 

59. У студента під час складання іспиту артеріальний тиск піднявся до 150/90 мм.рт.ст. При активації якої системи регуляції спостерігаються такі зміни?

А.*Симпато-адреналової.

В. Ренінангіотензинової.

С. Симпатичної нервової.

D. Вагоінсулярної.

Е. Парасимпатичної нервової.

 

60. Яка реакція спостерігатиметься, якщо закапати очі розчином атропіну (блокатор М-холінорецепторів)?

А.*Стійке розширення зіниці.

В. Тимчасова міопія.

С. Тимчасова гіперметропія.

D. Збільшиння кривизни кришталика.

Е. Стійке звуження зіниці.

 

61. Тварині зробили перерізку головного мозку нижче червоних ядер. Якіий стан це викличе у тварини?

А.*Підвищення тонусу розгиначів.

В. Зниження тонусу розгиначів.

С. Розлади координації рухів.

D. Розлади зору.

Е. Розлади слуху.

 

62. У пацієнта з розладами мозкового кровообігу порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав?

А.*Довгастий мозок.

В. Середній мозок.

С. Мозочок.

D. проміжний мозок.

Е. Шийний відділ спинного мозку.

 

63. Після струсу мозку пацієнт із заплющеними очима втрачає рівновагу. Яка структура мозку уражена?

А.* Мозочок.

В. Лімбічна система.

С. Спинний мозок.

D. Таламус.

Е. Базальні ганглії.

 

64. Під час проходження профілактичного медичного огляду в одного із обстежуваних лікар виявив послаблення колінного сухожилкового рефлексу. Який відділ ЦНС можливо уражений?

А.*Спинний мозок.

В, Задній мозок.

С. Середній мозок.

D. Проміжний мозок.

Е. Мозочок.

 

65. При обстеженні пацієнта (правші) встановлено домінування лівої півкулі кори великих півкуль. Які з рис психонервової діяльності не властиві цій людині?

A. *Переважно негативний емоційний настрій

B. Розгальмованість

C. Перевага абстрактного мислення над предметним

D. Здатність до прогнозування

E. Балакучість

 

66. Чорна речовина являється джерелом:

A. *Дофаміну

B. Серетоніну

C. адреналіну

D. ацетилхоліну

E. ГАМК

 

67. Під мікроскопом знаходиться препарат нервової тканини людини. Клітини цієї тканини мають численні відростки. Як називаються короткі відростки?

A. *дендрити

B. міоцити

C. епітеліоцити

D. еритроцити

E. остеоцити

 

68. ЦНС складається з сірої та білої речовини. Яку функцію здійснює сіра речовина?

A. *рефлекторну

B. провідникову

C. секреторну

D. моторну

E. гуморальну

 

69. В експерименті на жабах під дією хімічної речовини було продемонстровано посилення перистальтики кишечника. Який відділ нервової системи здійснює аналогічний ефект?

A. *парасимпатичний

B. симпатичний

C. мозочок

D. соматичний

E. центральний

 

70. В одному з відділів головного мозку розміщені життєво важливі центри - дихальнгий, харчовий, серцево-судинний. Про який відділ головного мозку йде річ?

A. *довгастий мозок

B. мозочок

C. середній мозок

D. проміжний мозок

E. кінцевий мозок

 

71. Які м'язові рефлекси притаманні децереброваним тваринам?

A. *Шийні та лабиринтні позно-тонічні

B. Статичні рефлекси випрямлення

C. Статокінетичні рефлекси

D. Ністагм голови та очей

E. Усі перераховані

 

72. Якщо закапати око розчином атропіну (блокатор М-холінорецепторів), то буде спостерігатися

A. *Стійке розширення зіниці

B. тимчасова міопія

C. тимчасова гіперметропія

D. стійке звуження зіниці

E. збільшення кривизни кришталика

 

73. У експерименті на кішці був перерізаний мозок на рівні чотиригорбкового тіла, внаслідок чого у кішки підвищився тонус мязів розгиначів. Яка структура мозку при цьому була відділена від нижче розміщених утворень мозку?

A. *Червоні ядра

B. Чорна субстанція

C. Ретикулярна формація

D. Ядра окорухових нервів

E. Підкоркові ядра зору та слуху

 

74. Яке з нижчеперелічених речовин блокує пресинаптичне гальмування ?

A. *Стрихнін

B. Адреналін

C. Пеніцилін

D. Каїновая кислота

E. Ацетилхолін

 

75. Які м'язові рефлекси притаманні спінальним тваринам?

A. *Сухожилкові

B. Статичні рефлекси випрямлення

C. Статокінетичні рефлекси

D. Ністагм голови та очей

E. Усі перераховані

 

76. У хворого виявили півищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього підвищення

A. *Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

B. Розширення артеріол

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

 

77. При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він перестав розрізняти переміщення предмета по шкірі Який відділ кори мозку пошкоджений?

A. *Задня центральна звивина

B. Потилична доля кори.

C. Тім'яна доля кори

D. Лобна доля кори

E. Передня центральна звивина

 

78. Який медіатор постгангліонарних симпатичних нервових волокон стимулює діяльність потових залоз ?

A. *Ацетилхолін.

B. Норадреналін.

C. Адреналін.

D. Серотонін.

E. Гістамін.

 

79. Під час інтенсивного та тривалого тренування у спортсмена розвинулася втома. В яких структурах організму раніше настає втома?

A. *У центральних синапсах

B. У нервових клітинах

C. У швидких (білих) мязових волокнах

D. У повільних (червоних) мязових волокнах

E. У тонічних мязових волокнах

 

80. Після обіду на роботі молодий чоловік відчув незначну сонливість. Протягом 10 хвилин він не зміг виконувати інтенсивну розумову роботу. Зі змінами кровотоку в якому органі це пов'язано?

A. *Головному мозку

B. Серці

C. Нирках

D. Легенях

E. Шлунку

 

81. У людини зменшена частота серцевих скорочень, звужені бронхи, звужені зіниці. Цє є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій?

A. *Парасимпатичної нервової

B. Симпатоадреналової

C. Гіпоталамонаднирникової

D. Симпатичної нервової

E. Ренінангіотензинової

 

82. На якому рівні зроблена перерізка головного мозку, якщо у тварини збережені випрямні рефлекси?

A. *Вище середнього мозку

B. Вище заднього мозку

C. Вище спиного мозку

D. Вище грудного відділу спинного мозку

E. Вище таламусу

 

83. При неврологічному обстеженні в людини виявлена значне зниження колінного рефлексу. Який рівень ЦНС, ймовірно, вражений?

A. *Поперекові сегменти спинного мозку

B. Грудні сегменти спинного мозку

C. Шийні сегменти спинного мозку

D. Середній мозок

E. Мозочок

 

84. Якими нервами регулюється діяльність потових залоз?

A. *Симпатичними-холінергічні

B. Соматичними

C. Симпатичні-адренергічні

D. Парасимпатичними

E. Черепно-мозковими

 

85. Який відділ ЦНС у людини уражений, якщо спостерігається значне послаблення міотатичних рефлексів?

A. *Спиний мозок

B. Задній мозок

C. Середній мозок

D. Передній мозок

E. Мозочок

 

86. Пацієнту внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. За рахунок яких рецепторів буде викликатися судиннозвужуючий ефект?

A. *Альфа-адренорецепторів

B. Бета-адренорецепторів

C. Н-холінорецепторів

D. М-холінорецепторів

E. Н1-гістамінорецепторів.

 

87. Який медіатор постгангліонарних парасимпатичних нервових волокон стимулює моторику кишечника ?

A. *Ацетилхолін.

B. Норадреналін.

C. Адреналін.

D. Серотонін.

E. Гістамін.

 

88. І.М.Сеченов біля 150 років відкрив явище центрального гальмування в експериментах на жабах. Який відділ ЦНС приймає участь у цьому виді гальмування?

A.*Ядра ретикулярної формації середнього мозку

B. Червоні ядра середнього мозку

C. Чорна субстанція середнього мозку

D. Вестибулярні ядра довгастого мозку

E. Підкоркові ядра

 

89. Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?

A.*Ацетилхолін

B. Адреналін

C. Гліцин

D. Дофамін

E. ГАМК

90. В гангліонарних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані рецептори

A.*Н- Холінорецептори

B. Бета -адренорецептори

C. М-холінорецептори

D. Альфа-адренорецептори

E. Дофамінові

 

91. Вкажіть медіатори, які відносяться до гальмівних.

A.*ГАМК та гліцін

B. Адреналін та норадреналін

C. Норадреналін та дофамін

D. Серотонін та гліцін

E. Ацетилхолін та ГАМК

 

92. Під час короткочасного емоційного напруження у людини відбувається:

A. * Активація симпато-адреналової системи

B. Гальмування симпато-адреналової систмеми

C. Активація парасимпатичної нервової системи

D. Гальмування парасимпатичної нервової системи

E. Зміни вегетативної нервової системи в межах гомеостазу

93. Які структури головного мозку відповідають за формування емоцій?

A.*Лімбічна система

B. Соматосенсорна кора

C. Ретикулярна формація

D. Таламус

E. Структури середнього мозку

 

94. Первинні центри слуху та зору розміщені в одному з відділів головного мозку. В якому відділі вони знаходяться?

A.*Середній мозок

B. Мозочок

C. Довгастий мозок

D. Проміжний мозок

E. Кінцевий мозок

 

95. Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?

A.*Кураре

B. Норадреналін

C. Адреналін

D. Соматостатин

E. Аспартат

96. При формуванні гальмівного постсинаптичного потенціалу в хімічному ГАМК-ергичному синапсі відбувається:

A.*Гіперполяризація постсинаптичної мембрани

B. Деполяризація постсинаптичної мембрани

C. Гіперполярізація пресинаптичної мембрани

D. Реполяризація постсинаптичної мембрани

E. Гіперполяризація синаптичної щілини

 

97. Пацієнту внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. За рахунок яких рецепторів він буде викликати судиннозвужуючий ефект?

A.*Альфа-адренорецепторів

B. Бета-адренорецепторів

C. Н-холінорецепторів

D. М-холінорецепторів

E. Н1-гістамінорецепторів.

 

98. В експерименті здійснили переріз мозку, після цього різко підвищився тонус м’язів-розгиначів. На якому рівні здійснили перерізку мозку?

A. * Між середнім і заднім мозком.

B. Між довгастим і спинним мозком.

C. Між проміжним і середнім мозком.

D. Між проміжним і кінцевим мозком.

E. Між довгастим мозком і мостом.

 

99. Після струсу мозку пацієнт при заплющених очах втрачає рівновагу. Яка структура мозку, імовірно, уражена?

A.*Мозочок.

B. Базальні ганглії.

C. Лімбічна система.

D. Таламус.

E. Спинний мозок.

 

100. Під час лекції раптово пролунав гучний звук. До виникнення якого процесу у корі головного мозку це може привести?

A. * Орієнтувального рефлексу

B. Центрального гальмування.

C. Внутрішнього гальмування.

D. Латерального гальмування

E. Позамежного гальмування.

 

101. При проходженні профілактичного медичного огляду у одного із обстежуваних лікар виявив значне послаблення колінного сухожилкового рефлексу. Який відділ ЦНС можливо вражений

A. *Спинний мозок

B. Задній мозок

C. Середній мозок

D. Проміжний мозок

E. Мозочок

 

102. У головному мозку людини утворюються ендогенні пептиди, подібні до морфію і здатні знімати больові відчуття. До них належать:

A. *ендорфіни

B. ліберини

C. статини

D. окситоцин

E. вазопресин

103. При тривалому збудженні нейрона в центральному синапсі зменшується вміст медіатора, що приводить до зниження працездатності нервової клітини. З якою властивістю нервових центрів пов’язано це явище?

A. *Втома нервового центру

B. Сумація збудження

C. Затримка проведення збудження

D. Одностороннє проведення збудження

E. Трансформація ритму збудження

 

104. Під час складання іспиту у студента спосьерігається розширення зіниць, почащення пульсу, підвищене потовиділення. Впливом якого відділу нервової системы це обумовлено?

A. *Симпатичного відділу АНС

B. Парасимпатичного відділу АНС

C. Метасимпатичного відділу АНС

D. Стріопалідарного відділу ЦНС

E. Лімбічного відділу ЦНС

 

105. Виконуючи пальце-носову пробу обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти пальцем у кінчик носа. Який відділ ушкоджений?

A. *Мозочок.

B. Чотиригорбкове тіло.

C. Кора.

D. Спинний мозок.

E. Таламус.

 

106. В експерименті на тварині вироблено харчовий умовний рефлекс. Вкажіть рівень замикання умовно-рефлекторних зв’язків.

A.* Кора головного мозку

B. Проміжний мозок

C. Середній мозок

D. Довгастий мозок

E. Спинний мозок

 

107. При нанесенні удару неврологічним молоточком по сухожиллю чотириголового м’яза стегна виникає колінний рефлекс, який замикається на рівні

A. *Поперекових сегментів спинного мозку

B. Шийних сегментів спинного мозку

C. Нижніх грудних сегментів спинного мозку

D. Верхніх грудних сегментів спинного мозку

E. Крижових сегментів спинного мозку

 

108. У людини внаслідок черепно-мозкової травми спостерігається похитування при ходьбі, порушення координації рухів, зниження м’язового тонусу, швидка втомлюваність. Такі порушення характерні для ураження

A.* Мозочка

B. Проміжного мозку

C. Середнього мозку

D. Довгастого мозку

E. Кори великих півкуль

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...