Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фізіологія кровообігу 

259. В умовах гострого експерименту кролю зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску. Яка біологічно-активна речовина є пусковою ланкою гіпертензії?

А.*Ренін.

В. Адреналін.

С. Норадреналін.

D. Ангеотензин ІІ.

Е. Вазопресин.

 

260. Після перенесеної психічної травми у пацієнта періодично підвищується артеріальний тиск. Для формування стійкої артеріальної гіпертензії вирішальне значення має:

А.*Підвищення тонусу артеріол.

В. Зменшення просвіту вен.

С. Збільшення частоти серцевих скорочень.

D. Збільшення серцевого викиду.

Е. Збільшення об'єму плазми крові.

 

261. Частота серцевих скорочень пацієнта у стані спокою складає 40 за хв. Де виникають імпульси збудження?

А.*В атріовентрикулярному вузлі.

В. У волокнах Пуркіньє.

С. У пучку Бахмана.

D. У міокарді шлуночків.

Е. У синусовому вузлі.

 

262. У дорослої людини артеріальний тиск становить 160/100 мм.рт.ст. Підвищена концентрація в крові якого гормону може бути причиною цього?

А.*Адреналіну.

В. Інсуліну.

С. Глюкагону.

D. Тироксину.

Е. Соматотропіну.

 

263. При натисканні на очні яблука протягом 30-40 сек. Спостерігаються нступні зміни в діяльності серця:

А.*Зменшення частоти серцевих скорочень.

В. Зменшення тривалості атріове6нтрикулярної затримки

С. Збільшення сили серцевих скорочень.

D. Збільшення частоти серцевих скорочень.

Е. Збільшення швидкості проведення збудження по провідній системі серця.

 

264. У досліді подразнюють гілочку симпатичного нерва, що інервує серце. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?

А.*Збільшення сили та частоти скорочень.

В. Збільшення частоти скорочень.

С. Зменшення частоти скорочень.

D. Зменшення сили скорочень.

Е. Зменшення швидкості проведення збудження.

 

265. До звукових проявів роботи серця відносяться тони. Однією з причин виникнення ІІ тону є:

А.*Закриття півмісяцевих клапанів.

В. Закриття стулкових клапанів.

С. Коливання грудної клітки.

D. Вібрація стінок передсердя.

Е. Вібрація стінок шлуночків.

 

266. Назвіть позитивні зубці ЕКГ у стандартних відведеннях:

А.*P,R,T.

B. Q,R,S.

C. Q,R,T.

D. P,Q,R.

E. R,S,T.

 

267. Серцю притаманний автоматизм за рахунок наявності атипових кардіоміоцитів, які утворюють провідну систему серця. Який відділ цієї системи є "Водієм ритму" І порядку?

А.*Синоатріальний вузол.

В. Атріовентрикулярний вузол.

С. Ніжки Гіса.

D. Пучок Гіса.

Е. Волокна Пуркіньє.

 

268. В якому відділі нервової системи розташований судинноруховий центр?A. *довгастий мозок

B. мозочок

C. спинний мозок

D. проміжний мозок

E. міст

 

269. Серце володіє властивістю автоматії звязаною з самостійним виникненням збудження в окремих клітинах. Які клітини серця володіють такими властивостями?

A. *атипові міоцити

B. типові міоцити

C. клітини ендокарда

D. клітини епікарда

E. нервові клітини

 

270. Серцевий цикл включає декілька послідовних фаз і періодів. Вкажіть в який період здійснюється потрапляння крові із серця в артеріальну систему?

A. *систола шлуночків

B. систола передсердь

C. діастола шлуночків

D. діастола передсердь

E. загальна діастола

 

271. Один з показників роботи серця - артеріальний пульс. Що є причиною його виникнення?

A. *різниця між систолічним та діастолічним тиском

B. підвищення тиску в передсердях

C. підвищення тиску в шлуночках

D. обємна швидкість крові

E. лінійна швидкість крові

 

272. В кровоносній системі людини розрізняють декілька типів судин. Визначте по яких судинах кров рухається до серця.

A. *вени

B. артерії

C. артеріоли

D. капіляри

E. аорти

 

273. Зубець Р ЕКГ відображає деполяризацію:

A. *Обох передсердь

B. Тільки правого передсерця

C. Тільки лівого передсердя

D. Вузла Кіс-Фляка

E. Пучка Гіса

 

274. Серце дає поодинокі скорочення завдяки:

A. *Тривалій фазі абсолютної рефрактерності

B. Скороченій фазі відносної рефрактерності

C. Наявності екзальтаційної фази

D. Скороченій фазі абсолютної рефрактерності

E. Усі відповіді вірні

 

275. У хворого виявили півищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього підвищення

A. *Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

B. Розширення артеріол

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

 

276. У людини зареєстрована електрокардіограма зі зниженою амплітудою зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

A. *Поширення збудження по шлуночках

B. Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C. Реполяризацію шлуночків.

D. Електричну систолу серця.

E. Поширення збудження по передсердям

 

277. Які фізіологічні властивості міокарду відображають зубці, сегменти та інтервали ЕКГ?

A. *Збудливість, провідність, автоматію

B. Збудливість, автоматію, скоротливість

C. Збудливість, скоротливість, рефрактерність

D. Скоротливість, автоматію , провідність

E. Скоротливість, рефрактерність, автоматію.

 

278. У жінки 30 років хвилинний об'єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об'єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A. *5 л

B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 1,5 л

 

279. Одним із важливих гемодинамічних показників є лінійна швидкість кровотоку. Від якого фактора в основному залежить її величина?

A. *Від сумарної площі поперечного перерізу судин і об'ємної швидкості кровотоку

B. Від довжини судини

C. Від в'язкості крові

D. Від величини ударного об'єму

E. Від градієнту тиску

 

280. На практичному занятті студенти під час гострого експерименту проводили електростимуляцію блукаючого нерва. Який ефект при цьому буде спостерігатися?

A. *Негативний хронотропний ефект

B. Позитивний хронотропний ефект

C. Негативний дромотропний ефект

D. Позитивний дромотропний ефект

E. Позитивний батмотропний ефект.

 

281. При реєстрації фонокардіограми у дитини 12 років, було зафіксовано четвертий тон. Чим зумовлена поява цього тону?

A. *Систолою передсердь

B. Систолою шлуночків

C. Закриттям атріовентрикулярних клапанів

D. Закриттям півмісяцевих клапанів

E. Швидким наповненням шлуночків кров'ю

 

282. В обстежуваного проводили аускультацію серця відразу після проби з присіданням. У точці Боткіна чути два тони. Один з них чіткіший і голосніший. Який це тон? Вкажіть його основний компонент.

A. *Перший тон. Клапанний компонент.

B. Перший тон. М'язовий компонент.

C. Перший тон. Судинний компонент.

D. Перший тон. Передсердний компонент.

E. Другий тон. Клапанний компонент.

 

283. В обстежуваного в стані спокою вислуховують тони серця за допомогою стетоскопа. Яке обстеження потрібно провести додатково для того, щоб їх від диференціювати?

A. *Фонокардіографічне

B. Ехокардіографічне

C. Електрокардіографічне

D. Реографічне

E. Балістокардіографічне

 

284. При аускультативному дослідженні серця у обстежуваного 20 років, ростом 186 см, масою 69 кг спостерігається випинання грудної клітки, яке співпадає із звуковими явищами серця. Який тон чути при верхівковому поштовху, де спостерігається верхівковий поштовх?

A. *Перший. У лівому п'ятому міжребер'ї по середньоключичній лінії.

B. Перший. У лівому четвертому міжребер'ї по середньоключичній лінії.

C. Перший. У лівому четвертому міжребер'ї по парастернальній лінії.

D. Другий. У лівому п'ятому міжребер'ї по середньоключичній лінії.

E. Другий. У лівому четвертому міжребер'ї по середньоключичній лінії.

 

285. У студента під час складання іспиту системний артеріальний тиск становить 150/90 мм.рт.ст. Причиною підвищення тиску є активація такої системи регуляції функцій організму?

A. *Симпатоадреналової

B. Вагоінсулярної

C. Ренінангіотензинової

D. Симпатичної нервової

E. Парасимпатичної нервової

 

286. В гострому досліді у тварини видалили серце. Воно продовжує скорочуватись у живильному розчині через наявність такої властивості міокарда як:

A. *Автоматизм

B. Збудливість

C. Провідність

D. Скоротливість

E. Рефрактерність

 

287. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в інфузійний розчин надлишкової кількості КСІ ?

A. *Зупинка серця в діастолі

B. Збільшення частоти серцевих скорочень

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Збільшення сили серцевих скорочень

E. Зупинка серця в систолі

 

288. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в перфузійний розчин адреналіну ?

A. *Збільшення частоти серцевих скорочень

B. Зменшення частоти серцевих скорочень

C. Зменшення сили серцевих скорочень

D. Погіршення провідності

E. Погіршення збудливості

 

289. В екстремальній ситуації підвищився тонус симпатичної нервової системи. Як при цьому будуть впливати симпатичні волокна на роботу серця?

A. *збільшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень

B. збільшаться збудливість і провідність, зменшиться сила скорочень

C. зменшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень

D. зменшаться збудливість і провідність, збільшиться сила скорочень

E. зменшаться збудливість і провідність, збільшиться частота скорочень

 

290. У яких з наведених судин найбільша загальна площа поперечного перерізу ?

A. *Капілярах

B. Артеріях

C. Артеріолах

D. Венулах

E. Венах

 

291. Внаслідок дії блокаторів альфа-адренорецепторів збільшився просвіт судин м'язового типу. Який з наведених показників при цьому зростатиме ?

A. *Кровотік в капілярах

B. Систолічний тиск крові

C. Діастолічний тиск

D. В'язкість крові

E. Гематокріт

 

292. З метою зниження збудливості серцевого м`язу використовують препарати калію. Який механізм їх дії на кардіоміоцити?

A. *Гіперполяризують мембрани

B. Знижують амплітуду ПД

C. Викликають деполяризацію мембрани

D. Блокують кальцієві канали

E. Активують кальцієві канали

 

293. Внаслідок зміни якої з фізіологічних властивостей серця може виникати екстрасистола?

A. *Збудливості

B. Скоротливості

C. Автоматизму

D. Провідності

E. Рефрактерність

 

294. При проведенні експериментальних досліджень, тварині було введено розчин з високою концентрацією певного іону, що привело до зупинки серця в діастолі. Якому іону властива така дія?

A. *К+.

B. Nа+.

C. Са2+.

D. Н+.

E. Cl-.

 

295. В який період серцевого циклу відбувається наповнення передсердь кров`ю ?

A. *загальна діастола

B. систола шлуночків

C. систола передсердь

D. діастола шлуночків

E. діастола передсердь

 

296. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерва у тварин зумовить наступні зміни в діяльності серця:

А.*Зменшення частоти серцевих скорочень

B. Посилення скорочень шлуночків

C. Посилення скорочення передсердь

D. Зменшення артеріального тиску

E. Зростання частоти серцевих скорочень

 

297. У яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?

A. *Капіляри

B. Аорта

C. Артеріоли

D. Вени

E. Крупні артерії

 

298. Які судини мають найбільшу розтяжність і у стані спокою депонують кров?

A. *Вени

B. Аорта

C. Капіляри

D. Венули

E. Крупні артерії

 

299. Які судини мають велику еластичність і виконують амортизуючу функцію?

A. *Аорта та великі артерії

B. Артеріоли

C. Венули

D. Вени

E. Капіляри

 

300. У людини в стані фізичного та психологічного спокою частота серцевих скорочень

постійно більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий стан?

A.* Збільшення виділення тироксину

B. Збільшення виділення альдостерону

C. Зменшення виділення адреналіну

D. Збільшення виділення натрійуретичного гормону

E. Вплив простагландинів

 

301. Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих скорочень?

A.*кальцію

B. Калію

C. Магнію

D. Марганцю

E. Міді

 

302. Необхідно зменшити нагнітальну функцію серця у людини. Для цього їй доцільно призначити блокатори таких мембранних циторецепторів:

A.*бета-адренорецепторів

B. Н-холінорецепторів

C. М-холінорецепторів

D. альфа-адренорецепторів

E. дофамінорецепторів

 

303. В експерименті спостерігається стійке скорочення міофібрил м'язових клітин за рахунок накопичення в цитоплазмі іонів:

A.*Кальцію

B. Калію

C. Натрію

D. Магнію

E. Водню

 

304. В яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?

A.*Капіляри

B. Аорта

C. Артеріоли

D. Вени

E. Крупні артерії

305. Які судини мають велику еластичність і виконують амортизуючу функцію?

A.*Аорта та крупні артерії

B. Артеріоли

C. Венули

D. Вени

E. Капіляри

 

306. Під час експерименту на тварині виникла необхідність зупинити серце у фазі діастоли. Який, із наведених розчинів, доцільно використати з цією метою?

A.*Хлористого калію.

B. Хлористого кальцію.

C. Хлористого натрію.

D. Ацетилхоліну.

E. Адреналіну.

 

307. В експерименті на серці жаби після накладання другої лігатури Станіуса, частота серцевих скорочень становила 22 скорочення за хвилину. Що є водієм ритму серці.

A.*Атріовентрикулярний вузол.

B. Синусний вузол.

C. Пучок Гіса.

D. Права ніжка пучка Гіса.

E. Ліва ніжка пучка Гіса.

308. Скорочення шлуночків серця відбувається лише після скорочення передсердь. Яка структура забезпечує затримку скорочення шлуночків до завершення скорочення передсердь?

A.*Атріовентрикулярний вузол.

B. Права ніжка пучка Гіса.

C. Ліва ніжка пучка Гіса.

D. Пучок Гіса.

E. Волокна Пуркін’є.

 

309. Людина приймає блокатор М-холінорецепторів нервово-органних парасимпатичних синапсів. Як зміниться діяльність серця внаслідок цього?

A.*Підвищиться частота серцевих скорочень.

B. Не зміниться частота серцевих скорочень.

C. Зменшиться частота серцевих скорочень.

D. Зменшиться сила серцевих скорочень.

E. Збільшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження.

 

310. Збудження шлуночків починається через 0,12 - 0,18 с після збудження передсердь. Це зумовлено:

A.* Затримкою імпульсу в АВ вузлі.

B. Повільною генерацією імпульсу в СА вузлі.

C. Затримкою імпульсу в пучку Гісса.

D. Затримкою імпульсу в волокнах Пуркін’є.

E. Все вище перераховане.

 

311. При визначенні лінійної швидкості кровотоку встановлено, що найбільша її величина спостерігається в

A.*Аорті

B. Артеріях

C. Венах

D. Артеріолах

E. Капілярах

 

312. Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця:

A. *P

B. S

C. R

D. Q

E. T

 

313. У людини внаслідок удару в епігастральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця?

A. *Підвищення тонусу блукаючого нерва

B. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

C. Виділення адреналіну

D. Виділення гістаміну

E. Виділення ангіотензину ІІ

 

314. В нетрадиційній медицині для зменшення частоти серцевих скорочень при тахікардії рекомендують штучно викликати блювання. Вкажіть еферентну ланку даного рефлексу.

A. *Блукаючий нерв

B. Симпатичний (черевний) нерв

C. Язикоглотковий нерв

D. Діафрагмальний нерв

E. Під’язиковий нерв

 

315. У хворого 40-ка років при зміні положення тіла з вертикального на горизонтальне частота серцевих скорочень змінилася з 70 до 65/хв. Завдяки якому рефлексу відбувається така реакція?

A. *Депресорний

B. Пресорний

C. Рефлекс Бйн-Бріджа

D. Рефлекс Ашнера

E. Рефлекс Гольца

 

 

Фізіологія дихання

 

316. У відділенні судово-медичної експертизи було проведено дослідження крові померлого від отруєння чадним газом при пожежі. Як називається з'єднання гемоглобіну (Hb) та чадного газу (СО)?

А.*Карбоксигемоглобін.

В. Міоглобін.

С. Карбгемоглобін.

D. Оксигемоглобін.

Е. Карбоген.

 

317. Які фактори гуморальної регуляції найбільш активно стимулюють функцію дихального центру?

А.*Вуглекислий газ.

В. Ацетилхолін.

С. Гістамін

D. Інсулін.

Е. Адреналін.

 

318. При тривалому перебуванню в горах відзначається збільшення кисневої ємності крові. Яка можлива причина такого явища?

А.*Виникає функціональний еритроцитоз.

В. Збільшується РСО2 в атмосферному повітрі.

С. Збільшується РО2 в атмосферному повітрі.

D. Зменшується частота та глибина дихання.

Е. Виникає газовий ацидоз.

 

319. Пацієнт зробив максимальний вдих. Як називається загальна кількість повітря,що міститься у легенях?

А.*Загальна ємність легень.

В. Залишковий об'єм.

С. Життєва емність легень.

D. Резервний об'єм вдиху.

Е. Дихальний об'єм.

 

320. Дефіцит сурфактанту призводить до розвитку якої форми дихальної недостатності?

А.*Рестриктивної легеневої.

В. Обструктивної легеневої.

С. Торако-діафрагмальної.

D. Периферичної.

Е. Центральної.

 

 

321. В еритроцитах з СО2 і Н2О утворюєтьс вугільна кислота. Який фермент забезпечує синтез вугільної кислоти в еритроцитах та її розщеплення в капілярах легень?

А.*Карбоангідраза.

В. Ліпаза.

С. Амілаза.

D. Лужна фосфатаза.

Е. Еластаза.

 

322. Та частина кисню артеріальної крові, що поглинається тканинами називається:

A. *Коефіцієнтом утилізації кисню

B. Парціальним тиском газу

C. Кисневою ємністю крові

D. Хвилинним об'ємом дихання

E. Залишковим об'ємом

 

323. До лікаря звернувся хворий із скаргами на задуху, що виникає при незначному фізичному навантаженні, яку зв'язує з перенесеним бронхітом. Який можливий механізм виникнення цих скарг ?

A. *Зменшення в крові РО2 і збільшення РСО2.

B. Збільшення в крові РО2

C. Зменшення в крові РО2 і РСО2

D. Зменшення концентрації іонів Н+

E. Збільшення концентрації Н+

 

324. Біля дихального центру локалізовані рецептори, які чутливі до змін напруги СО2 та Н+. Як називаються ці рецептори?

A. *хеморецептори

B. механорецептори

C. осморецептори

D. барорецептори

E. фоторецептори

 

325. Та частина кисню артеріальної крові, що поглинається тканинами називається:

A. *Коефіцієнтом утилізації кисню

B. Парціальним тиском газу

C. Кисневою ємністю крові

D. Хвилинним об'ємом дихання

E. Залишковим об'ємом

 

326. В яких структурах головного мозку локалізовані центральні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання?

A. *В довгастому мозку

B. В спинному мозку

C. В середньому мозку

D. В таламусі

E. В гіпоталамусі

 

327. В яких відділах ЦНС локалізуються центри дихальних рефлексів?

A. *у довгастому мозку

B. у спинному мозку

C. у мозочку

D. у середньому мозку

E. у проміжному мозку

 

328. Найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху це:

A. *Життєва ємність легень

B. Загальна ємність легень

C. Функціональна залишкова ємність

D. Резервний об'єм видиху

E. Дихальний об'єм

 

329. Довільна затримка дихання на протязі 50 сек викличе в організмі:

A. *Газовийа ацидоз

B. Алкалоз

C. Гіпероксемію

D. Гіпокапнію

E. Гіперкапнію та алкалоз

 

330. До лікаря звернувся хворий із скаргами на задуху, що виникає при незначному фізичному навантаженні, яку зв'язує з крововтратою. Який можливий механізм виникнення цих скарг ?

A. *Зменшення кисневої ємності крові .

B. Збільшення в крові РО2

C. Зменшення ав кровіРО2 і РСО2

D. Зменшення концентрації іонів Н+

E. Збільшення в крові РО2 та іонів Н+

 

331. У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?

A. *Збільшиться глибина і частота дихання

B. Зменшиться глибина і частота дихання

C. Зменшиться глибина і зросте частота дихання

D. Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

E. Залишиться без змін

 

332. Як впливає збудження нейронів пневмотаксичного центру на тривалість дихального циклу?

A. *Обмежує тривалість вдиху

B. Подовжує тривалість вдиху

C. Подовжує тривалість видиху

D. Обмежує тривалість видиху

E. Подовжує тривалість вдиху, обмежує - видиху

 

333. На зміну якого параметра крові реагують периферичні хеморецептори каротидного синуса?

A. *Зниження напруження кисню в артеріальній крові

B. Підвищення напруження кисню в артеріальній крові

C. Зниження напруження вуглекислого газу в артеріальній крові

D. Підвищення концентрації водневих іонів в артеріальній крові

E. Зниження концентрації водневих іонів в артеріальній крові

 

334. На зміну концентрації яких речовин реагують центральні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання?

A. *Водневих іонів у спинномозковій рідині

B. Кисню в артеріальній крові

C. Вуглекислого газу в венозній крові

D. Кисню в спинномозковій рідині

E. Водневих іонів у венозній крові

 

335. Корисний результат першого етапу зовнішнього дихання, це підтримання постійності:

A. *Газового складу альвеолярного повітря

B. ЖЕЛ

C. Коефіцієнта альвеолярної вентиляції

D. Загальної ємкості легень

E. Функціональної залишкової ємкості

 

336. Вуглекислий газ транспортується в організмі в основному у вигляді:

A. *Солей вугільної кислоти

B. Метгемоглобіну

C. Оксигемоглобіну

D. Карбоксигемоглобіну

E. Відновленого гемоглобіну

 

337. При гіпервентиляції легень збільшується дихальний коефіцієнт (ДК). Яка причина збільшення ДК у даному випадку?

A. *Збільшення виділення вуглекислого газу

B. Збільшення поглинання кисню

C. Збільшення виділення водяної пари

D. Зменшення поглинання кисню

E. Зменшення виділення вуглекислого газу

 

338. Що є основною компенсаторною реакцією організму на гіпоксію при піднятті людини в гори?

A. *Гіпервентиляція легень

B. Тахікардія

C. Збільшення кількості еритроцитів

D. Збільшення кількості гемоглобіну

E. Підвищення спорідненості гемоглобіну до кисню

 

339. В експерименті на собаці глибина вдиху обмежується потоком імпульсів з:

A. *З механорецепторів легень

B. Рецепторів повітроносних шляхів

C. Хеморецепторів каротидної зони

D. Центральних хеморецепторів

E. Юкстраальвеолярних рецепторів

 

340. В експерименті на собаці зруйнували пневмотаксичний центр. Це призвело до зміни:

A. *Тривалості вдиху

B. Просвіту бронхів

C. Просвіту трахеїв

D. Тривалості видиху

E. Тривалості паузи між диханням

 

341. Яка з нижченаведених умов забезпечує зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну праворуч?

A. *Гіперкапнія

B. Алкалоз

C. Гіпокапнія

D. Гіпотермія

E. Зменшення 2,3-ДФГ

 

342. Процес дихання зв`язаний із легеневими об`ємами. Як називається кількість повітря, яку людина вдихає та видихає у стані спокою?

A. *дихальний об`єм

B. резервний об`єм вдиху

C. резервний об`єм видиху

D. залишковий об`єм

E. життєва ємність легень

 

343. Максимальна кількість О2, яка може бути поглинута 100 мл крові називається кисневою ємністю крові. Вона залежить від вмісту у ній:

A. *гемоглобіну

B. білків крові

C. карбонгідрази

D. електролітів

E. вуглекислого газу

 

344. Який із показників прямо характеризує ефективність роботи системи зовнішнього дихання (за умови нормального стану системи крові)?

A. *Газовий склад крові.

B. Дихальний об'єм.

C. Життєва ємкість легенів.

D. Частота дихання.

E. Хвилинний об'єм дихання.

 

345. У альпініста 27 років на висоті 5000 метрів над рівнем моря вперше під час сну змінився характер дихання: за кількома глибокими вдихами настає зупинка дихання, за якою знову виникають глібокі дихальні рухи і т.п. Яка найімовірніша причина зміни дихання?

A. *Зниження парціального тиску О2 в повітрі

B. Зниження парціального тиску СО2 в повітрі

C. Підвищення кисневої емності крові

D. Збільшення об(ємної швидколсті кровотоку

E. Зниження температури повітря

 

346. Як називається етап дихання, під час якого здійснюється процес переносу О2 і СО2 від легень до тканин?

A. *транспорт газів

B. зовнішнє дихання

C. тканинне дихання

D. внутрішнє дихання

E. обмін газами у капілярах

 

347. Який вид транспорту забезпечує перенесення О2 та СО2 з альвеол у кров і навпаки ?

A. *дифузія

B. осмос

C. фільтрація

D. первинно-активний транспорт

E. вторинно-активний

 

348. У вигляді якої сполуки здійснюється транспорт СО2 кров`ю?

A. *карбгемоглобіну

B. карбоксигемоглобіну

C. оксигемоглобіну

D. метгемоглобіну

E. міоглобіну

 

349. В експерименті подразнюють нейрони дорзальних ядер дихального центру. При цьому у тварини спостерігається скорочення таких груп м'язів:

A. *Діафрагмального і зовнішніх міжреберних

B. Великих і малих грудних

C. Трапецієвидних

D. М'язів передньої черевної стінки

E. Внутрішніх межреберних

 

350. При скороченні діафрагми під час вдиху тиск у плевральній порожнині стає

A. *Більш негативним

B. Рівним тиску в бронхах

C. Більш позитивним

D. Рівним тиску в альвеолах

E. Рівним атмосферному тиску

 

351. У людини після декількох форсованих глибоких вдохів виникло головокружіння і поблідніли шкірні покрови. З чим пов’язано це явище?

A.*Развивается гипокапния

B. Развивается гиперкапния

C. Развивается гипоксия и гиперкапния

D. Развивается гипоксия

E. Развивается гипоксия и гипокапния

 

352. Під час надування повітряних кульок хлопець робив максимально глибокі і тривалі вдихи і видихи. Через деякий час в нього виникло легке запаморочення. Яка ймовірна причина цього явища?

A.*Зниження концентрації СО2 в крові

B. Підвищення концентрації СО2 в крові

C. Звуження бронхів

D. Зниження артеріального тиску

E. Підвищення концентрації О2 в крові

 

353. Перед зануренням у воду досвідчені пірнальники роблять декілька глибоких вдихів. Яку мету вони переслідують?

A.*Для виведення більшого об'єму СО2

B. Для зменшення функціональної залишкової ємності крові

C. Для збільшення ЖЄЛ

D. Для збільшення ЗЄЛ

E. Для збільшення ДО

 

354. Зайшовши у запилене приміщення, людина почала кашляти. Де знаходиться найбільша кількість рецепторів, при подразненні яких виникає така рефлекторна реакція?

A.*Корені легень

B. Дихальні бронхіоли

C. Стінки альвеол

D. Міжреберні м'язи

E. Альвеолярні ходи

 

355. У дорослої людини визначили об'єм анатомічного мертвого простору. Він складає приблизно

A.* 150-180 мл

B. 120-150 мл

C. 180-210 мл

D. 210-240 мл

E. 240-270 мл

 

356. У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні. Як називається цей об’єм?

A. *Дихальний об’єм

B. Резервний об’єм видиху

C. Резервний об’єм вдиху

D. Залишковий об’єм

E. Життєва ємність легень

 

357. У студента після гіперветиляції виникло легке запаморочення. Які зміни у крові, перш за все, зумовлюють цей ефект?

A. *Зменшення СО2

B. Підвищення рН

C. Збільшення вмісту СО2

D. Збільшення вмісту О2

E. Зменшення вмісту О2

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...