Главная Обратная связь

Дисциплины:


Патологія тканинно­го росту. Пухлини1. Вкажіть, який з цих факторів не є канцерогенним.

A. *Глисти

B. Віруси

C. Поліциклічні ароматичні вуглеводні

D. Аміноазосполуки

E. Рентгенівське випромінювання

 

2. Який фактор в клітинах пухлини затримує їх ріст та іморталізацію?

A. *Фактор некрозу пухлин

B. Судинний фактор росту

C. Фактор росту фібробластів

D. Інсуліноподібний фактор росту

E. Тромбоцитарний фактор росту

 

3. Головним фактором, який спри­яє метастазуванню пухлинних клітин є:

A. *Зниження контактного гальмування

B. Нерегулюючий ріст

C. Автономність росту

D. Дистрофічна проліферація

E. Втрата верхнього «ліміту» Хейфліка

 

4. Яка з наведених ознак пухлин­них клітин визначає їх найбіль­шу злоякісність:

A. *Виражена дедиференцировка структури

B. Зменшення цитоскелету

C. «Пастка» глюкози, амінокислот

D. Переключення на гліколіз

E. Автономність росту

 

5. З анамнезу життя хворого, у якого виявили рак сечового мі­хура, відомо, що в процесі тру­дової діяльності він часто конта­ктував з хімічними агентами. Яка речовина, найбільш ймовір­но, могла спричинити дане за­хворювання?

A. *Альфа-нафтиламін

B. Диметиламінобензол

C. Діетилнітрозамін

D. Метилнітрозосечовина

E. Триметилнітрозосечовина

 

6. Хворому на остеогенну саркому проведено біохімічний аналіз крові. Вкажіть фермент, рівень якого буде підвищеним у 20-40 разів при даному захворюванні:

A. *Лужна фосфатаза

B. Кисла фосфатаза

C. Глюкозофосфатізомераза

D. Холінестераза

E. Рибонуклеаза

 

7. У хворого на ракову пухлину спостерігається значна втрата маси тіла. З яким порушенням білкового обміну пов'язане дане явище?

A. *Активною утилізацією амінокислот пухлиною

B. Посиленням катаболізму білків

C. Посиленням дезамінування амінокислот

D. Пригніченням синтезу білків

E. Пригніченням ферментів анаболізму

 

8. У хворого з кишковою непрохі­дністю при УЗД внутрішніх ор­ганів знайдені новоутвори різної конфігурації та розмірів у печін­ці, селезінці, нирках. Як наслідок якого процесу спостеріга­ється поява дочірніх пухлин?

A. *Метастазування

B. Інфільтрируючого росту

C. Експансивного росту

D. Метаплазії тканини

E. Анаплазії тканин

 

9. Хворий зі злоякісною пухлиною шлунка втратив у масі 30 кг. Який орган в даних умовах найменше втрачає масу?

A. *Серце

B. Печінка

C. Селезінка

D. Жирова клітковина

E. Нирки

 

10. Яка патологія тканинного росту гістоморфологічно характеризу­ється клітинним та тканинним типізмом?

A. *Злоякісна пухлина

B. Дистрофія

C. Дегенерація

D. Доброякісна пухлина

E. Регенерація 

11. У дитини 6-ти місяців діагнос­тована гідроцефалія (водянка мозку). До якого типу патології тканинного росту відносяться зміни тканин та кісток черепу та мозку?

A. *Атрофія тривалого здавлення

B. Гіпертрофія

C. Атрофія від бездіяльності

D. Дегенерація

E. Дистрофія

 

12. У 1915 році японські вчені Ішикава та Ямагіва вперше викликали в експе­рименті пухлину, змащуючи шкіру ву­ха кролів кам'яновугільною смолою. Який метод експериментального від­творення пухлин був застосований?

A. *Індукції хімічними речовинами

B. Трансплантації

С. Індукції безклітинним фільтратом

D. Індукції радіоактивними ізотопами

E. Експлантації

 

13. Робітник асфальтового заводу, 57 років, скаржиться на слабкість, кашель з виділенням мокротиння з домішкою крові, біль в грудній клітині. Встановлено діагноз: рак легень. Назвіть перший етап канцерогенезу.

A. *Трансформація

B. Промоція

C. Активізація

D. Прогресія

E. Індукція

 

14. Жінка 56 років скаржиться на затвердіння в молочній залозі, яке з’явилось місяць тому, воно швидко збільшується. Об’єктивно: утворення пов’язане з оточуючими тканинами, горбисте, малорухоме. Назвіть особливості, які сприяють інфільтративному росту злоякісної пухлини.

A. *Відсутність контактного гальмування

B. Збільшене утворення кейлонів

C. Посилення контактного гальмування

D. Збільшене утворення щільних контактів

E. Поява ембріональних антигенів

 

15. У хворого 59 років, при флюорографії знайшли в нижній частці правої легені овальне затемнення з чіткими межами розміром 3х5см характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?

A. *експансивний ріст

B. метастазування

C. розвиток кахексії

D. проростання в навколишню тканину

E. інфільтративний ріст

 

 

16. Хворий поступив в стаціонар з підозрою на лейкоз. Яка з перерахованих ознак є діагностичним критерієм, який відрізняє гострий лейкоз від хронічного лейкозу?

A. *лейкемічний провал

B. значне збільшення кількості лейкоцитів

C. швидкість перебігу лейкозу

D. еозінофільно-базофільна асоціація

E. поява клітин Гумпрехта

 

17. Пацієнт хворий на рак шлунка пройшов декілька курсів радіотерапії. Функція якої системи в першу чергу порушується після дії на організм іонізуючого випромінювання?

A. *Гемопоетичної

B. Нервової

C. Травної

D. Сечовидільної

E. Дихальної

 

18. Кролю впродовж 6-ти місяців змазува­ли шкіру вуха кам'яновугільною смолою, в наслідок чого розвинувся рак шкіри. Як називається такий метод експерименталь­ного відтворення пухлини?

A. *Індукція хімічними речовинами

B. Індукція фізичним фактором
С. Трансплантація

D. Індукція вірусами

Е. Експлантація

 

19. Існують два основні види пухлин по від­ношенню до організму: доброякісні та зло­якісні. Яка з перелічених властивостей пухлин відрізняє злоякісні від доброякісних?

А. *Метастазування

B. Прогресуючий ріст

C. Рецидування

D. Безконтрольний ріст

E. Атипізм

 

 

20. Робітник асфальтового заводу 57-ми років скаржиться на слабкість, ка­шель з виділенням харкотиння з домі­шкою крові, біль у грудній клітці. Вста­новлено діагноз: рак легень. Назвіть перший етап канцерогенезу:

A. *Трансформація

B. Активізація

C. Індукція

D. Прогресія

E. Промоція

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...