Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фонд зарплати інженерно-технічних працівників, управлінського і молодшого обслуговуючого персоналуКатегорії працівників Тарифний коефіцієнт Чисельність відповідної категорії ФЗП відповідної категорії працівників, тис. грн.
Управлінський персонал 2,4 843,02
Інженерно-технічні працівники 2,2 922,33
Молодший обслуговуючий персонал 1,2 81,58
Всього 1846,93

Висновок:провівши обчислення, можна узагальнити наступне:

- тарифна ставка першого розряду становить 7,09 грн./год;

- визначивши відповідні тарифні коефіцієнти, тарифні ставки по кожному виду професій та заробітну плату на 1 виріб по кожному виду продукції, знайшли ФЗП основних робітників, що становить 3777,8 тис.грн., в розрізі по видах продукції А, В, С, Сн відповідно – 465,6 тис.грн., 3312,2 тис.грн., 0 тис.грн.,0 тис.грн.

- річний фонд заробітної плати допоміжних робітників на основному виробництві – 1949,74 тис.грн., на допоміжному – 298,39 тис.грн, що загалом становить 2239,13тис.грн.

- фонд зарплати інженерно-технічних працівників, управлінського і молодшого обслуговуючого персоналу складає 1846,93 тис.грн.

Розподіл річного фонду заробітної плати персоналу підприємства зображена на рисунку 5.1.

 

 

 

VI. Планування собівартості продукції

Собівартість – це сукупність витрат на виробництво і реалізацію продукції у грошовому виражені.

За методами планових розрахунків складових собівартості продукції, усі витрати прийнято поділяти на прямі, які можна визначити „прямим” рахунком для кожної одиниці продукції незалежно від обсягів виробництва (зарплата основних робітників, вартість основних матеріалів, технологічної енергії тощо), і непрямі, які можна визначити сумарно на весь обсяг продукції (наприклад, амортизація будівель), а потім розподілити між виробами відповідно до заданих критеріїв (пропорційно прямим витратам, трудомісткості продукції та ін.).

Загальна схема планування собівартості продукції за основними статтями витрат відображена на рис. 6.1.

Непрямі загальновиробничі витрати на весь обсяг виробництва визначатимуться на основі планових кошторисів: 1) на утримання і експлуатацію устаткування (табл. 6.1); 2) загальноцехових витрат (табл. 6.2).

Витрати за статтями кошторису 1 і 2 (табл.6.1) визначені в попередніх розділах. Вартість допоміжних матеріалів (ганчір’я, мастил, емульсії тощо) визначається в межах вартості устаткування ( = 0,6..0,8%) з урахуван-ням коефіцієнта його завантаження:

,

де - вартість устаткування (табл. 3.1); Кз – коефіцієнт завантаження технологічного устаткування (за результатами оптимізації виробничої програми).

 Таблиця 6.1.

Плановий кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування

 

№ з/п Статті витрат Сума, тис. грн. Обґрунтування величини
Амортизація основних засобів виробничого призначення (II і III група) 463,25 табл. 3.2
Зарплата основна і додаткова допоміжних робітників 2239,13 табл.5.2
Відрахування на соціальне страхування від зарплати допоміжних робітників ≈ 40% п.2
Допоміжні матеріали 10,1 формула 6.1
Енергія для виробничих потреб (силова) 1105,2 формула 6.2
Витрати на ремонт устаткування інструментів і пристосувань 72,1 розділ 6
Малоцінні і швидкозношувані інструменти та пристрої 270,4 розділ 6
  Всього 5055,88  

 

Вартість енергії для виробничих потреб складається з витрат на силову електроенергію, стиснене повітря, воду і пару. Поміж цих витрат основну частину (90%) складає вартість споживаної енергії для приводу електродвигунів, яка визначається за формулою:

,

тис. грн

де Цw – тарифна плата за одиницю споживаної електроенергії, Цw=,036 грн./кВт-год.; Рw – сумарна потужність установлених електродвигунів (див. 892,1); Кw – коефіцієнт використання потужності двигунів і втрат електроенергії(4000), Кw= 0,8...0,9.Кз=0,6

До витрат на ремонт устаткування в даному випадку відноситься вартість запасних части і матеріалів, оскільки решта витрат (зарплата ремонтників, електроенергія тощо) враховані в інших статтях кошторису. Ці витрати складають 3...4 % вартості устаткування.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних інструментів і пристроїв складає 10...15 % вартості устаткування.

Плановий кошторис загальноцехових витрат складається в табличній формі (табл. 6.2) за результатами попередніх розрахунків. При цьому до складу відповідних витрат відноситиметься заробітна плата лише АУП, МОП та ІТП цехів (за виключенням оплати праці персоналу заводоуправління – відноситься до складу невиробничих витрат). Частка заробітної плати АУП, МОП та ІТП цехів складає 30% фонду оплати праці основних робітників.

Таблиця 6.2.

Плановий кошторис загальноцехових витрат

 

Статті витрат Сума, тис. грн. Обґрунтування
Утримання АУП, ІТП, МОП цехів    
- зарплата (основна і додаткова) 554,08 30% п. 5.3
- відрахування соцстраху 221,6 ≈ 40%
Амортизація цехових будівель і споруд (І група) 377,5 табл 3.2
Утримання і ремонт будівель виробничого призначення (цехових) 1391,04 розділ 6
Інноваційні витрати 481,4 розділ 6
Охорона праці 421,2 розділ 6
Інше 180,5 розділ 6
  Всього, тис. грн. 3627,32  

 

Планування інших витрат кошторису варто здійснювати за відповідними нормативами, а саме:

а) витрати на утримання (опалення, освітлення) та ремонт цехових будівель – 80 грн. на м2 виробничої площі, тобто

б) витрати на інноваційну діяльність – 8 %, на охорону праці – 4..5 % та інші 3...4 % фонду зарплати робітників.

Планова собівартість продукції визначається на основі складання загального кошторису витрат на річний обсяг виробництва та калькуляції собівартості кожного виробу (табл.6.3.)

При калькулюванні собівартості виробу витрати на утримання і експлуатацію устаткування (табл.6.1) розподіляються пропорційно машиномісткості продукції , а загальноцехові витрати – пропорційно фонду зарплати основних робітників за видами продукції . Інші витрати (загальновиробничі і позавиробничі) – за плановими нормативами у % до суми решти витрат (див.табл.6.3.).

 

Таблиця 6.3

Зведений кошторис собівартості продукції підприємства

№ з/п Статті витрат Витрати на річну програму Обґрунту- вання Витрати на виріб, грн./шт.
тис.грн. % до повної собі- вартості А В С Сн
I. ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
1. Прямі:
1.1. Основна і додаткова зарплата основних робітників 3777,8 19,2 табл. 5.1 93,12 162,68 151,89 141,38
1.2. Нарахування за соціальним страхуванням на ФОП основних робітників 1510,86 7,7 ≈ 40% п.1.1. 37,2 65,07 60,76 56,55
1.3. Основні матеріали, сировина, куповані напівфабрикати та вироби комплектації 2850,33 14,5 див. завдання 99,75 115,5 89,25
1.4. Енергія на технологічні потреби -   Незначні і враховані в 6.1. - - - -
Всього прямих виробничих витрат 8138,92 41,3 ´ 230,07 343,25 338,65 287,18
2. Загальновиробничі:
2.1. Утримання і експлуатація устаткування 5055,82 25,7 табл. 6.1 131,45 216,04 - -
2.1. Загальноцехові 3219,99 16,3 табл. 6.2 89,23 136,24 - -
Всього загальновиробничих витрат 8275,81 ´ 220,6 352,28 - -
Виробнича собівартість 16414,73 83,3 ´ 450,7 695,53 - -
II.НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
Всього невиробничих витрат 3282,83 16,7 20% виробни-чої собі вартсті 90,15 139,1 - -
Повна собівартість продукції 19697,56 ´ 540,9 834,63 - -
Ціна оптова 22028,54 - - 582,06 939,01 - -
                     

 

Висновки: здійснивши розрахунки, визначили:

- плановий кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування, за яким вся сума витрат складатиме 5055,88 тис.грн.

- плановий кошторис загальноцехових витрат, сума яких становить 3627.32 тис.грн.

- cума непрямих витрат визначається на основі планового кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування та планового кошторису загально цехових витрат. Загальна сума непрямих витрат становить 8275,81 тис.грн. Прямі витрати складають 8138,92 тис.грн. Повна собівартість склала 19697,56 тис.грн.

 


VII. Планування потреби в оборотних коштах

Планування потреби в оборотних коштах за основними елементами варто здійснювати на основі наступної табличної форми:

Таблиця 7.1.

Планування оборотних коштах

№ з/п Елемент оборотних засобів Річна потреба (випуск), тис.грн. Норма запасу, днів Сума, тис.грн.
Виробничі запаси      
1.1 Основні матеріали і комплектуючі вироби 2850,33 118,76
1.2 Допоміжні матеріали та інші матеріальні цінності 10,1 0,28
1.3 Малоцінні і швидкозношувані предмети, інвентар та інше [80%(п.1+п.2)] -   95,23
  Всього     214,27
Незавершене виробництво    
Готова продукція на складі 22130,34 184,42
  Всього оборотних засобів     1119,69

 

Оборотні засоби визначаються за їх складовими (окрім „незавершеного виробництва”) на основі орієнтовних норм запасу в днях наступним чином:

,

де – річна потреба у відповідних матеріальних цінностях, тис.грн(див. кошторис); – норматив запасу в днях.

Оборотні засоби у незавершеному виробництві визначаються за формулою:

,

де С – повна собівартість річного випуску продукції, тис.грн.; М – вартість основних і допоміжних матеріалів на річний випуск продукції, тис.грн.; Тц – тривалість виробничого циклу, Тц=25...30 днів.

Висновок: здійснивши розрахунки, визначили обсяг оборотних засобів у сумі 1119,69 тис.грн., з яких 214,27 тис.грн. становлять виробничі запаси, 721 тис.грн. - незавершене виробництво, 184.42 тис.грн. - готова продукція на складі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...