Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика ділянки, відведеної під розсадникЗа походженням ділянка під розсадник може відноситися до певної категорії (обумовлюється в завданні): площа, яка була під сільськогосподарським користуванням; розкорчований (не розкорчований) зруб; задернований пустир. У тексті указуються категорія площі, а також угіддя, які межують з ділянкою, відведеною під майбутній розсадник.

Рельєф ділянки під розсадник описується з наведенням крутості схилів та їх експозиції, наявності блюдцеподібних знижень і т.ін. Похил поверхні по­винен бути до 2-3о в поливних (рівнинних) умовах, до 5° в неполивних і до 15-20° в гірських умо­вах. Експозиція схилу повинна бути західною і південно-західною в лісовій і лісостеповій зонах , західною, північно-західною, північною і півнісно-східною - у степовій.

Гідрологічні умови включають характеристику підґрунтових вод, при­родних і штучних джерел води для водопостачання і зрошення розсадника. Оптимальна глибина залягання підґрунтових вод на піщаних грунтах - не менше 1,5 м, супіщаних - не менше 2,5 м, суглинкових - не менше 3-4 м. Вода повинна бути не мінералізованою (вміст солей до 2 г/л). Доцільна відстань джерела води для зрошення від розсадника - до 2 км.

Ґрунти на території розсадника описуються з використанням матеріалів лісо-землевпорядкування, спеціальних ґрунтових обстежень. Для основних типів грунтів наводиться морфологічний опис по генетичних горизонтах. Да­ється оцінка придатності грунтів для вирощування лісосадивного матеріалу. Кращими ґрунтами для закладки лісового розсадника є: в Поліссі - слабопідзо­листі і дерново-підзолисті свіжі супіщані і легкосуглинкові ґрунти з вмістом гумусу у верхньому горизонті не менше 2%; у Лісостепу - сірі і темно-сірі лег­косуглинкові і суглинкові лісові ґрунти, чорноземовидні супіски, вилугувані чорноземи; у Степу - чорноземи звичайні та південні, лучночорноземні ґрунти, легкі за гранулометричним складом, з допущенням легкого засолення (до 3-5 г/л легкорозчинних солей у ґрунтових розчинах).

Наводиться геоботанічна характеристика бур'янів та іншої трав'янистої рослинності на ділянці (видовий склад, ступінь розвитку, наяв­ність кореневищних і коренепаросткових бур'янів), перелік ентомологічних шкідників і збудників грибкових захворювань, ступінь зараженості ними грунту з розрахунку на 1м2 (хрущі, жуки-кузьки, дротянки, вовчки, мишевидні гризу­ни та ін.). Для ріллі потрібно також указати тривалість сіль­ськогосподарського користування і культури, які вирощувалися (просапні чи зернові). Для зрубів додатково вказується рік і сезон рубки, склад зрубаного деревостану, кількість пнів на І га та їх середній діаметр..

Враховуючи природні умови, попереднє господарське використання, ступінь зараженості ґрунту шкідниками і хворобами, забур'яненість та інші фактори формулюється висновок про придатність даної ділянки для створення лісового розсадника, ви­значається спрямованість заходів щодо організації території розсадника, під­вищення родючості ґрунту, технології вирощування садивного матеріалу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...