Главная Обратная связь

Дисциплины:


Формування нової генерації управлінців в Україні як основна вимога часу5. Соціальна відповідальність підприємства та етика бізнесу в економіці України.

6. Соціальна відповідальність: нові вимоги до бізнесу в постіндустріальну епоху.

7. Взаємовідносини менеджменту та маркетингу.

8. Зовнішнє середовище (мікро- та макрооточення) в бізнесі, його значення для організації.

9. Турбулентність зовнішнього середовища організації як виклик 21 сторіччя менеджменту організації.

10. Системний та ситуаційний підхід в менеджменті.

11. Рівні управління в організації: їх взаємозв’язок, функції, права, обов’язки, сфери впливу.

12. Корпоративний клімат та корпоративна культура (український бізнес).

13. Становлення ефективного менеджменту в Україні.

14. Ефективність та результативність як основні показники менеджменту.

15. Лідерство: основні концепції та сучасний підхід.

16. Менеджмент організації: американський та японський підходи. Можливості використання в національній управлінській практиці.

17. Конфлікти в організації: типи, джерела (причини). Управління конфліктом та загальні принципи вирішення конфліктів.

18. Проектування організацій “епохи без закономірностей”.

19. Моделі мотивації та їх практичне застосування.

20. Групова динаміка та природа неформальних організацій.

21. Проблеми влади та політика організації.

22. Проблеми делегування влади та участі в управлінні.

23. Природа керівництва та стилі управління.

24. Механізм зміни “приростного” типу управління на “підприємницьке”.

25. Основні складові та чинники проектування організації.

26. Вплив технологій на проектування організації та її менеджмент.

27. Основні функції менеджменту.

28. Парадокси бізнес-успіху.

29. Сінергетичний ефект у менеджменті.

30. Стратегічний менеджмент: можливості та проблеми застосування на українських підприємствах.

31. Створення культу удосконалення у корпоративній культурі.

32. Управлінське консультування: можливості та перспективи розвитку в Україні.

33. Лідерство та практичні навички менеджерів.

34. Мистецтво управління в організації майбутнього.

35. Уроки засновників менеджменту та управлінська практика.

36. Основоположні ідеї в менеджменті.

37. Управління віртуальною організацією.

38. Управління організацією, що заснована на знаннях.

39. Особливості управління організацією, що розвивається.

40. Класична теорія менеджменту (школа наукового управління та адміністративна школа управління)

41. Неокласична (поведінкова) теорія менеджменту: школа людських стосунків та школа організаційної поведінки

42. Інтегровані (синтетичні) підходи до управління: процесний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід.43. Сучасні напрямки розвитку менеджменту.

44. Аналіз сучасних концепцій та моделей менеджменту.

45. Сфери та особливості застосування різних методів обґрунтування управлінських рішень.

46. Методи та інструменти обґрунтування управлінських рішень.

47 Вдосконалення методів управління групами як засіб підвищення ефективності діяльності організації.

48 Способи координації і регулювання діяльності неформальних груп в рамках формальної організації.

49 Дослідження ролі керівника в ефективному управлінні неформальними групами і організаціями.

50 Шляхи підвищення продуктивності праці в організації за рахунок вдосконалення процесу мотивації працівників.

51 Шляхи підвищення продуктивності праці в організації за рахунок вдосконалення методів мотивації працівників.

52 Дослідження стилів комунікації в організаціях.

53 Дослідження проблеми делегування повноважень в українських організаціях.

54 Проблема балансу відповідальності і делегування повноважень в сучасних організаціях.

55 Дослідження можливостей підвищення ефективності управління комунікаціями в організації.

56 Дослідження досвіду організаційного розвитку в українських компаніях.

57 Дослідження організаційного розвитку як ефективного способу управління процесом змін.

58 Вдосконалення процесу запобігання конфліктам в організації.

59 Вдосконалення системи оплати праці як чинник підвищення продуктивності праці.

60 Вдосконалення процесу управління групами як засіб підвищення ефективності діяльності організації.

61 Аналіз впливу якості (ефективності) управлінських рішень на діяльність організації.

62 Вдосконалення системи контролю як чинник підвищення ефективності діяльності організації

63 Дослідження впливу поведінкових аспектів на ефективність контролю в організації.

64 Дослідження особливостей впливу чинників зовнішнього середовища на організації в Україні.

65 Розробка механізму ефективної взаємодії організації із зовнішнім середовищем бізнесу.

66 Аналіз ефективності застосування різних типів організаційних структур.

67 Аналіз ефективності діючої організаційної структури.

68 Проектування організаційної структури організації.

69 Аналіз ефективності системи планування.

70 Дослідження впливу процесу постановки (обґрунтування, формування)) цілей організації на результати її діяльності.

71 Вдосконалення процесу планування як чинник підвищення ефективності діяльності організації

72 Дослідження взаємозв'язку між системою мотивації і ефективністю роботи груп в організації.

73 Дослідження практики застосування базових теорій мотивації в практиці українських підприємств та організацій.

74 Дослідження впливу етики ділового спілкування менеджера на результати його діяльності.

75 Дослідження проблеми етики в менеджменті і розробка етичного кодексу організації.

76 Розробка прогнозу зміни зовнішнього середовища організації.

77 Дослідження впливу стилю керівництва менеджера на продуктивність його праці (організаційну ефективність).

78 Механізм вибору ефективного стилю керівництва менеджера.

79 Дослідження впливу іміджу менеджера на ефективність його діяльності.

80 Дослідження впливи корпоративної культури на діяльність організації.

81 Оптимізація процесу прийняття і реалізації управлінських рі- шень в організації.

82 Вдосконалення системи інформаційного забезпечення менеджменту.

83 Дослідження впливу міжособистісних комунікацій на ефективність роботи організації.

84 Оптимізація комунікацій усередині організації в цілях підвишення ефективності управління.

85 Невербальні комунікації: значення, способи і ефективність використання в сучасних організаціях.

86 Аналіз комунікацій як інформаційних каналів і організації.

87 Роль керівника в сучасній організації.

88 Роль лідера в сучасній організації.

89 Керівник і підприємець в сучасній організації.

90 Взаємодія керівників вищого, середнього і низового рівнів управління при ухваленні стратегічних (оперативних, тактичних) організаційних рішень.

91 Хто є хто (українські (іноземні) керівники).

92 Стереотип українського (іноземного) керівника.

93 Визначальні чинники успіху української (іноземною) організації.

94 Історія розвитку менеджменту в Україні (інша країна).

95 Етапи формування організаційної культури в Україні (інша країна).

96 Порівняльна характеристика європейських (американських, українських, російських і ін. ) шкіл менеджменту.

97 Розвиток менеджменту в 19 (20) столітті.

98 Проблеми розвитку менеджменту в 19 столітті (на початку (середині, кінці) 20-го століття, в третьому тисячолітті).

99 Перспективи розвитку менеджменту в третьому тисячолітті.

100 Розробка місії організації.

101 Розробка дерева цілей організації.

102 Порівняльна характеристика структур управління.

103 Аналіз структури управління організації.

104 Історія розвитку технологій в 20 столітті (в середні віки, в 18-19 століттях і ін.)

105 Вплив індивідуальних характеристик людини на його поведінку в групі.

106 Характеристика чинників зовнішнього середовища організації (регіону, країни).

107 Історія розвитку системного підходу в менеджменті.

108 Сучасні тенденції розвитку системного підходу.

109 Вітчизняний (зарубіжний) досвід застосування системного підходу в менеджменті.

110 Сучасні тенденції розвитку ситуативного підходу.

111 Вітчизняний (зарубіжний) досвід застосування ситуативного підходу в менеджменті.

112 Порівняльна характеристика організаційних моделей і концепцій.

113 Застосування теорій психоаналізу в менеджменті.

114 Влада, авторитет і вплив на прикладі керівника (історичній особі).

115 Портрет лідера (український, зарубіжний).

116 Порівняльний аналіз теорій лідерської поведінки.

117 Порівняльний аналіз стилів керівництва.

118 Конфлікт і його вирішення (на прикладі організації, відділу і ін.).

119 Порівняльний аналіз типів поведінки в стресовій ситуації.

120 Управління конфліктами.

121 Історія конфлікту (на прикладі організації, відділу, групи і ін.).

122 Порівняльна характеристика видів комунікацій в організації.

123 Комунікації в організації (на прикладі організації, відділу, групи і ін.).

124 Розробка комунікаційного процесу (на прикладі організації, відділу, групи і ін.).

125 Роль невербальних засобів комунікації в діяльності організації (групи і ін.).

126 Роль вербальних засобів комунікації в діяльності організації (групи і ін.).

127 Мистецтво спілкування в роботі менеджера.

128 Аналіз можливостей подолання шуму в каналі комунікації при виконанні управлінських дій.

129 Аналіз сучасного технічного забезпечення комунікаційних процесів в організації.

130 Порівняльний аналіз сучасних інформаційних систем управління.

131 Процедура розробки стратегічного (оперативного, тактичного) плану організації.

132 Порівняльна характеристика місій організацій (на прикладі українських або зарубіжних організацій).

133 Стратегія компанії (на прикладі української або зарубіжної організації).

134 Відповідальність, повноваження і влада в українській історії.

135 Порівняльна характеристика апаратів управління.

136 Порівняльна характеристика типів організаційних структур.

137 Українська бюрократія.

138 Бюрократична структура управління: теорія і практика.

139 Порівняльна характеристика адаптивних організаційних структур управління.

140 Співвідношення внутрішньої і зовнішньої винагороди при мотивації співробітників.

141 Порівняльна характеристика традиційних (сучасних) способів (теорій) мотивації.

142 Розробка процедури контролю в організації.

143 Розробка стандарту контролю для організації.

144 Порівняльна характеристика видів контролю.

145 Проблема вимірювання результатів при контролі діяльності організації.

146 Характеристика негативних наслідків контролю.

147 Порівняльна характеристика типових організаційних рішень планування (організації, мотивації, контролю).

148 Порівняльний аналіз підходів до ухвалення рішень.

149 Діагностика як інструмент ухвалення рішення.

150 Характеристика чинників ухвалення рішення (на прикладі конкретної ситуації).

151 Опис середовища ухвалення рішення (на прикладі конкретної ситуації).

152 Вплив культури на організаційну ефективність.

153 Національні риси української (європейської, американської і ін.) організаційної культури.

154 Характеристика організаційної культури організації (на конкретному прикладі).

155 Порівняльна характеристика моделей організаційних культур.

156 Консультування як інструмент управління організаційними змінами.


8СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1 Афонин И.В. Управление развитием предприятия. Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учеб. Пособие. – М.: Изд. – торг. Корпорация “Дашков и К”, 2002. – 380 с.

2 Абчук В.А. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. вузов. - 2-е изд. - СПб: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 463 с.

3 Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: пер. с англ. /Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство “Питер”, 1999. - 816 с.

4 Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 396 с.

5 Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник для студ.вузов. - М.: Элит-2000, 2003. - 546 с.

6 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2002. - 528 с.

7 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2003. - 296 с.

8 Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: Знання, 2004. - 149 с.

9 Гапоненко А.Л., Панкрутин А.П. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с.

10 Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 501 с.

11 Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студ. вищих закладів освіти. - Л.: Магнолія плюс, 2004. - 352 с.

12 Грiфiн Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. - Л.: БаК, 2001. – 624 с.

13 Гуняр Франсис Ж., Келин Джеймс Н. Преобразование в организации: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 376 с.

14 Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Издательство “Питер”, 2000. - 832 с.

15 Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учебное пособие.- 2-е изд.,испр.- К: МАУП, 2002.- 186 с.

16 Зобов А.М., Наумов А.И., Филинов Н.Б. Как работать с модульной программой: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 1. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

17 Иванов А.П. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2002. - 440 с.

18 Классики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб.: Издательство “Питер”, 2001. - 1168 с.

19 Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2006. – 366 с.

20 Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. – М.: ООО Издательско-Консалтинговое Предприятие “ДеКА”, 2004. – 896 с.

21 Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок. Пер. с англ. – М.: АСТ, 2000. – 272 с.

22 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. Под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуровского. – СПб: Питер, 2002. – 752 с.

23 Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 6. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

24 Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник. - М.: ДеКА, 2000. - 288 с.

25 Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с.

26 Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 128 с.

27 Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Кн. 1.- К.: Олексія Капусти, 2002.- 300 с.

28 Минцберг Г., Куинн Д.Б., Гошал С. Стратегический процесс: Учеб. Пособие: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 684 с.

29 Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. - К.: Каравелла, 2003. - 494 с.

30 Менеджмент: Навч. посібник/ Ред. В.И. Крамаренко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 248 с.

31 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 704 с.

32 Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: “ИНФРА-М”, 1998. - 336 с.

33 Одегов Ю.Г. Управление персоналом: оценка эффективности: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЭКЗАМЕН, 2004.- 256 с.

34 Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.:Центр навч. літератури, 2006.-130 с.

35 Основы менеджмента: Учеб. пособие/ Ред. В.С. Верлока. - Х.: ИНЖЭК, 2004. - 352 с.

36 Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Кондор, 2003. - 556 с.

37 Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 196 с.

38 Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 240 с.

39 Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 370 с.

40 Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 4. - М.: “ИНФРА- М”, 1999.

41 Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник для студ. вузов/ М.П.Переверзев, Н.А.Шайденко, Л.Е.Басовский; Под общ. ред. М.П.Переверзева.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 288 с.

42 Ременников В.В. Разработка управленческого решения: Учеб. пособ. - М., 2000. - 140 с.

43 Румянцева З.П., Филинов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 3. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

44 Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2002. - 128 с.

45 Смирнова В.Г., Мильнер Б.З., Латфуллин Г.Р., Антонов В.Г. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 2. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

46 Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.

47 Соловьев В.С. Стратегический менеджмент: Учебник. - Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 444 с.

48 Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник/ О.С.Соснін, В.В.Казарцев.- 2-ге вид.- К.: Європ.ун-т, 2002.- 147 с.

49 Слиньков В.Н. Управление персоналом: Практические рекомендации.- К.: Алерта, 2004.- 240 с.

50 Соловьев В.С. Стратегический менеджмент.: Учебник. – Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 448 с.

51 Стеценко І.Т. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: А.С.К., 2005.- 224 с.

52 Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.

53 Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика: Тесты для отбора персонала,- К: Ника-Центр, 2002.- 240 с.

54 Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

55 Томпсон А.А. (мл.), Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: Учебник для вузов: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 412 с.

56 Турусин Ю.Д., Ляпина С.Ю., Шаламова Н.Г. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 232 с.

57 Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении: Учеб. пособие для вузов Р.Л.Биктимиров, В.А.Гречишников, С.П.Дырин, А.Ф.Гумеров.- СПб.: Питер, 2005.- 256 с.

58 Управление организацией: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. “Менеджмент” / Ред. А.Г. Поршнев. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: “ИНФРА-М”, 2003. - 716 с.

59 Управление персоналом на производстве: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Н.И.Шаталовой, Н.М.Бурносова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 381 с.

60 Управление персоналом организации: Учебник для студ. вузов/ Под. ред. А.Я.Кибанова,- 3-е изд., доп. и перераб.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 638 с.

61 Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 9. - М.: “ИНФРА М”, 1999.

62 Хажински А. Гуру менеджмента / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Питер, 2002. - 480 с.

63 Хмиль Т.М., Василик С.К., Шишмарева Л.О. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - Х.: ИНЖЭК, 2004.

64 Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.

65 Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент/ Р.Б .Чейз, Н.Д. Эквилайн, Р.Ф. Якобс.- М: Вільямс, 2001.- 704 с.

66 Шейн Э. Организационная культура и лидерство: построение, эволюция, совершенствование. Пер с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 335 с.

67 Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.

68 Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Пер. с англ.; Под ред. В.А.Спивака. - СПб: Питер, 2001. - 352 с.

69 Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.

70 Янчевский В.Г. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Минск: Тетра Системс, 2004. - 224 с.

 

Періодичні видання:

1 Антикризисный менеджмент. (журнал).

2 Менеджмент і менеджер. (журнал).

3 Методы менеджмента качества. (журнал).

4 Персонал. (журнал).

5 Проблемы теории и практики управления. (журнал).

6 Маркетинг в Україні. (журнал).

7 Маркетинг и реклама (журнал).

8 Новый маркетинг (журнал).

9 Отдел маркетинга (журнал).

10 Бизнес (газета).

11 Компаньйон (журнал).

12 Управление компанией (журнал).

13 Актуальні проблеми економіки. (журнал).

14 Бизнес. (газета).

15 Економіст. (журнал).

16 Урядовий кур’єр (газета).

17 Инвестиционная газета (газета).

18 Голос України (газета).

19 Менеджмент в России и за рубежом (журнал).

20 Маркетинг в России и за рубежом (журнал).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...