Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фітоценотичний аналіз сегетальної рослинності польової сівозміниМета. Провести фітоценотичний аналіз сегетальної рослинності в межах польової сівозміни.

Метод виконання - розрахунково-аналітичний.

Видовий склад бур'янового компоненту має свої закономірності формування і залежить від типу ґрунту, кліматичних умов та виду вирощуваної культури. Характерний для даної сільськогосподарської культури у визначеному районі видовий набір бур'янів називають агротипом забур'яненості. Назва агротипу формується з назви домінантних видів. У вашому індивідуальному завданні вказується природно-кліматична зона (П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ), розташування умовного господарства, для якого ви проводите прогноз та розробку інтегрованої системи регулювання чисельності бур'янів у польовій сівозміні, та варіант набору агротипів, характерних для культур, що вирощуються в даному районі. Згідно із своїм варіантом, природно–кліматичної зони і варіанта набору агротипів, виписати номери агротипів усіх культур, що наводяться в структурі вашої сівозміни (додаток 4). Потім згідно із визначеними номерами агротипів з додатку 5 виписати в табл. 7 види бур'янів для кожної культури сівозміни, а наведені проценти їх чисельності перерахувати в шт./м2 за наведеною нижче формулою і результати занести до таблиці 7.

,

де К – кількість кожного виду бур'яну, шт./м2;

П – загальна прогнозна кількість сходів бур'янів на даному полі, шт./м2;

Р – процент чисельності бур'яну даного виду.

У збірному полі вважати кількість можливих сходів бур'янів у всіх культурах даного поля однаковою. Прийняти, що культури на полях розміщені відповідно до складеного вами індивідуального завдання і найбільш доцільної схеми сівозміни.

Представленість кожного виду та його роль у бур'яновій синузії неоднакові, тому вони за певними ознаками розподіляються на домінанти, субдомінанти та супутні види. Враховуючи, що негативний вплив на сільськогосподарські культури справляють перші дві групи бур'янів, заходи регулювання їх чисельності спрямовані насамперед проти них.

За рівнем присутності кожного виду бур'янів - абсолютна (чисельність) і відносна (процент) визначити домінуючі, субдомінуючі та супутні види на кожному полі й відзначити фітоценотичну роль їх у таблиці 7.

 


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...