Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА №1. Зміст податків та структура податкової системиКафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права

Петровська Ірина Ігорівна

ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання

Івано-Франківськ, 2014


УДК 343.359.2:336.225

ББК 67.301

 

Рекомендовано до друку Вченою Радою Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №__ від ____________ року).

 

Рецензенти:

- завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. к.ю.н., доцент

Розвадовський Володимир Іванович

- доцент кафедри правознавства Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» к.ю.н.,

Мельничук Світлана Миколаївна

П 30

Петровська І.І. Податкове право України: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання [текст] – Івано-Франківськ, 2014. – 76 с.

Посібник розроблений на основі навчального плану та призначений для підготовка до семінарських (практичних) занять з курсу «Податкове право України», підготовки до здачі змістових модулів та заліку.

В посібнику наведено навчальні та методичні матеріали з навчальної дисципліни «Податкове право України», зокрема основні навчальні положення з питань, які виносяться на семінарські заняття, література та нормативно-правові акти, завдання до семінарських занять, контрольні питання. Для полегшення опрацювання змісту курсу розроблено схеми.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів.

 

ББК 67.9 (4Укр)

 

© Петровська І.І., 2014

© Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника


ВСТУП

 

Податкове право України на сьогодні можна вважати підгалуззю фінансового права, що регулює основи формування доходної частини бюджетної системи країни та регламентує відносини, що пов’язані з рухом грошових коштів від платників податкових платежів до бюджетів відповідного рівня. Податкове право – це специфічна підгалузь фінансового права, що взаємодіє з усіма його інститутами. Норми податкового права зумовлені публічністю державних фінансів та регулюють діяльність зі стягування податкових платежів для загальнодержавних та регіональних потреб. Податкове право являє собою сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері справляння податків та обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів, встановлюючи при цьому права, обов’язки та відповідальність сторін.

Сучасна податкова політика держави– це, насамперед, формування і застосування затверджених на законодавчому рівні економічних інструментів і відповідних рішень, призначених сприяти зростанню надходження платежів до бюджету, а також врахування змін чинної податкової системи, визначення механізму обчислення, сплати і зарахування платежів до бюджетів. При цьому, податкова політика провадиться в життя через податкове законодавство та відображає політичні, правові та економічні процеси, які супроводжують процес становлення правової держави з ринковою економікою, а також адаптацію національного законодавства до міжнародних норм та стандартів.Основними джерелами цієї підгалузі права виступають такі чинні нормативні акти, як Конституція України; Податковий кодекс України, Митний кодекс України, Бюджетний кодекс України, а також ряд інших національних та міжнародних актів.

Навчальну Програму курсу «Податкове право України» розроблено відповідно до навчального плану, з урахуванням співвідношення обсягу лекційного матеріалу, семінарських занять та самостійної роботи студентів. В основу вивчення студентами курсу «Податкове право України» покладено плани лекційних та практичних занять, які визначають коло теоретичних питань, обов’язкових для засвоєння, навчальну і спеціальну літературу, нормативні акти, а також контрольні запитання, тестові та практичні завдання, перелік питань, які виносяться на залік.

Дисципліна «Податкове право України» має надзвичайно велике значення для підготовки фахівців з юридичних спеціальностей, оскільки надає необхідні правові основи, без яких неможливе повноцінне засвоєння знань в галузі фіскальної діяльності держави, в тому числі й тих, що мають пріоритетне значення у підготовці фахівців в галузі права. Зокрема, це знання у сфері бюджетного планування, податкового законодавства та діяльності. Тому, дуже важливо допомогти студентам-правознавцям систематизувати основні загальнотеоретичні правові знання та положення нормативно-правових актів.

Також, важливою умовою успішного засвоєння студентами змісту основних інститутів податкового права є не тільки ознайомлення з системою законодавства, а й формування навичок практичного опрацювання нормативних актів, дослідження динаміки їх зміни та оновлення.

Навчальна дисципліна «Податкове право України» спрямована на формування у студентів правового світогляду та відповідного мислення категоріями, що відображають специфіку фіскальної політики, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань практичної діяльності щодо податкової системи держави, забезпечення фіскальної дисципліни та правопорядку.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

· знати:

- проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері податкових правовідносин;

- діюче податкове законодавство та основні напрямки його вдосконалення, відображені в законопроектах;

- основні поняття і елементи правового механізму податкової системи держави;

- особливості правового регулювання окремих видів податкових платежів.

· вміти:

- порівнювати і аналізувати норми податкового законодавства;

- тлумачити і застосовувати чинне податкове законодавство;

- узагальнювати податково-правову практику та робити відповідні висновки;

- давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов’язані з податковою діяльністю.

Завдання для семінарських занять з курсу «Податкове право України» розроблено відповідно до програми та навчального плану для студентів 3 курсу (напряму підготовки «Право») заочної форми навчання, з урахуванням співвідношення обсягу лекційного матеріалу та самостійної роботи студентів. В основу вивчення студентами курсу «Податкове право України» покладено плани практичних занять, які визначають коло теоретичних питань, обов’язкових для засвоєння, контрольні запитання, тестові та практичні завдання, а також навчальну і спеціальну літературу, нормативні акти.

Важливо забезпечити правильну організацію як безпосереднього проведення семінарських занять, так і самостійної роботи студентів при підготовці до них. При цьому, основною метою є глибше, детальніше розуміння норм податкового законодавства, їх теоретичного підґрунтя, системний аналіз механізмів реалізації, вміння тлумачити і застосовувати правові приписи.

Кожна тема семінарського заняття розпочинається з анотації, яка містить узагальнену інформацію про основні положення даної теми, а також методичні поради до її вивчення, які коротко визначають особливості теми, допомагають обрати правильний підхід до її аналізу, визначити проблемні питання та систематизувати вивчення матеріалу. Крім того, до кожної теми пропонується перелік наукової літератури, ознайомлення з якою сприятиме правильному та ґрунтовному засвоєнню теми. Також, наводиться перелік нормативно-правових актів, які становлять необхідну законодавчу базу регулювання податкових правовідносин.

До всіх тем семінарських занять подається перелік питань, які будуть розглядатися на занятті, а також контрольні питання, відповідь на які вимагає від студентів самостійно мислити в площині теми, яка ними вивчається. Це вчить студентів робити власні висновки, узагальнювати чи навпаки конкретизувати окремі положення теми, проводити порівняльно-правовий аналіз нормативних приписів, тлумачити норми, тощо і забезпечує глибше засвоєння матеріалу.

До ряду тем семінарських занять включені практичні завдання (тести, задачі), які передбачають юридичний аналіз відносин, кваліфікацію юридичних фактів, вирішення правових конфліктів, конкретних ситуацій. Для правильного виконання таких завдань, студентам необхідно, в першу чергу, проаналізувати коло відносин, які склалися, та вибрати правові норми, що підходять для врегулювання в даному випадку.

Якщо від студентів вимагається здійснення правової кваліфікація, необхідно провести юридичну оцінку фактичних обставин справи шляхом віднесення конкретного випадку до сфери дії певних юридичних норм. Відповідь на задачі, в яких пропонується розв’язати конкретну проблемну ситуацію, повинна бути обґрунтованою, з посиланням на норми законодавства.

При підготовці до семінарських занять, студентам рекомендується робити певні нотатки чи розгорнуті плани відповіді по кожному питанню. Також, з врахуванням індивідуальних здібностей, слід у найбільш зручній формі підготувати відповіді на контрольні питання та практичні завдання. Зокрема, занотувати формулювання відповідей в зошиті, вказати номери статей, їх положення. При розв’язанні практичних завдань необхідно записувати відповіді на задачі, тести, правові висновки по справі, для того, щоб надати змогу викладачу оцінити рівень підготовки до заняття та засвоєння матеріалу.


ТЕМА №1. Зміст податків та структура податкової системи

 

Податок як складна економічна (а також правова та історична) категорія, виражає реально існуючі суспільні відносини – фінансові та правові. При визначенні сутності податків, необхідно усвідомити, що вони стосуються грошових відносин та пов’язані з фіскальною діяльністю держави.

Податкова система безпосередньо взаємопов’язана з державою. З однієї сторони держава, за допомогою права, визначає систему, види, принципи податків. З другої сторони, за допомогою оподаткування та реалізації ефективної фіскальної політики, забезпечується існування держави та виконання усіх її завдань та функцій.

Аналіз світового законодавства з оподаткування свідчить, що поняття «податок» може застосовуватися в широкому і вузькому значенні. У широкому розумінні до податку прирівнюють всі вилучення, які спрямовуються па фінансування публічних витрат. Це можуть бути і мито, і збори, і внески тощо. Такий підхід до поняття податку знаходить своє відображення і безпосередньо в конституціях різних країн. Наприклад, ст. 68 Конституції Князівства Ліхтенштейн проголошує, що не можуть без згоди парламенту бути встановлені жодні податки і жодне інше обкладання чи зобов'язання, як би воно не називалося.

Податок у вузькому розумінні — це один із видів обов'язкових платежів, наділений лише йому властивими ознаками. Наприклад, відповідно до ст. 22 Конституції Ірландії місцеві збори не вважаються податками.

Відповідно до ст.6 Податкового кодексу України, податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу.

Податки існують і будуть існувати доти, поки буде існувати держава. В історії оподаткування прийнято розрізняти три основні етапи становлення і розвитку оподаткування.

Перший етап тривав до кінця XVI ст. та характеризувався такими основними рисами: відсутність розвинутих податкових систем; нерегулярність утримання податків; переважно натуральна форма оподаткування.

Другий етап датується XVII—ХVІІІ ст. Протягом цього періоду; 1) податки набувають ролі основного формуючого джерела державної казни; 2) в країнах Західної Європи з'являються розвинуті податкові системи;

3) створюються органи зі збору податків та здійснення контролю за їх сплатою;

4) в основу побудови своїх податкових систем більшість країн Європи закладає принцип щодо встановлення податків лише представницькими органами влади.

Третій етап розпочався в XIX ст. і триває зараз. Розвиток податкових систем світу в цей період передбачає: 1) спрощення структури податку; 2) використання висновків економічної науки в процесах реформування податкових систем; 3) гармонізацію податкових систем світу тощо.

Названі етапи характеризують загалом розвиток світової системи оподаткування, однак не враховують особливостей їх розвитку в окремій державі.

 

В Україні, виходячи з історичних відмінностей розвитку української держави виділяють чотири етапи становлення та розвитку оподаткування.

Пришва Н.Ю., у підручнику з податкового права характеризує теорію Леффера. Французький вчений-економіст А. Леффер вивів теорію залежності суми податкових надходжень до бюджету, від розміру ставки податку, та від податкової бази. Зазначена теорія покладена в основу податкових реформ, проведених у США та країнах Західної Європи починаючи з 80-х років XX ст.

За теорією А. Леффера збільшення податкового навантаження на платника приводить до зростання доходів бюджету тільки до певної міри. Доходи бюджету мають тенденцію до зростання тільки до досягнення граничної межі ставки податку – 30 відсотків від загальної суми доходів платника. Ріст припиняється, коли ставка сягає 40-50 відсотків. Подальше збільшення ставки податку призводить до зменшення податкових надходжень. А. Леффер побудував графік залежності суми податкових надходжень до бюджету від розміру ставки податку та від податкової бази, який отримав назву «крива Леффера».

Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи:

1. Платники податку;

2. Об'єкт оподаткування;

3. База оподаткування;

4. Ставка податку;

5. Порядок обчислення податку;

6. Податковий період;

7. Строк та порядок сплати податку;

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку (ст. 7 Податкового кодексу України (надалі - ПК).

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори. До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені ПК і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених ПК. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПК, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

Загальнодержавними є такі податки та збори:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на доходи фізичних осіб;

3) податок на додану вартість;

4) акцизний податок;

5) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

6) екологічний податок;

7) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

8) плата за користування надрами;

9) плата за землю;

10) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

11) збір за спеціальне використання води;

12) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

13) фіксований сільськогосподарський податок;

14) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

15) мито;

16) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

17) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

До місцевих податкових платежів належать:

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2) єдиний податок.

3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

4) збір за місця для паркування транспортних засобів;

5) туристичний збір.

 

 

Обчислення розміру податкового платежу здійснюється за формулою:

 

  Сума податку     =   база оподаткування     х   ставку податкового платежу     х   коефіцієнт (якщо він зазначений)  

 

 

Література:

1. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право: науково-практичний посібник / Бандурка О.М., Полікарпов В.Д., Попова С.М. – К. : ЦУЛ, 2012. – 302 с.

2. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Підручник. / М.П. Кучерявенко. - Харків: Право, 2013. - 536 с

3. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб. / О.М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

4. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: у 3 т. / кол. авторів [заг. ред. М.Я. Азарова] – 2-ге вид. доп. та переробл. - К. Міністерство фінансів України; Національний університет ДПС України, 2011. – Т.1. – 590 с.; Т.2. – 942 с.; Т.3. – 742 с.

5. Податкові пільги: зб. законодавства / уклад. В.С. Ковальський, О.С. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 392 с.

6. Майстренко О. Прийняття Податкового кодексу як шлях до ефективності системи оподаткування в Україні // Право України. – 2010. – № 6. – С.128

7. Науково-практичний коментар Податкового кодексу України (Розділи 1-4) [Текст]. – Том 1. / Безрудченко С.М., Клименко О.І. та інші . – К. : Професіонал, 2011. – 928 с.

8. О.П. Орлюк.Фінансове право: академічний курс: Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 c.

9. Податкове право України. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. / за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. — К.: Правова єдність, 2009. — 485 с.

10. Пришва Н.Ю. Податкове право. Підручник – К.: Юрінком Інтер., 2010 - 368 с.

11. Самсін І. Підстави виникнення податкового зобов’язання за Податковим кодексом України. – 2011. - № 3. – С.179

12. Марченко В. Б., Легкова М. Ф. - Податкове право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 225 с.

13. Основи податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. — Харків: НЮАУ, 2003. – 443 с.

14. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2001.— 416 с.

15. Всё начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. Пер. с нем. / Общ. ред. и вступ, ст. Б.Е. Ланина. — М.: Прогресс, 1992. — 408 с.

16. Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України. — 2003. — №2. — С 44-49.

17. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. — 383 с.

18. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2001.— 416 с.

19. Всё начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. Пер. с нем. / Общ. ред. и вступ, ст. Б.Е. Ланина. — М.: Прогресс, 1992. — 408 с.

20. Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України. — 2003. — №2. — С.4-10.

21. Самсін І. Л. Співвідношення структурних елементів податкового зобов’язання і правового механізму податку / І.Л. Самсін // Право України. – 2014. – №3. – С. 91-96

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №30.

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року.// Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 ; – К.: Центр учбової літератури, 2014. –572 с

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...