Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проект заходів щодо покращення стану насадженьДля кожної групи віку, в залежності від повноти та віку насадження, а також від походження деревостану (корінний чи похідний) проектуємо основні лісогосподарські заходи та визначаємо площу, на якій вони будуть проводитись. Заходи проектуються для заданого типу лісорослинних умов. Дані підрахунків заносимо в таблицю 1.4.

Таблиця 1.4

Проект лісогосподарських заходів у свіжій грабовій діброві

 
№ п/п Група віку Лісогосподарські заходи Площа, га
до 10 Освітлення у високоповнотних корінних деревостанах 52,8
до 10 Освітлення у високоповнотних похідних деревостанах 55,6
11-20 Прочищення у високоповнотних корінних деревостанах 76,7
11-20 Реконструкція у високоповнотних похідних деревостанах
21-30 Проріджування у високоповнотних корінних деревостанах 4,7
21-30 Проріджування у високоповнотних похідних деревостанах 77,2
31-40 Проріджування у високоповнотних корінних деревостанах 10,4
31-41 Проріджування у високоповнотних похідних деревостанах 9,9
41-50 Прохідні рубки у високоповнотних корінних деревостанах 6,5
41-50 Суцільна рубка у високоповнотних похідних деревостанах 28,3
51-60 Прохідні рубки у високоповнотних корінних деревостанах 21,7
51-60 Прохідні рубки у високоповнотних похідних деревостанах 15,3
       
    Продовження табл.1.2
    61-70   Прохідні рубки у високоповнотних корінних деревостанах     15,8
61-70 Прохідні рубки у високоповнотних похідних деревостанах 33,8
71-80 Сприяння природному поновленню у корінних деревостанах 35,4
71-80 Прохідні рубки у високоповнотних похідних деревостанах 33,4
81-90 Генетичний резерват у корінних деревостанах 4,2
81-90 Суцільні рубки у похідних деревостанах 70,7

 

Як видно з таблиці 1.3 в насадженнях запроектовано з метою підвищення їхньої продуктивності, комплекс лісогосподарських заходів, в віці до 10 років проводимо освітлення у високоповнотних корінних та похідних деревостанах.

У групі віку 11-20 років проводимо прочищення високоповнотних корінних та похідних деревостанів.

У віці 21-40 років проектуємо проріджування високоповнотних корінних та похідних деревостанів.

З віку 41 рік проводимо прохідні рубки в високоповнотних похідних та корінних деревостанах.В віці 51-80 років проводимо прохідні рубки у високоповнотних похідних та корінних деревостанах.

 

Розділ 2. ПРОЕКТ РУБОК ДОГЛЯДУ

Огляд літератури

Рубки формування та оздоровлення лісів. Методи i режими даних рубок спрямованi на вирощування змiшаних складних за формою, високопродуктивних дубових насаджень, зумовленi бiологiчними особливостями дуба, породним станом лiсостанiв, їх вiком, походженням, лiсорослинними умовами.

В оптимальних для дуба лiсорослинних умовах (D3, D2) до складу насаджень входять багато деревних порiд i кущiв. У зв'язку з повiльним ростом у першi роки життя дуб заглушується іншими деревними та чагарниковими породами i за вiдсутностi своєчасного вдповiдного догляду майже повнiстю випадає з насадження. Особливо пригнiчується дуб без догляду в багатих лiсорослинних умовах (вологих та свiжих дiбровах), де його швидко переростають такi породи, як клен, граб, липа, осика, ільмовi тощо. Тому найважливiшою умовою вирощування дубових насаджень є раннє втручання в життя молодняку у виглядi рубок догляду i часте їх проведення. Це, насамперед, стосується дубових культур, утворених садiнням сiянцiв або посiвом жолудiв на свіжих нерозкорчованих лiсосiках iз використанням природного поновлення супутнiх порiд. Вже на кiнець третього року, а у сприятливих умовах мiсцезростання навiть на другий рiк ці породи починають змикатися, i дуб з ясеном потрапляють пiд їх намет. Тому освiтлення дуба необхiдно проводити з моменту змикання крон.

Повторнiсть освiтлень також залежить вiд умов мiсцезростання i складу молоднякiв. У лiпших лiсорослинних умовах освiтлення необхiдно проводити частiше, через 2-3 роки, а в гiрших - рiдше, через 3-5 рокiв. Освiтлення в дубових молодняках передбачає вирубування дерев i кущів, якi затiнюють дуб зверху. При цьому так званий пiдгiн залишають для затiнення стовбурiв дуба з бокiв. Є кiлька методiв освiтлень дуба: суцiльний (вибір призначених для цiєї мети дерев проводиться по всiй площi молодняка) i частковий (дерева вирубують смугами-коридорами або гніздами). Суцiльний метод ефективний, аде дуже трудомісткий. Незважаючи на великi затрати працi й коштiв, вiн широко застосовується i становить основу догляду в молодняках у районах iнтенсивного ведення лiсового господарства.

У чистих дубових молодняках освiтлення i прочищення проводять лише при надмiрнiй густотi. При цьому вiдбирають пошкодженi, вiдсталi в ростi, а також хворi з дуже розвинутою кроною дерева якi пригнiчують основний намет насадження. Надмiрне прорiджування лiсiв недоцiльне.

При формуваннi змішаних насаджень обов’язково треба передбачити наявнiсть супутникiв дуба, добре виражений другий ярус є важливою умовою успiшного росту дуба. Вирощування змiшаних дубових насаджень сприяє пiдвищенню продуктивностi й одержанню крупномiрних сортиментiв у значно коротшi строки. Починати догляд за другим ярусом потрiбно зразу пiсля прочисток i на початку прорiджувань. Панiвними породами в другому ярусi (залежно вiд клiматичних умов) мають бути липа, клен гостролистий i польовий, граб, iльм, берест, в’яз тощо. У мiшаних дубових насадженнях (дiброви Лiсостепу i передгiрнi райони Карпат) необхiдно передбачити домiшку ясена або бука як головної породи в першому ярусi.

Догляд за складом i формою насаджень здiйснюють шляхом проріджувань. При формуваннi першого ярусу залишають прямостовбурнi дерева з інтенсивним ростом, розвинутою кроною i добрим очищенням вiд сучкiв. Це сприяє розвитку другого ярусу з пiдгiнних деревних порiд i омолоджуванню пiдлiску.

При проведеннi рубок догляду в дубових молодняках i в соснових насадженнях застосовуються методи догляду, що базуються на механiзацiї ручної працi. В дубово-листяних культурах застосовують коридорний метод догляду, який передбачає вирубування смуг рiзної глибини (залежно вiд захвату механiзмiв).

Інтенсивнiсть рубок догляду не повинна перевищувати 20-30%. У бiдних умовах місцезростання, в молодняках з високою повнотою (0,8-0,7) iнтенсивнiсть рубки має становити близько 20%, у багатих умовах, у високоповнотних насадженнях (1,0-0,8) її можна пiдвищити до 30%. При повторних заходах догляду цим методом iнтенсивнiсть рубки значно знижусться.

При прочищеннях догляд здійснюють за дубом і його супутниками та підгінними породами шляхом звільнення їх від затінення кущами і другорядними породами. Повторюють прощення через 3-5 років залежно від стану насаджень.

В кінці прочищення і на початку проріджування треба починати догляд за другим ярусом, в якому мають бути липа, клени гостролистий і польовий, граб, берест. У чистих дібровах другий ярус доцільно формувати з високорослих чагарників.

У паросткових деревостанах при проріджуваннях догляд проводять у гніздах дуба, ясена та інших цінних порід. Повторюють проріджування через 5-8 років.

При прохідних рубаннях перші прийоми мають бути спрямовані на створення оптимальної повноти другого ярусу. В свіжих типах лісу їх повторюють при достатній зімкнутості деревостану через 10-15 років, велику увагу слiд придiляти одержанню найбiльшого приросту лiпших дерев верхнього намету лiсостану.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...