Главная Обратная связь

Дисциплины:


Швейно - розкрійного виробництваОснови технології

 

Програма, контрольні питання та методичні вказівки

до практичних робіт судентів денної форми навчання

спеціальності 7.05160101

«Технології та дизайн трикотажу»

 

Затверджено

на засіданні кафедри ТТВ

Протокол № від 2011 р.

 

Київ КНУТД 2011

 

Основи технології швейно – розкрійного виробництва. Програма, контрольні питання та методичні вказівки до практичних робіт судентів денної форми навчання спеціальності 7.05160101 «Технології та дизайн трикотажу». Упорядник доцент Є.О. Рогатін, - К. : КНУТД, 2011. - 11 с. Укр. мовою.

 

 

Упорядник : доцент Є.О. Рогатін

 

Відповідальний за випуск

зав. кафедрою ТТВ Л.Є. Галавська

 

 

Дисципліна «Основи технології швейно-розкрійного виробництва» вивчається студентами 5 курсу у IХ семестрі і є складовою частиною дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.05160101 «Технології та дизайнтрикотажу», розрахована на 90 годин (2,5 кредитів), в тому числі 18 годин (0,5 кредитів) лекційних, 18 годин (0,5 кредитів) практичних, і самостійної роботи студентів 54 години (1,5кредитів). Дисципліна є логічним продовженням курсів дисциплін «Конструювання трикотажних виробів та основи швейної технології». Дисципліна передбачає ознайомленя з нормативно-правовою базою забезпечення якості трикотажних полотен та виробів, вивчення технологічних процесів, що включають підготовку трикотажних полотен і купонів до розкрою, виробничі операції настилання, розмітки та розрізання полотен і підкрою купонів, комплектування деталей виробів і прикладу, виготовлення трикотажних виробів шляхом швейної обробки деталей і напівфабрикатів білизняних, верхніх, рукавичних і панчішно-шкарпеткових виробів. Передбачається також вивчення конструктивних особливостей і технічних даних устаткування кожного технологічного переходу, технологічного контролю, проектування швейних потоків різноманітних типів, розрахунків спряженого устаткування та набуття практичних навичок у складанні розкладок лекал, визначенні послідовності технологічних операцій пошиття трикотажних виробів та розрахунках швейних конвейєрних потоків. Предмет дисципліни: технологічний процес швейно-розкрійного виробництва трикотажних підприємств різного профілю. Мета дисципліни: ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою забезпечення якості трикотажних полотен та виробів, вивчення організації технологічних процесів розкрійно-швейних виробництв трикотажних підприємств та набуття практичних навичок проектування спеціалізованих конвейєрних потоків, спрямованих на випуск трикотажних виробів будь-якого призначення. Після вивчення курсу «Основи технології швейно-розкрійного виробництва» студент повинен знатинормативно-правову базу забезпечення якості трикотажних полотен та виробів, організацію і зміст технологічних операцій підготовки трикотажних полотен і купонів до розкрою та шиття трикотажних виробів та вміти розраховувати конвейєри для пошиття трикотажних виробів згідно з профілем виробництва, оволодіти практичними навиками робочих прийомів з розкрою полотен і купонів і пошиття виробів.
 

 

 

 

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...