Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сутність і завдання змісту освіти загальноосвітньої середньої школи. Завдання удосконалення змісту освіти щодо вимог Національної доктриниЗміст освіти на кожному етапі суспільного буття залежить від рівня розвитку науки та економіки, специфіки системи народної освіти певної країни, завдань суспільства і держави у галузі політики. Це поняття складне і багатоаспектне. В Законі України “Про освіту” воно визначається як цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства і держави.

Зміст освіти – система наукових знань, практичних умінь і навичок, засвоєння й набуття яких закладає основи для розвитку та формування особистості.

В історії дидактики відомі різні підходи до визначення змісту освіти. Основні теорії освіти склались у кінці ХУІІІ століття на початку ХІХ ст.

Теорія матеріальної освіти висунута в працях Й. Песталоцці, Й. Гербарта, І.Канта та ін. Згідно з нею основним завданням освіти є розвиток розумових сил, логічного мислення, уяви, пам’яті. Основними предметами повинні бути предмети гуманітарного циклу, математика й логіка. За цією теорію працювали класичні гімназії, ліцеї Росії та Англії.

Теорія матеріальної освіти заснована англійським філософом Гербертом Спенсером. В основу цієї теорії було покладено зосередження на вивченні предметів природничо-математичного циклу, в процесі засвоєння яких має відбуватися розвиток мислення, розумових здібностей. За такою теорією працювали реальні та комерційні училища.

К.Д. Ушинський піддав глибокій науковій критиці теорії формальної і матеріальної освіти. Він говорив, що “формальний розвиток розуму”, у тому виді, як його раніше розуміли, є не існуючий привид...”розум розвивається тільки в дійсних реальних умовах”. Школа повинна збагачувати людину знаннями і одночасно привчати користуватися ними, задовольняючи потреби на даний час і роблячи запас на майбутнє.

Процес модернізації змісту освіти є еволюційним, ґрунтується на врахуванні суспільних і індивідуальних потреб учнів і має розвивальнувиховну і пізнавальну цінність. В останнє десятиріччя у світлі ідей гуманізації освіти все більше утверджується особистісно орієнтований підхід до змісту освіти, що знайшов своє відображення у працях І.Я. Лернера, В.С. Лідньова, Ю.І. Мальованого, О.Я. Савченко, І.Д. Зязюна, В.Г. Кременя. В особистісно орієнтованому розумінні змісту освіти зоною первинної уваги є діяльність самого учня, яка забезпечує розвиток його внутрішнього змісту. При такому підході до визначення сутності змісту освіти абсолютною цінністю є не знання, а сама людина. Такий підхід сприяє свободі вибору змісту освіти з метою забезпечення загальноосвітніх, духовних, культурних і життєвих потреб особистості, гуманне відношення до особистості, що розвивається; становлення її індивідуальності й можливості самореалізації у культурно-освітньому просторі.Наукові основи розробки змісту освіти відображені не тільки в навчальній і методичній літературі, але й в Законі України “Про освіту”, в Національній доктрині розвитку освіти. В них визначені загальні вимоги до змісту освіти:

- забезпечення випереджаючого розвитку всієї системи освіти; безперервної освіти;

- активізація гуманного творчого начала в освіті, створення передумов для всебічного розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізація та диференціація навчання, переходу на особистісно орієнтовані педагогічні технології;

- формування в процесі навчання цінностей мирного співіснування держав та міжнародного співробітництва.

У Національній доктрині накреслено стратегію розвитку освіти на найближчі роки, визначено курс на створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання, підтримання постійного інтелектуального і культурного потенціалу як вищої цінності нації.

Законодавчі вимоги до змісту освіти розкриваються на рівні інших документів, до яких належить Концепція 12-річної школи, а також державні освітні стандарти і базовий навчальний план.

В концепції 12-річної школи визначені основні принципи оновлення змісту загальної середньої освіти:

- особистісна орієнтація змісту освіти;

- гуманізація і гуманітарізація освіти;

- забезпечення практичної орієнтації;

- поглиблене вивчення іноземних мов;

- підвищення уваги до екологічної освіти;

- поглиблене вивчення економічних та технічних дисциплін, інформаційних технологій.

Методологічною основою визначення змісту освіти є загальнолюдські, духовні і національні цінності, сконцентрованість на актуальних і перспективних інтересах дитини. Головне в змісті освіти – фундаменталізація, науковість і системність знань, їх цінність для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти.

 

Питання 19

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...