Главная Обратная связь

Дисциплины:


Займенник (the Pronoun)За значенням і граматичними особливостями займенники поділяються на особові, присвійні, зворотні, відносні, вказівні, неозначені, кількісні.

 

  Особові Присвійні Зворотні і підсилювальні
Число Називний відмінок Об’єктний відмінок Залежна форма Незалеж-на форма
Однина I я Me Мене My мій Mine Myself себе; сам
You ти You тебе Your твій Yours Yourself себе; сам
He він Him його His його His Himself себе; сам
She вона Her її Her її Hers Herself себе; сама
It він It його Its його   Itself себе; сам
  вона   її   її      
  воно              
Множина We ми Us нас Our наш Ours Ourselves себе; самі
You ви You вас Your ваш Yours Yourselves себе; самі
They вони Them їх Their їхній Theirs Themselves себе; самі

 

Особові займенники мають два відмінки: називний і об’єктний. Особові займенники в називному відмінку вживаються перед дієсловом і виступають у ролі підмета. Особові займенники в об’єктному відмінку вживаються після дієслова і виступають у ролі додатка. Напр..Isaw him yesterday.

Присвійнізайменники мають дві форми: залежну і незалежну. Після залежної форми іде іменник. Після незалежної форми іменник не вживається. Напр.. This is my book. The book is mine.

Зворотнізайменники вживаються після таких дієслів, як behave, burn, cut, enjoy, hurt, introduce, kill, look at, teach та ін., коли підмет і додаток дієслова є однією і тією ж особою. Напр..

підмет додаток

Andrew has hurt himself.

Підсилювальні займенники вживаються з прийменником by, коли ми маємо на увазі „один, без нікого” або „без допомоги”. Напр.. He repaired the car by himself. (Ніхто йому не допомагав.)

Відноснізайменники служать для зв’язку підрядних речень з головними.

Займенник Переклад Приклади
who Який, котрий (про людей) A service technician is a specialist who fixes lines.
which Який, котрий (про предмети і тварин) A program is a set of instructions which control the operations of a computer.
that Який, котрий (про людей, предмети і тварин) A service technician is a specialist that fixes lines. A program is a set of instructions that control the operations of a computer.
whose Чий (про людей, предмети і тварин) This is the man whose car was stolen. This is the chair whose leg is broken.

 Вказівнізайменники this, that, these, those.

This/these використовуються щоб говорити про/вказувати на людей, тварин або речі, які знаходяться поблизу від нас. Напр.. This is the instruction manual of the new equipment. These are the instruction manuals of the new equipment.

That/those використовуються щоб говорити про/вказувати на людей, тварин або речі, які знаходяться далеко від нас. Напр.. That is an aeroplane. Those are aeroplanes.

 

Неозначені займенники some, any, no та їх похідні somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing.

· Ми використовуємо some, any, noз незлічуваними іменниками та множиною злічуваних іменників. Напр.. Some petrol. Some tools.

· Some (трохи, кілька) вживається у стверджувальних реченнях. Напр.. I have got some money.

· Any (трохи, кілька) вживається у запитальних, а not any у заперечних реченнях. Напр.. Have you got any money? I haven’t got any money.

· No(ніскільки) вживається замість not any у запереченнях. Напр.. I haven’t got anymoney. / I have got no money.

· Somebody/someone(хтось), something (щось) вживаються у розповідних реченнях. Напр.. I can see somebody in the garden.

· Anybody/anyone(хтось), anything(щось) вживаються у запитальних і заперечних реченнях. Напр.. Can you see anybody in the office? I can’t see anybody in the office.

· Nobody/no one(ніхто), та nothing(ніщо) можуть вживатися у запереченнях замість not anybody/not anyone /not anything. Напр.. I can see no one in the office.

Кількісні займенники a lot of/lots of, much, many, a little, a few, little, few.

· A lot of/lots of вживаються з незлічуваними іменниками та множиною злічуваних іменників у стверджувальних реченнях. Напр.. She has got lots of / a lot of books.

· Much вживається з незлічуваними іменниками у запитаннях і запереченнях. Напр.. How much money have you got? I haven’t got much money.

· Manyвживається з множиною злічуваних іменників у запитаннях і запереченнях. Напр.. How manyEnglish books have you got? I haven’t got manyEnglish books.

· A little/little вживаються з незлічуваними іменниками. A little означає „трохи”, little означає „мало”. Напр..I have got a little money. I can buy some bread. - I have got littlemoney. I can’t buy any bread.

· A few/few вживаються зі злічуваними іменниками. A few означає „кілька”, few означає „мало”. Напр.. We have got a few tomatoes. We can make a salad. - She has got few strawberries. She can’t make any jam.

 

 

Прикметник (the Adjective) / Прислівник (the Adverb)

· Прикметник описує іменник. Він має однакову форму в однині і множині. Напр.. This is an electric car. These are electric cars.

· Ступені порівняння

  Прикметники Вищий ступінь Найвищий ступінь
Односкладові прикметники cheap cheaper the cheapest
large larger the largest
big bigger the biggest
Двоскладові прикметники, що закінчують-ся на –y, -w, -le, -er noisy noisier/morenoisy the noisiest/the mostnoisy
narrow narrower/more narrow the narrowest/the most narrow
clever cleverer/moreclever the cleverest/the mostclever
gentle gentler/more gentle the gentlest/the mostgentle
Решта двоскладових та багатоскладові прикметники expensive more expensive the most expensive

· Орфографія:

- прикметники, що закінчуються на наголошену голосну + приголосну, подвоюють приголосну: fat – fatter (than) – the fattest (of/in)

- прикметники, що закінчуються на приголосну + y, замінюють –y на –ie: noisy – noisier (than) – the noisiest (of/in)

- прикметники, що закінчуються на –e, додають –r у вищому ступені та –st у найвищому ступені: nice – nicer – the nicest

Ми можемо використовувати (not) as + прикметник + as для того, щоб сказати, що двоє людей, місць або речей є/не є подібними. Напр.. My brother is as tall as my father. My brother is not as tall as my father.

· Прислівник описує дієслово. Він показує як, де, коли або як часто хтось виконує якусь дію. Прислівник як правило вживається після дієслова. Напр.. He walks slowly.

· Утворення прислівників

a) Прислівник зазвичай утворюється додаванням –ly до прикметника: slow – slowly

b) Прикметники, які закінчуються на –le, опускають –e та додають –y: simple – simply.

c) Прикметники, які закінчуються на приголосну + y, опускають –y та додають –ily: angry – angrily.

d) Прикметники, що закінчуються на –l, додають –ly: careful – carefully.

e) Деякі прислівники мають або зовсім іншу, або ту саму форму, що і прикметники. А саме:

 

good – well hard – hard
early – early fast – fast
late – late long – long
high – high straight – straight
low – low deep – deep
right – right near – near
wrong - wrong  

· Прислівники утворюють ступені порівняння подібно до прикметників, але з деякими відмінностями:

a) односкладові прислівники, а також прислівник early, додають закінчення –er, -est.: fast – faster (than) – the fastest(of/in)

b) двоскладові та багатоскладові прислівники утворюють ступені порівняння за допомогою more/the most: quickly – more quickly (than) – the most quickly (of/in)

· Прикметники та прислівники, що утворюють ступені порівняння шляхом зміни кореня.

 

good/well bad/badly much/many/a lot of little far better worse more less farther/further the best the worst the most the least the farthest/the furthest

 

Примітка:

Farther/further (прислівник) = далі (на довшій відстані).

Напр.. His house is further/farther away from the factory than ours.

 

Further (прикметник) = подальший; наступний; додатковий.

Напр.. Don’t hesitate to ask me if you need any further information.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...