Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прийменники напрямкуМи використовуємо прийменники напрямку для того, щоб показати напрямок, у якому хтось або щось рухається. До них належать:

 

along – вздовж the car is going along the road.
across – через they are walking across the street.
up – вгору they are going up the steps.
down – вниз they are going down the steps.
into – в (в середину) he is getting into the taxi.
out of – з (з середини) he is coming out of the building.
over – над, через the plane is flying over the city. the horse is jumping over the fence.
from…to від...до the train is going from london to york.
round – навколо, за he is going round the corner.
through - через the planes are going through the clouds.

 

Числівник (the Numeral)

Числівники поділяються на кількісні і порядкові. Кількісні числівники відповідають на запитання скільки? Порядкові числівники відповідають на запитання котрий?

 

Кількісні числівники

1 one 11 eleven 21 twenty-one 101 a (one)
2 two 12 twelve 22 twenty-two hundred and one
3 three 13 thirteen 30 thirty 200 two hundred
4 four 14 fourteen 40 forty 1,000 a (one)
5 five 15 fifteen 50 fifty thousand
6 six 16 sixteen 60 sixty 1,000,000 a (one)
7 seven 17 seventeen 70 seventy million
8 eight 18 eighteen 80 eighty 1,000,000,000 a
9 nine 19 nineteen 90 ninety billion – мільярд
10 ten 20 twenty 100 a (one) hundred  

Особливості утворення кількісних числівників

· Кількісні числівники від 13 до 19 утворюються за допомогою суфікса –teen.

· Кількісні числівники, що означають десятки від 20 до 90, утворюються за допомогою суфікса –ty.

· Між сотнями та десятками, а, якщо пропущені десятки, то між сотнями і одиницями ставиться and: 358 – three hundred and fifty – eight.

· Числівники hundred, thousand, million не приймають закінчення –s у множині: two hundred books.

· Розряди цілих чисел в англійській мові розділяються комами: 1,234,765 (one million two hundred and thirty-four thousand seven hundred and sixty-five)

· Десяткові дроби в англійській мові розділяються крапкою, яка читається point. Кожна цифра дробової частини десяткового дробу читається окремо. Нуль читається zero: 56.704 – fifty-six point seven zero four.

Порядкові числівники

1st first 13th thirteenth 30th thirtieth
2nd second 14th fourteenth 40th fortieth
3rd third 15th fifteenth 50th fiftieth
4th fourth 16th sixteenth 60th sixtieth
5th fifth 17th seventeenth 70th seventieth
6th sixth 18th eighteenth 80th eightieth
7th seventh 19th nineteenth 90th ninetieth
8th eighth 20th twentieth 100th (one) hundredth
9th ninth 21st twenty – first 101st (one) hundred and first
10th tenth 22nd twenty – second 1,000th (one) thousandth
11th eleventh 23rd twenty – third 1,001st (one) thousand and first
12th twelfth 24th twenty - fourth 1,000,000th (one) millionth

Особливості утворення порядкових числівників· Усі порядкові числівники, крім first, second, third утворюються від відповідних кількісних числівників за допомогою суфікса –th.

· Порядкові числівники вживаються з означеним артиклем.

· Деякі числівники мають відмінності у правописі: five – fifth, eight – eighth, nine – ninth, twelve – twelfth.

· У числівників 20th – 90th буква yзамінюється на ieперед суфіксом -th.

Числівники у датах

· При читанні чотиризначних чисел, що означають роки, спочатку читаються дві перші цифри, а потім дві останні: 1992 – nineteen ninety-two.

· Дати пишуться так: 5th Dec., або: Dec. 5th., або 5.12. – і читаються: the fifth of December або December the fifth. Часто також вказується рік. Пишеться: April 3rd, 1962 або 3.4.62. Читається: April the third nineteen sixty – two.

· Коли необхідно вказати день тижня, то пишемо так: Sunday, 7th September.

Порядок слів у розповідному, запитальному та заперечному реченні. Коротка відповідь на запитання.

 

У розповідному реченні порядок слів прямий і фіксований:

 

підмет присудок додаток обставина місця обставина часу
Хто? Що робить? Що? Де? Коли?
We study CAD in the computer lab on Tuesdays and Fridays

 

У заперечномуреченні частка notставиться після допоміжного дієслова. Напр..

They do not (don’t) study English at school.

 

Запитальніречення бувають чотирьох типів.

 

I. Загальні запитання

Загальне запитання – це запитання до змісту всього речення. На нього можна дати відповідь „Так” або „Ні”.

У загальному запитанні перед підметом, тобто на перше місце в реченні, виноситься допоміжне або модальне дієслово. Напр..

They study English at school.

Do they study English at school?

На загальне та розділове запитання можна дати коротку відповідь. Вона складається із слів Yesабо No, підмета, вираженого займенником, та допоміжного або модального дієслова, після якого у заперечній відповіді ставиться частка not.Напр..

Do they study English at school? – Yes, they do./No, they do not (don’t).

I. Спеціальні запитання

Спеціальне запитання – це запитання до якогось члена речення: підмета, присудка, додатка, означення, обставини. Спеціальні запитання починаються питальними словами (what, how, when, where, why, who), або питальними групами слів (how…, what…, which…, whose…). На другому місці, тобто після питального слова або питальної групи слів, у такому запитанні знаходиться допоміжне дієслово, на третьому місці – підмет, на четвертому – смислове дієслово, а за ним решта слів, якщо такі є. Напр..

Where do they study English?

What do they study at university?

What do they do at university?

Примітка:

Запитання допідмета як правило, починаються питальними словами who або what. У цих запитаннях дієслово вживається у розповіднійформі. Напр.

Johnsaw Alice yesterday.

Who saw Alice yesterday?

Запитання дододатка,як правило, також починаються питальними словами who або what. У цих запитаннях дієслово вживається у запитальнійформі. Напр.

Johnsaw Alice yesterday.

Who didJohn see yesterday?

 

III. Альтернативні запитання

Альтернативні запитання – це запитання, у яких є альтернатива, тобто вибір. Альтернативне запитання можна поставити до будь-якого члена речення: підмета, присудка, додатка, означення, обставини. Альтернативне запитання, як і загальне, починається з допоміжного дієслова. Частка or ставиться безпосередньо після того слова, до якого ставиться запитання. Напр..

Do they study English at school or at home?

Do they study English or French at school?

Do they study or teach English at school?

Але: у альтернативному запитанні до підмета допоміжне дієслово повторюється і перед другим підметом. Напр..

Do they study English at schoolor does he?

IV. Розділові запитання

Розділові запитання використовуються тоді, коли ми узгоджуємо свою думку з думкою інших людей. Вони складаються з основної частини і „хвостика” (question-tag). В основній частині іде прямий порядок слів, як у розповідному реченні, у „хвостику” – запитальний. „Хвостик” складається із допоміжного або модального дієслова та підмета, вираженого займенником. Слід також пам’ятати: якщо основна частина є стверджувальним реченням, то „хвостик” – заперечним. І навпаки: якщо основна частина є заперечним реченням, то „хвостик” –стверджувальним. Напр..

They study English at school, don’t they?

They don’t study English at school, do they?

Дієслово (the Verb)

Дієслово в англійській мові має чотири форми, тобто чотири закінчення

ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Infinitive (що робити?) (що зробити?) Past Simple (що робив?) (що зробив?) Past Participle (який?) Present Participle (який?)
to make – виготовляти, виготовити made – виготовляв, виготовив made – виготовлений making – той, що виготовляє
to shock – шокувати shocked – шокував shocked – шокований shocking – шокуючий

 

Дієслова діляться на правильні і неправильні. Правильні дієслова – це ті, які мають у другій та третій формах закінчення –ed. Неправильні дієслова – це ті, які не мають у другій та третій формах закінчення –ed.Вони утворюють ці форми шляхом зміни кореня (див. Таблицю неправильних дієслів).

Четверта форма дієслова утворюється додаванням закінчення –ing, як до правильних, так і до неправильних дієслів, тому в таблиці неправильних дієслів вона приводиться не завжди.

 

Особливості вимови та написання дієслівних закінчень.

Закінчення -edвимовляється так:

[t] - після глухих приголосних звуків: asked.

[d] – після дзвінких приголосних та голосних звуків: played, learned.

[Id] – після звуків [t], [d]: added, planted.

 

При додаванні суфікса ed дотримуються таких правил орфографії:

· Дієслова, що закінчуються на –e, додають лише –d: dance – danced.

· Дієслова, що закінчуються на приголосну + y, опускають y і додають -ied: cry – cried.

· Дієслова, що закінчуються на голосну + y, просто додають –ed: play – played.

· Дієслова, що закінчуються на одну наголошену голосну між двома приголосними, подвоюють останню приголосну і додають –ed: plan – planned.

· Дієслова, що закінчуються на –l, подвоюють l і додають –ed: travel – travelled.

При додаванні суфікса ing дотримуються таких правил орфографії:

· Дієслова, що закінчуються на –e, опускають –e та додають –ing: dance– dancing.

· Дієслова, що закінчуються на одну наголошену голосну між двома приголосними, подвоюють останню приголосну і додають –ing: plan – planning.

· Дієслова, що закінчуються на –l, подвоюють l і додають –ing: travel – travelling.

· Дієслова, що закінчуються на -ie, опускають -ie та додають –y + -ing: lie - lying.

 

За допомогою цих чотирьох форм дієслова утворюються всі двадцять шість дієслівних часів в англійській мові: шістнадцять часів активного стану і десять часів пасивного стану.

 

УТВОРЕННЯ ЧАСІВ АКТИВНОГО СТАНУ (ДИВ. ЗВЕДЕНУ ТАБЛИЦЮ ЧАСІВ АКТИВНОГО СТАНУ)

 

Утворення групи часів Simple:

Смислове дієслово використовується у першій формі для утворення часів Present Simple, Future Simple та Future Simple in the Past.

(Памятаємо:

1. у третій особі однини у Present Simple до смислового дієслова у розповідному реченні додається закінчення –s;

2. у Present Simple є дієслово-виняток: ‘to be’, яке має три форми: am (у першій особі однини), is (у третій особі однини) are (у решті осіб)).

У Past Simple для утворення стверджувальних речень використовується друга форма смислового дієслова. (У запитальних та заперечних реченнях у Past Simple використовується перша форма.)

Допоміжні дієслова, що використовується для утворення групи Simple, такі:

Present Simple - do/does(дієслово do, дієвідмінюване у Present Simple);

Past Simple – did(дієслово do, дієвідмінюване у Past Simple);

Future Simple – will;

Future Simple in the Past – would;

Утворення групи часів Continuous:

Смислове дієслововикористовується в четвертій формі.

Допоміжне дієслово – to be, дієвідмінюване в часах Simple.

Утворення групи часів Perfect:

Смислове дієслововикористовується в третій формі.

Допоміжне дієслово – to have, дієвідмінюване в часах Simple.

Утворення групи часів Perfect Continuous:

Смислове дієслово використовується в четвертій формі.

Допоміжне дієслово – to have, дієвідмінюване в часах Perfect.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ЧАСІВ АКТИВНОГО СТАНУ (ACTIVE VOICE)

Групи Часи Прості Тривалі Завершені Тривало-завершені
Simple Continuous Perfect Perfect-continuous
Теперішні Present I draw He draws I am drawing He is drawing We are drawing I have drawn He has drawn I have been drawing She has been drawing
Usually, sometimes, often, always, every day (week), etc. Now, at the moment, at present, these days, still, tonight, etc. Ever, never, just, already, yet, since, for, lately, recently, always, how long, so far, today, this week. For, since, all morning, how long (in questions), etc.
Минулі Past I drew I was drawing They were drawing I had drawn I had been drawing
Yesterday, last week, two days ago, in 1994, etc. At six o’clock yesterday, while when, as, all day, etc. Before, after, just, already, till, until, when, by, by the time. For, since, how long, before, until, etc.
Майбутні Future I will draw I will be drawing I will have drawn I will have been drawing
Tomorrow, the day after tomorrow, next year, in two days, soon, etc. At six o’clock tomorrow, this time next week, etc. By, by the time, before, until, by then, etc. By, by the time, until, before, etc.
Майбутні у минулому Future in the Past I would draw I would be drawing I would have drawn I would have been drawing
He said that…* He said that…* He said that…* He said that…*

*Часи Future in the Past вживаються замість відповідних часів Future у підрядних додаткових реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення вжито в минулому часі:

He said he would do his homework later.

He said he would be flying to Kyiv that time the next week.

He said he would have returned home by Sunday afternoon.

He said he would have been working there for six years by the end of that week.

 

АКТИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА (THE ACTIVE VOICE)

Часові форми дієслова

Прості часи (Simple Tenses)

Утворення:

The Present Simple

I/You work.-He /She /It works. Doyou work? –Doeshe work? Yes, I do. / No, he doesn’t. I do not (don’t) work.– He doesn’t work.

The Past Simple

I / He / She / We returned / left. Didhe return /leave? –Yes, he did. / No, he didn’t. He did not (didn’t) return / leave.

The Future Simple

He / They will (’ll) call. Willhe / they call? – Yes, he will. / No, theywon’t. He / they will not (won’t) call.

Вживання

Часи Simple називають дію як факт, не вказуючи на її тривалість чи завершеність. Вони також називають повторювану дію чи постійний стан у теперішньому, минулому або майбутньому.

I go to the university every day.

She studied at school last year.

He will be a good engineer.

She said he would be a good engineer.

THE Present Simple

Називає:

· Повторювані дії або щоденні заняття (часто з прислівниками: always, never, usually, often, та ін).

Напр.. He usually starts work at 9 am. He often stays at the office until late in the evening.

· Постійні стани. Напр.. Sandra is a student.

· Загальні істини або закони природи. Напр.. Water boils at 100°C. Програми або розклади (поїздів, автобусів, та ін.). Напр.. The bus leaves in ten minutes.

 

Вирази часу:

always, never, usually, often, seldom, rarely, sometimes, та ін. (прислівники частоти), every day/week/month/year, та ін., on Mondays/Tuesdays, та ін., in the morning/afternoon/evening, at night/the weekend, та ін.

 

 

THE Past Simple

Називає:

· Минулі дії, і вживається тоді, коли є вказівка на час, у який ці дії відбулись. Напр.. They graduated three years ago.

· Минулі звички або дії, що повторювалися в минулому, але більше не відбуваються. У цьому випадку ми можемо вживати прислівники частоти (always, never, usually, often,та ін.). Напр. He often played football with his father when he was five. (But: He doesn’t play football with his father any more.)

· Дії, що відбулись відразу одна за одною в минулому. Напр..

The rotor turned against the wind and started the turbine.

· Дії, що виконувались людьми, яких більше нема серед живих. Напр.. Charles Babbage designed the first computer in the world.

Пам’ятаємо:

· Ми вживаємо used to, щоб говорити про минулі звички, або дії, які більше не відбуваються. Цей вираз має однакову форму в усіх особах однини і множини. Після нього вживається інфінітив. Напр.. Peter used to eat a lot of sweets. (Peter doesn’t eat many sweets now.)

· Ми також можемо вживати Past Simple замість used toбез різниці у значенні. Напр.. She used to live in the countryside. = She lived in the countryside.

 

Вирази часу:

Yesterday, last night/week/month/year/Monday, та ін, two days/ weeks/months/years ago, then, when, in 1992, та ін.

THE Future Simple

Називає:

· Дії, які, можливо, відбудуться або не відбудуться у майбутньому. Напр.. We will visit Disney World one day.

· Передбачення стосовно майбутнього, які базуються на тому, що ми думаємо. Напр.. Traffic conjestion will be a difficult problem to solve.

· Погрози або попередження. Напр.. Stop talking or I’ll send you out of the classroom.

· Обіцянки або спонтанні рішення. Напр.. I’ll help you with your homework.

· Майбутні дії і вживається з дієсловами hope, think, believe, expect, та ін., виразами I’m sure, I’m afraid, та ін., та прислівниками probably, perhaps, та ін. Напр.. I don’t think the course will be very interesting. It will probably take two hours to fix.

Пам’ятаємо:

Ми використовуємо be going to, щоб висловити:

· Плани та наміри на найближче майбутнє. Напр.. I’m going to meet the supplier.

· Передбачення про майбутнє, які базуються на тому, що ми бачимо. Напр.. Look at those big grey clouds. It’s going to rain.

 

Примітка:

· Ми не вживаємо future simple у підрядних реченнях умови і часу (після when, while, before after, till, until, as soon as, if). Замість нього ми вживаємоpresent simple. Напр.. Hydrogen fuel cells will get cheaper when technology improves. (Not:whentechnology will improve.)

Вирази часу:

tomorrow, the day after tomorrow, next week/month/year, tonight, soon, in a week/month/year, та ін.

Тривалі часи (the Continuous Tenses)

Утворення:

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...