Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шановна Ольго Володимирівно!Міністерство України у справах сім’ї та молоді спільно з обласною службою у справах неповнолітніх Запорізької облдержадміністрації проводять „круглий стіл” на тему „Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика”.

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі „круглого столу”, засідання якого відбудеться 19 грудня 2006 р. о 14 год. в актовій залі комунального закладу „Запорізький обласний притулок для неповнолітніх” (вул. Осипенко, 24).

Телефон для довідок: 061-456-56-87

З повагою спеціаліст обласної служби у справах неповнолітніх О.А.Дяченко.

ЗАЯВА

Заява – документ щодо особового складу, який містить прохання особи (особиста заява) або установи (службова заява) щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів.

Реквізити:

1.Адресат (з великої літери праворуч) – посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у давальному відмінку, використовуючи паралельні закінчення –ові (еві, -єві) та –у, (-ю).

2.Адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва закладу (підрозділу), прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка звертається із заявою, у родовому відмінку (без крапки в кінці останнього слова).

3.Назва виду документа (з великої літери без крапки).

4.Текст.

5.Підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності.

6.Дата (переважно словесно-цифровим способом).

7.Підпис.

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Різ­новидами заяви є: заява-зобов'язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка, про прийн­яття на роботу, позовна заява тощо.

Заява-зобов'язання оформлює кредитування за спеціаль­ними позиковими рахунками і є різновидом термінового зобов'язання. Заява-зобов'язання може складатися у ході виробничо-господарської діяльності, коли у підприємств та організацій виникає потреба у додаткових оборотних кош­тах, які задовольняються за рахунок банківських кредитів.

Зразок 1.

Заява про прийняття на роботу

Директорові Запорізького алюмінієвого комбінату п. Петрову О.І. Бондаренка Миколи Петровича, який мешкає за адресою: вул. Правди, б. 24, кв.3, м. Запоріжжя, 33980, тел. 34-16-67

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду головного інженера відділу метрології та стандартизації.

До заяви додаю:

1) трудову книжку;

2) копію диплома про вищу освіту в 1 прим.;

3) автобіографію.

26 грудня 2010 р. (підпис М.П.Бондаренка)

Зразок 2.

Заява про звільнення

ВК Оформити наказ про звільнення з 22 листопада 2010 року підпис 20.11.2010 Директорові школи № 36 м. Запоріжжя Муляр С.В. вчителя історії Бондар Світлани Сергіївни

ЗаяваПрошу звільнити мене з посади вчителя історії за власним бажанням у зв’язку з переходом на іншу роботу.

19.11.2010 (підпис С.С.Бондар)

Зразок 3.

Заява про надання навчальної відпустки

  Директорові школи № 36 м. Запоріжжя Муляр С.В. вчителя історії Бондар Світлани Сергіївни

Заява

Прошу надати мені навчальну відпустку на період з 01.11. по 02.12.2001 року для складання зимової екзаменаційної сесії в Запорізькому національному університеті.

До заяви додаю довідку-виклик.

29.10. 2010 (підпис С.С.Бондар)

НАКАЗ

Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції і стосується організаційних та кадрових питань.

За призначенням накази поділяються на два види: накази щодо особового складу (кадрові); накази із загальних питань (організаційні). Кадровими наказами оформляють призначення, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, заохочення, стягнення. Організаційні накази видаються при затвердженні перспективних, річних та інших планів, при реорганізації або ліквідації структурних підрозділів.

Наказ видають на підставі й з метою виконання чинних законів, постанов і розпоряджень уряду, наказів та директивних вказівок вищих органів.

Текст складається з констатуючої (постановчої) й розпорядчої частини. Констатуюча містить такі елементи: вступ (указано причину видання наказу); доведення (переказано основні факти); висновок (викладено мету видання наказу). Якщо підставою для видання наказу є розпорядчий документ вищої установи, то в конституційній частині вказують назву, номер, дату й заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передають зміст того розділу документа вищої установи, який був підставою для видання цього наказу. Констатуючої частини може не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують ніяких роз'яснень. У наказах із різнопланових питань конституційної частини теж може не бути. У цьому випадку текст наказу складається з параграфів.

Розпорядчу частину позначають словом «НАКАЗУЮ», «ЗАТВЕРДЖУЮ», «ДОРУЧАЮ» тощо, вона складається з пунктів, що поділяються на такі частини: дія, термін виконання та відповідальність за виконання.

Текст повинен мати наказову форму викладу розпорядчої частини. Зокрема, пропоновані до виконання дії називаються в інфінітивній формі (зарахувати, здійснити, покласти на…); якщо фактові надається більше значення, ніж особі, то вживається пасивна форма (Серйозні порушення виявлено…); активна форма вживається для вказівки на ініціатора певної дії (начальник фінансового відділу зобов’язаний…).

Як виконавці, зазвичай, вказуються організації (структурні підрозділи), службові особи із зазначенням прізвища, ініціалів, посади у давальному відмінку (Деканові економічного факультету підготувати…; Доцентові Петренку В.О. забезпечити…). Розпорядча частина поділяється на пункти, які нумеруються арабськими цифрами.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу: «Контроль за виконанням наказу доручити заступнику директора В.І.Ситник».

Наказ підписує лише керівник установи.

Накази, що стосуються особового складу, складають на основі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів колегіальних органів тощо.

Рекомендується починати кожний пункт наказу словами: «Призначити», «Перевести», «Оголосити подяку», «Надати відпустку», - які позначають конкретну дію, спрямовану наказом. Далі щоразу з нового рядка великими буквами друкуються прізвищами та ініціали осіб, на яких поширюється цей пункт наказу, їхня посада (вчений ступінь, звання, спеціальність, розряд і т. ін.), назва відділу чи цеху, в якому ця особа працює. У кінці кожного пункту наказу зазначається підстава для його складання (доповідна записка, заява тощо).

Якщо в одному пункті наказу перераховується кілька осіб, то їхні прізвища називаються в алфавітному порядку.

Реквізити:

1.Назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника.

2.Назва виду документа ( НАКАЗ).

3.Місце складання чи видання.

4.Номер.

5.Дата.

6.Заголовок до тексту.

7.Текст, що складається з двох частин:

· констатуються та аналізуються факти;

· подаються розпорядження, заохочення або стягнен­ня (починається словом НАКАЗУЮ).

9.Підпис керівника установи.

10.Печатка.

11. Візи (оформляють у разі потреби).

12.Гриф погодження (оформляють у разі потреби).

Зразок:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний університет

НАКАЗ № 67

від 19 червня 2007 р. м. Запоріжжя

про створення комісії з контролю

за економією електроенергії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про енергозбереження” НАКАЗУЮ:

1.Створити комісію у складі:

голова комісії – проректор з адміністративно-господарської роботи ЗНУ Малик Д.І.

члени комісії – електрик ЗНУ Чорний Л.М., голова профспілки ЗНУ Войтенко А.Р.

2. Голові комісії:

- систематично вести облік витрат електроенергії, своєчасно подаючи дані в господарську частину ЗНУ;

- здійснювати постійний контроль за справністю електроосвітлювальних приладів, електроприладів.

3. Обслуговуючому персоналу:

- постійно слідкувати за справністю вхідних дверей з метою збереження тепла;

- переглянути освітлення приміщень, де відсутні студенти, зменшити там кількість ламп.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор _______ С.М.Тимченко

Печатка

 

ЗАВОД ІНЖЕНЕРНИХ МАШИН

НАКАЗ

26.04.2004 м. Дніпропетровськ № 02-06/69

про посилення контролю

за якістю проектної

документації

У робочих кресленнях виготовлених відділом № 07 для механізованого цеху (об'єкт №58), було допущено помилку, що призвело до випуску бракованого експериментального зразка ротора РГ-24.

Це сталося внаслідок зниження вимог до якості проектів керівництвом відділу № 07 (начальник відділу - Громов І. Т., головний конструктор - Яремчик В. К.) та безвідповідальності керівника бригади складальників Загребельного В. К., який не перевірив креслення.

На підставі викладеного вище НАКАЗУЮ:

1. Начальникам відділів посилити контроль за якістю проектної документації;

2. Начальникові відділу № 07 Громову І. Т. організувати перевірку робочих креслень для механізованого цеху;

3. Головному конструкторові відділу № 07 Яремчуку В. А. надалі ретельно перевіряти конструкторську документацію;

4. Керівникові бригади складальників Загребельному В.К. не допускати надалі подібних випадків;

5. Контроль виконання наказу доручити начальникові технічного відділу Карпенку С. В.

Директор (підпис) В.О. Святенко

печатка

ОГОЛОШЕННЯ

Таку назву має довідково-інформаційний документ, в якому подається потрібна інформація, адресована певно­му колу зацікавлених осіб. В оголошеннях повідомляють про час і зміст нарад, засідань, необхідність виконання якоїсь роботи, потребу в заміщенні вакантної посади, про час проведення концерту, конкурсу тощо. За змістом оголошення поділяються на два види: оголошення про майбутню подію; оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання.

Оголошення про майбутню подію має такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, який містить:

· дату;

· місце;

· організатора;

· зміст (порядок денний) подій;

· коло осіб, які запрошуються на подію;

· умови входу (платний чи вільний).

3.Підпис (назва установи або колегіального органу, прізвище або посади особи, яка дає оголошення) при потребі.

Оголошення про потребу в послугах або можливість їх наданнямає такі реквізити:

1.Назва виду документа.

2.Заголовок.

3.Текст.

4.Адреса автора оголошення (обсяг адреси визначає автор оголошення поштова, телефон тощо).

Часто в оголошеннях цього виду на місці назви документа („Оголошення”) розміщують (для економії місця, стислості та інформаційної насиченості) заголовок, функцію якого виконує ключове слово чи словосполучення з тексту: „Найму”, „Продам”, „Потрібні”, „Робота за кордоном” тощо. Обсяг адреси визначає автор оголошення (поштова, телефакс, маршрут проїзду).

Текст оголошень обох видів може бути різним за обсягом: від максимально стислого до розгорнутого, який наближається до проспекту. Дуже часто оголошення цього виду наближаються до реклами за стилем викладу: в них використовуються рито­ричні звертання та запитання, оцінні, емоційно насичені слова, прикметники у формі ступенів порівняння, непов­ні речення тощо.

Зразок:

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МЕРІДІАН»

запрошує до співробітництва фірми, підприємства, навчальні заклади, страхові компанії для організації:

- змагань, турнірів, спартакіад;

- оздоровлення співробітників, учнів, студентів;

- оздоровлення за страховими полісами;

- оренди приміщень, спортивних залів.

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 8

Тел. для довідок: 061-720-44-72

 

ПОСТАНОВА

Цим терміном позначають два види документів:

1.Правовий акт (розпорядчий документ), що прийма­ється вищими й деякими центральними органами колегіаль­ного управління з метою розв’язання найбільш важливих і принципових завдань, що стоять перед цими органами, та встановлення стабільних норм і правил поведінки.

2.Заключна частина протоколу засідання зборів, прав­ління, президії тощо, яка включається до протоколу.

Постанови приймаються Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами управління.

Текст складається із двох частин: постановчої і розпорядчої. Перша містить вступ, оцінку становища або посилання на розпорядчий документ вищої установи. У другій частині наводяться запропоновані постановою заходи. Визначається виконавець (виконавці) та термін виконання. Підписують її дві особи: голова колегіального органу й керуючий справами (секретар).

Реквізити:

1. Герб України.

2. Назва установи, що підготувала постанову.

3. Назва виду документа.

4. Дата.

5. Індекс.

6. Місце видання.

7. Заголовок.

8. Текст, до складу якого входять:

· констатуюча частина, де вказуються мотиви дій, підстава видання постанови;

· розпорядча частина, що окреслює необхідні до ви­конання дії.

9. Підписи.

10. Візи.

11. Гриф узгодження.

12. Коди.

Зразок:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА № 721

від 09 червня 1997 р. м. Київ

про типове положення про притулок для неповнолітніх

служби у справах неповнолітніх

Відповідно до Закону України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити створення відповідно до соціальних потреб кожного регіону притулків для неповнолітніх, служб у справах неповнолітніх та організацію їх діяльності.

3. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством у справах сім’ї та молоді в місячний термін затвердити умови оплати праці працівників притулків для неповнолітніх, служб у справах неповнолітніх, поширивши на них умови оплати праці працівників закладів освіти для дітей і підлітків, які потребують соціальної допомоги і реабілітації.

Міністр освіти у справах сім’ї,

молоді та спорту ­­­­­­­­ ________ В.А.Довженко

Секретар ________ В.І.Сич

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...