Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми практичних занять. напрям підготовки 030510 Товарознавство і торговельне підприємництвоМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОБОЧИЙ ПЛАН СТУДЕНТА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НМПН-06 Етика бізнесу

напрям підготовки 030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

спеціальність 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

відділення товарознавче

групи ТКД-119, ТКД-120

 

 

2013-2014 рік

 


Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Етика бізнесу: сутність, мета, завдання
Етика ділового спілкування
  Разом

 

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Ознайомлення з зразками корпоративних кодексів ділової поведінки
Формування іміджу підприємця
Формування етичних норм ділового спілкування (вирішення ситуацій)
Технологія підготовки та проведення ділових зустрічей (вирішення ситуацій)
Технологія підготовки та проведення нарад
Формування правил поведінки за столом
  Разом

 

 


Робоча навчальна програма дисципліни «Етика бізнесу»

№ з.п Кількість годин Дата проведення № лекції № практ. заняття № семінару Годин на самостійну роботу Тема та зміст лекції, лабораторно-практичного заняття, семінару, самостійної роботи студента Форма конт- ролю Література
              У семестр    
  3/1           Розділ І.Поняття про етику як науку    
            Самостійна робота № 1/1. Тема : Етика як наука про мораль 1. Мораль: теорії походження, поняття,ознаки, структура і функції. 2. Мораль і право: співіснування і взаємовплив. 3. Моральні категорії   опитування усне Статі нова Н.П. Етика бізнесу : Навч. Посіб./ Статі нова Н.П., Радченко С.Г. – К.: КНТЕУ, 2001.- С.5-35
  1/1           Розділ 2.Завдання етики.    
            Самостійна робота № 2/2. Тема : Завдання та функції етики
  1. Функції етики
  2. Основні завдання еткии
опитування усне Етика: Навч. посібник / В.О.Лозовой, М.І.Панов, О.А.Стасевська та ін.; за ред.проф. В.О.Лозового. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С.5-13.  
  5/1           Розділ 3.Професійна етика    
            Самостійна робота № 3/3. Тема : Особливості професійної етики організації, фірми
  1. Моральна культура посадової особи (керівника) та її формування
  2. Поняття кодексу професійної етики
опитування усне Статі нова Н.П. Етика бізнесу : Навч. Посіб./ Статі нова Н.П., Радченко С.Г. – К.: КНТЕУ, 2001, С.48-50, Інтернет  
  1/1           Розділ 6.Принципи етики, їх зміст    
            Самостійна робота № 4/6. Тема : Принципи ведення справи
  1. Історичний розвиток принципів етики.
  2. Етичні принципи бізнесу сучасності
опитування усне Статі нова Н.П. Етика бізнесу : Навч. Посіб./ Статі нова Н.П., Радченко С.Г. – К.: КНТЕУ, 2001, С.42-50
  2/0           Розділ 7.Категорії етики ділових відносин у бізнесі    

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...