Главная Обратная связь

Дисциплины:


При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролюОцінка, яка виставляється за лекційне заняття, складається з таких елементів : опрацювання матеріалів лекції ( текстовий варіант та візуальне супроводження), конспектування лекції, графічне відображення змісту лекційного матеріалу. В разі відсутності на лекції студент опрацьовує матеріал лекції за допомогою матеріалів викладача, підручників та інших джерел для оформлення конспекту . Термін здачі лекційного матеріалу вважається своєчасним, якщо студент захистив її до наступного після виконання роботи заняття на консультації, встановленій за графіком. За несвоєчасне відпрацювання матеріалів лекції виставля­ється оцінка “задовільно”.

Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: усне опитування студентів перед допуском до виконання практичної роботи; знання теоретичного матеріалу з теми; якість оформлення протоколу; вміння студента обґрунтувати прийняті конструктивні рішення; своєчасний захист практичної роботи. Термін захисту практичної роботи вважається своєчасним, якщо студент захистив її до наступного після виконання роботи заняття на консультації, встановленій за графіком. За несвоєчасний захист практичної роботи виставля­ється оцінка “задовільно”.

Оцінка, яка виставляється за семінарське заняття, складається з таких елементів: виступ з доповіддями, повідомленнями, доповненнями, постановку запитань, участь у дискусії, вирішення тестових завдань, вміння оцінювати та аналізувати отримані результати, а також здатність шукати шляхи подолання негативних результатів.

Пропущене з поважної причини практичне та семінарське заняття студент повинен відпрацювати в аудиторії в установлений викла­дачем термін.

Оцінка, яка виставляється за самостійну роботу складається з таких елементів : опрацювання завдань самостійної роботи, конспектування питань самостійної роботи – короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що опрацьовується, графічне відображення змісту матеріалу. Термін здачі матеріалу самостійної роботи вважається своєчасним, якщо студент захистив її до наступного після виконання роботи заняття на консультації, встановленій за графіком. За несвоєчасний захист практичної роботи виставля­ється оцінка “задовільно”.

Тестовий тематичний контроль проводиться згідно робочого плану та здійснюється для студента у програмі «Колоквіум». Відповідність набраних балів за виконання тестового завдання оцінці визначається у вищезазначеній програмі, що відповідає таким критеріям.

Сума набраних балів Оцінка

1-59 балів незадовільно

60-74 балів задовільно

75-89 бали добре

90- 100 балів відмінно

 

Оцінка, яка виставляється за виконання індивідуального завдання, враховує розкриття змісту обраної теми та дотримання вимог до оформлення наукових робіт.Тема роботи зазвичай обирається студентами самостійно. Викладач виступає консультантом та радником, якщо у когось із студентів виникають сумніви або складності. При наданні поради у виборі теми викладач повинен враховувати її складність, актуальність, можливість швидкого підбору матеріалу, а також нахили та інтереси студентів. Останнє може бути виявленим під час індивідуальних чи групових бесід та консультацій.Текст ІДЗ може бути написаним від руки або надрукованим з дотриманням правил синтаксису та орфографії, на одному боці аркуша формату А4. Зміст теми необхідно викладати логічно, послідовно, науково та літературно грамотно.

ІДЗ повинен складатись з таких обов’язкових частин: вступ, основна частина (включає два-три пункти), висновки, список використаних джерел, додатки (якщо такі є). Рекомендований обсяг реферату – 10-15 сторінок машинописного тексту (15-25 рукописних).

 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів робіт з урахуванням вагових коефіцієнтів.

 


 

Таблиця 1 -Оцінювання результатів навчання студентів за ваговими коефіцієнтами з дисципліни Етика бізнесу

Навчальна робота Підсумковий контроль  
Модуль 1  
Лекційний модуль Практичний модуль Семінарський модуль Модуль самостійної роботи Індивіду альне завдання залік  
ВК=0,1 ВК=0,4 ВК=0,2 ВК=0,2 ВК=0,1  
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №1 №2 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16  
                                                                                                     
                        ЗЛ1 ЗЛ2 ЗЛ3 ЗЛ4 ЗЛ5 ЗЛ6 С1 С2 ТК1 ТК ТК3 ТК4 ТК ТК ТК ТК ТК Т К ТК   ТК ТК ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ ІДЗ  
                                                                                                     
                                                                                                         

Примітка . ВК – ваговий коефіцієнт, М - модуль; ТК –тематичне тестування, С – оцінка за роботу на семінарі; ЗЛ – залік практичного заняття, ІДЗ –виконання індивідуального завдання

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...