Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шкала оцінювання: національна та ECTSТаблиця 2 – Перехід від вітчизняної шкали оцінювання до європейської (ECTS)

Оцінка ECTS Бали Вітчизняна оцінка
A 4,75–5,00 Відмінно – глибоке і повне опанування нав­чального матеріалу і виявлення відповідних умінь та навичок
B 4,25–4,74 Дуже добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними помилками
C 3,51–4,24 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими помилками
D 3,01–3,50 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для практичної діяль­ності за професією
E 2,75–3,00 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії оцінювання
FX 2,00–2,74 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити навчання без до­даткових знань з дисципліни
F 0,00–1,99 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне вивчення дисципліни

Приклад оцінювання результатів вивчення дисципліни Етика бізнесу:

Залікова оцінка з дисципліни буде складатись із п’яти середньозважених балів студента за модулі. Залік виставляється при отриманні студентом з дисципліни від 2,75 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться оцінка за чотирибальною системою відповідно до перехідної шкали, наприклад (0,38+1,72+0, 8+0,76+0,5) = 4,16 відповідає оцінці «добре», а за шкалою ЄКТС – оцінка, відповідає набраній студентом кількості балів, тобто 4,16 – С (добре)

За лекційний модуль студент повинен отримати оцінки за шість лекційних занять в чотирьох бальні системі. Відповідно розраховуємо набраний студентом середній бал. Наприклад, студент отримав за лекційний модуль середню оцінку (4+3+5+3+4+4) = 23/6= 3,83. Через зважений коефіцієнт 0,1 середню оцінку переводимо в систему ЄКТС 3,83*0,1 = 0,38

Аналогічним чином розраховуємо набрані бали студентом за інші модулі:

- практичний – 4,29*0,4=1,72;

- семінарський модуль – 4*0,2=0,8

- модуль самостійної роботи – 3,8*0,2=0,76;

- індивідуальне завдання – 5*0,1= 0,5

 


Рекомендована література

Базова

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436- ІУ.
 2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-ІУ, зі змінами та доповненнями, - Закон № 755.
 3. Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008
 4. Петрушенко В.Л. та ін. Етика та естетика: Навчальний посібник / В.Л.Петрушенко, І.М.Сурмай, Г.Ф.Карвацька, Л.І.Мaзур, Ю.Г.Шадських. За ред. В.Л.Петрушенко. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008
 5. Статі нова Н.П. Етика бізнесу : Навч. Посіб./ Статі нова Н.П., Радченко С.Г. – К.: КНТЕУ, 2001.
 6. Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, К.: „ Академ видав”, 2004.
 7. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : Навч.посіб.- 4-те вид, стер. – К.: Вікар, 2004.

 Допоміжна

 1. Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навчальний посібник.– К. КНТЕУ, 2002.
 2. Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навчальний посібник. Друге видання, перероб. І допов. – К.: Кондор, 2008.
 3. Захарчин Г.М. Основи підприємництва : Навч. Посіб.- К.: Знання, 2008 – Вища освіта ХХІ століття.
 4. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2008.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...