Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сутність економічної системи і її структура. Типи економічних системЕкономічна система – це сфера функціонування продуктивних сил і економічних відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм та видів господарської діяльності.

Економічна система — це надзвичайно складна категорія, що мас розгалужену структуру, систему законів її функціонування і розвитку. Йдеться не про простий набір різних елементів, а про їхню ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючі елементи, що визначають природу економічних систем, поєднання загальноекономічних і специфічних законів.Основу економічної системи становить суспільний поділ праці. Це визначається тим, що спеціалізація підприємств на виробництві окремих продуктів і тим більше їхніх частин — вузлів, деталей — породжує сталі економічні зв'язки, перетворює народне господарство на єдине ціле. Розрізняють "чистий" капіталізм, командну економіку, традиційну економіку і змішані системи. Характерними рисами та особливостями "чистого" капіталізму епохи вільної конкуренції є:

Приватна власність на фактори виробництва.

Ринкова система координації і управління господарської діяльності людей.

Свобода підприємництва і вибору діяльності.

Діє чиста або досконала конкуренція і отримується максимум прибутку при мінімумі витрат.

Забезпечується панування споживачів над виробниками, тобто виробляється тільки те, що купується.

Командна економіка, або адміністративно-господарська система має такі характерні риси:

Суспільна власність на фактори виробництва.

Панування централізованого планування і розподілу економічних ресурсів.

Колективне прийняття господарських рішень шляхом централізації планування економічної діяльності.

Відсутність будь-якої конкуренції і монополізм виробників.

Відсутність ринкової системи стимулювання і мотивації виробників.

Панування виробника над споживачем. На ринках при такій системі купується тільки те, що виробляється. Вибору у споживача немає.

Основними специфічними рисами традиційної системи є:

Панування приватної власності.

Низький рівень економічного і соціального розвитку.Багатоукладність економіки.

Залежний характер соціально-економічного розвитку.

Виробництво, розподіл і обмін базуються на звичаях, традиціях, культових обрядах.

Технічний прогрес різко обмежений.

Неписьменність населення, перенаселеність, високий рівень безробіття, низька продуктивність праці.

Темпи росту населення перевищують темпи росту промислового виробництва.

Велика зовнішня фінансова заборгованість.

Виключно висока роль держави і силових структур в економіці і політиці.

Характерними рисами змішаних систем

Приватна власність у її різноманітних формахПереплітання, взаємопроникнення і взаємодоповнення колективного, приватного і державного господарств, а також взаємний перехід одного типу господарства в інший.

Соціальна орієнтація економіки, підвищення на її основі життєвого рівня людей. Для змішаних систем характерне поєднання саморегулювання і державного регулювання економіки.

Демократична форма управління спроможна забезпечити економічні, політичні та духовні гарантії для найбільш повної реалізації можливостей кожної людини.

Необхідно підкреслити те, що жодна з названих вище основних економічних систем не існує нині в чистому вигляді. Отже, Україна мусить скористатися кращими світовими надбаннями господарювання і, враховуючи власні особливості, побудувати економічну систему, засновану на різноманітності форм власності і видах господарювання

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...