Главная Обратная связь

Дисциплины:


Акції і їх соціально-економічне значення. курс акційАкція є документом, який дає її власнику певні права щодо акціонерного капіталу. Вона засвідчує внесення паю до сукупного капіталу товариства. Власник акції користується нею як власністю й одержує за нею дивіденди, може її продати, подарувати, закласти в банк. Акції є засобом здійснення інвестицій для технічної реконструкції підприємства. Кошти, одержані внаслідок продажу акцій, стають фінансовими ресурсами і через банківську систему інвестуються у виробництво. Людина, яка володіє акціями, прямо чи опосередковано користується правом контролю й участі в управлінні справами акціонерного товариства.Акції є привілейовані та звичайні. Привілейовані акції гарантують їх власникам першочергову виплату дивідендів у фіксованих процентах до номінальної вартості акції. Вони також забезпечують пріоритетну участь у розподілі майна на випадок ліквідації акціонерного товариства. Водночас власники привілейованих акцій не мають права голосу на зборах акціонерів, а, отже, не мають формального права брати участь в управлінні акціонерним товариством. Але це зовсім не означає, що вони не можуть впливати на діяльність акціонерних товариств. Акціонери можуть швидко продати акції, а масовий продаж акцій веде до падіння їх курсу, яке може привести підприємство до банкрутства. Тому керівництво підприємства змушене вживати захисних заходів: наприклад" підвищувати розміри дивідендів, скуповувати знецінені акції, вживати заходів щодо збільшення прибутку. Отже, вплив власників привілейованих акцій на діяльність акціонерного товариства є досить сильним.Звичайні акції дають їхньому власнику право участі в справах акціонерного товариства. Вони можуть брати участь у загальних зборах акціонерів, бути обраними до складу правління, спостережної ради або ревізійної комісії. Міра участі акціонера в роботі акціонерного товариства визначається кількістю акцій, якими він володіє. Кожна акція дає право одного голосу. Отже, більший вплив на діяльність акціонерного товариства мають ті акціонери, які мають більше акцій. А основну політику акціонерного товариства визначають власники контрольного пакету акцій.Звичайні акції дають також право їхньому власнику на одержання дивідендів, але після виплати їх за привілейованими акціями і здійснення різних першочергових платежів. Великі доходи одержують ті акціонери, які володіють великими пакетами акцій, перебувають у керівництві акціонерних товариств, або ті, що спекулюють на фондових біржах, купуючи й перепродуючи цінні папери. Різниця в цінах є джерелом збагачення акціонерів і причиною банкрутства. При ліквідації акціонерного товариства претензії власників звичайних акцій задовольняються в останню чергу.Акції можуть бути іменними і на пред'явника. Громадяни, як правило, можуть бути власниками іменних акцій. їх обіг фіксується в книзі реєстрації, до якої вносяться відомості про придбання акцій та їх кількість на руках кожного акціонера. Акції на пред'явника реєструються лише за загальною кількістю.Ціна, за якою акції продаються і купуються на фондовій біржі, називається курсом акцій. На первинному ринку цінних паперів акції продаються за так званою емісійною ціною, яка може відхилятися в той чи інший бік від номінальної вартості. На вторинному ринку (на фондовій біржі) акції продаються за ринковою ціною, яка називається курсом акцій. На динаміку курсу акцій визначальний вплив робить розмір дивідендів, які виплачуються за акціями.Дивіденди акціонерам визначаються шляхом ділення всього прибутку, що розподіляється, на загальну кількість акцій корпорації. Але якщо корпорація випускає не тільки прості, а й привілейовані акції, то спочатку з прибутку, що розподіляється, виділяється сума на виплату дивідендів за привілейованими акціями, а решта прибутку ділиться на загальну кількість звичайних акцій.Для підтримування курсу своїх акцій кожне акціонерне товариство прагне не допустити зниження дивідендів навіть тоді, коли протягом певного часу воно не мало прибутків, або навіть мало збитки. У такому випадку дивіденди нараховуються із резервного фонду, який утворюється з обов'язкових відрахувань з прибутку за попередні роки. Курс акцій формується на кожній біржі або самостійно, або на основі угод, якщо біржа входить у міжбіржову систему.

На курс акцій значний вплив робить також динаміка ставки позичкового процента. Коли ця ставка підвищується, то гроші дорожчають і, звичайно, вони менше вкладаються в акції, отже попит на акції падає і знижується їх курс. При зниженні ставки процента курс акцій підвищується.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...