Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теорії природного права та суспільного договоруНа­прикінці XVI - в першій половині XVII ст. ст. у політичній науці активно розвиваються теорії природного права та сус­пільного договору, розробниками яких були Т. Гоббс, Б. Спіноза, Дж. Локк та ін.

Голландського філософ Б. Спінозавважав, що перехід до гро­мадянського стану мислитель пов'язував із укладанням сус­пільного договору, поділом праці, різноманітністю люд­ських потреб, неоднаковими здібностями.

Мислитель обгрунтував ідею про не відчуження права особи, серед яких право на існування та діяльність, свободу совісті та думки, свободу слова. Держава у Б. Спінози вис­тупає носієм природних прав усього населення. Основними її функціями він вважав:

- впорядкування релігійного життя;

- забезпечення недоторканості власності;

- поширення освіти;

- гарантування ведення торгівлі;

- вирішення конфліктів, які виникають між громадянами;

В цілому Б. Спіноза увійшов в історію політичної думки як критик теологічних політико-правових ідей, як один із творців світської доктрини держави і права.

Політична доктрина англійського філософа та політично­го мислителя Т. Гоббса викладена у працях "Філософські ос­нови вчення про громадянина" (1642) та ін. Він вважає, що спочатку усі люди були рівними, але егоїзм сприяє виникненню у суспільстві стану "війни всіх проти всіх". Керуючись інстинктом само­захисту і намагаючись зберегти власне життя в умовах за­гальної війни, частина людей погодилася обрати правителя чи керівний орган, який би завдяки своїй владі над людьми, поклав край загальній війні.

"Суспільний договір" за Т. Гоббсом полягав у тому, що індивіди передавали своє право на самоврядування одній авторитетній особі. Для укладення суспільного договору необхідна була згода більшості, а меншість повинна була підкоритися їй. Громадяни не мали права на повстання, крім випадків самозахисту, якщо суверен не забезпечував підданим безпечне життя.

Т. Гоббс розрізняв держави, що виникли внаслідок доб­ровільної згоди громадян, та держави, що утворилися за допомогою фізичної сили. Він називає три основні форми держави - монархію, аристократію, демократію. Найкра­щою, на думку Т. Гоббса, є монархія.

Політичне вчення англійського філософа та політичного мислителя Дж. Локкавикладене у праці "Два трактати про правління" (1690). Для надійного забезпечення природних прав, рівності та свободи, захисту особи й власності люди створи­ли державу. "Будь-яке мирне утворення держави мало у своїй основі згоду народу", - писав Дж. Локк.

Цілісність держави та виконання нею своїх ос­новних завдань, на думку Дж. Локка, здатне забезпечити конституційне правління, при якому влада була б обмежена законом і поділена. Перше місце відводиться законодавчій гілці влади як верховній (але не абсолютній) у державі. Інші гілки влади повинні підпорядковуватися законодавчій владі, але вони (особливо, виконавча влада) мають великий вплив у державі.

 

 

ПРОСВІТНИЦТВО. РАЦІОНАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИКИ

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...