Главная Обратная связь

Дисциплины:


V. Semantic Aspects of Translation................................... 391Language Units and Levels of Their Faithful Translation... 391

Ways of Conveying the Meanings of Polysemantic

Language Units................................................................... 394

Conveying the Meanings of Language Units at

Passage/Text Level............................................................. 398

Lexico-Semantic, Stylistic and Structural Analysis of

Language Units/Sense Units of the Excerpt........................ 405

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion.... 419

Exercises for Class and Homework.................................... 420

Publicistic and Newspaper Style Texts and Ways of

Their Translation................................................................ 423

New Items for Class and Home Written or Oral Translation 437

A List of Literature Used and Recommended..................... 445


ПЕРЕДМОВА

Підручник «Теорія і практика перекладу» розрахований на студентів перекладацьких відділень університетів та інститутів. Однак поаспектний виклад навчального матеріалу та система різноманітних вправ для його вивчення й інтенсивного закріплення дозволяє ефективно використовувати підручник в усіх гуманітарних і технічних вузах, де викладається переклад, а також у коледжах і гімназіях та в старших класах загальноосвітніх шкіл. Стане він у пригоді і всім бажаючим самостійно опановувати лінгвістичні основи письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та навпаки. Цьому сприятиме і розподіл та виклад навчального матеріалу, а також пропоновані способи подолання багатьох лексикологічних, лексико-граматичних, семантичних і синтаксичних/структурних труднощів перекладу різних мовних одиниць.

У першому розділі розглядаються загальнотеоретичні й почасти методологічні питання перекладу, зокрема роль і значення перекладу для здійснення багатосторонніх зв'язків на різних рівнях розповсюдження ідей, при обміні інформацією та збагаченні національних мов, літератур і культур, при навчанні та вивченні іноземних мов тощо. В цьому розділі пояснюються також деякі перекладацькі терміни й поняття.

У другому розділі подається коротка історія розвитку євро-пеййБкого і зокрема українського перекладу від давнини до сучасності, що може зацікавити не тільки істориків.

Засоби вірного/адекватного перекладу різних мовних одиниць, понять і явищ англійської мови українською і почасти української англійською розглядаються в наступних розділах підручника. Так, у третьому розділі обґрунтовуються правила відтворення/перекладу різних назв, зокрема й географічних, інтернаціо-налізмів, реалій суспільно-політичного життя, усталених та ідіоматичних виразів англійської й української мов.Лексико-граматичні питання перекладу є об'єктом розгляду в четвертому розділі, де прослідковуються засоби вираження й відтворення можливих контекстуальних значень означеного й неозначеного артиклів, об'єктивної (граматичної) та суб'єктивної модальності, англійських асиндетичних іменникових словосполучень і конструкцій/комплексів з віддієслівними формами а також різні види перекладацьких трансформацій.


Семантичні й почасти стильові аспекти перекладу подаються в підручникові безпосередньо через практику письмового й усного відтворення специфічних особливостей на відповідно підібраних для цієї мети текстових вправах у четвертому розділі. Окремі з цих вправ доцільно використовувати відповідно для письмового й усного підсумкового контролю знань і вмінь студентів. Проте головною метою введення тематичних текстових вправ є навчити й перевірити засвоєння теоретичних знань та їх реалізацію через навички письмового й усного перекладу різних типів тексту (зокрема й художнього та науково-технічного). Матеріали вправ можуть бути використані і на лекціях чи семінарських заняттях як наочний/ілюстративний матеріал до відповідних теоретичних тем аспектного перекладу та для тренувань письмового та усного перекладу з аркуша.

Оскільки теоретичні положення кожної теми розраховані на інтенсивне їх вивчення, закріплення і практичне застосування, всі правила перекладу в кожному розділі формулюються лаконічно доступною англійською мовою та ілюструються достатньою кількістю прикладів. Це дає викладачеві змогу виносити окремі теми на самостійне опрацювання студентами. Корисним для свідомого засвоєння найважливіших теоретичних положень можуть бути індивідуальні чи групові завдання студентам на самостійне відшукання ілюстративного матеріалу до окремих тем з відповідних англійських чи українських першоджерел.

Виклад переважної більшості теоретичних питань і положень у підручникові широко ілюструється різними словниковими прикладами і реченнями оригіналу та їх перекладу. Зважаючи на зміни й уточнення/синонімічні заміни й ін., внесені в окремі українські й англійські переклади з метою повнішої ілюстрації певних мовних одиниць/явищ, імена перекладачів не скрізь наводяться.

Автор із вдячністю прийме всі критичні зауваження та пропозиції спрямовані на поліпшення в подальшому пропонованого підручника.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...