Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи 

4.4.7.1 Перша похідна за часом від кінетичної енергії механічної системи дорівнює сумі ___________ сил, що діють на механічну систему.

в) – “потужностей всіх зовнішніх і внутрішніх”.

 

4.4.7.2 Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії механічної системи в диференціальній формі.

г) ;

 

4.4.7.3 Перша похідна за часом від кінетичної енергії геометрично незмінної механічної системи твердого тіла дорівнює сумі ____ сил, що діють на цю механічну систему.

а) – “потужностей всіх зовнішніх”;

 

4.4.7.4 Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії геометрично незмінних механічної системи твердого тіла в диференціальній формі.

б) ;

4.4.7.5 Диференціал від кінетичної енергії механічної системи дорівнює сумі_______, що діють на цю механічну систему.

г) – “елементарних робіт всіх зовнішніх і внутрішніх сил”;

 

4.4.7.6 Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії механічної системи в диференціальній формі.

г) ;

4.4.7.7 Диференціал від кінетичної енергії геометрично незмінної механічної системи твердого тіла дорівнює сумі сил _________, що діють на усю механічну систему.

в) – “елементарних робіт всіх зовнішніх сил”;

 

4.4.7.8 Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії геометрично незмінної механічної системи твердого тіла в диференціальній формі.

а) ;

 

4.4.7.9 Зміна кінетичної енергії механічної системи на деякому її переміщенні із першого положення в друге дорівнює сумі ________сил, що діють на систему, на даному її переміщенні.

а) – “робіт всіх зовнішніх і внутрішніх”;

 

4.4.7.10 Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії механічної системи на деякому її переміщенні із першого положення в друге в інтегральній формі.

а) ;

 

4.4.7.11 Зміна кінетичної енергії геометричної незмінної системи твердого тіла на деякому її переміщенні із першого положення в друге дорівнює сумі ________сил, що діють на цю систему на даному її переміщенні.

 

в) – “робіт всіх зовнішніх сил”;

 

4.4.7.12 Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії геометрично незмінної механічної системи твердого тіла на деякому її .переміщенні із першого положення в друге в інтегральній (кінцевій) формі.

 

г) ;

 

4.5 Елементи теорії силового поля

 

4.5.1 Область простору, в кожній точці якої на внесений матеріальний об’єкт зі сторони цієї області діє ___________ називають силовим полем.

а) – “певна сила”;

 

4.5.2 Якщо сили поля явно ___________, то силове поле називають стаціонарним. 

б) – “не залежать від часу”;

 

4.5.3 Якщо сили поля явно __________, то силове поле називають нестаціонарним.

в) – “залежать від часу”;

 

4.5.1 Потенціальне силове поле

 

4.5.1.1 Силове поле, _________ сили якого не залежить від виду траєкторії руху точки, називають потенціальним.

а) – “робота”;

4.5.1.2 Силове поле, робота сил якого _______ точки, називають потенціальним.

в) – “не залежить від виду траєкторії руху”;

 

 

4.5.1.3 Елементарна робота сили потенціального поля є:

а) – “повним диференціалом деякої силової функції”;

 

4.5.1.4 Вкажіть правильну формулу повного диференціала силової функції U, якщо відомі проекції сили поля на декартові осі координат:

в) ;

 

4.5.1.5 Робота сили потенціального поля дорівнює_______ положеннях і не залежить від траєкторії руху .

б) – “різниці значень силової функції в кінцевому і початковому”;

 

4.5.1.6 Вкажіть правильну формулу роботи сил потенці-ального поля на деякому кінцевому переміщенні з положення К1 зі значенням силової функції U, в положення К2 .

а) ;

 

 

4.5.1.7 Вкажіть правильну формулу силової функції U, якщо відомі проекції сили поля на декартові осі координат.

б) ;

 

4.5.1.8 Вкажіть правильну формулу силової функції при переміщенні сил із “нульового положення” в довільне.

а) ;

 

4.5.1.9 Силова функція дорівнює роботі сил потенціального поля при переміщенні із ___________.

б) – “нульового положення в довільне”;

 

4.5.1.10 Потенціальна енергія поля в даній точці це ________ сили поля при переміщенні точки із заданого положення в “нульове”.

а) – “робота, яку можуть виконати”;

 

 

4.5.1.11 Вкажіть правильну формулу потенціальної енергії поля в даній точці.

в) .

 

4.5.1.12 Вкажіть правильну формулу потенціальної енергії поля в даній точці.

б) ;

 

 

4.5.1.13 Елементарна робота сили потенціального поля дорівнює повному диференціалу від ____________.

б) – “потенціальної енергії поля, взятому з від’ємним знаком”;

 

4.5.1.14 Вкажіть правильну формулу елементарної роботи потенціального поля.

а) ;

 

4.5.1.15 Робота сили потенціального поля на деякому кінцевому переміщенні дорівнює _____ положеннях і не залежить від проміжних положень, тобто від форми траєкторії.

в) – “різниці потенціальних енергій в початковому і кінцевому”;

4.5.1.16 Робота сили потенціального поля на деякому кінцевому переміщенні дорівнює різниці потенціальних енергій в початковому і кінцевому положеннях і _________ положень, тобто від форми траєкторії.

в) – “не залежить від проміжних”;

 

4.5.1.17 Вкажіть правильну формулу роботи сили потенці-ального поля на деякому кінцевому переміщенні.

б) ;

 

4.5.1.18 Вкажіть правильну формулу потенціальної енергії поля.

в) ;

 

4.5.1.19 Вкажіть правильні необхідні і достатні умови потенціального поля для заданої сили.

а) ;

 

4.5.1.20 Вкажіть правильні формули для визначення проекції сили поля на декартові осі координат, якщо відома потенціальна енергія поля.

в) ;

 

4.5.1.21 Потенціальна енергія механічної системи, поміщеної в потенціальному полі, – це _______ поля при переміщенні точок системи із довільного положення в “нульове”.

б) – “робота сил”;

 

4.5.2 Потенціальна енергія деяких силових полів

 

4.5.2.1 Еквіпотенціальними або ізоповерхнями (або поверхнями рівня) називають геометричне місце точок, для яких __________ значення.

 

в) – “потенціальна енергія має одне і те ж”;

4.5.2.2 Вкажіть правильний вираз еквіпотенціальної або ізоповерхні (або поверхні рівня).

б) ;

 

4.5.2.3 Вкажіть правильний вираз еквіпотенціальної по-
верхні нульового рівня.

в) ;

 

4.5.2.4 Вкажіть правильну формулу потенціальної енергії однорідного поля сили ваги, якщо вісь Оz спрямована вертикально вгору і при z=0, П0=0.

б) ;

 

4.5.2.5 Вкажіть правильну формулу потенціальної енергії поля лінійної сили пружності , якщо в початковому положення П0 = 0.

б) ;

 

4.5.2.6 Вкажіть правильну формулу потенціальної енергії поля сили тяжіння , якщо при r = ∞, П0 = 0.

в) ;

 

4.5.3 Закон збереження механічної енергії

 

4.5.3.1 Механічну систему, на яку діють тільки сили ______ поля, називають консервативним.

в) – “потенціального”;

 

4.5.3.2 Зміна кінетичної енергії консервативної системи на деякому її переміщенні дорівнює ______ положеннях системи.

а) – “різниці потенціальних енергій системи в початковому і кінцевому”;

 

4.5.3.3 Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії консервативної системи на деякому її переміщенні із першого положення в друге.

б) ;

 

4.5.3.4 Механічна енергія консервативної системи при її русі ___________.

б) – “не змінюється, тобто є інтегралом руху”;

4.5.3.5 Вкажіть правильний вираз закону збереження механічної енергії.

в) ;

5.1.1 Вкажіть на які групи ділять принципи механіки.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...