Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2. Категорії етикиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Тест-зошит контрольних завдань

(для студентів 2 курсу спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”)

Харків – ХНАМГ – 2005

 
 
 


Етика та естетика:Тест-зошит контрольних завдань(для студентів 2 курсу спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”) / Укл. Фесенко Г. Г. – Харків, ХНАМГ, 2005. – 16 с.

Рецензент: М.В.Яцюк

Упровадження курсу “Етика та естетика” пов’язане з необхідністю гуманізації освіти у вищих навчальних закладах, поєднання глибоких професійних знань з опануванням великої спадщини світової етичної та естетичної думки.

Мета курсу: залучення до фундаментальних моральних та естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі між особистісних стосунків і художнього життя з позицій гуманізму.

Предмет курсу: сукупність практичних форм взаємовідносин людей, їх ціннісний зміст і значущість; процеси чуттєвого пізнання дійсності, закономірності розвитку мистецтва.

Основною формою контролю вивчення даного курсу є виконання тестових завдань, які допомагають поглибити, закріпити й творчо осмислити одержані знання.

 

Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 6 від 10.01 2005 р.


 
 
 

Тема 1. Предмет етики. Особливості функціонування моралі


Що таке етoс? Про що ми можемо довідатися з назви науки етики?_____________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Що є предметом етики? Чому етика є філософською наукою? ________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Що таке „золоте правило” моральності, чого воно вимагає від людини?_______________________________

_________________________________________________

 

Що означає здатність моральної норми до універсалізації?

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

 

Чим викликана потреба в розрізненні моралі й моральності?______________________________________

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Які сфери людського життя становлять особливий інтерес з погляду моралі? Обґрунтуйте Вашу точку зору.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

 

Що таке моральна цінність? Які потреби людського суб’єкта вона задовольняє?

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

 

Як Ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві? Обґрунтуйте свою позицію.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

 

Які моральні труднощі породжує науково-технічний прогрес?

§

§ ?

§

§

 

Тема 2. Категорії етики

Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)

  1. Російський історик В. О. Kлючевський говорив, що доброю він може назвати лише таку людину, яка не тільки не робить зла, а й не може його робити. Давнє туркменське прислів'я твердить, навпаки, що той, xтo не здатний на зло, не здатний і на добро. Якій точці зору Ви віддаєте перевагу? Чому?

2. Чим відрізнятиметься наша моральна повага до негідної і до шанованої людини?

3. Яка форма співчуття - співстраждання чи співрадість - уявляється Вам життєво змістовнішою? Чи вони рівнозначні?

4. В якому розумінні любов можна вважати моральною передумовою людського спілкування взагалі?

5. У чому, на Вашу думку, полягає головна відмінність між еротичною і агапічною любов'ю? Чи мають вони якусь спільну основу? Яку саме?

6. Яке відношення має пізнання необхідності до людської свободи? Чи є синонімічними терміни „свобода” і „воля”? Якщо ні - в чому Ви вбачаєте відмінність між ними?

7. Чи може свобода дії служити достатньою підставою для обґрунтування відповідальності людини за вчинене? У чому, на Вашу думку, полягає основна складність пояснення свободи волі людини? Аргументуйте Вашу точку зору.

8. Що значить поважати моральну гідність людини? Яким є співвідношення морального обов'язку і совісті?

9. Як пов'язані совість і свобода людини?

10. Як співвідносяться совість і сором? Чи може особа, на Вашу думку, відчувати сором перед самою собою? Чому?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...