Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Походження та історичні типи мораліКоли в історії людства вперше починається утвердження системи нормативної регуляції життя (така, що в той чи інший спосіб звертається до людської свідомості)

§ Первісна епоха

§ Цивілізації Ст. Сходу

§ Ст. Греція і Рим

Визначте передумови виникнення моралі:

§

§

§

 

З ім'ям якого вчителя людства пов’язується один з найдавніших і найпоширеніших кодексів моральної поведінки, що складається з десяти заповідей? _________________

 

Філософська й суспільно-етична доктрина, яка концентрує увагу на вдосконаленні особистості, суспільного життя людей та способах управління; від ІІ ст. н.е. офіційна державна доктрина в Китаї:

§ Даосизм

§ Конфуціанство

§ Дзен-буддизм

 

Яка світова релігія розвинула з етико-філософської системи, що вимагає дотримання морального закону як шляху визволення душі з коловороту втілень і досягнення нірвани? _______________

 

 

Антична етика розробляла проблеми:

 • блага і блаженства
 • сорому й совісті
 • чесноти
 • волі
 • достоїнства

 

Охарактеризуйте станово-корпоративну мораль Середньовіччя _______________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Визначте основні тенденції розвитку моралі в сучасній цивілізації

§

§

§

§

§

§

 

Чи існує прогрес у галузі моральної культури людства? Обґрунтуйте свою позицію.

____________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 


Тема 4. Теорії етики, їх розвиток

 

Хто перших з античних філософів стверджував, що благо є задоволення, зло – страждання?___________

 

Діоген Сінопський – представник:

§ кінійської школи

§ класичної школи

§ стоїчної

§ елліністичної

 

З ім'ям Епікура пов'язана одна з найважливіших традицій філософської етики, що називається ___________________

 

Найважливіший сенс людського існування, за стоїками, полягає у ________________________

 

У свій час великому філософу-моралісту І. Канту пред'являлися заперечення з приводу того, що він занадто суворо оцінює тих, хто через життєві обставини не здатний точно і неухильно дотримувати моральні норми. «А якщо людина помирає від голоду, — запитували Канта, — і їй, щоб врятувати своє життя, треба украсти шматок хліба?» Що відповів І.Кант?___________________________________________

Хто з мислителів Нового часу стверджував, що жодне суспільство не може скластися й існувати на ґрунті хаотичного зіткнення егоїстичних інтересів. Люди змушені укладати між собою своєрідну угоду – соціальний договір, який, обмежуючи на засадах взаємності прав кожного індивіда, тим самим має гарантувати реалізацію права на життя і його захист

§ Т.Гобс

§ І.Кант

§ А.Феєрбах

Хто з мислителів був виразником ідеї прогресу в царині людської моральності?

§ А.Тюрго

§ Ж.А.Кондорсе

§ Д.Віко

 

Хто з філософів розмежував поняття «мораль» і «моральність»?

 • Г. Гегель
 • І. Кант
 • Г. Фіхте

 

Кому з філософів XIX ст. належать слова «Людина людині Бог»?__________________

 

Чому, за А. Шопенгауэрем, самогубство не є виходом з життєвого страждання?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________

 

Охарактеризуйте надлюдину Ф. Ніцше.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

Кому належить авторство гасла «Хто не з нами — той проти нас, а хто проти нас — той ворог, а не людина»?___________________

 

Яка філософська школа стверджує, що людина «вкинута» у дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, постійній турботі про шматок хліба та інших невідкладних справ, випробує почуття тривоги, а часом і страху? ______________________________

 

Хто з мислителів ХХ ст. вважав, що природа людини є агресивною?________

 

 


Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)

1. Як Ви розумієте слова Євангелія „важко багатому увійти в Царство Боже”?

2. Чому в конфуціанському моральному ідеалі „благородний муж” стає чиновником?

3. Як інтерпретується мораль в контексті вчення Будди?

4. У чому виражається етико-культурний смисл ідей божественного походження моральних принципів?

5. У чому полягає особливість етико-нормативної програми Магомета на відміну від етико-нормативної програми Ісуса Христа?

6. Чому моральна сила християнської любові особливо виявляється у вимозі любити ворогів, тих, які «проклинають», «ненавидять» і «ображають» людину?

7. Розкрийте суть вислову грецького філософа Протагора „Людина – міра всіх речей”.

8. Поясніть причину історичних змін уявлень еллінів про ідеальні людські якості.

9. Поясніть, якими потребами духовного розвитку була зумовлена поява основних шкіл у римській філософії.

10. Поясніть причини кризи ренесансних ідеалів.

 

 

 Тема 5. Предмет естетики: історія і теорія проблеми

 


Визначте основні форми естетичного

§

§

§

§

Що вважається традиційним предметом естетики? ________________________

_________________________________

_________________________________

Яка естетична категорія є мірою для інших категорій?

§ Комічне

§ Прекрасне

§ Трагічне


Покажіть, як змінювався естетичний ідеал протягом історії людства

Історична епоха Характеристика естетичного ідеалу
Цивілізації Ст. Сходу  
Античність  
Середньовіччя  
Відродження та Реформація  
Новий час  
Модерн та постмодерн  

 
Тема 6. Сутність, природа та соціальні функції мистецтва

Виберіть правильне твердження:

§ Історію мистецтва слід розглядати як рух по висхідній

§ Періоди розвитку мистецтва повністю збігаються із загальним розвитком суспільства

§ Певні періоди розвитку мистецтва не збігаються із загальним розвитком мистецтва

 

Історично обумовлений спосіб створення художніх творів, побудований на певній системі принципів та узагальнення життєвого матеріалу, називається:

 • Художній напрям або течія
 • Художній метод
 • Художній стиль

 

Визначення конкретно-історичного етапу розвитку мистецтва, пов’язаного з певним напрямом суспільного духовного руху, основа якого становить певна концепція світу і людини, називається:

 • Художня епоха
 • Художній напрям або течія
 • Художній метод

Єдність художнього змісту і форми, яка закріплена в художньому досвіді, називається:

 • Художня спадкоємність
 • Художня традиція
 • Художнє новаторство

 

Стійка система художньо-образних засобів і прийомів художньої творчості, характерна для певного історичного періоду, називається:

§ Художній напрям або течія

§ Художній метод

§ Художній стиль

 

Визначте складову відображувального процесу за характеристикою: „Воно не обмежується сферою переживання, що властиве окремим видам мистецтва (музика, лірична поезія). Без вираження ідеї і сенсу, мистецький твір э лише пасивна копія, яка в німоті своїй нічого не промовляє, не служить засобом естетичної інформації і спілкування”

§ Зображення

§ Мімезис

§ Вираження

 

Яка функція мистецтва передбачає розвиток творчих здібностей, синтез художності з практичною діяльністю людини?

§ Пізнавальна

§ Евристична

§ Гедоністична

 

Визначте функцію мистецтва за характеристикою: „Мистецтво називають святом піднесення людини над буденністю, а це і є одним з найреальніших засобів привернути інтерес публіки своєю досконалістю форми, думки, щирістю почуттів, висотою художнього таланту, принести людям радість і втіху”

§ Виховна

§ Практично-утилітарна

§ Гедоністична

 

Яким терміном можна позначити особливий почуттєвий стан, пов’язаний з духовним очищенням особистості, гармонією самопочуттів?

§ Катарсис

§ Релаксація

§ МімезисТема 7. Типологія історичного розвитку мистецтва

 

Перші наскальні малюнки первісної людини присвячувалися:

§ Тваринам

§ Жінкам

§ Чоловікам

 

Визначте тип мегалітичної архітектури, що представлена чотирикутною будовою з плит:

§ Дольмени

§ Менгіри

§ Кромлехи

 

Поява літератури, музики, театру пов’язана з:

 • Упорядкуванням зовнішнього світу людини
 • Упорядкуванням внутрішнього світу людини
 • Усвідомленням специфіки людського життя

 

У рамках якого стилю будувалися собори в Західній Європі в епоху Середньовіччя?

§ Готичний

§ Романський

§ І готичний, і романський

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...