Главная Обратная связь

Дисциплины:


Таким чином, при зміні податків, рівноважний дохід змінюється на податковий мультиплікатор . Однак, при зміні державних видатків використовують звичайний мультиплікатор3) Мультиплікатор збалансованого бюджету визначається у випадку, коли уряд намагається стимулювати економіку шляхом збільшення державних закупівель, але кошти для них одержує через податки і завжди дорівнює одиниці:

2. Модель IS-LM запропонована у 1937 році Дж. Хіксом у статті «Містер Кейнс і класики». На сьогодні є панівною інтерпретацією поглядів Кейнса щодо загальної рівноваги на всіх ринках.

Крива IS ("інвестиції-заощадження") відображає умови рівноваги між попитом і пропозицією на ринку товарів та послуг. Характеризує рівновагу між відсотковою ставкою і доходом.

Крива LM ("ліквідність-гроші") відбиває умови рівноваги між попитом на запаси грошових коштів і пропозицією грошей.

Оскільки відсоткова ставка впливає на товарний ринок через інвестиційний попит і одночасно є елементом грошового ринку, то завдяки цьому вона пов’язує між собою обидва ринки.

Крива IS будується виходячи з того, що очікуваний використовуваний доход, державні видатки і податки зафіксовані. Але зміна державних витрат чи рівня податків впливає на обсяг попиту на товари та послуги в економіці, наслідком чого є зміна рівня доходу. Відповідно, скорочення податків (Т) або збільшення державних видатків (G) пересувають криву IS праворуч вгору. Аналогічним чином зменшення G та зростання Т зсувають криву IS ліворуч вниз. Отже, Т і G є екзогенними змінними, які визначають положення кривої IS.

Зв'язок між процентною ставкою і рівнем доходу виникає і на ринку позичкових коштів. Крива IS вказує на такий зв'язок: вищий рівень доходу означає збільшення пропозиції позичкових коштів, що, в свою чергу, призводить до нижчої рівноважної процентної ставки. Через це крива IS має від'ємний нахил. Таким чином, криву IS можна розглядати як криву, що показує процентну ставку, яка врівноважує ринок позичкових коштів при кожному даному рівневі доходу. В усіх точках кривої IS зберігається рівність інвестицій (І) та заощаджень (S).

Крива IS характеризує всі комбінації доходу (Y) та процентної ставки (і), які одночасно відповідають тотожності доходу, функції споживання та функції інвестицій.

Крива LM виводиться на основі моделі грошового ринку і відображує співвідношення між рівнем доходу і процентною ставкою, яке виникає при рівновазі на ринку грошових коштів. При збільшенні доходу з Y0 до Y1 збільшується попит на гроші, що змішує криву вправо і підвищує відсоткову ставку з і0 до і1.

 

В загальному вигляді рівняння функції LM формується, виходячи з загального представлення функції попиту на гроші:

Рівновага моделі IS-LM.Узагальнений графік поєднує дві криві рівноваги. Модель включає елементи «кейнсіанського хреста» і теорії ліквідності Дж. М. Кейнса.Одночасна рівновага на всіх ринках за графіком Хікса-Хенсена.

Економічна рівновага моделі IS-LM – це точка, в якій перетинаються обидві криві. Вона визначає відсоткову ставку і дохід, які відповідають умовам рівноваги як на товарному, так і на грошовому ринках. У точці рівноваги фактичні видатки дорівнюють запланованим, а грошовий попит – грошовій пропозиції.

Модель IS-LM відображає взаємозв’язок на ринках товарів і грошей у національній економіці у короткостроковому періоді. Використовується для пояснення впливу фіскальної і монетарної політики на дохід у короткостроковому періоді з припущенням, що ціни є стабільними.

Основні сумніви щодо використання моделі IS-LM:

- Крива сукупного попиту вертикальна, тому експансій на політика по відношенню до попиту практично не веде до збільшення попиту і зайнятості, викликаючи лише зростання цін.

- Шоки приватного сектору в економіці важко виявити, особливо вчасно, тому дуже важко попередити їх наслідки за допомогою грошової або фіскальної політики.

- Активна грошова політика призводить до надмірної інфляції, оскільки влада, як правило, намагається стимулювати економічне зростання навіть тоді, коли досягнута повна зайнятість.

- Економісти не мають достатньо емпіричних даних відносно виду кривих сукупної пропозиції і кривих IS, LM, необхідних для вибору кількісних заходів щодо стабілізації економіки.

- Відповідальні особи знаходяться під політичним тиском, що змушує їх проводити короткострокові заходи, які покращують їх політичне реноме.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...