Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тест. Макромолекули. Білки. ФерментиI. Виберіть один правильний варіант відповіді з чотирьох запропонованих

А Б В Г
       

1.Молекулу, що утворилася внаслідок поєднання понад 50 амінокислот, називають

А поліпептид В дипептид

Б олігопептид Г білок

2. Наука про білковий склад цілих клітин, тканин або

А Б В Г
       

організмів – це

А протеоміка В генетика

Б геноміка Г біохімія

3. Білки під час травлення розщеплюються до

А Б В Г
       

А глюкози В жирних кислот

Б амінокислот Г моносахаридів

4.Рівнів структурної організації білків існує

А Б В Г
       

А 2 В 6

Б 4 Г 20

5. Відновлення природної структури білка – це

А Б В Г
       

А денатурація В деструкція

Б ренатурація Г репарація

6.Процес прийняття білком структури називається

А Б В Г
       

А зсідання В коагуляція

Б згортання Г конформація

7. Процес руйнування первинної структури білка

А Б В Г
       

називається

А денатурація В деструкція

Б ренатурація Г репарація

8.Ковалентний нітроген-карбоновий полярний зв'язок, який утворюється при взаємодії однієї амінокислоти з СООН іншої з виділенням води, - це

А Б В Г
       

А пептидний В йонний

Б водневий Г дисульфідний

А Б В Г
       

9. Утворення глобули характерне для такої структури молекули білка

А первинної В третинної

Б вторинної Г четвертинної

 

10. До білків належать

А Б В Г
       

А глікоген В вітамін D

Б гемоглобін Г тестостерон

11. Прості білки, які беруть участь у забезпеченні організації ДНК у хромосомах, - це

А Б В Г
       

А альбуміни В гістони

Б глобуліни Г склеро протеїни

12. Гемоглобін і хлорофіл належать до таких складних білків, якА Б В Г
       

А нуклеопротеїди В глікопротеїди

Б хромопротеїди Г ліпопротеїди

13. Головним компонентом хрящів і сухожилків є

пружний та міцний білок

А Б В Г
       

А фібрин В колаген

Б міозин Г міоглобін

14. При розщепленні 1 г білків звільняється енергії

А Б В Г
       

А 17,6 кДж В 42 кДж

Б 38,9 кДж Г 48,9 кДж

15. Каталітичну функцію білків забезпечують

А Б В Г
       

А гормони В алкалоїди

Б вітаміни Г ферменти

А Б В Г
       

16. Білковий компонент, який визначає специфічний складних ферментів, - це

А апофермент В кофактор

Б кофермент Г холофермент

17. Каталітичну активність ферменту зумовлює

А Б В Г
       

А вся його молекула В алостеричний центр

Б активний центр Г холофермент

18. Ферменти, які каналізують окислювально-відновні

А Б В Г
       

реакції, - це

А оксидоредуктази В ізомерази

Б гідролази Г трансферази

19. З наведених сполук до ферментів належать

А Б В Г
       

А пепсин В тироксин

Б інсулін Г цитозин

20. Фермент слини людини, який розщеплює крохмаль, - це

А Б В Г
       

А амілаза В протеаза

Б ліпаза Г полімераза

 

 

II. Установіть відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами, й утворіть логічні пари

  А Б В Г Д
         
         
         
         

21.Приведіть у відповідність зв'язок у молекулах білків та його структурний запис

1 пептидний А зв'язок (-СО-NH-)

2 дисульфідний Б зв'язок (-О---Н-)

3 водневий В зв'язок (-S-S-)

4 йонний Г зв'язок (-СО

Д зв'язки (-R-R-)

22.Приведіть у відповідність фермент та його значення

  А Б В Г
       
       
       
       

1 пепсин А розщеплює в клітинах

2 трипсин Б розщеплює білки в шлунку

3 каталаза В розщеплює сечовину

4 уреаза Г розщеплює білки в тонкому

кишечнику

Д розщеплює вуглеводи в ротовій

порожнині

III.Розташуйте події, явища, процеси в логічній послідовності

  А Б В Г
       
       
       
       

23.Визначте послідовність названих типів конформації білків у напрямку ускладнення

А мультимер або епімер із протомерів

Б поліпептидний ланцюг

В спіраль або складчастий листок

Г компактна глобула

 

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...