Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика граматичних навичок мовленняПлан

Активний і пасивний граматичні мінімуми

Процес засвоєння граматичного матеріалу активного мінімуму

Процес засвоєння граматичного матеріалу пасивного мінімуму

 

1. Активний і пасивний граматичні мінімуми

 

В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища іноземної мови, яка вивчається, а спеціально відібранийграматичний мінімум, який складається

 

1. з активного граматичного мінімуму та

2. пасивного граматичного мінімуму.

 

Для вираження власних думок іноземною мовою (говоріння і писемного мовлення) учень має оволодіти тими граматичними структурами (ГС), які входять до активного граматичного мінімуму.

 

До пасивного граматичного мінімуму входять такі граматичні структури, якими учні можуть не користуватися для вираження своїх думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення (аудіювання, читання)

Щоб сприймати і розуміти думки інших людей, необхідно володіти як активним, так і пасивним граматичним мінімумом.

 

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, це володінняграматичними навичками мовлення:

1. репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та

2. рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання.

 

 

Характеристика граматичних навичок мовлення

 

Граматичні навички мовлення, як і всі інші навички мовлення, повинні характеризуватися такими ознаками як

 

1. автоматизованість,

2. стійкість

3. гнучкість

і формуватися поетапно .

 

Сформованістьрепродуктивної граматичної навички — одна з передумов функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі.

Щоб здійснити процес комунікації, той, хто говорить/пише, має спочатку вибрати граматичну структуру, яка б відповідала даній ситуації мовлення.

Наприклад: людина хоче розповісти про те, як вона організовує свій робочий день.

Алгоритм її дій може бути таким:

1) Мовленнєвий намір-мотив

2) Вибір необхідної граматичної структури

3) Оформлення граматичної структури відповідно до норм даної мови.

Морфологічне і синтаксичне оформлення.

 

I get up early in the morning

Then I do my morning exercises and wash myself

 

Важливо: Вибір та оформлення ГС здійснюються паралельно: тому, засвоюючи форму, учень повинен мати певний комунікативний намір, вирішувати конкретне мовленнєве завдання — щось запитати, попросити, комусь заперечити, підтвердити чи спростувати чиюсь думку тощо, з тим щоб у його свідомості поєднувалися комунікативний намір та форма, за допомогою якої він виражається. 

Сформованістьрецептивної граматичної навички — одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній і письмовій формах (аудіювання, читання) на відміну від репродуктивної граматичної навички, яка передбачає вибір форми відповідно до комунікативного наміру, ситуації мовлення та ін.,

 

Формування рецептивної граматичної навички відбувається у такій послідовності

1) сприймання звукового або графічного образу граматичної структури.

2) Якщо рецептивна навичка сформована, сприймання супроводжується розпізнаванням граматичних формта співвіднесенням їх з певним значенням.

Поняття "граматична структура" і "зразок мовлення"

 

Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру: їх називаютьграматичними сигналами, а структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, що служать для передачі певних значень (А.С.Хорнбі).

 

Наприклад: в англійській сигнал -'s передає поняття приналежності: Mary's book

Закінчення -s свідчить про множину іменника books, pens

 

Рівні мовленнєвих одиниць. Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, яка відображає певні зв’язки між її компонентами.

 

Розрізняють п'ять рівнів мовленнєвих одиниць:

1) рівень словоформи (слово в його граматичній формі); book-books, open-opens- opened; large-larger

2) рівень вільного словосполучення; an interesting book, a good friend,

3) рівень фрази / речення; in the morning, I get up in the morning.

4) рівень понадфразової єдності (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний);

On working days I get up early in the morning. I do my morning exercises, take shower, have breakfast and go to school.

5) рівень цілого тексту,

Для навчання граматичного матеріалу вагомими є перші чотири рівні, тому що на рівні тексту (усного або письмового) навички мають уже функціонувати, а не формуватися.

 

Як можна зобразити структуру мовленнєвих одиниць різних рівнів у навчальному процесі?

З цією метою використовуються

 

1) Вербальні правила (описові і правила-інструкції);

Описові правила мають констатуючий характер і формулюються у такий спосіб:

 

Минулий час для правильних дієслів утворюється за допомогою ...;

Минулий час для правильних дієслів вживається в таких випадках.

 

Правила-інструкції мають динамічний характер і є інструкціями до дії.

Вербальні правила недоцільно заучувати, ними слід користуватися, виконуючи відповідні дії.

 

Наприклад.

Щоб запитати про те, що людина робить регулярно (всі особи крім ІІІ особи однини) необхідно

 

1. На першому місці поставити допоміжне дієслово – Do

2. Після нього підмет – you

3. Далі інфінітив без частки – get up

4. Другорядні члени речення – early in the morning

 

Моделі-схеми мовленнєвих зразків.

2)

Do you get up at seven o’clock?

коло чотирикутник Трикутник

 

3) Зразок мовлення (ЗМ) — це типова одиниця мовлення, що служить опорою для утворення за аналогією іншиходиниць мовлення, які мають таку саму структуру. Вони є найпоширенішими.

 

Наведемо приклади зразків мовлення

 

1) рівня словоформи: Books. 2) Bags. 3) Brushes. [s] [z] [iz]

 

3) словосполучення: On the chair. Under the table.

 

4) фрази / речення. Pete is writing a letter.

 

Робота із зразками мовлення передбачає не лише засвоєння його структури, але й оволо­діння лексичними одиницями, що наповнюють цю структуру.

Проте у конкретному випадку вчитель має чітко уявляти, над чим він працює з учнями у вправі — над граматичною чи над лексичною стороною мовлення.

 

2. Процес засвоєння граматичного матеріалу активного мінімуму

 

а) Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму

Граматична структура, що входять до активного граматичного мінімуму, вживаються в усіх видах мовленнєвої діяльності — аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Тому потрібно формувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.

 

Мовлення за своєю природою ситуативне. Отже учнів слід знайомити з новими граматичними структурами у типових ситуаціях мовлення.

 

З цією метою можна використовувати

 

А) реальні ситуації – The book is on the desk

 

Б) уявні ситуації – Your mother is working now.

 

Ситуації можуть бути створені різними засобами

 

а) допомогою вербального опису: Я розповім, що я роблю вранці I get up early in the morning

 

Б) ілюстративного унаочнення: (використовується картинка) The boy is sititing

 

В) предметного унаочнення: (використовується зошит) The copy-book is on the desk

 

Г) дійового унаочнення (учитель або учень виконує дію) I am standing

 

Кожна структура має формальну та функціональну сторони.

Формальна сторона I am standing now

Функціональна сторона I am standing not sitting

 

За кожною граматичною структурою закріплюються певні функції

1.називати предмети або осіб,

2.вказувати наявність предмета у певному місці,

3.виражати дію, що відбувається в момент мовлення, або минулу дію, що відбулась раніше іншої минулої дії тощо.

 

При ознайомленні учнів з новою граматичною структурою вчитель передусім повинен звернути їх увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватись в нерозривній єдності з функцією.

 

Приклади фрагментів уроків, мета яких — ознайомлення з новою ГС

1) Інструкція вчителя. Сьогодні ви навчитесь говорити про те, що знаходиться в зазначеному місці (на парті, на столі, у портфелі, у класі, на вулиці тощо).

Зараз я розповім вам англійською мовою про те, що лежить на моєму столі. Слухайте уважно. Зверніть увагу на нове слово, яке я вживатиму на початку кожного речення.

 

Look here. There is a book on the desk. There is a piece of chalk on the desk. There is a ruler on the desk, too.

 

Ви, напевно, звернули увагу на те, що кожне речення починається словом there. В англійській мові цим словом завжди починаються речення, в яких повідомляється, що щось або хтось знаходиться у певному місці.

 

2) Послухайте мою розповідь удруге.

Вчитель. А тепер перевіримо, чи добре ви зрозуміли мою розповідь.

1) Give laconic answers to my questions. Is there a ruler or a pencil on the desk?

УченьA ruler.

3) Вчитель. Translate my statements into Ukrainian. There is a map on the wall.

Учень: На стіні — карта.

4) Вчитель. Навчіться вимовляти There is

5)Тепер послухайте моє твердження і скажіть, скільки в ньому наголошених слів: There is a book on the desk.

Так, правильно, два: book та desk.

А яке з цих двох слів я наголошую сильніше? Desk.

Цей наголос називають логічним.

 

6) А зараз ми разом скажемо, що лежить на письмовому столі. Повторюйте за мною лише ті твердження, що відповідають дійсності.

(Учитель повторює розповідь, вставляючи деякі твердження, що не

відповідають дійсності

б) Автоматизація дій учнів з граматичними структурам активного граматичного мінімуму

 

На етапі автоматизації основна мета — сформувати найсуттєвішу якість навички — автоматизованість.

 

Автоматизованість формується на двох рівнях етапу автоматизації

1) на рівні фрази

2)на рівні понадфразової єдності,

 

де має бути сформована ще й стійкість навички.

На етапі ознайомлення завдяки використанню кількох ситуацій мовлення і різноманітного лексичного наповнення нової граматичної навички починає формуватися така якість граматичної навички як гнучкість.

 

Змістом етапу автоматизації є

1) умовно-комунікативні рецептивно- репродуктивні (на рівні фрази) вправи

2) продуктивні вправи (на рівні понадфразової єдності)

 

Розглянемо види вправ, що використовуються для автоматизації дій учнів з активним граматичним матеріалом.

 

 

Вправи, що виконуються на рівні фрази:

 

1) Імітація зразка мовлення

Мовленнєве завдання учнів — погодитися з учителем (або підтвердити те, що він говорить), якщо він правий. Використо­вується реальна ситуація. Вправу можна виконувати хором.

Directions of the teacher: Agree with me if I am right. Say: "You are right" before the true statement or "You aren't right" if the statement is false. Do not repeat the false statement.

Example.

T- There is a ball on Sasha's desk.

p: You are right! There is a ball on Sasha's desk.

T: There is a ruler on his desk.

p: You aren't right!

T: There is a map on his desk.

P: You aren't right. Etc.

 

2) підстановка у ЗМ

Вправа на підстановку у зразку мовлення не змінює самої граматичної структури, замінюється лише лексична одиниця.

 

Для полегшення дій учнів учитель може спочатку вказувати на конкретний предмет, що є на парті.

Мовленнєве завдання учнів — сказати, що є на парті товариша.

Після висловлювання одного з учнів клас може підтвердити те, що він сказав, хором.

Directions of the teacher: Now I'll tell you about a thing on the desk and you'll tell me about another thing.

Example.

T: There is a ruler on Vova's desk.

P: There is a rubber on Vova's desk.

P: There is a pen on Vova's desk. Etc.

5) трансформація ЗМ

Вправа на трансформацію ЗМ (у даному випадку із стверджувальної форми в заперечну).

Мовленнєве завдання — виправити (або спростувати твердження вчителя (пізніше — твердження учнів).

Directions of the teacher: Listen to my statements. Correct me if I'm not right.

Example.

Т: It seems to me (мені здається) there is a piece of chalk on the desk.

P: You aren't right. There is no piece of chalk on the desk. Etc.

 

Завершення ЗМ

7)

Мовленнєве завдання — доповнювати речення

Directions of the teacher: Say what other things are on your desk

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...