Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ознайомлення з граматичними структурами пасивногогограматичного мінімуму

 

На початковому ступені навчання весь граматичний матеріал засвоюється активно.

Граматичні структури, які учні мають лише розпізнати і зрозуміти у процесі аудіювання і читання (пасивний граматичний мінімум), починають з'являтися на середньому ступені, а на старшому вони становлять переважну більшістьграматичного матеріалу, що вивчається.

Під час аудіювання і читання насамперед сприймає форму граматичну структуру (звукову або графічну) і має співвідноситись з відповідним значенням.

 

Це означає, що у процесі роботи з граматичним матеріалом пасивного мінімуму вчитель має навчити учнів швидко розпізнавати ту чи іншу граматичну структуру за її формальними ознаками, відрізняти її від схожих граматичних структур та співвідносити її формальні ознаки (граматичні сигнали) з певним комунікативним значенням, тобто сформувати рецептивні граматичні навички, і само, як і репродуктивні, повинні характеризуватися автоматизованістю, гнучкістю і стійкістю.

 

Граматичні структури пасивного мінімуму подаються не в ситуації мовлення, а в контексті, бо зустрічаються учні з цими граматичними структурами у звуковому або графічному тексті.

На відміну від граматичних активного мінімуму, які вводяться поступово невеликими порції принципом однієї трудності), граматичної стрктури пасивної граматики доцільніше пред’являти учням крупними блоками.

 

Для ознайомлення з граматичними стрктурами, з якими учні зустрінуться при аудіюванні, бажано використати уривки з фонограми прозаїчних або драматичних творів на іноземній мові, що сприяє створенню правильного ритміко-інтонаційного малюнка граматичної стрктури.

Учитель та учні обговорюють прослуханий уривок і з'ясовують комунікативне значення нової граматичної стрктури.

Граматичну стрктуру пасивного мінімуму для читання можна подавати у контексті у формі таблиці. Наведемо приклади.

 

 

Таблиця З

Форми і функції інфінітива в англійській мові

 

Indefinite infinitive   Continuous Infinitive Perfect Infinitive    
            Наявність/
Active Passive Active Active відсутність
(to) help (to) be helped (to) be helping (to) have helped частки to
(to) + I (to) be + III (to) be + IV (to) have + III    
I am glad to I am glad to be I am glad to be I am glad to    
help you. helped. helping you. have helped you.    
Я радий Я радий, що Я радий,що Я радий,що    
допомогти мені допомагаю допоміг вам.    
(допомагати) допомагають вам (зараз).        
вам. (або: ... мені         Частка to
    допоможуть).         вживається
I was glad to І was glad to be І was glad to be I was glad to    
help you. helped. helping you. have helped you.    
Я був радий Я був радий, Я був радий, Я був радий,    
допомогти що мені що допомагав що допоміг    
вам. допомагають. вам (тоді). вам.    
I must help І must he Father: Where Father: Has Частка to
you. helped. is Pete? anybody helped випускається
Я повинен Мені потрібно Daughter: He Mother?  
допомогти допомогти must be helping Daughter: Pete 1) can, could,
вам. (мені потрібна Mother in the must have helped must, may,
    допомога). garden. her. might, shall,
        Напевно,він Напевно, Піт should, will,
        допомагає лопомігїй. would;
        (зараз) матері     2) had better,
        в садку.     would sooner,
                would rather;
ту Називає дію, С зезвідносну до Називає Називає дію, 3) to hear, to see,
часу її викона ння, одночасну тривалу дію, яка передує to notice, etc.;
або майбутню по відношен- яка від­ дії, 4) to make, to
"ю до дії, вира іженої бувається вираженій let.
Дієсловом в ос обовій формі. одночасно з дієсловом в    
        дією, вираже­ особовій    
        ною дієсловом формі.    
        в особовій        
      формі.        
           

До таблиці включено лише ті форми інфінітива, що входять до граматичного мінімуму.Відома учням форма інфінітива (Indefinite Infinitive Active) стає відправною точкою для ознайомлення учнів з новими формами та їх комунікативними значеннями.

 

Спираючись на таблицю, учитель згадує з учнями відомі їм ознаки інфінітива і пояснює нові.

Ці ознаки можуть бути сформульовані як правила-інструкції, які подаються у граматичному довіднику підручника.

 

Наведемо приклад одного з правил-інструкцій для розпізнавання Passive Infinitive:

 

Вчитель: Якщо інфінітив включає допоміжне дієслово to be у сполученні з третьою формою смислового дієслова — (to) be + III, то це інфінітив пасивного стану (Passive Infinitive), який називає дію, спрямовану на особу або предмет у ролі підмета.

 

Автоматизація дій учнів з новими граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму

Етап автоматизації дій учнів з новими граматичними структурами пасивного мінімуму, як і активного, має два рівні

1. рівень окремого речення

2. рівень понадфразової єдності (або мікротексту).

 

Тут переважно використовуються некомунікативні, рецептивні вправи таких видів:

 

1) на розпізнавання граматичних структур і

2.диференціацію граматичних структур та

 

-умовно-комунікативні вправи для перевірки розуміння граматичних структур пасивного мінімуму, що засвоюється, — відповіді на запитання.

З цією ж метою можуть бути використані і некомунікативні вправи на переклад з іноземної на рідну мову.

Наведемо приклади вправ на розпізнавання та диференціацію пасивного мінімуму на рівні речення.

 

1. Вправа на розпізнаванняграматичних структур.

Інструкція: Прочитайте речення. Випишіть форми інфінітива, що називають дію, спрямовану на особу чи предмет, які виконують у реченні роль підмета (Indefinite Infinitive Passive).

Через такі вправи слід “провести” усі форми інфінітива, що засвоюються.

Приклади речень:

A new theatre will be built in our town.

I don't like people to be late.

The work must be done in three days.

The captain ordered the portholes to be shut.

 

Учні читають речення мовчки і перевіряють свої рішення за ключем: be built, be done, to be shut.

 

2. Вправа на диференціацію ГС.

Інструкція: Прочитайте речення. У ліву колонку випишіть номери речень, в яких дія, виражена інфінітивом, відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом в особовій формі (Continuous Infinitive Active), у праву — з інфінітивами, що виражають дію, яка передує дії, вираженій дієсловом в особовій формі (Perfect Infinitive Active).

Спочатку диференціюються дві форми, потім три і, нарешті, всі чотири.

 

Замість цифр можна під номерами вписувати назви різних форм інфінітива.Наприклад:

1) It is pleasant to be swimming in the warm water of the lake.

2) My friend must have forgotten his promise.

3) I’m sorry to have kept you waiting.

4) They must be walking in the park now.

 

Всі учні мовчки читають речення, перевіряючи себе за ключем:

1,4 2,3

Якщо хтось із учнів зробив помилку, речення обговорюються усім класом.

 

4. Вправа на перевірку розуміння ГС — відповідь на запитання.

5.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...